Sei sulla pagina 1di 7
t \ i g : : DE DER ERDRAAGZAMEN Verslag Introduktic Bijeenkonst Brugstreat 7 te Arnhem Inlichtingen tel. 085-420372 HSCEI Pe EC | | | | Dinsdag, 2£ Januari 1977 Aan het begin van de bijecnkonst, allereerst graag uw aandacht voor het volgende. Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. U merkt dat missehien toch wel. Maar begint u alstublieft zelf na te denken over alles wat gezegd wordt en wat voor u van belang ken zijn. Het onderwerp kan door u gesteld worden. #Uit de vragen hebben de gasten de volgende vraag gekozen: De doorsneemens synboli- seert met bepaelde daden en gebaren zijn innerlijk behoeven. Kunt u fets over deze symboolbehandeling vertellen en er voorbeelden over geven? rWenneer Je zegt, dat de mens symboliseert, dan moet Je het eigenlijk anders zeggen, dacht ik, ofschoon - en dat geef 1k toe - er symbooltalen bestaan. Een symbooltael ts echter ontworpen. Elke mens, echter heeft een manier waarb1j hij onwillekeurig met zijn lichaam en 2ijn houding mede uitdrukt wat hij eigeniiJk wil zeggen en wat hij elgenlijk wil doen. Ik zit nu even beschouweliJk met u te praten en onwillekeurig vouw 1k de handen. Rust, msar ook bezinning, koncentratie. Wanneer u werkelijk druk aan het praten bent, dan moet u eens opletten hoe vaak u onwillekeurig een gebaer mckt. Het 1s elsof u iets van u weggooid; het 1s een poging om te projekteren. Det heeft niets te maken met een eeuwig synbool, al zijn er natuurlijk bepaalde dingen, waervan Je kunt zeggen, dat ze misschien op een bepaalde wijze geInterpreteerd worden. Als Je bijvoorbeeld temand ztet, die met zijn vingers tegen elkser 2it, den zit hij etgenlijk te denken hoeveel hij Je zal zeggen, hoe hij Je het 2@1. zeggen en hoe hij Je in de waen ken laten, dat hij Je alles zegt. Dat zijn zeer simpele gebaren. Ik geloof niet, dat Je die zonder meer als symbool kunt gebruiken. Misschien kom je er wat dichter bij, wanneer we terecht komen bij gebedshoudingen van een mens, bijvoorbeeld. Waarom zien we in een gebedshouding de handen zo (armen schutn omhoog lengs het lichaam, handpalmen naer boven), ontvangend? Waarom is de houding zegenend, gevend? Het 1s een begripsassociatie, waarbij de mens het geheel van zijn wensen en 2ign pogen uitdrukt door manuaal. Hij ken het ook lichame= 1ijk doen. Wanneer Je ziet, dat een mens in vélledig¢ koncentratie bepaalde gebaren maakt, als u wel eens een plaatje hebt gezien van de Klaagmuur of u hebt gezien hoe een werkelijk vrome Jood bidt, ztet u dat het dit gebsar maakt (beweegt het bovenlichaam snel heen en weer), een autonatisne. Iets wat hij zelf niet meer voelt, maar waerbij het licheam wordt ingeschakeld bi) alles wat hij doet. Dit zijn zaken waarbij symbolen, geloof ik, niet te pas komen. Natuurlijk, u kent veel symbolen. Als u een agent ziet, die zijn arm naer u opheft, dan denkt u al: Wat heb 1k gedaan?" Als een agent. zijn arm voor zich heen en weer beweegt, den weet u ook wat dat betekent: opschteten. Dit 1s een taal. Dit 2ijn geen gebaren, die symbolen zijn. Het ts cen uitdrukking, die d&ar optreedt, waar het vokale elenent te kort zou schteten. \anneer een agent zo.... staat, den betekent het vrijmaken, wanneer hij 26..... staat, dan betekent het doorrijden. Als Je goed kiJkt, dan zie je, dat het alleen aan die handhouding ligt. Op de ene manier douwt hij u weg, op de andere waatt hij u veg. Een klein verschil, mor Je kunt het zien. En dan zijn er de gebaren, die Je bij mensen zo vaak ziet. Menige pastoor, menige dominee begint vaak zo..+. (hi) denkt, 1k kntJp in mijn vingers, want 1k hoop, het iukt), en dan begint hij: "Beminde geueenteleden...." Het 1s al weer een onwillkeurige ultdrukking. Er zijn natuurlijk ook totaal andere zaken. Zaken, waarbi) Je zegt, dat de mens heeft geprobeera on fn een gebaar een bepaalde waarde vast te leggen. Je kunt megische «aarden in gebaren vastleggen. Het zijn een soort mandala's eigenlijk. Wanneer Je dit gebaar naakt, het is een bestaand symbolisch gebacr GB dan geet 1k de kesmische kracht aan. Het gewone kruis (+) geeft ook aan: 1k verbind de hemel en de aarde en alle bewust= zijn met zichzelf. In deze betekenis bestaat het manuaal o.a. in India. We Kennen netuurlijk ook gebruiken. Het rechterhandje, bijvoorbeeld, Waarom dacht u, geven de mensen elkoar nog steeds de rechterhand? En pakken ze ook alles gracg rechts gen? Vroeger had men nog niet die beruchte rollen, die den ter reiniging hangen op die plastsen, waar men zich zittend enige verluchting van het spijsver= teringssteleel bezorgt. Dat is toch netjes geztgd, nietwaar? Vrdger ging dat anders (markt achterweardse beweging) el dan niet met een plens weter. Dearom 's die hand altijd een beetje vies. In het Nabije en Verre Costen bestaet het vsak nog. Er zijn Arabische landen, en naar 1k meen in een deel van Indonesi#, waer Je nict Je eten beroert met Je linkerhand of niet 1emand aenpekt met cen Linkerhand. Het 1s ook wel een gebaar van vrede, met die hand. Natuurlijk, Tk heb geen wapen in mijn hand. Alweer een symbool, maar gelljktijéig een demonstratie. Tk kan wel zeugen, det 1k geen wapen in mijn hand heb, maar ik leat het zien. OP deze manier zijn alle gebaren wel tot stand gekomen, dacht ik.. Dan zijn er goden. Goden, waarbi) Je probeert om de god ult te beelden, bijvoorbeeld. Neem nou Nabuh, Dat was eon god van wijsheid, in de Babylonische tijd ongeveer. Nabuh haditwee dingen, zijn magische mantel en zijn magisch zwaard, wat het zwaard der waarheid werd gencend. Nabuh was iemand, die deelde. Hij deelde de leugen van de waarheid, en hij bedekte alles met zijn mantel van wijsheid. Hf) maakte het gebaar (met én hand doorklieft hij ahw. lets en met de ander maakt hi!) bedekkend gebaar). Zo ontstond het gebaar van Nabuh, Dit deden de priesters allemeal en tedereen dacht, dat het heel wat gebeurde. Soms gebeurde er inderdaad wat. Vanneer ik gewoon net u spreek, nou ja, misschien tets langzamer dan u prettig vind, dan kan tk proberen om iets te onvamen. Gebaren zijn méér dan woorden en geliJkt1jdig minder. Het 1s of ik het woord in het gebaar komprineer, 20 kan ik in 66n gebeer meer zeggen, dan in &€n woord, maar gelijktijdig verruim ik de betekenis van het Woord. Tk mack er fets van met meer inhoud, ik maak er een "pushing power"van. Ik straal enders uit. Als u dat allemaal weet, dan kunt u er misschien op reageren? Nu zult u zeggen, dat er ook-een hele hoop dingen zijn, die tets zeggen. Bijvoor= beeld het aohter Je ellebogen hebben. U hebt allemaal van die gebaren. Laten we even Proberen de zaak toch anders te draaien, dan u misschien had gedacht, Laten we eens praten over de projektie van het bewistzijn van het lichaam, Nu geeft u mJ &6n woord, gewoon een woord...... "Aarde™. Aarde, die grondt mij. De sarde is een wereld, waarop ik leef, maar het 1s gelijktijdi het groeien der dingen, het is het leven der dingen. Het is de uftwaseming, wacrin Ak estaande, langzaan kan @pklinmen, totdet 1k, vrij als een vospl hoog wiekend, mij losmaak van de aarde en dan, levend in een grote werkelijkhe!! neerzie op de beperkingen, op de geslotenheid van juist die serde. Wet heb ik nu gedaan? Niets. Ik heb alleen geprojekteerd. Zonder het woord 1s de betekenis van het gebaar beperkt. Geef het woord en het gebaar samen en er ontstaat iets nadrukkeltjks. Iets wat ligt tussen, een bezwering en een gedicht in, Als u dit nu als eerste voorbeeld neemt dan kunneli’het tweede kiezen. U hebt oarde genoemd, dus we gaan weer van de aarde ult. Het gebed. U denkt eltijd, dat bidden een formule is. Het 1s geen formule alleen. Bidden 1s elgenlijk: ult- drukken, wat Je voelt als verbondenheid. Dat is bidden in wezen. Al het andere is bijkomstig. Iemand, die in die sarde verbonden is, in de Voedce-kultue bijvoorbeeld, die gceft met zijn voeten de werde aan. Hij begint dus met een langzacie tempo om de ontwikkeling weer te geven. Het tempo wordt sneller, wat hij leeft in de eerde. Fi is een aards iitme te horen. Dit zijn dan ook mensen, die leven met aardgeesten. Die hebben daar een demon, een engel, een goding verder niets. Den komt er temand, die ecn hele gedenwereld boven zich heeft. Wat gaat hij doen? HI} gaat die godcn- Be wereld ultbeedcen. Tk zal proberen het te leten zien. Rijk, 1k heb een God. Fn als 1k cen God heb, dan moet die God in het geheel van de beheersing overal tot uiting komen. Ik beeldde God uit. Degene, cie daar dat gckke Gansje meakt, beeldt in feite zijn doordringen in het wezen van de aerde uit. Tk weet niet of u dit kunt volgen. Dit 1s allemaal nog een beetje te veel gebonden ran symbclen. Nu komt u. U gaat bidden. Wat doet u? Kortsluitende handen. Als u het intenser, mooter wilt doen, doet u uw handen tegen elkaer. Lit straalt meer. Ik richt miJ omhoog, dat is het eigenlijk. Dan vindt u, dat dit nog niet genoeg 1s en u gaat verder. Wat doet u? U gaat wéér het gebaar maken, het kruisgebaer. Als dit nog niet voldoende 4s, het smeekgebaar. Als u dit cen tijd doet, krijgt u het gevoel, dat u dit moet stoppen, den gaan Je handen weer naar beneden, met de handpalmen omhoog. U komt dan terug in het gebacr van de gevouwen handen, Weerom? Gmdat u zo het gevoel hebt, dat u zo de relatie met de kosmos terug brengt tot jezelf. Stel het nu nog cens wat simpeler. U danst. Moderne muziek. Bls u goed Kijkt, dan ziet u, dat dit een uitdrukking is van, schrik niet, sexualiteit. Het is het uitdrukken van een dierlijke relatie. Zie nu hetzelfde met missehien het element van gebondenhe1d van sex er in. KiJk nu eens naar een balletdanser, danseres. Wat wordt het dan ineens. Het lichaam drukt ult, het lichaam spreekt. Dat doet u altijd, u ook. Wanneer Je vroeger te maken had met. een bepaald soort mensen, ik weet niet of ze nu nog bestaan, dan hadden ze er veel behoefte aan om hun handen te gebruiken bij het spreken. Ze drukken bij het sppeken zoveel met hun handen uit, det het als het ware pantomime wordt. Dit is eigenlijk niets anders dan taal. Heel veel mensen zeggen heel veel, zonder det ze een woord zeggen. U kent wel de mensen, die verveeld toe zien en daardoor meer zeggen met hun gezicht, dan met woorden mogelijk is. Die mensen drukken uit wat ze zijn. Je kunt het zien aan de grimassen, Je kunt het zien aan het lichaam. Je kunt ook de mensen herkennen, die overtuigd zijn van hun ripe verleidelijkheid. Het bovenstuk blijft stil, de rest heeft een uitsleg van go! Die mens,zegt toch eigenlijk hoe hij zichzelf ziet. Hij zegt wat hij doet. Wanneer Je een mens ziet, die werkelijk nadenkt, dan hoeft hij niet te doen & la Rodin. Het gezicht zegt het: hier wordt gedacht. Het genicht spreekt, onze handen spreken, het lfchaam spreekt, de hele houding spreekt. Elk deel van uw wezen spreekt. Zo symboliseert u eigenlijk docr uw psychische, uw mentale invlced, om te zetten in de houding van het lichaam. Zo maakt u eigenlijk van uzelf met dezelfde verm, met dezelfde middelen steeds toch weer een ander. U verandert elke vijf minuten. Als u de mensen hier ziet zitten ook. Sommigen drukken uit: moeten ze daar nu over praten uit de gest? Fen ander zegt door zijn lichaemshouding: zou dat sllensel waar zijn. Weer cen ender drukt ult: missehien wordt het nog wat, De mens heeft buiten woorden en redelijke begrippen zo ontzettend veel uitdrukkingen, dat je Je eigenlijk nict eens reeliseert, dat Je diet gebruikt. Dat 1s nu het leuke. De mens heeft een uitstraling. Elke mens heeft een aura. Die mens verendert, die auractraling verandert steeds weer. ZiJ heeft haer eigen harmonietn; zij heeft cok haar eigen brandpunten, de chakrums. Die mens 4s voortdurend bezig iets te projekteren u denken de mensen van binnenuit. De mens denkt: dit ben tk, dus bepaal 1k wat dic aure ic, Niet: die aura bepaald mij, neen, ik bepaal die aura. Is dat waar? Dic aura ovat geestelijke elementen. In de aura spelen krachten een rol. IN uv fura 21jn bovendien Allerhand kesmische invlceden steeds weer kenbaer en merkbaar. Wat b1ijkt nu. Dat u, precies zoals u hier zit, ook nog weergeeft wat u van buiten= af ontvangt. Uv aura kan voor een deel uw houding bepelen. Dit is heel eigenserdig. Dit {s nogal breed. (Wijst op omeang van het medium). Nu hoef ik alleen maar slank uft te stralen en het gaat er al anders uitzien. Tk denk slenk, dus ben ik slank. Tk zie licht. Mijn aura erkent een kosmisch licht. Dit werkt overal rend mij in, maar ook ik verander. Ik ben opeens vitaler. Tk sta opeens een beetje hoger dan andes haarom? Cndat het geheel van het geestelijk en kosmisch werken in het lichaam voort- durend weersplegeld wordt. Het wordt weerkeatst. Ux lichaam is niet alleen mear cen middel tot uitdrukking, het 1s cok de weergave van een werkeliJk ego, dat in uw eigen bewustzijn nog niet eens tot uiting komt. Als u er over nadenkt, dan zegt u det u zus en zo bent, al dat andere zie Je niet. Het werkt echter wel op je in. Het verandert Je persoonlijkneid. Het verandert de menier wearop Je spreekt.