Sei sulla pagina 1di 12
HPAII AAAI AHHH AHHH KKK XK KK XH HK KX HK KIK KKK KH ORDE DER VERDRAAGZAMEN x x x x x x x x x! x x ANGST x x x x x XXX KXHXAXHNH HK KH HHH HK HK HHH XH KK HX KH K HX HH HHH KH HH HHH HH HHH KK HK: 27 april 1987 Goede avond, vrienden Wat is angst? Angst is een zodanige afkeer, dat ze leidt tot een emo tionele veruarring.Angst is dus altijd een beeld, dat je je niet vol- doende realiseert in zijn redelijke context on zijn redelijke moge- 1ijkheden.Wannaer je zeker bent, dan gebeurt je veel minder.Je kunt bij wijze van spreken wilde dieren, giftige slangen aanraken, zonder dat er iets gebeurt, als jij geen angst uitstraalt.Straal je angst uit, dan kun je ze zover beheersen,dat ze niet tot uiting komt.Het dier zal dan alleen agressief zijn vanneer dit door hongergevoelens of door angstgavoelens bij het dier uiteindelijk wordt opgeuekt~Maar het ziet in u geen prooi meer en het zist u niet als agressiof. Dus we mosten heel goed begrijpen dat angeten vaak niet gemakkelijk te beheereen zijn.Maar die we wel onder ogen moaten zien, zoale za zijn.Nu gaat de Orde uit van het standpunt, dat harmonie de oplossing geeft bij elk problem en dat betekent ook dat elke mens, die inner- 1ijk rust weet te vinden, meester wordt van zijn angst.Dat klinkt doodeenvoudig, maar er zit natuurlijk veel meer aan vast.Maar dit is het grondbeginsel: waar ik innerlijk vrede ken, besef ik welisuaar geveren en ik kan erop reageren, maar ik ben niet bang.Omdat mijn innerlijke kracht, mijn innerlijke stilte het mij onmogelijk maakt om mijn wearnemingsvermogens deele te verliezen, mijn werkeli jkheids. zin te verliezen en wat meer is, het overzicht over mijn eigen hande- Lingen. Er zijn altijd heel veel mooie sprookjes over mensen, die hun angst beheersen.cén ervan is bij de grootete etomer van zijn tijd.U ueet wel, ijebergen, snel zinken.De Titanic.Ja, daar kunnen ue nog verder over praten,want de titanen waren in opetand tegen de Goden,misechien dat de naam er ook iets mee te doon heeft.Het orkest bleef doorspe- len totdat ze verzuolgen werden.fon legende. Ik neem aan dat het ver- heal, zoals het verteld wordt, een legende is. Maar ik kan mij voor stellen dat een musicus, die weet dat er geen uitueg meer is, naar het instrument grijpt, waar hij mee vertrouud is en door dat te ge- bruiken, meester wordt van zijn angst. Altijd weer is de vraag: kunnen wij iets etellen tegenover onze angst? Kunnen wij een uitweg vinden of een omueg. Kunnen wij een bezighoid vinden, een actie, waarin wij onze angst vergeten.Ik denk dat de meeste mensen daaraan voorbij gaan. Ze denken eenvoudig nou ja, angst is iets daar moet je je maar over heen zetten an dat kun je niet. Een heel eenvoudig voorbeeld.femand is in twee vorige levens omgekomen door ver- drinking.Wordt op aarde geboren en heeft watervrees.Durft de zee nist in, durft niet te zuemmen, is al bang met poot je baaion.En iedereen maar uitroepen: dos niet zo kinderachtig! Maar die achtergrongervaring heeft wel degelijk een hele grote invloed op degene die baadt. De eni- 98 mogelijkheid om erover heen te komen ie dus om het kind buiten het water zozeer vertrouud te maken met élles vat met water te maken heeft, dat het op den duur in zéér ondiep water, waar niets gebeuren kan, het water als het ware kan préeven. Als je dan nog een stap verder gaat, dan ontdek Jo dat het kind op een gegeven ogenblik een onder- scheid gaat maken tussen deze schijnbaar inetinctieve afkeer, door vorige levena vercorzaakt, en de huidige omstandigheden.De voorzich- tigheid bij water zal blijven, niete aan te doen. Maar het beheerst niet meer. Integendeel.Het kind zal, zeq dat het ongeveer tien tot tuaalf maanden duurt,véér het voor het eerst een beetje water durrt te accepteren op den duur 26 trote zijn dat het dat durft, dat je zelfe uit most kijken, dat het nu niet onvoorzichtig wordt. 8ij mensen is dat precies hetzelfde.fen hele boel menson zijn bij voarbeeld bang voor de dood.fen heel simpel voorbecld weor.dat jo overal tegenkomt.Maar uaarom ben je bang voor de dood? In de serste Plaats ben je al meermalen gestorven.Je ervaringen tijdens en né die * overgang zijn niet allemaal even prettig gewsest.Dat kén invloed heb- ben.In de tweede plaats ben je bang voor een deel van jezelf.Je hebt dingen gedaan. waarvan je het gevoel hebt dat ze eigenlijk helemaal verkeerd waren.Je bent bang. dat de rekening goprosontoerd wordt. overigens vind ik het ean zeer simplistische vooretelling Magere Hein neemt je mee voert je naer de kasea en zegtzaven afrekenen! Maar goed zo is de mens gepredikt ze zijn bang voor de hel.£n wat dt betreft heeft een bekende Franse echrijver gezegd: l'enfer est dans s0i-m8me.Ik geloof Hat dat volledig waar is.Wanneer ik vrede heb met mijzelf wanneer ik aanvaard wat er gebeurt. ben ik niet bang te eterven.Ze hebben ons wel eens gevraagd of jé daar ieta aan doen kunt. Ik heb tosn een read gegeven die sommigen vreamd vonden.Als je met een stervende té maken hebt, probeer dan niet te praten over het higrnamaals en dat je het allemaal zo goed z 1t doen maar haal her- inneringen op aan zonnige dagen en uit datgene waardoor zo iemand west: ja, het was toch goed.Want als @ weet dat het leven goed was, dan sterf je met die vre‘gde, met die herinnering.Dan ontkom je aan veel verschrikxingen, die je andere uit jezelf ophaalt.Het is d:s ge- woon een vraeg.wat voor angst heb je? Waar bent u bang voor?Bent u bang om te sterven iemand aanuezig? Bi! de Orde zijn en bang zijn om te sterven, vind ik tamelijk dom.En haast maken om te sterven vind ik nog donner.Ja. dan zeg je dat je niete meer aan © leven vindt.Maar er ziin dus mensen die het wel zijn.Waer bent ‘A dan bang voor? De wijze waarop. Wanneer \ het weet en u‘aanveardt het dan gebeurt het rustig.Wanneer ik voel dat het komt en ik verzet me en i ga me daar ook menteal tegen verweren. dan is het verschrik elijk.Pijn is ook een eigenaar- dig iets.Je hebt een pi'ngrens.Dat wil zeggen wanneer de pi n ean bepaalde heftigheid krijgt. dan kunnen de zen wu analen de pii niet meer veruerken.De pijn kan niet verder sti jgen.Die piin kan je ver- . dragen wanneer je er niet aan denkt.Mear ben je er mee bezig dan wordt ps chisch de pin vereterit en dan an het lijden inderdaad ondraaglijk worden. Ds ook “ier is de kwestie van hoe sterf ik niet zo belengri: als het lijkt.Het is de toestend wearin ikzelve ver“eer opthet agenblik dat ‘die dood op mii avkomt die veel ‘itmaakt. + Opmerking over het overlijden in de afgelopen oorlogstijd en de vaak afgrijeelijke martelingen, waaraen de slachtoffers blootgesteld werden. = Ik weet, dat dat erg moeilijk is en ik weet hoeveel mocite wij heb- ben gehai om bijvoorbeeld wij hebben gehad om k.z.slachtoffers orij te maken van hun angst= en haatgevoelens, syndromen en ze dus veer aan geestelijke werkelijkheid te wennen.We weten heus wel hoe het is. Maar de vraag is hoe kun je de angst overuinnen?0p het ogenblik dat je iets accepteert en in die aanvaarding doet wat je kunt, ben je volgens mensen misschien een held. We hadden het over concentratiekampen.Wat te denken van die priester, die gewoon alles maar deed.Toen een jong mens moest sterven zei hij Reem mij dan maar, wat dan ook gebeurd is.Was die man opofferend? Nes, eigenlijk ook nist eens.Voor hem was dat leven eigenlijk eon | fase'van het sterven.En een ander, die nog graag wilde leven, die gunde hij dat leven.Hij zei bij zichzelf, wat maakt dat nu uit, of ik fu sterf of over een paar dagen.Daardoor ie die man in aanvaarding Van zijn dood gestorven.Maar nu het uonderlijke.In pleats van de haat die we bij zo velen hebben aangetroffen, wae deze man direct in staat om licht te aanvaarden.£n vreemd genoeg had hijzelf een vreemd gevoel ik zou haast zeggen van bijna hartelijkheid ten aanzien van de man die hem had toegestaan de plaats in te nemen van de jongeman, die moest sterven.Dat is voor u onvoorstelbaer, dat weet ik.Maar ue hebben er ervaring mes.Daarom zeg ik nogmaals:je moet eanvaarden wat er is. Dat is altijd het eerste beginpunt.Ook wanneer je bang bent. Zeg niet tegen jezelf, wat moot ik nu beginnen?Ja, wat ie er, wat is er aan de hand?Dat ene ogenblik, dat je stil blijft etean, kan mis- chien in één op de tienduizend gevallen je dood betekenen, in de meeete andere gevallen betekent het je reddeing.Maar wat er ook gebeurt op dat ogenblik heb je weer de werkelijkheid in je greep.Je wordt niet geteisterd door een fantasie-wereld.Dat wil zeggen, dat je logisch kunt handelen op aarde, maar dat je ook niet emotioneel gestoord over- geat en daardoor in een fantasie-wereld terecht komt, die de werke. lijkheid voortdurend afuijst.£r zijn zo veel van die dingen, waar men- gen bang voor zijn.Wanneer werkelijk zou blijken, dat ik altijd onge- ijk heb, waarom zou je daar bang voor zijn?Elke mens heeft uel eens ongelijk,waarom jij niet.£1ke mens zegt wel eens dwaasheden, waarom Jij niet? Aanvaardt de dingen eenvoudig, geef aan jezelf tos, dan pas kun je er vat aan doen.De Orde zegt verder:probeer zo weinig mogelijk schuld Naar een ander toe te schuiven.Want uanneer wij op aarde in de peri- kelen komen, is het al heel gauu:ja, als dié nu eens anders had gedaen als zij of hij mij niet in de steak had gelaten, als da instanties nu eens wat sneller waren geusest...maar dat 1s niet zo.Ik zeg niet, dat u schuld hebt, let wel-Maar ik zeg, dat u in etaat bent om die rela- tie met de ander opzij te zetten.Het gaat er niet om:vaardoor is iete gebeurd,het gaat erom,d&t het is gebeurd on wat je er mee kunt doon. Op dit ogenblik.In een harmoniepatroon heb je te maken met één grote uerkelijkheid.Die grote werkelijkheid is onoverzienbaar.wat wij zijn, elke keer, nog een beseft stukje van de'tijd, dat is uiteindeli jk maar én vliegenpoepje op de spiegel van de werkelijkheid.we denken, dat wij het weten.In feite zijn we kleine eilandjes van beperkt be- sef en een oceaan van het onbekende.Laten we dat dan accepteren.Dan kunnen ue ons af gaan vragen wat of anze werkelijkheid, uat is mijn