Sei sulla pagina 1di 2

27

Santo
CHOIR and CANTOR

    
Triumphantly ( q = c. 115 )

   

f proclaiming  
 Voices

San - to, San - to, San - to, Pan - gi - no - ong Diyos na ma- ka -pang - ya-
      
     

   

Trmpt.

Gt.

    

   
 
     
  
f
 
Organ


   


    
Ped.


10
        
  


 
ri - han, Na - pu - pu - no ang la - ngit at lu - pa ng ka - lu- wal - ha - ti - an Mo.

   


       
  
    


   
cresc. 

  

    


     
   

18

mf
  
f with CONGREGATION  
Ho - sa - na, ho - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Ho - sa - na, ho - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Pi -

f
           mf             

  
      
   
CHOIR Ho - sa - na, ho - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Ho - sa - na, ho - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Pi -

 
 
         
f mf

 
  
   
  

 
 
  
 
  
   
        
28


CANTOR and
27

 
poco cresc.


CHOIR
   


     
nag - pa - la ang na - pa - ri - ri - to sa Nga - lan ng Pa - ngi - no - on.
   

   
 
  
 
 
    
  
poco cresc.


   


 
34

ff with CONGREGATION


  
 
    

Ho - sa - na, ho - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Ho - sa - na, ho -


  
ff
 

   


        
Ho - sa - na, ho - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Ho - sa - na, ho -

       


  

 
  
ff

 
 
  

 


 
  

  
  
ff
     

    
  


 


40

rall.
 
  

  

sa - na sa ka - i - ta - a - - - san.

     


 
   
sa - na sa ka - i - ta - a - - - san.
  
 
  

   
 
 

 
rall.


  

   

   
 

 
 
 


   
    


Potrebbero piacerti anche