Sei sulla pagina 1di 17

A

quien le importa

 4
Nacho Canut/Carlos Berlanga

     
 4
 = 95

Soprano

4      
 4
4
Alto

     
Tenor  4

4      
 4
4          
Bass

 4                  
          
 
Ad libitum (arrossegat, com un tango) 3


 

  44                    
  

            
Piano 

    

       

7


S.

      


A.

     
T. 

      

 
B.

                             
    
3

   
              
    
 


Pno.

Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami


       

13


S.

     


A.

           


T.

      
 La gen te me se


  
B.

 

  
             
3 3

               
          
Pno.  


    

19


S.

   


A.

                        
  
T.

         
ña la mea pun tan con el de do su su rraa mis es pal das ya mi meim por taunB.

                      
      
ya mi meim por taun

 
       
     
   



Pno.

 

2 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami


   
     
22

S.

       

 No soy de

A.

   
                  
 No soy de

T. 

                     
ble do  qué más me da si soy dis tin taa e llos,  No soy de

B.
  

                          
ble do qué más me da, si soy dis tin taa e llos No soy de


            
    
Pno.

  

        
          
 = 120

  
25

S.


  
         
na die, no ten go due ño Yo sé que me cri

A.

          
   
na die, no ten go due ño

T.

          
3
na die, no ten go due ño

B.
 
        
               
na die, no ten go due ño

  
      
   
Pno.

Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 3


  
                        
 = 120

  
28

S.


   
ti can me cons ta que me o dian laen vi dia les co rro e  mi vi da les a

A.

         
 Ah


Ah Ah


 
T.

                 

Ah Ah Ah  mi vi da les a

B.
 
                         
        
 me  mi vi da les a

  
cons ta que meo dian Ah

  
       
       
     
Pno.

 

   
                
31

S.

           

¿Por


go bia qué se rá?  mi cir cuns tan cia les in

A. 
    
             


    
 mi cir cuns tan cia les in

 
Ah ¿Por qué se rá?

T.

               
go bia ¿Por qué se rá?  Yo no ten go la cul pa  mi cir cuns tan cia les in


 
B.

   
                      
go bia ¿Por qué se rá?  mi cir cuns tan cia les in

   
 
                  
      
Pno.

  
4 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
    
           

35

S.

          
       
sul ta  Ah

A.

    
          
sul ta  Y mi des ti noes el que yo, que yo de

T.

         
 

 
sul ta Mi des ti noes el que yo deB.

          
    

           
 Mi

            
sul ta des ti noes el que yo de

    
                   
                
Pno.

         
    
40

S.

        
      
pa ra mi

A. 
       
       
ci do, el que yo, el que yoe li jo pa ra mi

T.

             
 
ci do el que yo e li jo pa ra miB.

        
                   
    
    
ci do el que yo e li jo pa ra mi.

 

                 
  
          
Pno.

Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 5


        
      
   

44

S.

      
  

   
¿A quién leim por ta lo que yo ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yo

A.
       
       
               
 ¿A quien leim por ta lo que yo ha ga? ¿A quien leim por ta lo que yo

T.

                  
 ¿A quién leim por ta lo que yo ha ga? ¿A quien leim por ta lo que yo


        
B.

     
         

 
¿A quién leim por ta, a quien? lo que yo di ga, ¿a

 
 
          
    
      
Pno.



       
             
48

S.

 
            
 Nun

 
di ga? Yo soy a sí ya sí se gui ré ca cam bia

A.
    
                   

di ga? Yo soy a sí ya sí se gui ré  Nun ca cam bia

T.

          
di ga? Yo soy a sí Y se gui ré  Nun ca cam biaB.

              
   
 no

  
quién? Soy a síY cam bia

      
        
 
       
Pno.


6 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
     
           
51

S.

       

   


ré ¿A quién leim por ta lo que yo


A.

  
            
 leim 


ré ¿A quién ¿A quién leim por

T.

         

ré  ¿A quién leim por ta lo que yo


            
B.

    
        
     
ré  ¿A quién leim por ta, a

    
      
   
Pno.

        
      

54

S.

     
    
ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yo

A.
  
  
            
ta?, di me lo que yo di

T.

         
ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yo

B.

                    
        
quién? lo que yo di ga, ¿a


      
   
Pno.


Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 7
       
             
56

S.

        
 Nun

  
di ga? Yo soy a sí ya sí se gui ré ca cam bia

A.       
       
           
 Sí


ga, di me Ya sí se gui ré  Nun ca cam bia

T.

         
di ga? Yo soy a sí Y se gui ré  Nun ca cam bia

B.

                     
 no

          
quién? Soy a síY cam bia

   
      
   
      
Pno.

  
             

59

S.

 
     
ré  du du du du du du du ru

A.

                 

  
ré Ah

 
T.

       
ré  Qui zá la cul paes mi a por no se guir la


 
B.

  

                     
ré  dum dum dum

  
       
  
Pno.


8 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
           
        
 
62

S.


  
du du du du du du du ru du du du du du du du ru


A.

               

 
T.

         

nor ma yaes de ma sia do tar de  pa ra cam biar a

B.
 
      
          

 
dum dum dum dum pa ra cam biar a

     
  
   
Pno.

 

               
  
64

S.

   
 
du ru du du du ru du ru du du du du du ru du ru

A. 
     

         
Me man ten

T.

       
ho ra.  Me man ten dré fir meen mis con vic

B.

   
      

       
ho ra. Me man ten         
   
Pno.

  
Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 9
      
             

66

S.

         
    
3
 Y yo re for za


du ru ré mis po si cio nes

A.

        
        
 re for za


dré ré mis po si cio nes


T.

             
3

 
cio nes  re for za ré mis po si cio nes

B.

     
                    
dré  re for za ré mis po si cio nes 

    
           
     
 
Pno.

           
  
70

S.

          
      
 Ah

A.

      
       
 Y mi des ti noes el que yo, que yo de ci do el que

T.

       
    



Mi des ti noes el que yo de ci do el que

B.


    
    

                   

Mi des ti noes el que yo de ci do el que

  

               

     
     
Pno.


10 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
       
       
74

S.

 
       
  ¿A quién leim

    
pa ra mi.

A.  

             


yo, que yo e li jo pa ra mi. ¿A quien leim

T.

            
 
yo e li jo pa ra mi.  ¿A quién leim


 

B.

  
               
           
yo e li  ¿A quién leim
jo pa ra mi.

          

 

 
      
Pno.

             
        

78

S.

     
       
por ta lo que yo ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yo

A.         
       
              
por ta lo que yo ha ga? ¿A quien leim por ta lo que yo

T.

            
por ta lo que yo ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yoB.

         
         
 
por ta, a quién? lo que yo di ga, ¿a

  
  
   
    
     
Pno.


Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 11
       
             
81

S.

 
            
 Nun

 
di ga? Yo soy a sí ya sí se gui ré ca cam bia

A.
    

       
            
di ga? Yo soy a sí ya sí se gui ré Nun ca cam bia

T.

         
di ga? Yo soy a sí Y se gui ré Nun ca cam bia

B.

               
  
quién? Soy a síY no cam bia

       
      
   
      
Pno.

  
             

84

S.

       

   



ré ¿A quién leim por ta lo que yo


A.

    
          
  ¿A


ré ¿A quién leim quién leim por

T.

         

ré  ¿A quién leim por ta lo que yo


            
B.

          
             
ré.  ¿A quién leim por ta, a

  
       

 
Pno.


12 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
        
      

87

S.

     
    
ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yo

A.
  

     
         
ta?, di me lo que yo di

T.

         
ha ga? ¿A quién leim por ta lo que yo

B.

                    
        
quién? lo que yo di ga, ¿a

    
    
 
Pno.



       
             
89

S.

     
     
di ga? Yo soy a sí ya sí se gui ré  Nun ca cam bia

A.       
                   

ga, di me Sí Ya sí se gui ré Nun ca cam bia

T.

         
di ga? Yo soy a sí Y se gui ré Nun ca cam bia

B.

                  
             
quién? Soy a síY no cam bia

    
        
 
       
Pno.


Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 13
    
        
 = 90
92 Lent, religiós

S.

   
        

A.

  
         

 

T.

     


 
ré Ah          
B.

                         

       

           


   

 
Pno.

     

     
                
 = 120
97 Animant-se (com una fanfara)

S.


          
3

      
3
 pa ra pa ra pa

  
pa pa ra pa pa ra pa pa
3 3

A.

                   

pa pa ra pa pa ra pa pa pa  pa ra pa ra pa pa

T.

                    
3 3
Ah pa pa ra pa pa ra pa  pa ra pa ra pa pa


3

B.


                   
3
 pa ra pa ra pa

       
Ah Pa pa ra pa pa ra pa pa pa pa

   
     
      
  
Pno.

     
14 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
    
            
 
101 Marcial i alegre

S.

    

           
¿Don dees tá nues troe rror sin so lu ción?

A.
 

    
       
 ¿Don dees tá

    
nues troe rror sin so lu ción?

T. 
         


     
B.                     


  
ding dong ding dong

       
         

   
Pno. 3

    

    
                  

104

S.

   
           
 
¿Fuis te tuel cul pa ble,o lo fui yo? Ni tu ni

A.       
    
 
           
   
¿Fuis te tuel cul pa ble,o lo fui yo? Ni tu ni

T. 

               
Ni tu ni


 
B.

       
      
dong

     
din dong ding dong Ni tu ni

          

      
         



Pno.

       
Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 15
   
               
107

S.

  
               


 
na die na die pue de cam biar me ding dong


A.

  
    


          
 
na die na die pue de cam bia rme Mil cam pa nas sue

T.

             
 
Mil

  
na die na die pue de cam biar me cam pa nas sue


    
B.

    
             
na die na die pue de cam biar me  ding dong ding

         
   
        
   
   

   
Pno.

         
    

 
  
110

S.

       
               
ding dong di fí cil es pe dir per

A.    
      
         
         
nan en mi co ra zón qué di fí cil es pe dir per dón

T.  

   
            
nan en mi co ra zón qué di fí cil es pe dir per dón

  
 
 
B.

  
           
 

dong ding dong ding dong di fí cil es pe dir per dón

      

            

Pno.

            
16 Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami
   
             
    
113

S.

  
           
 Ni

  
dón tu ni na die na die pue de cam biar me pue

  
A.

  
           
   
 Ni


tu ni na die na die pue de cam biar me pue

T.
 
            
      
 Ni tu ni na die na die pue de cam biar me pue

 
   
B.

             


  
 Ni tu ni na die na die pue de cam biar me pue

     
   
         
       
   
Pno. 

         
              

116

 
S.

      
biar me  Na

              
 de cam

 
die me po drá cam biar

A. 
         
   


      
 de cam biar me Na die me po drá cam biar

  
T.

              


   
 de cam biar me Na die me po drá cam biar

  
    
 
B.

    
    
Na

         
 de cam biar me die me po drá cam biar

      
    
      





     


  
Pno.

 
Arranjament: Josep Antoni Garcia Rami 17

Potrebbero piacerti anche