Sei sulla pagina 1di 3

1/3

6 NOTTURNI
3. DUE PUPILLE AMABILI (KV 439) W. A. Mozart

f j j
(1756 - 1791)
Ï Ï. Ï Ï Î
Andante

& b c Ï Ï Ï Ï Ï
j
Ï Ï Ï Ï ú Ï Î
Soprano
J
Du - e pu- pil - leIa - ma - bi-li m'han pie - ga - toIil co - re

j j
f
j
Mezzo-Soprano &b c Ï Ï Ï Ï Ï Ï
j
Ï. Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï ú Ï Î
Du - e pu- pil - leIa - ma - bi-li m'han pie - ga - toIil co - re

? fc Ï Ï Ï Ï Ï j Ï
Bass b J J Ï. Ï Ï Î Ï Ï Ï ú Ï Î
Du - e pu- pil - leIa - ma - bi-li m'han pie - ga - toIil co - re

j
& b c ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ .. ÏÏ Ï Î Ï Ï ÏÏ Ï úú ÏÏ Î
j
Ï
Andante
ÏÏ
JÏ Ï Ï Ï
J

Piano f
?b c Ï Ï Ï Ï ú Ï Î Ï Ï Ï Ï ú Ï Î

j j
F j j Ï. Ï. A Ï Ï ä j
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ
j
b Ï Ï Ï Ï Ï Ï
5

S. & J
Ï
J Ï
e se pie - tà non chi - do a quel - le lu - ci bel - le per
F
j j j j j
Ï . # Ï Ï ä Ïj
& b Ï Ï Ïj Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï
j
MS. Ï

e se pie - tà non chi - do a quel - le lu - ci bel - le per

? FÏ Ïj Ïj Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï
B. b J
e se pie - tà non chi - do a quel - le lu - ci bel - le per
j j
& Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï . Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ # n ÏÏ
b Ï Ï Ï . Ï
j
ÏÏ .. # A ÏÏ ÏÏ ä Ïj
5
ÏÏ
J J
J
Ï
Pno. F J
? Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú ä ÏJ
b Ï Ï
2/3
DUE PUPILLE AMABILI

j j Ï Ï.
& b Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ
9

S.

quel -le, si, per quel - le io mo - ri - rò d'a - mo - re, e se pie - tà non

j
MS. & b Ï . Ï Ï . Ïj ú Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏÏÏ ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï
quel -le, si, per quel - le io mo - ri - rò d'a - mo - re, e se pie - tà non
Ï Ï
? Ï . Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Î j j
Ï Ï Ï Ï Ï
B. b J
quel - le, si, per quel - le io mo - ri - rò d'a - mo - re, e se pie-tà non

j j Ï Ï
& b Ï . Ï ÏÏ .. ÏÏ Ïú. Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ # n ÏÏ
9

Ï. Ï J
J
? Ï . Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Pno.

ú. Î Ï Ï Ï Ï
b J

b Ï Ï.
j
AÏ Ï Ï Ï nÏ bÏ Ï Ï Ï Ï nÏ ú Ï ä j
14

S. & J Ï
chie - do a quel - le lu - ci bel - - le per

j Ï ä Ïj
& b Ï Ï. Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï Ï #Ï Aú
j
MS. NÏ Ï Ï
chie - do a quel - le lu - ci bel - - le per

?b ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï
B. J
chie - do a quel - le lu - ci bel - - le per
j
ÏÏ Ï .
ÏÏ ÏÏ ÏÏ # n ÏÏ n b ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ # n ÏÏ A úú ÏÏ ä j
j
b
& J Ï. A Ï
N Ï ÏÏ
14

Ï
J Ï
Pno. J
?b Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏ Î
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
DUE PUPILLE AMABILI 3/3

j . j Ï Ï
& b Ï. Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï î
17

S. Ï Ï
quel - le, si, per quel - le io mo - ri - rò d'a - mor,

j j
MS. & b Ï. Ï Ï. Ï ú Ï Ï Ï
ÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï
î
quel - le, si, per quel - le io mo - ri - rò d'a - mor,

j Ï Ï Ï Ï Ï Ï
? Ï. Ï Ï. Ï Ï Ï ú î
B. b J
quel - le, si, per quel - le io mo - ri - rò d'a - mor,

j . j Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï î
& b Ï. Ï Ï
17

Ï Ï Ï Ï
Ï ú . Ï Ï
ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï
Ï. Ï . J
J
? Ï Ï nÏ Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Pno.

b î
ÏÏ Ï Ï ú

f p
&b ú ú ú î ú î
21

S.
ú ú
mo - ri - rò, mo - ri - rò.
f p
&b ú ú ú î ú î
ú ú
MS.

mo - ri - rò, mo - ri - rò.
p
B.
? b úf #ú ú î ú Nú ú î
mo - ri - rò, mo - ri - rò.
. . .
&b · Î ÏÏ. ÏÏ. ÏÏ. Î Ï Î Î î
21

Ï Ï Ï
. . . Ï Ï
Pno.

?b · Î Ï. Ï. Ï. Î Ï Î Ï Î î
Ï

Potrebbero piacerti anche