Sei sulla pagina 1di 24
Qa P BaD at aBanabalibababatabat Zh uE AM 23 april 19: nadruk verbo XK Km Ra NAAN MARKMAN AK ALAN“ MORAN AN =KHNAA NAKA NANA AKA KAR x in de kantlijn betreft de vraag 5 "het antwoord Goeden avond vrienden, be = ton, BenPscehenarend soe oRyanasae da eet Seas jenn het pegin hebben genet. bv ne lijkt mij'ait voor U niet so arg. Want als ik wel cons lichtcinnig ben,so wil dit nog niet secgen, dat ik al- leon maar lichte atof breng. Kiet dat ik in mijn eigen ogen alleen usar lioht breng, of self saer een licht ben, maar toch meen ik sons Yerliontende woorden te kunnen apreken, waardoor een innerlijke ver= lohting en gecstelijk licht van mijn liohte kost toch wel he’ volg kan si jn Yoordat ik verder ga, moet ik er natuurlijk op wijsen, dat wij niet alwetond en niet onfeilbaar cijn. Kijk mij maar aan, dan weet je dat. wordt door U natuurlijk rekening gehouden. ie de dedoeling, dat wij cen deel van de avond ependeren aan on Van definitios. Verder ligt het in de dedoeling,dat wij de Roofdcakelix sullen stellen omtrent meer ern ond wil natuurll jk grag so ou on dan een grapje verkopen, daar goat bet niet om, maar het doel van de avond ligt toon wel iete hoger dan elleen naar {icht amusement. Natuurlijk kan ik wel blijven rubriceren en klassineren over by. “een sigarettenpeukje", “een waardeloos geworden reat van een kapsule" “longkanker"e.d, dingen.Ik heb altijd en over asst alles wel wat te en, maar ik’sou het op prijs stellen, wanneer U ondernerpen coudt en Opgeven van beter gehalte, @ie ik dan voor U so kort, so goed en sO enel mogelijk cal definitren, ‘Roumighelasttet onvooreteltare,dat alle tyd inhoudt on in sichaelf onetnd foor one ie dit niet begrij; elses wear de cel Ket, ons onsogelijE maak’ om net wosen ran ean onaindigheid se bevatten. Ghrietustiicntende Erackt, Die de mene ‘toont om sichself evenseer jot lichtende kracht te verhef: te worden met de lichten ¢ Eraoht, Die wij Algeest, of ¥ le: Hhceanges Woordonsohrijving van de door one niet gekende en voor ons onken- ¢ Krachten, ie heel het Al hebben voortgebracht en in stand hou- den, terwiji s1j altijd in en rond ons werkgsam sijn, sonder dat wij iz staat cullen zijn dece krachten als geheel te omvatten, te verwer- i ken, of te begrijpen. Bidden:Een'innerlijke wens voor jezelf uitdrukken, terwijl de deze richt tot cen projektle van Jerelf, die je Je voorstelt ale God. In feiter sen selfrealisatie, waardoor Je ir dus cok de God~ delijke- richt op het ber Daardoor zal, in- ten de wil aterk genoeg 1ijk bereiken vol- ledig genoeg 1s, het gewe dan ongetwijfeld bereikt kunnen worden, -t- ZAels Goosts Bewust- 4 Geloofs Idealione:tw Bospingt Metter -2- De Kern van het wesen, onniddellijk uit het Goddelijke yoortgekomen en daarnede is het voor ons niet kenbaar. Bevuatzijn, dat sich rond de xiel gevormd heeft, sichself ervaart als entiteit en in staat blijft tot denken, beleven en ervaren. Dit last- ete echter sonder de kracht van het G-ddelijke in het gevormde “IK geheel te realiseren. De verhouding tussen mens en God op meordere Yanuit het Goddelijke: Deel van het "IK" gerealiseerd als een sohijn- paar afzonderlijke "IK"heid, die terugkerende tot het grote "IX"in syn terugkeer helpt het wosen van het grote IK" kenbaar uit te drukkens Vanuit de mens: Ongekende kracht en vasg gevoelde sekerheid in de mens, die door de mens buiten het "IK" wordt geprojekteerd,ofechoon de band in het "IK" bestaat. Weten omtrent het cijn. Kaarmate het sijn in het weten sterker gefefini- eerd en onderverdes: kan worden, spreekt men van een groter bewustsijn. Het grootet mogelijke bewustaijn 1s een dewustsija, dat alle waarden van het leven tot één kracht sera Ken brengen en als rodanig beleven. Hen innerlijk weten, dat ondewijeboar is. Hierbij ontwerpt het°IK" cen Deeld ven krachten, die nen in zich ervaart, gevoeld, of kent, maar niet in sich tot uitdrukking kan brengen. De vorn van het geloof is dus uit het beleven der gelovige "Ik"neid geboren. De waarde van het ge: Loft nogeliik te handelen volgens een innerlijke sexerheia, Ook wan- neer die onder huidige omstandigheden onbewijebaar 11 definities mogelijk. Zuiver idealiene: het streven nasr de ver- werkelijking van een toekonatdroom ten bate van anderen, om £0 anderen en clohself te verheffen boven het huidig peil. Slecht {dealiane:stre= yen naar een bereiking door en voor de menigte, opdat allereerst het "IK" van de mogelijke verbeteringen sal kunnen’ profiteren. Het bewustsijn een bepaalde taak te moeten volbrengen. Dit wordt uit het innerlijk geboren, ofschoon vask mede toegeschreven aan buiten het "IK" gtaande onstandigheden. Roeping wordt bepaald door de innerlijke toestanden als gevolg van geweten, opvoeding en omgeving. De waarden er/ van in geranenlijke uitérukking aan het innerlijx verligen near God en vormen het tot een bepaald streven, dat dan wordt uitgedragen na~ ene die God, of nakens con abstraktis, die niet nader gerealiseerd wordt. Koeuisch gecien ie liefde cen so volledig bewustsijn van eenheid m alle dingen, dat men alle dingen becohoust als deel van sichself en dua behandelt, scale gij Uself coudt behandelen. lLagere liefde is wustsijn van cenheld nex een bepasid deel van het Al, dat men als deel van siohself, sodat men al, wat dit deel ervaart, of ondergaat, be- schouwt als eigen exvaren. Nog lager! Ben bezitrecht, dat de ene per- boon op de andere dekt te kunnen uitoefenen. Grondsiag! de vieding, ie het ego ondergaat door het bewustsijn besitrecht te hebben op een andere persoonli jkneid. Liefde komt voor in verschillende vormen. De hoogete daarven heet kosmische liefde. Z1j vloeit uit God voort en b jaat voor ons als ge- volg van het feit, dat wij allen gelijkelijk de gijn van -de Sohe: Ping on de Sohepper, De daarop volgente soort van Littie,dte x noe eteat uit een bewusteijn van cenheid met cen depaald deel ven de Sohepping. Dit kan evenseer cle de vorige vorm voor ous wit God sijn geboren, maar komt toch vaker voort uit yn gevoel van toebehoren aan de groep, waarin men sekerheid coekts 3 3 De derdo term "liefde" ligt nog lager en ie gebdaseerd op con besit- Teoht, dat cen sekere Rens, een ween, voorwerp als eon extendie vun de eigen persoonli jkhe- den. Daarom kent t.0.v. de duiteawereld dan ean die persoon, dat wesen, gf voorworp, de rechten en nogeliiiheden toesdie men ook aan sichselve t.Oeve de buitenwereld tookents Dit sijn de enige mogelijke hoofisoor- tense Ratuurli jk kan hetgoen op aarde "liefde" wordt gencend sons uit nheia net sich brengt. Hierbij riet men een sanenzestelde sobakeringen van bovon,encemde waarden bestaan. Maar over het algencen, tensij U cuiver dierlijke aantrekkingskracht liefde wilt Roemen, mullcn mengingen van gencende woardon alle mo,elijke interpre- en uitingen van liefée kunnen dekken. QeDeYs Een yroep van entiteiten, die streven naer grotere b wrustwordingy tte ok grotere eenheid not God on dit streven trachten te verwerkelijken door aan sich de task op te leccen,anieren te verdrecen en te begrij- pen, eoiat c1j door en in dit vegrip sé1f intenser deel kunnen hebben aan'het leven van anderen, dus een groter deel van de Sohepping ens, Stoffelijk cesien zou mex kunnen seggen! De Orde der Verdraagza- men ie een yroep van nensen, die seggen de vordroagsaamheid ma te etreven, dit some ook doen en er over het ereeneesl orang over kibbe- len, @ie onder hen wel de verdraagscumste cai rijne Mentali- Het cou vertuald kuauen worden net een recks van eigenochapebepalen- toit de gedachtebceldec. Lese rceke van gedachten bepaalt de reaktie: het Gedrag van de mens, sijn houding tegenover medenensen on de wereld, Ale s0danig is de mentaliteit de wijze, waarop men eich t 21f"dan rationaliscert. jaar men cen wasrheid aanvoelt, son- @ kunuen vatten, of te Levatten. Okkult, of te wel duister. Datgene, wat voor de dooreneenens niet be- grijpelijx, of ie, terwijl het toch berust op werkelijk- over heii Gebruik gaken von krachten, die stoft ijk nigt bestaan, danvel stof— felijk niet bexend zijn,om daardocr stoffelijk bepaalde resultaten te dewerkstelligens Para- Ie al datgene, wat dezenen, die cichself normal noemen,oaiat ay qua ROFrsal gevoelicneis subnornuai -1jn,beschouren als bovennatuuriijk, waar sy et niet uit hoofde van hun minder dan normsel gevoelig bewistsijn kunnen verkleren, Het £eg+ paranoraale is normaal, maar wordt door degene,die sich- golf ale roatetef voor het noraale beschouren nog niet als sodenig er- te Yeot Uy wat eon Enceloaan in een dercelijk coval segt? Put it in your pipe and snose it, Geestes- Indien werkelijk 5: geest, cen strijd tuscen geeot en Eiek__stof op cen sodanige wijse uitgedrukt, dat noch het besustzijn van de ‘geest sion uit kan drukken door de stof, nooh de stof geheel kan be- Sntwoorden uaa de eisen, die de gesst atelt. Hierdoor sullen zowel de geent als het lichasm bopaalde verschi jnseleu vertonen, die niet moor Bormal zijn. Ook wel geuruikt voor westanden, waarbij bemustzijnsof geest wol- jeren net ctozfelijke bowistaijn verder ale werkelijkheid te aunvaar- len en toestunden, waurdij de aeat om de con of anlere reden niet de sebraikeleijke invloed op de beneersing van het lichaam yeniet. “4