Sei sulla pagina 1di 14
XXX XAKH HX KAKI H HH IK HH HH HH HH HH HHH HHH KK HH HHH HH KKH KK KIKI, x x x x x x x ORDE DER VERDRAAGZAMEN x x x x KuRSUS x x x fe Fantasie " x x XXX KAHN K HK KH KH HK HH HK HHH HX HH HK HH HHH HH HH HH KH HHH HHH KKK, Dinsdag 22 april 1986 Goede avond, vrienden De vorige mael hebben wij met u gesproken over "werkelijkheid” misechien kunnen ue dan nu spreken over het tegenovergestelde, na- melijk: fantasies. U leeft in een wereld waarven maar een klein deol werkelijkheid is, det weten ve allemaal. Maar wat is dan eigenleijk die verkeliJkheid? Die werkelijkheid is een fantasie, een denkbeeld. Een idiologie is in wezen een fantasie. Je kunt daar wel gedragere- gels aan ontlenen, Je kunt allerlei dingen zelfs in een bepaalde richting sturen, maar eigenlijk is het niet echt zoale je het leert. En ale je dan zegt: "Op u komt het aan!" dan moeten ue ook zien of die fantasien, die idesn van batekenis zijn. Er zijn een aantal punten, die onmiddelijk opvallen. Denkbeelden kunnen inderdaad een hele maatechappij veranderen. Als ve kijken naar het Christendom of naar Frankrijk,de encyclopedisten of naar de revolutie in Nederland, in Spanje en al die andere dingen dan zien we dat het denkbeeld er eerst is. Oaerdoor ontstaat een bews- ging en het eindresultaat is det het denkbeeld is geuijzigd maar ook de omgeving. Anders gezegd, fantesie heeft invloed op de werke- 1ijkheid. Nu kunnen we niet van u vragen om allemaal fantasten te worden, tenzij u het bent, dan hoeft u het ook niet te worden. Zou- den we misechien ons beyust kunnen worden van het feit dat de dromen die ons leven beheersen in feite ook buiten ons betekenie krijgen. Wanneer ve allemaal bang zijn, dan ontstaet er een soort opzweping, usarbij de handelingen steeds minder redelijk worden. Als we alle- 1 gerust zijn, dan zijn we niet uit one evenwicht te brengen, zelfe wanneer er reden voor zou zijn. Denk bij voorbeeld mear aan de ene kant de overdreven reactie van de Amerikaanse top op een paer aansiagen. Ja, ze hebben wel slachtoffers gemaakt, maar ze wa ren helemaal niet zo erg. Er is gereageerd met vliegtuigen, met bon- bardementen, ook niet meer denken aan vrouwen en kinderen, een beet- Je dubious. Aan de andere kant kunnen we denken aan de mensen die daar op de helling van de Vesuvius woonden. Zdife toen gezegd werd dat de berg zou gaan uitbarsten, bleven ze heel rustig zitten. Zo- iets van "ons kan niets overkomen, want wij uonen hier al zo lang." En dan komt die lava toch. In beide gevallen hebben ue te maken met jete wat helemaal niet met de werkelijkheid te maken heeft. De reac- tie van de Amerikenen is niet gebaseerd op een feitelijk ingrijpen, maar op het denkbeeld dat ale Jij nu maar leat zien hoe machtig jo bent, de ander wel in zijn hoekje zal kruipen. Niet begrijpende dat Juist het tonen van overmacht aanleiding wordt tot allerlei kritiek, verzet en dergelijke. Bij de Vesuvius wes het precies hetzelfde. Er zijn nu eenmaal bepaalde natuurwetten en je leert ongeveer wat juist is. Niet helemaal. Als je ziet dat die lavastromen naar je toe komen dan doe je toch niet als sommige mensen, die dan blijven zitten bij hun have en goed. Je brengt tenminste het meeste weg. Ze deden het nist. En dan klagen ze en vinden dat anderen het maar moeten vergoe- den. Een verkearde vereld momenteel, die aan elkaar hangt van aller- ei fantasiein. De rechten van de mens bij voorbeeld. De rechten van de mens zijn fantasie, die te niet wordt gedaan door het recht van de sterkste.Het is een mooi idee, maar het is niet waar te maken, zelfe de meneen die er zich op berospen, zullen tegenover anderen diezelfde regels schenden. Wij moeten proberen anze sigen Fantasie, onze eigen denkbselden een beetje nuttiger te gebruiken. Er zijn een Paar punten, die met de werkelijkheid niet helemaal kloppen, maar die Je toch in werkelijkheid wel ean beetje kunt toepassen. Iedereen is voortdurend bezig om te zeggen dat hij recht heeft om te leven zoals hij wil. Dan moet je ook da konsekweneies nemen. Ik ben mijn broeders hoeder, zolang een brosder mijn verantwoording is. Is hij dat niet, dan most hiJ voor zichzelf kunnen zorgen.In de tueede Plaats: we lopen over van naasteliefde in verschillende vormen van de zeer christelijke tot aan de solidariteite gedechte. toe. Neaste- liefde kan nooit bestaan uit een algemene gensigdheid. Ze zal altijd betrokken mosten zijn op bijzondere gevatlen. e Laten wij ons nu eens een keer bezig gaan houden met een beraad. Ale ik naastenliefde wil gaan beoefenen, waar en hoe zal ik dat doen. Er is een andere illusie: geld verzoet vele dingen. Geld is aangenaam zoleng je het hebt en is wel eens lastig ale Je or teveel van hebt. En ale Je het niet hebt, dan hoop je dat er ean sociale dienst is. En ding is zeker. Wij moeten natuurlijk geld hebben, maar niet overmatig veel. Wanneer we kunnen leven, zodat ve er gelukkig mee zijn ie dat genoag. Medemensen hebben misschien meer of minder nodig dan wij. Daar hebben ve nists mee te maken. Ale de één een luxe auto wil hebben, de ander een super sound installatie en weer eon derde wil minstene twee keer per jaar naer eés of ander tropiach gehucht, maar u bent gelukkig met een zomers warme dag met een ijeje, dan hebt U niet veel nodig. Probesr voor Jezelf sen levensstijl vast te stel- len. Basser die levensstijl niet op alles wat betangrijk is en vat Je hebt, maar op dat vat Je els werkelijk belangrijk an noodzakeli jk voelt. Wenneer je daar een beeld van maakt, dan klopt dat met een groot gedeelte van de wereld niet. Het ie dus niet volkomen reel. 6 fan de andere kant helpt het u wel om binnen die realiteit zé te le- ven dat u heel dicht bij uu ideaal-gedachte komt, zonder dat u ander- en er duingend aan most onderwerpen. Dat zijn punten waarover Je van alles kunt zeggen en denken. Maar als er zoveel van die waandenk= beelden zijn, is het dan nog redelijk om aan te nemen dat anderen iets weten, tenzij ze het kunnen boui jzen. Iederees mag aannemen wat hij wil. Maar hij kan van mij alleen ver- langen dat ik mij er mee bezig houd en dat ik het aan neem, als hij het kan bewijzen. Bewijzen liggen nooit in woorden alleen ,maar in uoorden plus feiten. Ook dat is belangrijk. Want als het op u ean komt, dan komt het op u aan vooral in de zin van klaar zijn voor een veranderende wereld. En in een verenderende wereld komen vooral veel dingen naar voren die in de duitee wereld nog niet aangenomen zijn of ten hoogste nog wat aarzelend worden geduld. Het betekent dat u leeft in een wereld wearin steeds meer mensen gaan geloven aan reincarnatie. U leeft in een wereld wearin het aantal heksen en magiére dag over dag toeneemt. U 18éft in een wereld waarin het para- normale eoms zelfe in de plaate gesteld wordt van datgene wat de feiten en de werkelijkheid zijn. &n met dergelijke dingen kun je al- leen leven, wanneer Je ook de feiten onder het 00g zist. Alles wat nu meadaelt, verdient een grote of kleinere dosis zout. Maar het een weergave. Hetzij van een visie, van een verlangen om u op een bepaalde maniet te doen reageren, of van een denkbeeld. Ale u er re- kening mee houdt, dan gaat u al snel zien: dat is om mij te betnvloe- den, dat is éénzijdig on dat is onjuist, dat is maar ten dele uaar en dat is een onuaarheid, die door enkele waarheden ton dele wordt ge- bosketaafd.Door de dingen heen zien. Zomin als Godsdienst of Magic de dingen kunnen verbsteren, zomin kan de wetenschap, de computer of wat dan ook ditzelfde bereiken. De verbetering van de wereld ligt eenvoudig in de verandering van de mens. Die mens moet bereid zijn om de fouten van zijn wereld, inclusief zelfs de iden en idiologién van anderen te aanvaarden. Maar gelijktiJdig moet hij in staat zijn om een beroep te doen op zijn innerlijke krachten. + Kunt u misschien een definitie van werkelijkheid in dit verband ge- - De illusie is een interpretatie van de werkelijkheid, waarbij deze werkelijkheid over het hoofd wordt gezien. Werkelijkheid is datgene wat altijd gelijk on hetzelfde blijft. Dit is een voorvaarde, ongeacht de interpretaties die mon er van gaeft.Dit is ean beperkte definitie, want werkelijkheid is een totaliteit en dus niet definiderbaar. + Kan er werkelijkheid bestaan los vazn de mens? ~ Dat is inderdaad waar. Als u daar op terecht komt, dan mosten ue het misechien 26 formuleren: de werkelijkheid is ean reeks van ver- houdingen, regele en grondwaerden, die onafhankelijk van de mens wezig zijn. De mens wordt zich hiervan deels bewust, zodat hij tot denkbeelden komt die niet met de werkelijkheid overeenstemmen en or wel aan ontleend zijn. Voldoende? + Heeft die werkelijkheid ook te maken met de waarheid? - Waarheid ie niet uitdrukbaar in een feitelijke definitie. Waarheid is namelijk afhankelijk van je eigen vermogen van begrip plus nog eens een keer de reacties van de omgeving erop. Dat is waarheid. Dat is due een zeer persconlijke waarde. Werkelijkheid daarentegen is een on- persoonlijke waarde, die wel ale basis, als fundament eigenlijk dient voor de beleving van allerlei schepsels, maar die niet door die schep- sels veranderd kan worden. Waerheid wel. Wanneer u dus wil proberen om te leven in oversenstemming met de feiten,kijk dan eerst wat er fei- telijk is. Wat kan workelijk. Wat ben ik in mijn ......Wanneer ik pro- beer de werkelijkheid te zien, zonder ze meteen ta interpreteren en den uw eigen wezen en inhoud daar tegenover stelt en niet er oplegt, dan zult u zien dat hierdoor een eigen richting van leven, van streven, meer ook van eigen denken en fantaseren en geloven zelfs, beter beant- woordt. Dan weet je dus dat bij voorbeeld een kuestie van geloof sen persoonlijke zaak is. Een ideaal niet een algemene regel of waarde maar een persconlijke benadering van een mogelijkheid die nog niet ge. reliliseerd is.Leven in een wereld die zo snel verandert als de uve vergt het vinden van grondwaarden, die gelijk blijven en die zijn er maar verschrikkelijk weinig. Wanneer ue zeggen, dat het hele bestaan een fantasie is, ja er zijn stellingen die zeggen mensen denken gesa- menlijk een werkelijkheid en maken die daardoor waar. Dat is allemaal heel mooi, maar dan zou het vluchtig zijn, een droom. Dan zou een ver- andering van de mens een verandering van de werkelijkheid betekenen. + Dit ie uitdrukkelijk niet het geval. Maar we zien wel dat de mogeli jk- heden en de voor de mens belangrijke resultaten voortdurend veranderen w31 in overeenstemming met de mens. Dit is een gronduaarde. Er zijn