Sei sulla pagina 1di 193

3+3 W

Mat evnatrctt
<.2,0

exerc$Li.,pvobLerne;iteste

tr8
-{ r'1
n *-+- |
-1- [

61-

,L

:10
,15
S+1 -e

o t ',,

'1l'\'1'' r

{h
H(Et{

bvStet30
uploaded

'--a 1:i-7

d'---.rREFD

1-1
6)

d4,

6)

COIECIiA:
PREGATIM PERFORMANTA!

ALEXANDRINA

T'IOREL-GEORGE

DTIMITRU

DIJMITRU

MATEMATICA
exercilii $i probleme
pentru
claselelqiall-a

I HTIHI

rFloadedbry8!8f30

furo,"*tAeWO

Continutullucrerii estein conformitatecu programa,colari aprobatede


MinisterulEducatiei,CercetArii,
Tineretuluiqi Sportului.
O Editura Trend,2013
tsBN978-606-8370-33-0
Toatedrepturileasupraacesteilucriri suntreuenateEditurii TREND.
Reproducereainsopuricomerciale,
adaptarea,
distribujiasautransmitereauneia
saua mairultorpe4i din aceasticarte,in oricescop sub orieform5,
esteinterzisa
$i
fere acordulprealabilal editurii.

DescriereaCIP a BiblioteciiNationalea Romaniei


DI]MITRU, ALEXANDRINA
Matematici.: exercifiiqi problemepentru claseleI a II_a /
,.
,i
AlexandriraDumimr.ViorelGiorge Duminu.- pite$ti, fri"J,jOi
ISBN978-606_8370_33_0
I. Dumitru, Viorel George
3',72.47
(076)

Coperte:Florin cabriel Stroe


Ilustrafiecoperd: Irina Sava
Redactarer
coletiveditur5Siautori
Tehnoredactare:
Mafia LuminitaBadea

Inform

TRE,--xrD

Str.Fratii coletti, nr. 114,et. 2, pite$ti,cod 110174,lud.Argeg


Telefon/fax:0348/440S11;Telefonfix: O34B/ 440 44g
Telefonmobitr0733 10O64StOj 42 076 4BO;0iS3 OBt 94g
e-mail office@edituratrend.roj
comenzi@edituratrend.ro
wwwediturahend.ro
Adresi postal5:Op 5, Cp 101,piterti, Jud.Argeg

TipeilhCN l, , CO M SI "S. A .

INDEMNPENTRUUN ELEV CARETREBUIE


sA iNvETE cE ESTEPERT.oRMANTA!
Te-aiintdlflit, dragelev,cu minunatalume a matematicii;numerele,operatiilematematice.
problemele
matemarice
te-auatrasin jocul interesani
al
acliunilor prin care secite$te$i seinlelege enunF , seidentifrci intrebarea"se
cauti caleaderezolvare,sestabilescsolu1ii...Pascupasacestjoc,intahirile cu
numerelete-au fAcutmai priceput in rezolvareaunor exercilii, a problemelor,
te-au f6cut mai cwajos, mai intresatde obtinerca a cat mai multe rezolvdri
rcpide,creative,ai devenitmai performart in matematici!
Primeleclaseale ciclului primar (I si a II-a) suntclasepentru asiguruea
achiziliilor findamentale in inyitare. Deprinderilede calcul matematic,respectiv adunareSisciderc, in concente din ce in ce mai extinse.abilititile de rezol_
vaxea unorprobleme
se formeazdinetape,
atentdirijate,
verificate.
Ceiqi propune,in acestscop,lucrareaPREGATIM PERFORMANTA!?
Ili propune si te ajute in aplicareacuno$tinlelor insuqite in orele de
matematicd,la tcoali, si te indrume in folosirea acestorcin rezolvareaunor
probleme deosebite.De aceea, lucrarea este alcituiti urmdrind programa
fcolari, respectendconJinuturile.Ce ntelesuntorgarizate,grupatepeniveluri:
E Exercilii !i probleme- NIVEL DE BAZA;

g Exercitii$iprobleme
- NMLMEDIUDE DIFICULTATE;

p ExerciJii 9i probleme - Nn/EL SPORIT DE DIFICULTATE.


Cetebuie sAfaaipentrua oblineperformanlain matematicd?
l Cite$te,cu atenli,fiecare enunt! Ce nta hebuie sefie oentru tine
foarteclara.adicasAinlelegicaredinnedate\e cunosc,caredinre datetrebuie
sdfle aflateti carcsuntrelaliile dinfe datelecunoscutegicelenecunoscute.
2. Reprezintd,dacl este necesar,datele problemei, relatiile dintre
acesteaprin
schemesimple!
3. Stabileqteasemtudxidintre problemele,exerciliile pe caretrebuie
sd le rezolvi qi cele rezolvatearterior! Aminteqte-Ii caleade rczolvare qi daci
esleposibilaplic-ogiin cazulcareteinlereseaza.
4. Rezolvd,pascu pas,exerci{iul, problematansformatrd in operatii
matematice,relaliile dinhe date, aplicd in rezolvare regulile matematicestudiate.

5. Ai descoperit solutia! Bravo! Trebuie si verifici corectitudiqea


datelor oblinute integend yalorile in enunFrlprobtemeit pofi verifica corec_
titudineaqiprin compaxarea
curezultatelede la finalul lucririi.
DacAacestesfaturivor fi urmate,cu sigwan{i vei atinge:
PERIORMANTA IN MATEMATICA!

ClasaI
flrrsrn

rNrglr-r @EDrAGNosrrcARE)

E DELA0 LA t0
@ tt,rvmnrr t NATURAT
NATITRAIE
@ louNelre qt scADEREANUMERELoR
DE L AO L Al O

(l l r-r1,re
nr lr reruRALEDLLAo LA20
@ aotxerul

sr scADERxANUMERELoR
NATURAIE

DE LA OLA 20, FARA TRECEREPESTEoRDIN

@ltnlrEnur

NATURALE
DELA o LA 1oo

NTMERELoR
NATURATE
fl aow,Lnne sr scADEREA
DE LAO LA 1OO

@nmvrNrn rNrurrlvE DEGEoMETRTE

ftu,rrrAlr oelrAsunA
@ rv,uuenr suvATlvA(FTNALA)

@sorup seu nrzulrArE (sELECTT\')

f|
f.

rEsrEt"tT:ilj.DrAGNosrrcARE)

incercuieqtedesenulreprezenteldobiectul:
a) celmaimic;

b) cel mai maxe;

@
c) egalcu altul.
ITIIITN

lffl-rTn

__ _=____NU

.-==rw

2. a) Unes,te
cuo linie,fiecarelinguri,ticuceqcula
er.

YY>

- - e2 v

Ai oblinut

perechi(ce;culdti lingulild). Sunt

b) ColoreazdceScufa
fixd lingurili.

Bu'-r

3.

ObservAilustatia:

ffig&ffi&@ffi@(9&
Coloreazi:
a) cuverde,apatrafaxfurie;
b) cugalben,a gapteafarf,uie;
c) curoqu,a nouafarfurie.
4.

a) Deseneazd
ateteapifate catefaxfurii suntdesenate
anterior;

b) Deseneaziatateapat@tedaci ,,s-arsparge"atreiafarfurie qiultima.

5.

Descoperdregula,apoicontinua:

") A I AT

,) I OTOtr

")oococo

Testul ff.2
1.

Observi ilustrat'a,apoicoloreazi E] (adevimt) sauE](fals), dupdcaz.

. Bladul estetat atAtde inalt cdt ghiocelul.@


. Bradul are aceeasiindllime cu ghiocelul.

. Bladul estemai i ah decatghiocelul.

E
E
E

[]

.Mi geaestesubscam
E

. Mingea estepe scaur. E

. Pisicula estesubscarr.

. Automobilul estemai aproapedecdt


autobuzul. Automobilul estelAngdautobuz.
. Automobilul estemai depdrtatdecdt
autobuzul.

lF l

E
E

2,

Catepulctesunt?

aa
F-qaqf.--.)
.O
|
il. il .l

a_94__Ja9 aa

aa
a

aao
aaa
aaa

Dese[qazAatateapuncte,cetindicanumerul:
-cl--c-c-]-

a-)a--ra-)
l l l l r l l lilll
u(.].JL,r[__,t

C6](--T--)GJ(---7--)(--r)(---'--CD

Jt ,

a) Coloreazi:
. curoqu,acinceafloare;
. cugalben,primafloare;
. cualbastnr,a qapteafloaxe.

r e& e && e && & &


WWW W W A # W WWA #
. b) Deseneazt,in spatiuldat,atateaflori cateriman, daci seelimind a doua
$lpenutuma.

a) Incercuiegte,ilr fiecarecaz,figurageometriciceamai mici:

Ww @w
b) Deseneazialituri figura
geornetricdfEri virfu ri.

IREGATtMPERToRMANTAI

&

NUMEREI,E NATT,RAI,E DE LA o LI\ t,o


I
1.

Exercilii 9i probleme- NIVEL DE BAZ.(


Numiri. aDoiscriecatesunt:

aaa
aqF-.)
t.il
Iaao

F-qf.--n

aa o
a
I
ll...l
ooa a a aa
a a_94 9

q-JL9

.O

---r--rc-)c-------)

a--tF--tF-o
loll . ll. ol

--aaa aaa -a a aaa aa

a aaa
oaa oaa a

aao oa
aaa aa t-_rLgQqo'

Deseneaziatateafiguri geometricecat indici hecarenumix.


-cl--c----l

!!D!DD!D
!DDDD!!!
(_T-.J(.-_7_-)(---r-)G)(.--f-.l(:

T-)arr-r-2--)

-)(--r--rcD.-rr@(-_9_)@

(-8--)(T

Catecifre sunt?Noteazdin tabel:

17

5
g??

5 r

?B

4a

6
-

?
?13
?5

46

s6 a8 u

rl
-t

l3 l

toi

l r fl

15

l?r

z
g6

6e
4

tAl

| tT

l8r

g6

-.---t
l6T-l

t! Exercitii!i probleme- Mrf/EL MEDIU DEDIFICIJT:IATE


Odoneazd5,7,3,2 si5:

a) crescetor
L___lL_
ll |
,,

l: b)descrescdrorEEEtlE

Comoleteazihecaresir:

E EE E ;
E EE t C;

EEEE;
EEEE;
a
tf
it
;
nE
EEEE

Scrienumerelecorespunzitoareordonirii descrescitoare:

.x)

1)

1*

4t

4)

4)

^'( q( q( w( q$ q ( @

c)

4.

,4\6\.A_6\-_6\
r L@N4olit-@Le2@li
v_@iz4o
Y!r@r

rdr@rr

Uneqtepunctelerespectand
ordineanumerelornotatealdtud:
2

2
.3

I
0

2c

_l

10
.5

'a

.a

.7

5
6
Ai descoperitfo ma cifrelor:

l0

..
9

g
1.

Exercifii Siprobleme - NILEL SPORIT DE DIFICULTATE

Colorcazdin interiortriunghiurilein carcsun!norate:


a) numerepare,curo$u;

b) numereimpare,cuverde.

Afli reguladeinqiruire,apoicompleteaze:

Descompune

EI'ALUARE
Testul nr. t
l.

a) NoteazAcatesuntl

b) Desneazd
catindici numtuul:

aaa a aoo aa
a a oaa
aaa a oao oa
C_D(--'--)(---a_)C_D
2.

Completeazd
fiecaregir:
----

o2:
8
3,

4
9

6;

6;
7;

_ 8 _ _ 5;
36

Descompune:

,q.a,a. g 9.,q.g.
Testut ff.2

CompleteazA:

1oOO11 oloOOlO

l ol l . l o..l
a!9gJa!9Q

01

-1

lrr OO-

l i li r
lol
9t-----Q_9,- 9u ,

(--F--)CD@(-_-7--)G]GJ(--'_)CE
Ordoneazinumerele:
a) crescator:

@o @@

O
o,o9**.9*,

Descompune:

at

O f^Hiltrf;Tii^""'Tf""
"UMERE
I
l.

Exercilii qi probleme- NML DE BAZA


NumfuA,apoiscrieintabel catefiguri geometdcesrmtdin fiecarefel:

or

A
L_J A

tr o

oA

L_l

^A
n

nn
o

an

n o

OO

Careestergzultatul,in frecarecaz?

e i=f'-l

8-5:f-t

I rz-t
-.^

4=t

Z+:+t=E

8-t

8 8-0=f_l

6-o+o:f_l

t++-o:fl

o+.r=Fi
t z=71

l= T _ l

5 2+4:-l

z +s =F r- r = Fi e+r+z=E 9- e+ 9= f l
ScrieinQ semnul,,+"sau,,",dupicaz:

702=5

10c)2- 8

8 C)2 - 6

3C)2= 5

9O2= 1
70 2 = s

8 0 2=1 0

442=6

4 03: 1

8O3: 5

303: 6

5 0 3 :8

1 0 O0 =1 0

8 0 2=1 0

60 2=8

942: '. 7

Exercitii !i probleme - NML

MEDIU DE DIFICIJLTATE

Scriein fiecarepAtat, respectivcercnumerelecarelipsesc:

a)

+1

b)

Calculeazi,apoiloloseqteaceea$iculoaxepentruetichetele
pecaxeseobtine:
a) rezultatul
S:
T -;t
f::,
ttazl
-

EII

l3 0l
b) rezultatul7.

ti;t

ts -t
Scrieopera{iideadunare,rcspectivdescdderefolosindnumerele:
a )2 ,7 q i 5 ;
b )9 ,3 ti 6 :
c) 4,3qi7.

4.

a)Adundpe2 la hecaredintrenumerele:
7, 6 qi4;
b) Scade4 din fiecaredintrenumerele:10,
9 li 6.

Exercifii 9iprobleme - NML

SPORIT DE DIFICULIAIE

Afl6 pe ar(enumiiul cereprezintirzultatul:

a )l o +2 1

DII

Dz-z|

G +t l

Fq

F-4
t8-71

,,
a)

t6+o-l

6.,

Alege,apoicoloreazinumaif-.l in crue este[otat rczultafulcorect:

e-l:Ttlf6l

fzl

o+:=FFflffi

8 3 =EE E

Ftt

s+-2=f6 t fllfTl

s z=i-l

s * := i i

q+z=fTtTl

E
EE ':.;:-mE
E

,,I
to -o = EE @
[ il E
:ii:E
L3_..1
l_9_l 10+0=L!_.1LI__l
s ;=EEE
s*z:fi t 8 9 | 0 0 = l0 llt [C
E
"=FHH
\/ \ A
Scriein spaliiledateaduniri ;i scideri cuacelatirezultat:

\,/6\
/2
_-r_____.-]F-

0 I I r+5 | I t0

-|-|-|-|-

tl

-il-it|
-l| t-ti
-tl
Jr

tl

4.

a)

Spune,apoirezolve.problemelefolosinddatelenotatein fiecaretabel:

AU FOST

'7

AU }'ENIT

AU FOST

10

'7

AU PLECAT

SUNT,iN TOTAL
b)

AU RAMAS
5.

Rezolvi fiecareproblemd:
a) O clo$cia scosl0puiEorigalbeni9inegri.Dintreaceqtia
7 suntgalbeni.
Caf puiqorisuntnegri?
b) Mihneaacumpirat trei caiet,apoiinci cinci caiete.
Catecaietea cumpiratMihnea,in total?
c) Din cele10bomboane,
Anaa consumat
2, apoiincA3.
Catebomboaneaurimas?
d) Andreeacite$te
2 cA4icupoveqti,3 cupoeziiSio carlecuaventuri.
Cateci4i a cititAndreea,
in total?
e) Peacoperigulcaseis-auoprit 5 porumbeialbi qi2 negd.
3 porumbeiauzbuat.
Cdli porumbeiaurimas peacoperiqulcasei?
Qro6[emi.
cuproitene?!
Acum 3 ani Radu avea 5 ani. Cali ani va implini peste2 ani?

Calculeazi,apoicoloreazdrespectAnd
culorile indicarein LEGENDA!

LEGENDA:
| -portocaliu:
2 galben;
-

3 -rerde inchis;
4 - roqudeschis;

5 -roSuinchts;
6 -.,'erdedeschis.

EVALUARD
Testul nr. r
Coloreazinumaicasetele
in care,dupi calculseobtinerczultatulindicat:

oo@
Eo3f?+ol
fe-41t5+r-l
f?f

fs +t

Careestenumirul necunoscut?

2+ E =9
fl -7 =0
3.

f s tf22+

l8+ilF+81
foltl tr + r l

n + E: 8
D L: 2

9 E :6

Coloreazinunai casetacuexercidulcarereprezinlirezolvareaproblemei:
Din cele9 creioanepecarele aveain pelar, Maria a folosit doul]apoi unul.
Cetecreioaneau
remasin penar?

B.lt t+Gd

.q.lq- 2:T-;
kul

nf 2

Scriesuma,apoidifere4anumerelor:

C$O
,

Stabilegte
numerele
carelipsesc:
a )2<5 E ;
Completeazi
numerele
carelipsesc:
ll_ 1 3 2 _ ,4_4_

b)n +2>5.

NUMENELE NATTJRAI,E DE L.A o LA 20


I

Exercifii9iprobleme- NIvf,L DEBAZA


Completeazi
cunumere:

l.
a)

b)

ll
It
awa
LZ!.)
Itl

ll
tl

ll

a
/-{7-fv

t!!.)

IA
IH
,/17+V
tz-lly

,/Vv

,U"

t8

IF

IH

,477v

wl

t8

td

/17vV

|44 v)!v

1t
v)!v trtr1)alt)

/'V9v

2,

E1!)

)L
wl)

,/971V

,a{7'f v

tg

)-u
Eltu wl

IF
/#v

IR
,a-{7-{v

trFv
lll l

aa
,at7 ?v

tr)lv

incercuieqtela fiecarenumir, cifia carercprezinteunitilile cu verde,iar pe


ceacarercprczintdzecilecu albastru:

o ^@^@^ @ ^ @
,/ t \

,/ ,r\

/'*\

/,0\

?REGATIM PERIORMANTAJ

E Exercifii qiprobleme-Nn'ELMEDIUDE DIFICIJLTATE


l.

Observa.apoicompleteaaitabelul!

ffim
fiml
fim
7

Nwntuul
dezeci

NumArul
de unittli

Numexul
scriscu cifte

fimm

Completeazd:

a' n6 ? )6 }6 i6 ) G)

/';/;Sh/'#/l'fh
rr trE Eit EE EE EE
6D f'')

6D a'') 6D

'{h,rh'fh#r/;

tl

rr rdE EE itE EE []

Unestefiecaredesetcunumirul corespunzaiorscdscucifre, apoicu litere:


{1 3 )
noudsplezece

tfe$prezece

fJ Exerci{ii qiprobleme - NI\aELSPORIT DE DIFICULTATE


l.

Unettefiecare numir

{ltl

6b

pe a,\a umerelor:
,loculocupat'"
/-:\
(,

@o @

Obser.rd,apoicompleteazdnumercledin caseteI

qo

t z l q

"lf
l0
d)*
3.

Crenumdrestescrispefiecare,,floricicd,.pecaxeseodihneqtealbinu.ta?
r({,rd)

sffi

ry).'..{'.''.'.''t

^6

ffi'
^A

.. ,' '1 -' '\ . '\ .. .,r

ff i - ' \ '

.,,.'

-...

rtl

1.,....

-...\,
\

,,,.....-

nerelecarcliosesc:
Completeazicasetelecunumere
f- |in 1 61
b)f-l

")EEEZ
EEE
T- F-I E
c)@ E E
B E E E
E E E

E
EE
E
EE
EE
EE
EE

E
E

t-] tl

trzfl
EE

Coloreazinumaicasetelecunumere:
a) mai mari decdtI 0;
b) maimici decAtI 6;
c) maimaridecdt13,darmaimici decdtI 8.@

tr tr tr m m tr
tr E E tr @ tr
E Lol tr m D

Scriein ,,casufele"aliturate:
E
E
treinumeremaimici
decat14;
a)
b) patrunumeremaimari
decet13;
EXnE
c) doudnumerccupriffeinte 15qi20;
E
E
mici
decet
17.
treinumercmaimaxi
decat
11,
darmai
d)
f_-J f_l
7.

f_l

Ordoneazinumerele:
5,19,14,4,159i9l.
a) crescAtor;
b) descrescitor
ordineacrcscitoaxeanumerelornotatealAturi.
Unettepunctelerespectand
l9

l6

t'7
l3

t0
?REGiTIM PEIToRMANTAI

ll

ElrALUARE
Testul ff.
l.

Crupeaza..cele
zecl..apoiscrie
numdrul
repre,/enlat
in fiecare
casela:

* t s* t Y + n

.*^******
*o**off

*YHxg
'i.r.?*Jl^

=s*. *.

/rr-*l-*

*^*Ek *
***fru

1 --rx--r- ii^
-9
^ )d. x
^x
x
f:l

*' *J< zror

^.,ux*.*a
^

._r_

=L

,x Jl =,- =a-

-_r
*
**a>ri(,i^
>i*.eAW

J9

ZTIJI
-ar,.\
,^l ^ -4,^
2.

x*.

*xx

Completeazd:

ru
-

/::\

----49--=-L----]

aaaa

3.

a a

aa

a a

carelipsesc:
. !gn1gq*a "u."telecunumerele
ll
b) 13
15
c) t 6
l8
t4
t6
t7 18
20 I9
t)
t7
9
l0
t2
t4
l9
l6
I l5
t2
9

a) 1 0

sc'i".iTlFiFT1!s:|"+jta 20inordine
crescaroare:

_ : : :;= _ r J E f]E E*--:-I

rt ll_lt

'!_lEI

PRlc,a.TD\4
?ERrop.MAi.Ut

Testul ||r. 2
Scrienumerele:
a) maimari decatI 0, daxmaimici decdt20;

b) maimici decat13;

c) cel mult egalecu20.

Ordoneazinumerele:
12, 2, 20, 14, 4
a) crescitor;

fi

0.

b) descrescetor.

Compune,apoidescompune:
a)

ltol f6 l fil
nol llol Dl
- - \ 7lr
lr

EN

b)

llt

EtI

lrt

L IL
-4-3-] -4E
L- .I L

*r=il
-7 lrol;
-

EE

dL

-L

la

Ef

ATTUNAREA Sr SCADEREA NTTMERELOR

xrruna,r,p rip r,^a,


o h zo,FARA
TNECERE PESTE ORI'TN

g Exercilii $iprobleme- MtaEL DEBAZA


1

Observd,apoi completedzAfiecare tabel:


COOOOOOOOO-

CSIJOCCOOo-

----------oa----------{o-

1 0 +1 l t

o-=--

r-^ ..,L{rrrYt_

t + 1 0 ll

l 0+2

c{}--cmoo3oocc+

2+10

ru
@cccc,ru
.(:rcccco_-

.CgJOOoooOo__

z---==C-

aX-xioOOOOOOCX-I-JOOCCOOO--

cLr.!o-

acocftcrrn--

cXr{OOOOo-

CXIjCOG-

@cooo--

ooc9Qocoooa--q,boooo-oclAccooo__

CS:DCOCT-

ccocqa-rrn--

,-1J"I.t)cccG-

{]t4

Il

)_-

c$qooooo-_-

^J4^Iic@@_-

@
aX]jOOOCO.I.--

omcoccoc>-

.t-

qlaooooo__

/|rccccc=-

.<:>()ocrt:ccca'-,,

l.^-^-^J']:Do'.r)--

Calculeazi,apoiscrierezultatele:
^)

b)

l0+ 4= f l
10+ 6=f.-l
10+ 7: f l
10+ 9= n
16 6=T_-]
18 8=f__l
20-1o:f_l

z+10:E
8+10=f_l
3+10:n
rt - t:L
l
q=--']
la
rr - J:L

l+ 1 0 =fl
1 0 + 5 :fl
6 + 1 0 = fl
1 0 +7 = E
20- 10: f-l
l0 10=f_-l
o + 1 0 = f_ - l
10 0=n

incercuiegteDA pentrucalcululcorectqiNU pentu cel incorect.


10+ O:20 DA NU
l 0+5= 15 DA NU
1 8 8 = 1 0 DA N U
15. 5:20 DA NU
PRECATM PERTORMAN"IAI

g
l.

Exercitii$iprobleme- NML MEDIU DE DIFICULTATE

Uneqtecu o linie numirul cu scriereaacestuiasubformi de sumi saudiferenta:

Fl r5l [0.-]ol F lol

F ld

o@ @ @

F;l

Fo+ol Fo;ol FrE

t5lt

loTn

Scrieoperatiide adunare,respectivscddere,cu urmitoareleperechide numete:


a) 20 $i0;

b) l0 qi5j

c) 10qi0;

d)5 9i0.

Uneite fiecaredesencu sumape careo repre,/int6l

AA A A A
AA A A A
AA A A
ccoooooo-,(:&coco_-

tr;l
t-l

F;=-_]
tl

m:r
-l

cltlclsptezece

****
****
**

!trt rt rn t r
n n n n nn
trnntr

t;]
t-

optspfezece

tfeEpfezece

Coloreazi, conformcodului:
a)
rezultateegalecu 10.cu

. rezultatemai mici decatl0

17-10
15 t0

b)

t2 t0

. l9 -+ verde; .18 + oranj;


. 17 bleu;
. 13+ galben;
. 19+ vede.

Y-Y

__-\

t6-3

--

-.-\-,1'-/t\
'l

16+ l

PRTGATIMPERIoRI,'ANTA!

Exercifi ti probleme- Mrr'EL SPORITDE DIFICULTATE


Completeazi:

c)

,Z\
IG-l

t4

,4\

I 1o+-T
| +l1l
2,

/0\

,z\

/i\

E tr tr
,,/tX..
,/N
E E E
,,/,\

Completeazicasetelecunumerelepotrivite:

ColoreazdcasetacunumArulcarereprezintarispunsulcorect:

17 7=fflEOEl
l5-r0.nTlfiTifsl

re- 7=trstf'lfi'
18rr, -t-rn---

1 4 - 3 : t t llTrlft-t

r s s=EEE

roz EE E

i;;;=6ffi8

ts- +=fiTlllTlfrTl
r:-:: f olfrr lfiol
v rz=fTo-tf
tltfTl
18-8=ftlfroll-i1l
4.
D$copera.apoiincercuieste
coloanacareareDumerele
reprezenLand
rezul_
tateleoldonatecrescetor:

a) 18 l8=f_l
1 6 -1 1 :f l
14 1o=f_l
17- 3=T_l

b) 15 l o=fl
tt-

7:--l

rg

t=-l

c)19 2=f-l
14- 3=f_l
16- l0=T.]

5.

Scriesciderilecaresepotefectuafolosindgrupuriledeuumere:
a) 15,109i 5; b) 16,13$i 3; c) 19,11 8.
9i

6.

...
CompleLeara
Q cu..L--sau.. asfelincdlegalir6r,ilesa
lleadevdrale:
ll L ) 5 1 6
l 5 C ) 4 =|
t2O2, l0
r Ra) ts= l

rcal= tj
lsoi. tb

7.

8.

tTOl 6
o Qru= rs

t262- A
ls o4 t q

, ; d, ; ;
z 6r o_r s

RezolvA
prcblemele:
a) in autobuzsuntI 8 copii.Lapdmastatiecoboarl5 copii.
Cd{icopii aurimas in autobuz?
b) in gridini s-auplantatl2 parNelu{ealbeqi6 panselutemov.
Catepanselufe
s-auplantat,in total?
CompleteMitabelul:

e$
AU FOST

15

AU VENIT

SUN! iN TOTAL

K +. T; ffi
10

ti

19

l8

l5

20

PRTcATNt?ERfoiMANTA !

EVALUABE
Testul ff.
1.

Calculeazd:

10+ 4:f_-l
6 + l 0=f_l
1 2 +'/:=
8 +11=f_-l
2.

t'

1e- l0 =T_l

r7 7=a-1
l 8- 6:l =_l
14 11=T_l

14+ 4:-l
t. -

/=Ll

Ji1J:L

1 e 1 6 = f_ l

Completeazd
sau,j', pentrua oblineegalititi:
Q cusemnele,,+"

15O 4=19

1 8O 7 =r l

1 60 6:1 0

1 0O o =lo

3.

Rezolviproblemele:
a) Mirceaare l0 caiete,iar fratelelui 4.
Catecaieteau,in total, Mirceagiflatele lui?
b) Din cele 20 de merc aflate intr'un coq, 10 s-aufolosit la preparareaunei
placinte.
Catemereaurimas in col?

Testul nn 2
1.

Caresuntrczultatele?

r0+ 7= l= _- l
14+ 5: f l
10+ 10=E
15+ o: f _l
2.
3.

t7-7:f-l
t3 1=f_l
1 8 -6 = f _ l
11 10-fl

Scriesuma,apoidifercnlamrmerelor:
a ) 1 4 Si 4 ;
b ) 1 6 l i3 ;

l8- 6=r]
l5 12:T'-]
12+ '/ =f-l
19-16:f_l
c) 15Ei0.

Incercuiesteexerciliul caxereprezinti rczolvareacorectdpenhufiecareproblerni:


a) Din cele14bomboaneaflateintr-o cutieseconsuma3.
Catebomboaneaurdmasin cutie?
A . 1 4 -3 :A ;
8 .1 4+ 3- O.
b) La o intrccereparticipn14bdie{iqi4 fete.
Cali bnieli gifeteparticipi la aceaintrecere?
A . 1 4 +4 :[;
B .l 4- 4= V.

PREC-{Tn,IPERTORMANTA!

NUMERELE NATT'RAI,E DE LA o LA Too


@ Exercifii qiprobleme - NIVEL DE BAZA
l.

Grupeazi,apoicompleteazi
tabelul,cain model:
Numirul de:

Mu[imea / rcprezentarea
obiectelor

Zeci

a a a a a taaa
aaaaaa
aa a a a a a a a r
aa a o a a a a a a
a
a
a
a
aaaaaaoaaa
aaaaaaoaaa
aaaaaa.

io

!. !!o
a a a.o......
a a a a a a aa
o a a a a a a a a aa.
a a taa a ia a a
r o IoC- f- i i - - i ---fi-J
!!....a..o
.: ao
a a a a a!a o aa
: !!..oa .....
. . . . o r o r i -i--i--T
o aa a a a a a a a aa.
!. !a!!a.aa
o a a a a.....
a a a aaa
aaaaaoaaa
a a a a a a a a a a aaa
a a a a a a a a a a aaa
!a!a
a aaatraaa
o aaaaaaaaaa
aaa
r r aa a a a a a a aaa.
a aa a a a a a a a aarrrroor
a aa a a a a a a a aotraaaaa.
a aa a a a o a a a aaaaaaaaa
a aa a a a a o a a aaooaaaaa
aaaaoaaaoaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa
aa aa aa aa aaaa
aaaaaaaa
aa aa aa aa aara
!!!!!!a..a...a......
.aaaaoaa
aa aa aa oa aaa

Numir

Uniti{i
1',7

Observi fiecaredesen,apoicompleteaz
i:
a) Cenumfusefomeazi dacdadaugio unitate,cain model?
Model:

F..lFE
. . .11...1

F..;lF..q
. ..1

1.. . 1. . . 1
1.. . 11. . . 1
1.. . 11. . .

1 . . . . 1 l . ... o
l
1 . . . . 1 l . .o..1l
1....1 lo.

1 ....1l.
1 ....11....1
1 ....11....1
1 ....11....1

...
. . . Jl...i
. . . 1...1
1...1

l a a a lla a a

1. .

l l ...1 (

DTM
qI
LZL

LZLqI

laaaal laaaal

1...

EE'
LZLqI

11... I

F.Jlroo.;q

la

r-l

tzTu I

LZLII

F....E

1.......1 1. . . . . . . 1
1.......1
1. . . . . . . 1
l aa . . . . . l 1.. o.. o.l
1 . . . . . .a. al
1 1.......1
l .....
1.......1
1...o...1 1.4... o.l
1.......1 1. . . . . . . 1
1.......1
1. . . . . .a. 1
aao..
I laaaaa

t_-l
tzTuI

a ra a a a a a a a

f_ - l

LZLq]

t-'t
tzTuI

b) Cenumdrseformeazddaci iei (elimini) o unitate?


Model:

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

.
.
.
.
.
.
.
.

ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.

rllo

.l
.l
.l
.l
.l
.l
.l
.l
.l

tl 9l 12 o- l
ftfu I ftfu I

1...
1...
1...
1...
1...
1...
1...
1....

11...
1...
1...
11...
11...
11...
11...
11...

fr-l

tr-l

1 ..

1 1 ...

ftfu I ftlTl

I
l
I
I
I
I
I

l-.a.aE
l. a. a. . .1
.
.1
1..... 1..... -a
1.......1 1 .......1

1 . . . . . . . 1 1. . . . . . . 1
10
......1
1 .......1a a l
.. . .
a aal

aaaa
. 4 . . . . . 1 la
l. . . . . .a .al l
1 o . . . a . . 1 la a a a a

1. . . . .a.a. a1l 1. . . . . . . ]

l..
..
la a a a a a a J
--T-:T---T:=_l--

tZTu I

tZT'.'I

@ Exercilii9iprobleme- N wEL M EDt U DE Dt FtCULTATI

Scr!!n c6rezeciiunilati sunlformale


num_erele:

1.

9?g?eP
d- d& *L
a
a
@
@
rr-

(a

G)

6D
X

6)

X
n
* E E fl d-

dL tlE *& rt-

Cenumfuseformeazd?

qtr

W F RE @E

U UUU
trgry qF 4E
UU55

Scrie,apoiciteqtenumerclefomate:
a)

@E

4n

t t olf 4l lzolTtl
---T --7-

l7-

o U
qtr
o U

tso-l
---s T6
--z-I

f9l

unit4i

L f j unlrall

fe I uniteli
ff-l unitnf
ftl

b)' - *'
8 zeci
9 zeci
4 zeci
2 zecr

/
st /..
(-->
' )-\\
unitA|
\
\

unitsli

T--r

5 u n it n t i+ 1 6 5 1

E
E
E
E

/ unrrall-. L l

6 zecisifr+ 9 unitiii - [
0 unitAf + f_l
u u n lr a lt - . L l

@ Exercitii qiprobleme - NIVEL SPORIT DE DIFICUI;IAIE


l

Scrie,A" sau,,F",dupi cM!


. NumAr 4Sare4 unitaliti 8 zeci.

. Num;o1tl48are 4ze.i ;i I unitdl|

f]

. Numitrul 38 estefomat din 3 zeci$i 8 unitdlL =

2.

3,

. SzecigiTunitdlifo,meazdnumdrul
TS.

. 8 zeciti 7 uhitdliformeazdnumdrul87.

. 93esteahAtuitding zeci;i 3 unitdli.

Scrietoatenumercleformatedin zeciii unitAli:


a) cucifrazecilor8;
b) cucifta unitijilor 8.
Alegeqi scriedinte numerelenotatepe celecorespunzdtoare
critedilor:

@@ o@o@@@
@@@@@o@o
a) Numerelefomate din zeci
b) Numereleformatedin unit6i-i
c) Numereleformatedin zeciqiuniti,ti
Scrietoatenumereleformatedin zeciii unitdli cu cifra 7 la zeci,apoiincercuiegtenumainumerelepare.

5.

Noteazdnumerelemai mici decdt 50, dar mai mari decat 30. apoi ftrcercuiestenumainumereleimDate.

cPro
6[emdcupro6[eme?
!
Descopertnumercleparedela1la 15.
Cetesunt?

Completeazd
in gddina cu flori, numereledela 0la 100.

@@ffiffiGffiffi@

@ffiqleffiGffiGffi#
@GffiffiffiGffiffiffiffi
@ffiffiGffi&Gffiffiffi
@GGffiGffiGffiffiffi
ffi#ffiffiGffiffiffiffi@
*GffiffiGffiffiffiffiffi
ffiffiffiffiffiGffiffiffiffi
ffiGffiffiffiffiffiffiffiG
@ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Coloreazdcu:
a) portocaliu,floile cu[umere formatenumaidin zeci;
b) roqu,florile cu numereformatenumai din unit6li;
c) albastt'u,fToile ctnumerc ceaucifi? zecilor
egali cucifra unititilor;
d) rzorr,florile cunumerecuprinseintle I 2 gi 19;
e) galben,flolile cnnumerecuprinseillte 34 $i39;
f) roz,florile cunumerecuprinseintre 56 qi59;
g) relde, restulflorilor din grndinn.

IRECATM ?ERFOX
TT{n}r'IAl

EVALUARE
Testul nr. I'
l.

a) Descompune
in zeciqiunitAf numerele

(E

@)
/\

EE

EE

,r\
EE

l?ol fz

tso-lf7

,{

EE

^'

b) Compunenumerele:

TTolftl

lr
7

ttl

Eol

\r
a)
t,

GD

\r
r^)
{}

\r

Ordoneaza
crescator.
aDoidesqescitornumerele:
a) 50;20;70;30;
l0; 100;80;90;
b) 62;94;48;36,82,'7
6; 16,59,
4
c) 37; 451,
51;91;39; 83;'1
5;22.
d) 61; 7 ; 54; 97; 65; 84; 3 | ; 2O;
e)29;58;'79:,
6'1;23;47t 89.35.
3. Detemind toatemrmereleformatedin zecisi unitdti cucifra 5. la zeci.

Testul ff. 2
I.

Scrie,cucifre,numerele:
ci cizect$idoi; =
noudzeci;iunu: l_]
$aptezeci;
E
osutd:
E
cihcizeci$i;dse; =

7zectqi 9 unitdli; l,l


3 zeciti o unitate;l_]
6zeciti 6utxitAli;l_)
l0zeci;
E
I zeciti 5 utlitdli. l_l

Avemnumerele:
20,3, 52,79,30,259i,7.
Scrie:
a) numereleformatenumaidin unitid
b) numerelefomate numaidin zeci
c) numerelefomate din zecigiunitdf
3.

Noteazdnwnereleformatedin zeci qiunitd{i folosindo singurddati, ciftele


2qi4 .

?REGATMPERIORItrANTAJ

.louxanr.l gr scAonnra NUMERELoR

Jl
I'

NATUIUILE DE LA o LA loo
!t

Exercilii 9i probleme- NML DE BAZ.{

1.

Caxeesterezultatul?
56+ 43+ 78
56+ 56_ 49.- 6'743
21
64
32
23
37
34

Completeaza
tabelele
demaijos.

+ I 2 3
30

5 o 7 8 9

5 6

8 9

30
40

40
50
60
'10

50
60
'70

80
90

80
99

90

8l

CalculeMe,apoicoloreazecasetaundeestenotatrezultatulcorect

:i-33:HffiH
s: zo=EEE
JZ r

4.

ll:

4 8 - 8 :[T l lzoI
6e 60= LlJ t 6 0l r 9 l

s:- : =[-t t4 @

li,

8t+17= @
32+46=E
Sedaunumerele
45Ei23.

L ??I

E
B

l4

@
@

AflA suma,apoidiferenlaacestornumere.
5,

Pefiecareeticheti estescrisun exerciliu.


Uneqte,cu o linie, numarulnotatin interioml cercului cu scriereaacestuia
subformAdesuma.
respecri\
diferenla.

@^m_[40]
)@
F;t

146+ 411 11 ) + )1 1

| ,ti

. I

fst]l F:E
@
Fr3(rlFo:ol

It
1,

Exercitii ti probleme- NML MEDIU DE DIFICULiTATE

Coloreazi,la fel, numaicasetain careestenotatdoperufiacorespunzitoare


mrmaruluicarereprezinti rezultatul.
Irr + iil f6fl t=tn+ Tl
Eft-tl E t4d+ t

fsr-fb-l @ tlolfdl

f2rEl @ fto-lsol
f5b+3olE f+t--t

t7d+3 E

t-ZT6dl

CompleteMifi ecarecaseta!

Completeazdtabelul:
b

26

64

NJ

)J

6'.7

37

40

20

a+b

4.

Completeaziscrierilepentruaobtinerezultatulindicat

,.zro\

T*T

199-

5,

Rezolviproblemele:
a) Mihaela a citit intr-o saptdmani43 de pagini dintr-o cartede poveqti,iar
An&a a citit32depagini.
Caredintreelea citit maimult qicucat?
Catepaginiaucitit fetele,in total?
b) Din cele56 decaieteFegitite pentrucei doi llati, aceitiaaufolosit in primul
20decaiete,iarin al doileainci10.
semestru
Catecaieteaurimas nefolosite?
c) 15baieli $i 20 de fete au participatla un concursturistic. Dinte ace$tial0
auobt'nutpremiulint6i.
Cali copii nu auprimit prcmiul intei?

Exercitii qi probleme - NML

SPORIT DE DIFICULTATE

Scriesemml corespunzitorC,+-,,,-. sau,,:,,) pentrua obfineo egalitate.

q2Q zOso:
2JO lO2o:

s2O2 O 50:
6eQe l)60:
,

84O4O-80;
4606O40.

Scriecatedoudexercilii pentru:

E-E= f l
L_l

3.

L-__.t:

E*E=E
E+E=f l

CalculeMi,apoiincercuie$te
DA sauNu,dupacaz:
,79_
5:74
85 2:87
46 2=48

DA
DA
DA

NU
NU
NU

t3+42:55 DA NU
52+34=68 DA NU
8 2+ l1 - 9 3 DA NU

Cite$te,
cuaten!,apoirezolviproblemele:
17borcane
cuciregeqi 12cuviqine.
lunicaprepaddulcea!6:
Cateborcanecudulceati are,in total, bunica?
b) Din celeI 5 cn4i pentrucolorat,Maria completeazdI 0.
Ceteci4i aumaidmas decolorat?
a)

5.

Compune,apoirezolvi problemefolosinddatelenotatein fiecaretabel:


a)

biieti

fete

sportivi

AU FOST

23

t2

52

AU VENIT

40

30

30

avl0ane

vapoare

t2
20

30

baied

fete

36

42

20

32

SLINT
b)

sportivi

AU FOST

82

AU PLECAT

50

AUMMAS

automobile bicicli$ti

20

30

EVALUARE
Testul nr. t
l.

Careesterezultatul?

20+ 2=al
7o+ 7: - l
85 5: L___l
',

-2
+3
r--l0
>l_f----i-----)u+-:J--j:+tFL
l---------:,
--

-1n

!r

Sedaunumerele:.
a: lO. b=30; c=39id:48.
CalculeazA:

a +D= [ _-l+f _ l = f l ;
ur

4.

20+7+ 2=1,)
5 + 2 + 3 0 :fl
79-2 5:f-l

Completeazifi ecarecasetd!
E]
j0

3.

43+s=E
6s+4:n
'7e 6+ )

u^

T--t-----)

L__J

a + d-f_l +f l=[__l;

u)

L___J,

1
a-L__J-Ll
---

l.

Rezolviproblema
!
Ara arein biblioteci.32 dec64i cupoveqti$i 10 ci4i pentrucolorat.
Cateci4i areAna in biblioteci?

Testul ff. t
Afl6 rezultatul:

82+
20
)

10

27+
30

68
50

12
30

12+
57

Adundpe:
a) 5 cu fiecaredintrenumerele20, 12sau80;
b) l0 cufiecaredintrenumerele
6,27Si30.
Scadepe:
a) 5 dinnumerele
27,55qi75;
b) 50dinnumerele
65,96qi50.
Rezolviproblema!
Andrei are 10 mererogii qi cu 17 maimultemeregalbene.
CatemeregalbeneareAndrci?
CAtemereroqiiqigalbene
sunt,in total/
PREGATIM?EMORI4{NTA!

26+
13

EIETTTENTE
TNTUTTIVEnE cEOMETntE
@ Exerciliigiprobleme- NML DE BAZA

f.

2.

incercuie$te
literacoresDunzitoarc
denumiriicorcctel

A. dreptunghi;

A. dreptunghi;

A. dreptunghi;

A. drcptunghi;

B. triunghi;

B. triunghi;

B. tdunghi;

B, triunghi;

C. cerc.

C. cerc.

C. pdttat.

C. pahat.

Numfui, apoinoteazi,in tabel,catefiguri geometricesuntdin fiecarefel:

ry#
A

Care
sunt?

!
!!!I !r '

Cate
sunt?

A
l

o
PREGATIM IEMORMANTAI

@ Exercifii qi probleme - NnaEL MEDIU DE DIFICIIIjIATE


1.

Deseneaziin spaliile dateportretealeunor personajdin poveqti,ale prietenilor folosindnumai:


a) cercuri;
pihate Si
b) pitrate
fueptunghiud.
si dreptunehiud.

2,

incercuiegte:
a) curogu,litereleformatenumaidin linii curbe;
b) cuverde,litereleformatenumaidin linii frdnte.

ACE B D
J G FH
K L oNM
P RS T U
V X Z OW

Erercitrii fi probleme - NML

E
1.

Uneqte,cu linii curbe,numai:


a) triunghiurile de aceea$imdrime;
A
A
A
"A
^
-A^

A ^,^A

SPORIT DE DIFICULIATE

a ^ a l\ 4A 7 1

-^l\

A- n

^a

a) pitratele de aceeatimirime;

fr

tr

fl

trn

-I

n
TN

tr

a) drephmghiurilede aceea$imirime,

ir r

2.

Observi, stabile$teregula,apoicontinui fiecareqir:

a) f _l

L-lI]L__1tr
LlrL

'ANZVAVV
.)rr-r[lEEf]
3.

Srabilelrereg! la,apoialeqece urmeaTa:

lr \l

tr \t

t/-\

L___t
l, L _.i\,/ L__l(,

L_i (,

A.(, B.l I

IAolAo!Ao^o.I

VIAIVIAfIV

^E"A

PREGATn,f?ERrorMAMAl

EIrALUABE
Testul nr. r.
l

Coloreazacurcgut unghiurile,apoicuvede pdtatele:

IA 'A 'V E

!v

Continudfiecaredesenpentrua obline:
a) unpdtrat;
a)
b) untriunghi.

t,l

3.

Stabile$teregula,apoicontinuAfirul:

A O VOA OV

Testulff.2
l.

,,

Tmseazi flecare linie prmctatA,


apoiincercuieqte
ligurageometriciasemindtoare:

aol

-t' -- - ------\

AOT

Deseneaz
i alituri conformdescrierii:
a) un pdtat mai mic;

Descoperircgula,apoicontinui qirul:

o Or I c o rI

uxrrAlroBrrrAsunA

[l
I
l.

Ererciqiiii probleme- I\IVTL DE BAZA


Scdein tabelliterelerespectand
ordineacrcscdtoare
a lungimilor.
I B
2 G
3
4

5
6
'7
ObservA,apoi coloreazi la fel vaseledin st6agacarepot umple vasul din
&eap1q
I ru -<r Ft 3
'L.r Jr JL_
'

a.

EE6-lt+l

16l

f:

bra

PREGITM ?ERI.oTMANTA!

@ Exercilii 9i probleme - NTI/EL MEDIU DE DIFICULTATE


Afla rezultatul:

I.

<,

+1it

=f-t

36ke+40ke=T--l ker
2.
^)

f_l tg= tOtg+ 5kg+20kg;


21 50l;
f-t L :721
= 1 0 m+ 2 0 m +7 m .
f]m

Afld distantelecu20m mai mari decaL:


27m;
b) 15m;

c) 56m.

Stabilegte
cdtreprezint6
capacilatea
cu 50 I maimicidec6t:

a) 56l,
4.

5.

Scrieoraindicati pefiecarecadrandeceas:

9
,8

'7

t2 I

2
4

,4f'3\ 2' /t0 I


,10
lt
9v 3
.8

4,

9
,8

6 5

t2 I

II

il0

9
,8

7 6 5

I t2 I

1a

ll '"

02
9.3
84

-1

Scriepecaiet:
a) zilelesiptAmenii;
b) lunile anului.

10
9.
.8

7 6 5

ompleteazdfiecaredesenpenfu a i[dica omnotati:


.-

7.

c)701..

Caresuntcantitafle, in frecarccaz?
a) cu I 5 kg maimari decat20kg;
b) cu I 0 kg maimici decAt76kg.

lt0

6,

b)96!;

,10

9.
,8

9.3
84

2
4

p
l.

E:ercilii qi pmbleme- NTVELSPORIT DE D|F|CLLTATE


Afl d numexulnecrmoscut:

26| !_lt
[tg+rz4

=8et;
= rs tg;

L lm r r m: Jr m ;
60dl Edl:30d1.

a) Daci din 14/ desucseconsumi4 1mairiman:


a . 1 4 t + 4 4 : t8 t:
8.1 44 4 t : 1 0 t ;
b) Daci din 32kg debiscuif seconsumdI 2 kg, mairimin:
L.32kg+l2kg:44k9;
R.32Ve 12kg=20 kg;
c)_Dacdpentru confeclionareaunor perdelules_aufolosit 32 m de panze,
apoiI I m depaozd.in totals-aufolosit:
A. 3 2 m + 1 1m:4 3 mi
R .32m 11m=21m .
3.

ln fiecarezi. Mfela inva!^4


la qcoahcete4 ore, lacesportde Derformanle
2 ore.cite5teceteo carteo or,iti are I orddepian.
CateoreareMirela activia$ zilnice?

4.

Alegevaxiantacorecti!
a) Daci ieri a fostEalti, poimahe va fi:
A. sambdti;
B. miercuri;
C. joi;
D. vineri.
b) Dacimdine va fi dumidci acumdou6zile a fost:
A. miercuri;
B.vineri;
C.joi;
D. sambntd.
c) DacAmeineincepelunaiunie,acumdoudluni inceDealuna:
A. august;
B. mai;
C. aprilie;
D. iulie.
d) Daci ieri s-aincheiatlunasq)tembrie,acumva ircepe luna:
A.septembrie; B.octombde;
C.decembrie: D.uoiembrie.

cPro
6fen^icupro6feme
?!
Un
iri.timite ajutorul ta magazie se aduce g pepeni. Acesta
poatese-vanzdtor
aducedeodatenumai2pepeni.

De ceb oi trebuiese mearyeb magazieajutorulpentrua trcnspoftag

DeDeni?

Qrobbmdcuptohfene?!

Un venetorleuderosspunefiului.
,Azi am avut noroc la vanetoare.M-am into6 acasd
impuFcatpatruiepui, doifazani,o vutpegi gaseprepelite."
Catepicioareau ajunsacase?
PREGATM ?ERFORMANTA!

EVALUABE
Testul
l.

ff.

Descoperd
regula.apoicompleteazifiecare5ir:
a ) l0m: l m : 2 0 m : 2 m: 3 0 m: Jm: _ : _ :_ :
b) 99l; 88l: '77l; 661; : _;
;
c ) 2k g : 4 k g : 6 k g ; 8 kg : I0 kg l

Careestereanltatul?

20kg+ l5 kg+10kg=_kg;

1 5 l+ 2 0 ! + 3 0 ! . = I t

1 5 m+2 0 m+3 0 m=_m.


Sdptdminal,Raducitelte 30 depaginidintr-ocartecupove$ti.
Catepaginicite$teRaduin doudsdptdmani?

Testul nf 2
Unegtecuo linie exercitiulcurezultatulcorectI

FdGfd4 ltdVriiVl Eon+-'ml FdqrEl

(4)

frrr sal

@@

CompleteMi fiecarecesen,penlfu a indica:


f------ ---

r",;tl

f.,;f

'1 0
9.
.8

/10

9.
,8

2
4

02
9.3
84

/10

9.
,8

Rezolvi problema!
a) Dintr-o bucatddesfoardde50m, bunicul folosesteintai 20 m, apoi l0 m.
I-amai rimas buniculuisfoari? CdJimetri?
b) intr-un vassetoamdintai 10 l, apoi20 I deulei.
Caf ttri deulei swrtin vas?
?REGATMPERFoRMANTAI

nvalulnnsuumrvA 1rrx.rr.A1
fp
Testut nr. I
1.

Completeazicasetele!
0
:-;r--r
L_al-L:-f--::_-+t

r---r

-9

... I

2.

Carcestesumarumerelor:20 qi 4; 52 qi 7; 37 gi 21?

3.

Afld diferenlanumerelor:70 Ei30; 52 2;46 qi40.


9i

4.

lncercuie5te
operala carereprezinlarezol! areacoreclapenF,uproblema:
u bubrruzt parcurgeo distanlade I m. apoicu J m maimult.
L areestedlstanlaparculsi de buburuzaadouaoarA:

A . l m + 3 m : 4m;

B,3m I m=2m.
Testul

1.

ff.2

Coloreazinumaicasetain caxeestenotati operaliacorcspunzitoarerispun_


suluidat.

t 6 + i olEf

6 f-r I

fElgtso+

I l+ 6 l E q J l 3 0 + 6 |

rcFq@f6+

tl

al

| 4 + 1 ll9 4 lle 0 + 4 l
,

Scrienumerelecu I 0 rnairnari dec6t:


15,
2 s,
l0

sl

57.

Scrienumerelecu30 mai mici dec6t:


.72
87,
56,

$r

69.

Stabilegtercgula,apoicontinuA:
a) 90j 80; 70; _;_;_;
b) 5l; 10l; I5l; 201; 25l; _;

5.

_;

")aoacac

Din l0 kg decireqeseconsuma
intai5 kg,apoi2kg.
CAtekilogramedecirc$eaurimas?

?RECA'I'IM ?ERFORMAI]TA J

Testul ff.3
1.

Aduli pe:
a) 5 cu fiecaredintrenumerele40, 805i 90;
b) 50 cufiecaredintrenumerele4, 8 $i9.

Afla fezultatul:
rn- ) + l = f - - l .
20- l0-2: L---.1;

l- 7- ) = f l
40+20+ l0= Ll;

9 0 60+ 5: n;

5 8 2 8 - 1 0 :E.

Rezolvi problema!
Intr-oclasdsunt20defeteli 6 biieli.
CaFcopii sunt,in total,in aceaclase.?
Descoperiregula,apoicompleteazifiecareiir:
a) _a
b)

_a_

. .1..1
Testul ff.4

l.

Scriein Q semnul,,+"sau,,
aob{ine
egaliti,ti!
" pentru

so2:i;
,

3.

100060:40;

Stabile$te
cucetestemaimare:
a) 20decat
10i
b) 32decet12;

ooo o=o;

2oto+30:42.

c) 84decdt50.

Rezolvi fiecareproblemi!
a) Dinte cei 54 de elevi ai claseiI, 34 participi la un concursde matematici,
iar restulla un conourssportiv.
Celi eleviparticipi la concursulsportiv?
b) Dacepenhu o ghirlandi se folosesc20 de steguleletriunghiulaxe,atunci
pentrudoudghirlande,catesteguleledeacelaqifel sefolosesc?
c) La un concurssportivauparticipat 10elevi la alergiri, 5 la sdrituriin lungime.iar 2 la siritud in in61time.
Caf elevi aupaxticipatin total, la concursulsportiv?
Qroitemd.
cuproiteme?
!
DaceGinaar maiprimi6leiaravea28let.
Cef leiareGinaacum?

Testul ff.
l

Calculeazi:
a) 23+
52-

67

85-

62+

20+

++??3720
b ) 2 3r l 0

't6-t.rlt

2 Er

f -.
jr=-.
,8 i i

7 ss o - s = Fi ,

2.

Rezolvdproblema
!
t-r. t\4ihaeta
cilesre
ib dinrecete76decd4icupovesri
pe
9:
^^-ll^":-""1?
caretearem bIbhotecd.
CatecA4imai aredecitit Mihaela?

3.

Alegeceestecorect!
Daci dintr-o ca.ntitatede zah^rseiau 14kg, apoi 12kg, atunci,in total
s_au
.
luat:

A.l4 +r 2 =2 6(k g);

B .r 4 t 2 = 2 ( k e ) .

Testul nr. 6
1.

Scrienumerelemaimici dcat50,formatenumaidin zeci.

2,

Calc]o'leazd.:
2 6 + 2 3= l _ _ _l
I

72 4r=Er
20+38=fl
3.

4.

t0 20_ t5=E;

78_20 s=[r
3s- s-10=l--l.

Rezolviprcblema!
In parc, elevii unei claseau sddit 40 de fire d panselule 32 de firc de
$i
petum.
Catefirc depanseluleqipetuniiausidil in total elevii?
Scriepentu fiecaxegrupdedateinhebarea,apoirezolvi.
a) In dulapuldinbucitirie seafli 12farfirii adanci 23 defarfurii intinse.
9i
b) Dirtrc cele32deperechideciorapi,12
"".up.

Testulff.7
1

Scrienumixul necutroscut:

fl+ ts =+r;
16+E = 8 9 .

2.

Completeazatabelul:

50

72

20

t2

t4

a+b
ab
3.

Rezolvdproblema!
Andra are36decreioa[e.Dintre acesteafoloseste26 decreioane.
Catecreioanei-auremasnefolosite?

Testul nr. t
1.

Coloreazdnumaicasetacurczultatulcorect!

26+l3: l*931ltql;
52 12- lT0-l[5dl;
2.

e6 13:f8Tll3Fl;
7e 14:[6t 136l

Numdrulcu23mai maxedecat53este:

4.53+23='76;

8.53-23=30.

3,

Numirul cu 12maimicdecat27esk:
4. 2 ' , 1 - t 2 : l 5 i
8.27+ 12=39.

4.

inacvariuseaflA
10pegtiqori
afgintii$i23depegtiqori
ro$ii.

Caf pegti$ori
sunt,ln total?
A,23 10:13(pe$ti$ori);

B. 10+ 23= 33(peqtiqori).

Qro6femdcu proS[eme?'
!
Intre cifrcle 4 2 3 3 3 g se introduc semnele matematice ,,plus",

,,minus",,,egal"9iseoblineo egalitate.
vat

c c.to

cge,.dtEd

Testul na. 9
l.

Une$te,cuo linie, operatiamatematicecurczultatulacesteianotat


in cerc:

| ,T+30l

t-6, - 30I

@
,

fso:so_l

@@

Coloreazdnumaicasetain careestescrisdoperaliacurezultatuldat:

@
@
@
3.
f-::

fro - 40' l

t lo+ 3o l t ro + 3 o l
t s o- ol
| 4 o -ro l
tq o ro ]
| p+E-t
t r o+ 2 1 a r6 -A I

Rezolviproblema!
o iott"""t" .po.tiva, participa l0 copii la alergdriqi 20 la sdrituriin inalCAficopii auparticipat,in total?

Testul nr. lo
Calculeazd:
2856
23+

l.

++ +
,,

89
t4

5630

8',140

Completeazifi ecaregir:
a) 2m: 4m:,64 8m;_; _; _;

'OTVEVT:V
) AO EA O N
3.

t roo- 5ol

. Citege eruntudle,completeaziintrebirile, apoirezolvi:


a) 56 decopii pafticipi 1ao excursie.
26 suntfete.
b)

parcsejoacil2 feti{egi l0 biiefi.

Testul nf 11
1.

Scrienumerele:
a) maimici decet3 I , darmai mari decdt18;
b) pare,maimaridecdt80,darmaimici decdt96.

Aflirezultatele:
a) 20+37:f_l:
52 +1 5=L l ;

c)l0 +20+ 23f,l:


5+40+23-1 t:
82 40 2- ).

b)96 23:f_l;

72-62:z:

17+ r ) =

rq l5=Fl

---1.
Rezolvi.problema
!
Din cei 26 I deulei dirtr-un bidon sefolosesc6 l.
Cd{ilihi deulei aurimas?
4.

Deseneazio c6su$folosi[d [umai figuri geometrice.

Testul nr. 12
Alege dintrenumercledatepe celemai mari decat30, darmai mici decat50,
apoiscriele subformXdesumi.
'73: 30; 37; 54; 42: 451' 24: 50.
,

Calculeazi:

23+
51

6'7
25

32+
31

68
2t

7824

32+
34

Rezolvi Droblema!
intr-o parcareseafl623 deautoturismesi I I motociclete.
Cateautoturismegimotocicleteseafld,in total, in aceaparcare?
folosind nrunai figuri geometrice.

1.
,,

Testul ff. 13
Careestecelmaimic,respectivcelmaimarenum6rparmaimicdecat100?
AflA rezultatele:

12+10 o= f l ;
56 30 6= f _ l ;

2 6 + 3 0 + 3 =lf
t)+t?+):f---l

colelarie
s-auadusl0 kgdecirese
si I 5 kgdevigine.
:ao
L areK ogmmedecrrese
adusin totallaaceacoletiirie?
)i visines_au
Testul
l
,

ff.

14

estecel mai mare,respectivcel mai mic numix impar mai mic


. ^-C^are
decat
100 ?
Dacaaeste60,iar Deste20,atunci:

a +b =2 :
3.

RezolvAproblema!
Dianapregdteste
penlruiam6l0kgdebulionsi25kgdezacu.ca.
L areKllogramedeconserve
apreparalDiana?
Testul

ff.

t5

Alege variantacorect6!

l.

Calculeaza:
2 3+3 2
82-42
82 5 1

4.55;
A.40;
A .3l ;

8. 5 6 ;
B.30;
B.13.

Numereleparemaimici decat20 sunt:


4 , 0 , 2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 4 ,1 6 $ i 1 8 ;
8 . 1 , 3 , 5 , ' J ,9 , 1 1 , 1 3 ,1 5$ i 1 7 .
Rezolvaproblema!
In paxcsunt I 0 fetegi I 5 blieti.
In totalinparc sunt:
A.15 10=5 (copii);
B.l0+15:25(copii).
Sumanumerclot37gi46reprezin6valoarea
difercnteix_gS.
Afld valoarealuix.

Testul nf l'6
Alege variantacorccti!
l.

NwnerglescdscuciAe careserepeti, maimici decatI 00 sunt:


A,.llt 22;33:,M; 55],66],77;88],99,
B.1 1 ; 1 2 ; 1 3 ; 14 ; 1 5 ; 1 6 ; l '7 ;1 8 ;'1 9 .

Calculeazd.
apoialegevariantacorecta:
2l+34
A .5 5 ;
B .55;
52- 5l
A .1 0 j
B , 1;
23+36 l0
4 .4 9 ;
B .91;
5 2 +l l l 0
A .5 3 ;
B .35.

3.

Rezolviproblemal
Dintre cei 32 deporumbeialbi aflati inf-o crescitorie,doi nu s-aumai intorsdupi antenamente.
Au mairimas in crescitorie:
A.32 2=30(porumbei);
B.32+2=34(porumbei).

4.

Descoperiregula,apoicompleteazA
fiecareqir:
a) 30kg; 28kg; 26kg;
b) 99!; 8811, 77,(.;
c) 95m; 2m; 85m; 2m;

5.

DeseneaTa
$coalain careinvetifolosinAnumai
Q.[

. ! 5if-__-l.

Testul nr. Iz
1.
.,

Folosindcifrele5 fi 4, o singuddatd,sepotscdenumerele:
4.541
B.45;
c.4 0 .
Rezultafulin fiecaxecazeste:

2l-J0 r 5= EEf5fl
26-r0 6 tt-0-lt
Olldl
-s2 | t0 =
2 lio l[+ol our
Pgnrua vopsiungards-aufolositinrajI0 tde vopsea.
apoi26r ii20 r.
L a[tl1tfldevopsea
s-autolosit,
in total?
Testul
l.

ff.

I't

ColoreaTe
la fel.obiecrele
cuaceea5i
lungime:

D),2--:-----_

_- > - - - - - -

e\erciliile
folosind
numere
maimicjdecet100:
fgqple-!:g_zd
a) L___.1+Ll=70.
b)f_l
50.
f_l
Compune
citeo problemd
caresasere,,olr
e prinexercitiile:
ar rr ru= L____.t:
b)52 12L l .

Testul nr. I'9


1.

2.

Scrienumerele
maimicidecat100:
a) fomate numai din zeci;

AflArezultatulpentm:
26+1 0 +2 0 f];
5?-

b) cu cifta 5 la udtdli.

7 8 3 0 + l :[;

26+30+2=l;

?+ to =---l

75 25 lO:E;

32+ 2 + O=a).

Cu cetestemai maresumanumerelor20 qi 80 decatdiferentanumerelor56


si 16?
Rezolvdproblema!
In bibliotecalui An&ei suntl0 cdr{i cu povelti, 5 cupoezii qi 4 ci4i pentru
colorat.
Catec64i sunt,in total,in bibliotecalui Andrei?

Testul ff. 2o
Prive$ecuatenliedesenul,
apoicompleteMttextul:

. I ea mat Iunga banda e\[eL],

El T-----------

C rD-

E r-r
K-__-L -'- ' - - - - - - r
M -_ _ - . 7

iar ceamaiscurtdestel.

---

-----

. BandaC estecalungimeinre banda


Sibanda l]'.

' Lungimea benziiL esteintre cea otatA

c z [q;!.

Obsena, aDoicompleleazafiecareDroDozitiej
;&-'

-,_dinl)ceScu1e.
,o-,2 -;Vy 9
. Oalas-a umplutcuzahdrul

BB9 BBBBB E J

. Cutias-aumplutcuzahdruldin
lceScule.
. Oala;i cutidseumplu,in total,cuzahdni dinlce;cuye.
3.

Rezolvi fiecarcproblemil
a) 26I deapi 9iinci 30 I deapi setoamalnt-un cazan.
Celi ttri deap[ suntin total, in acelcazan?
pentruiam[ s-aufolositintei l6kg, apoi
b) Dincele56kgdecatofi depozitati
10kg.
Catekilogrames-aufolosit, in totalt
Cetekilogramedecartofi aurimas?

fli
B

sor.uTrrsAUREZTTLTATE
(sElEcrnr)
xuunnnLENATURALEDELAo LAro
EI'ALUARE
Testul ff. r

1.

Numerclesunt:a) 7, 3, 9 fi 4.

o ! 2. 816] '4 5 6
3.

potn:6)
2

. 9 87;9

8 Z6

an
63

567.
/;\

( 8)

4 4

12

I 35

01

Tes'tul ru. 2
a)crescAtor:0,
1,2,5, 8,99i10; b) dscrescAtor:
10,9, g, 5, 2, 1qi0.

l0

l0

It

AI'IJNANEA SI SCAI'EBEA NUMERELOR


NATURALE DE LA o LA ao
EVALUARE
Tcstul nf 2
2.

a) 2<5-E;
r3

2<5-E;
_

b ; @ + Z >S; E+ 2 > 5 e tc.


2

+4

ruurnulENATURALEDEL.a,o LA20

[!

EI'ALUARE
Testul nr. I
l.

Nnmerelesunt:l3; 16j 1 4 j 1 5 :1 0 j 1 9 .
a)

b)

c) t 6 t 7 l8

20 1.9 l8 t'7
11 1.2 l3 t4
t2 u l0 9

Testul ff.2
l

a)1 1 1, 2 1
, 31
, 4,15,16,17,189i19;
b) 1 2 ,| ,r 0 ,9 ,8,'7,6,5,4,3,2,
1fi 0;
c') 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5,6,'7,8,9,10,11,1 2 , 1136, 1
4,18
5l9, $ i2 0 .
,7

12,14qi20; b'120,14,12,4,2
9i0.
^)0,2,4,
a)1 6 l,'7 ,1 2q tl 4t b) 13= 10+3;15= l 0+ 5 ; 1 1= l0 + 1 ; 1 9 : 1 0 + 9 .

ArruNAREA gr SCADEREANUMEnELoR
Gl
-

NATURALEI'ELA OLA2O, FARATRECERE

PESTEOruIN
EI'ALUARE
Tcstul ru. t'
l.

10+ 4=14
6+ l0: 16
12+ '7=19
8+11=19

19 l0: 9
t'7 '1: l0
1 8 - 6 =1 2
t4 tt: 3

14+ 4=18
18 7: l1
3+ 13=16
19 16: 3

15@4 =l9 ; 18O 7=11; 16O 6=10; 1 0 Q 0 : 1 0 ; l0 ) 0 : 1 0 .


a) l0 +4: 14(caiete,intotal);b) 20- l0: 20(mere).

Testd nr. 2
r.

10+ 7=17
14+ 5:19
l0+ 10=20
15+ 0=15

2.

a) 14+4:18 (suma); 14-4= l0 (diferenla);


b) 16+3= 19Guma); 16-3 - 13(diferenia);
c)15+0-15(suma); l5 0= 15(diferen{a).

3.

a ) A . 1 4 - l = l l:

l " l -7 =1 0
1 3 l =1 2
1 8 6 :1 2
1 l -1 0 = I

18- 6=12
15 t2:3
12+.1:19
19 16: 3

b )A .t4 r4 = t8 .

NUMERELENATURALEITELAo LA roo
EVALUANE
Testul nr. I

l.

a ) 5 6 : 5 0 + 6 ; 8 2 :8 0 +2 ; 5 't=5 0 +,j ; 60= 60+0;


b ) 7 0 + 5 = 7 5; 3 0 +2 =3 2 ; 4 0 +7 -4 j : 5O+ 7=51.

3.

Numerclesunt:
5 0 ; 5 1 ; 5 2 ; 5 3 ;5 4 ; 5 5 ; 5 6 ; 5 7 ; 5 8 ; 5 9.
Testul

ff.2

2,

.)3 Ai'l;b)20$i30;c)52,79qi25.

3,

Numerelesunt:24gi42.

f,| ADUNAREA9TscADEREANUMEnELoR
NATURAI,EDELAoLAtoo
EI'ALUABE
Testul nr. |'
l,

20 + 2 =2 2
'7 0 +7 =7 7
85 - 5 =8 0

43+5=46
65+4=69
't9 6=i 3

2 0 + '+
7 2=27+ 2:29
5+2+30=7+30:37
.tg_2
5 : ii
5=.72

j
PrucATlM PERloIlNtrANTA

-T7- r llO - ) n- r r - 3l+-r-lr+Lqr+


l[+

Ll:F

blt

d 6 l 0 - 3 0 =4 0 : a rd l 0 4 8 -5 8 ;
b a-30 10:20; d a =48 lD:38.
32+ 10:42 (cn4i,in total).

Testul ff. 2
l.

56

82+

2'1+

20
36

r0
92

30
s7

6850
18

72
30
42

2.

Seobtinnumercle:
a)25; l'7;85; b) 16; 37; 40.

3.

Seoblinnumereler
a)22; 50j 70; b)15;46;0.

4.

lo+ l'7:2'l: 10+ 27:37 (mere,


tntotal).

12+
5',7
69

ELEMENTEINTUITIVEDEGEoMETRIE
EVALUARE

,.")I

Testul rtr. I'

t\

, A O VO A OV OAOVO
Testul nf. 2

2' a )n

L]T

b)

o[,

' oUrL__l c\rrl!

/'-\

l of,

26+
13
39

@ urrrArronuAsunA
EI'ALUABE
Testul nr. t'
20 kg + 15kg + 10kg:35 kg+ 10kg:45 k g ;

1 5 l + 2 0 1 + 3 0 t, =3 5 t +3 Ot =6 5 t.,
1 5 m + 2 0 m +3 0 m :3 5 m+3 0 m :6 5 m.
30pagini+ 30pagini= 60pagini.

Testul nr. 2
a)50m-20m- f Q6= 20m(desfoara
arimas), b) IOt+20 f:30 t.

@ EVALUARESUMATTyA(TNALA)
Testul nr. t'
l.

20+4:24; 52+'t:59 3'7+21=58.


70--30:40;52-2:50t 46 4O=6.4. a.

Testul nr. 2
l.

16 :6 + l0 ; 3 6:30+6;42:2+ 40;57= 5 0+ ' 7; 6 9= 6 0+ 9 : 9 4 =g 0+ 4 .

l 5 +1 0 =2 5 ; 25+10=35;
10+l 0=20;3 7+ t O : 6 . t .

3.

87 3 0 =5 7 ;56 30=26;72 30=42; 6 93 0 : 3 9 .


a)90:80;70; 60; 50' 40tb\5t: tOt; t5 t; 20ti 25t; 30r; 35t; 40t;

n a ) n a n .\\\rl__\\rll\rllu
. ,l-l\-./L\\JL
n r - \A n n n l__\lr.L\\rz\|-,
n / -\n
"
^n. \
Testul ff.1
I

a ) 4 0 + 5= 4 5 ;8 0 +5 :8 5 ;9 0 +5:9 5 : b )50+4:54;50+8:58;50+ 9_59.


l0 + 2 + 3 : 1 5 ; 2 0 -1 0 -2 :8 . 9 0 -6 0 +5= 35j 3+.1+2= 12:
4 0 +2 0 + 1 0 =7 0 ; 5 8 _ 28_ l0 - 20.

20+ 6 = 26(feteqibnie,ti).
a) _a

_a_
ttttttrrl

b).1.

a _a_

o _a _

a _a_

. |. | . | . | . | . | . | . I
Testul na. 4

1.

5 @2:7;looo60=40;
0@0 0=0;2@10+30:42.
a )2 0 - 1 0 : 1 0 ; h )3 2 1 2 -2 0 ; c)8 4 5 0 =34.
a) 54- 34= 20 (eleviparticipi la concusul sportiv);
c) 10+ 5 +2 = l7 (eleviin totalla concurs).
b)20+ 20:40 (stegulele);

Testut nr. 5
l.

L)23+
14
3',7

12
40

6',7-

85-

24
43

25
60

62+
3',7

20+
20
40

76 36=40(ca{i). 3. A.14+12:26(kg).
Testulff.6
1.

Numercle
sunt10,20, 30Si40.

26+23:49
72 4 l : 3 1
20 + 3 8 = 5 8

l 0+20+15=30+1 5 = 4 5
78-20- 5=58 5 : 5 3
38- 8- l 0=30 10 : 2 0

40+ 32= 72(panselufe


9ipetunii).

Testul nr. 7

50-lJol=20;
@+rs=+a; Eel zz:u; 16+lJt=89.
50

'72

35

20

l2

t4

a+b

70

84

49

60

a1

a- b

3.

36 26= 10(creioane).

Testul nr. t
l.

26+13=39; 96 13:83; 52 t2:40t j9

A.53+23:76. 3, A.27 .12-15.4. B. 10+23=33(pestigori,


intotal).

14:65.

Testd nr.9
l.

10+20:30(copii).

Testul nf. r.o


l.

28
t4

5614

t+4 2 n n n 4 1

23+
14

89
14

56_
30

87_
40

a ) 2 m : 4 m : 6 m : 8 m: l 0 mi 1 2 m..l 4 m;

b, AOE A OE
AON
")EVEVNVTVT]
Testul nr. tt
1.

29,28,27,26, 25,24, 23,22,2t, 20, lg,


^)30,84.86.88.e0.92,94.
b)82.

,,

a)20+3'7:57; 52+15=6jt 3'7+ t2= 49;


b)96-23=73; 72-62:tO
39 15:24
c)10+20+23= 30+ 23= 53 5+ 40+23: 45+ 23: 68:
8 2 ,4 0 - 2 =4 2-2=40.
26! 6 L= 2O| (atr-amas
in bidon).
Testul n8. a2

37=3 0+'7 ; 42:40+2t 45=40+5 .


PREGATM PERFoRMANTAI

2.

3.

23+
6'732+
68
7851
25
31
2t
24
A 4 2 6 3 n s4
23+ 1l = 34(autoturisme
$imotociclete).

32+
34
66

Testut nr. rt
l.

Celmaimicnumir pareste0,iarcelmaimareeste98.

12+l 0 - O : 2 2 - 0 =2 2 i
5 6 3 0 6 : 2 6 - 6 :2 0 ;

2 6 +3 0 +3 =5 6 +3=59t
1 2 +3 2+2 = 4 4 +2= 46.

l0 kg+ 15kg:25 kg (cireseqiviqine).

Testul nr. 14
l

Numdrulcel maimic este1, iar cel maimareeste99.

a+b=60+20=80ta b:60 20:40:,a-b-b=60 20 2O:40-20=20.


l0 kg + 25kg = 35 kg (conserve).

Testul ff. t5
1.

A.; A,; A.

2. A,. 3. B.
Testul ff.

1.

2. A.; B.; A,; A.

16

3. A.

Testul nr. 17
l.

A, $iB.

2 3 + 3 0 + 5 = 5 3 +5 :5 8 ; 2 6 + 1 0 -6 =3 6 6 =30; 5 2 +1 0 - 2 = 6 2 2 = 6 0 .
l0 l +26l +20l - 36l +201: 56!.

Testul nr. 19
l.

qi90;
a)10 ,2 0 ,3 0 ,4 0,50,60,70,80
qi9s
,8s
b)s ,1 5 ,2 s,3 s ,45,55,65,7s
.

?REGATIM PEMORMANTA!

26+10+20:36+20=56: 78 30+1=48+1:49;
5 2 2 +3 0 =50+30=80; 26+30+ 2 : 5 6 + 2 5 8 .
75- 25- 10=50 10=4 0 ;
32+ 2+ O=34+ O-3 4 .
20+80: l00Guma); 56 l6:40 (difercnla);
1o0 40: 60(suma
estecu60maimarcdecet
diferenta).
l0+5+4= 15+4= 19(cn4i,intolal).

Tertul nr. 20
a) 261+301=561;
b) t 6 kg+ l0 kg = 26kg (s_au
folosit,in total);
56kg 26kg = 30 kg (aurimas).

Clasaa II-a
lf rvwrrrurr NAILfRAlr DL LA0 LA t00
ff a,lunttle

sr scADERTA
NLMrRlLoR NATURALE
DELA 0 LA

100

@ Nrnrenrr-n NTTuRALEDELA 100LA l 000


gr scADEREANUMERILoRNATrJ'RALE
@ lowenra
DELA 0 LA
I 000

DEcEoMETRTE
@ rtrveNrr NTUTTTVE

@ uNrrApnnlrAsuri
ff Everulnn sularIvA GTNALA)
(sElEcrrv)
@ soluu grMspuNsuRr

NUMERELE NATURALE
DE Ll\ o la roo
1.1.FORMAREA, CITIREA SI SCRIEREANUMERT,LOR
NATURALE DE LA OLA IOO
- N.I\TL DEBAZA
E Erercifiiri probleme
l.

Scrienumerele
corespunzitoarc,
in fiecarecasetdl

fE 6l E^Il

@la-----]a----- f----- a----lx xv ll^a ^l

lTl
(---

lv
tu

ll^^^l

Trt

f'1

Deseneazilinii corespunzitoarenumirului, cain model:

rLlrllmFZ-.r

r]ElEll-j

l a -\--) r----^- '--

-l r-7S)

l4llBlll&ll@ill@l
l " ll' _ llr _ llq _ l L ro _ l
ScriealAturinumerclercprczentatein fiecaxedesen:

$ lt lr _LL
=ffitlffi=mzw,.t
4.

5.

Spune,apoiscrieumdtoarelemrmereformatedin:
. 4 zeciqi3 uniteli;
. 6zeci$i8unitili;
' 8 zeciSi5 unit4i;
' 0 zeciti 5 udtili;
' 9zeciginiciounitate;
' laisprezeceunititi;
' 70deunitdli;
' 8 zeciqi8 unititi.
Completeazd
fiecareqircuinci trei mrmere:
a)2;4;6;8;l01,12;_; _; _;
Numerelesunt_,
b) 1 ;3 ; 5 ; 7 ; 9 ;1 l ;_ ; _ ;_ ;
Numerelesunt

PRDGATIM IEITORN'{NTAI

6.

Completeaziqiruriledenumere:

7,

3
Coloreaziatateabile cdtindici fiecarenumdrscris:

27
t4
t9
29

l!

Exercitii$iprobleme
- N tVEL MEDTUDEDtFtCULTATE

l.

Scrienumerele
naturale
dela 76la84.
Subliniazi numerelepare.

Noteazi numerelenatu aledela34la 42


Subliniazdnumereleimpare.
Spunetoatenumerelenatuale mai maxica 10,dar mai mici ca 80, cu cilla
untlttllor /.

Scrietoatenumerclenahrale dedouacifie, in carecifta uniti,tilor sAfie cu 2


maimaredecatcifrazecilor
Noteazi bate mrmerelenahrale dedoudcifte, careaucifra zecilor cu 3 mai
maredecatcifra unitifilor
o.

1,

Noteazi toatenumerelnaturalede doui cifie, careau sumacifrelor egali


cu9.
Scdetoatenumerelenaturalededoui cifre cucifre identice.
@ Exercifiiqiprobleme- NML

1.
2.

SPORITDE DIFICITUTATE

Dacdscrii toatenumerelenatwaledela I la 100,atuncidecateori trebuiesa


foloseqti
cifta 1?
Scrienumerclenaturaledin 3 in 3 in intervaluldela 18la 30.

l: )ili#,,"'*,"Hi.""
ffi;:::::111X'
5.

Scrienumerele
natwalededoul cifre.Dardela 36la50.

6.

Gasegte
regulaqicontinui girul numerelornaturalecuincdtlei numere:
a)8 3 ; 8 0 ; 7 7 ; 7 4 ;_ ;_ ; ;

I.2.COMPARAREA $I ORDONAREA NUMERELOR NA_


TIJRALE
I

Ererciliiqiproblerne
- Nt\TL DE BAZA

Comparinumerclenatrrale.
52qi'76;159i24t5'7Fi.22:91
,i78;3Ori6}; 909i40;32qil8;69 qi53;3l qi46.
',
Scriein ordinedescrescitoarctoatenumerelenaturaledela 33 la 46.
l

Noteaziin ordinecrescitoarctoateurmerclenatuale cuprinseintre g3 95.


fi
4. Descopedregula,apoicompleteazifiecareperechedin sir:
a ) 1 2 c u 2 l :l l c u 3 l : I4 cu : l 5 cu _ i l 6 cu _: tzs,
_. lgcu_: lgcu_:
bJ cu3l ;24 cu_j 35cu_; 46cu ; 57cu ; ef .u ; Ze
"o-j
c ) -l?
1 4 c u 4 1 ; 2 5 cu ;3 6 cn _ ;4 j cv ;5 8 c u_;69cu_;
d ) 1 5c u . . . ;2 6 cu ;3 l cu -;+8 cu -;5 9 cu
- \tVEL \,tEDlU DE DIFTCULTATE
E Exercitiitiprobleme
1. Completeazi
qirulcuinci cincinumere:
a)25;30;35;_;
b)95;90;85j_;_;_;_;_.
-; _;_; _;

2. . Ion ar-e10ani, ftatele lui Georgeare6 ani,mamalui 36 de ani,tatAl3g ani,


bunica60ani,bunicul 64ani,stribunica85ani,iar stribunicul 92ani.
Scdein ordinecrescetoare
numerelecaxercprczinti varstele.

Scriein ordinedescrescatoare
urmitoarele,,bucdIidematerial,,:
56m,83m,24m,59m,99m$i 14m.
4. Copiazape caiete,apoi completeazA
,,cisulele,,cu numerelepotrivite
pentrua obtinescrieriadevixate:

---f | > 28

<

t; f-lt

83 tt

49 | >f-l!..

a al ! 4_-----u;T-sd_ll<f--__l t;f-E-tt >f-v;


e3t>----]t.

f-I3_-ll<f--___l1.

Dintrenumerele:18,93,51,48,62,84,2'7,j6.
60,35pi29scrie:
a) numerele
majmaridecalS5; b) numerele
maimicidecdt62.
o. Completeaza
labelulcunumerele
corespunzAloare:
5.

inaiqte

numArd dat
dupi
l4

t'7

38
2',1

53
50

82
60

90 98
'70

g
1,

Exercitii !i probleme - NIrr.EL SPORIT DE DIFICULTATE


Cenumercnaturalenurespectircgulaunuiqircrescdtor?
Taie-lecuo linie!
l0; 141'15,29; 19:24t'l : 29.

2.

CenumercnaturalenurespectX
regulaunuigirdescrescitor?
Taielecuolinie!
31:26:24.,r'r:23;18;r3;10;8.
*
3. Prive$tea\a numerelor:
*
o t 2 3 4 5 6 ' , |8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 r7t91 8
2 02122232425 262.7282930
a) La cenumfuserotunje$te
13? b) La cenumaxserotunjeqte
27?
4.
Priveste&\anumerelor:
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 9'7 98 99 1oO
. Rotunjeste
numerele:
82,84,889i93laceamaiapropiatA,,zece,,.
5.

Observi ara numereiot apoicompleteazd


spafiileliberedin fiecaxeenult:
ffi 6t 62 63 64 65 66 6',168 69 70'71 '72 73'14 ',15',16'7778'79 80
rt
trrtlt
tt
ttt|
ttt>
. 63estemai aproapede_ gimai departede ;
. 68estemaiaproapede_qimaideparlede;
. 73estemai aproapede_ $imai depafiede
_;
. 75esternaiaprcapede
_ Eimai departede_.
6.

CompleteazA
casetelecunumerelela careseaproximeazd:

4J -f---l
45-f--l
41
7.

--]

s8-f---_-l
62-f-t
j4
-f-.-=t

Scrie:
a) succesorulnumirului 34
c),,vecinii"numArului
80;

7l=-75-r
j6

-f-l

_-l

83 .I8a- f---l

sj

f-l

b) predecesorul
numdrului80
d) ,,vecinii" numirului 7 1.

Srobbmdcupro6teme?
!
Ce estemaigreu:optkilogramede fier sauoptkilogramede Ene?

ElrALUANE
Testut nr. !
l.

Gdse$te
numerelenahtalecareindeplinescurmAtoarele
cerinte:
a) celmaidc numarnaru-ral
dedouacjhescriscucifredileriremaimaredec6tl0:
b) celmaimicnumdrnaturalde
douaci&e,par;
c.)celmaimarellumafnaturalde
douAcifre:
d ) celmai marenun^arnaruraldedouaci &edi ferile:
e)ceI maimarenumernaruJ"ldedouacifiediferite-impar.

Compardcel mai mic lrumir natural,caxeesteformat din cifre identice.cu


cel mai mic mrmarnatural.apoicu cel mai mic numarnarual de douacifre
diferitemaimaredecat10.
Compardcel mai mic numlr natural,caxeesteformat din cifre identice,cu
celmaimic numir cucifra zecilorcu2 maimaredecatcifta unitililor.

4,

Compari cel mai marenumir natulal de doui cite cu cifta unititilor 5. cu


numirul95.

J.

Compad cel mai marenumir naturalde dou6cifre careau sumaciftelor g.


cu succesonrlnumlrului 70.

Testul nf. 2
1.

Scdein odine crcscitoarctoatenumerelenaturalefomate din zecisi writiti


caresepot scdecucatedouddinte ciftele:4, 5, 6 qi7, luateo singud datd.

2.

Scriein ordine desoescatoarctoatenumrelenaturalformatedin zeci si


uniledcaresepotscriecucdtedouddinciftelet6. 7.8 si q.luareo singure
dara.

3.

Ordoneazi crescitor [umercle naturalemai maxi decet 20, dar mai mici
decat80,caxeaucifraunitililor 6.

4.

Ordoneazidescrescitornumerelenah[ale mai mici decdt90"dar mai mari


decat30,careaucifra uniti.tilor 9.

5.

Sedaunumerele
2,4 !i 5.
GAseqtenumerclenatumlede doui cifre, cu sumacifrelor egali cu suma
numerelordate,apoiordoneazi-lecrescitorSidescrescitor.

Testul

ff.3

Scrie:
a) celmaimarcnumardedoui cifte, formatnumaidin zeci;
b) celmaimic nwnfufomat din zeciqiunitili sqis cuciAecareserepet6;
c) toatenumerele,maimici decat100scrisecucifte caresercpeti.
Scdetoatenumereledeforma:

a) a5j

b) 5b;

c) aa.

a) NoteMi toatenumerclefomate din zeci qi unit5li, scrisecu cifte paxe,


maimici decdt50.
b) Scrie toate numerelemai mici decet 90, dar mai mari decdt 50 scrise
numaicu cifre impare.
Stabilegtenumerelemaimici decatI 00:
a) numdruldin 5 in 5 dela 25;
b) nurnirul ditr 3 in 3 dela 60;
c) adundnddefiecaredati 10,incepanddela 26;
d) lu6rd defiecaredati 10,incepind dela 93.
5.

Scrieinci cinci numere,dupi ceai stabilit reguladeinEiruirepentru:


a) 15; 20:'25; 30; _; _; _; _; _;
b) 80: 78r 76; 74: 72: 7O:_: _i _i _;
i
c) 10; 12; 14; 16; ; ; _; _; _.

SroStemd
cupro6ftme?
!
Sumaa doue numere este 396.Pimul numet arc cifrauniteflor0.
Dace inleturemcifra unitdlilorde la primul numdr,oblinemal doilea

numat.
Aflenumercle.

Qro6[emd.
cuproiteme?
!
Treipersoaneau impreund38 de ani.A douapersoand estecu 10 ani

maih vers|6decetDrima,iat a treiaestede doueoi maiin vars6 deceta


doua.
AflAverstafiecereipersoane.

Gil
trA

AnUNAREA $TSCATTEREANUMEnELOR
NATI,BAIJI,E LA o LA Too

2.1.ADUNARtrA$I SCADEREANUMERELORNATU_
RALE DE LA OLA 1OO,
FARi TRECEREPESTEORDIN
2.1.1.Adunareasi scldereanumerelorformatedin zeci
a| Exercitrii!i probleme- NIVEL DE BAZ.4.
Compleleaze
pecajel.numerele
carelipsesc
in exerciliile:
q0
40 - J0 'f-l | 601
80 tb
- i:

l.

[+so:

ro +7s;

90-20=f_l lo-.

Afld sumanumerelor20 $i 50; 50 qi 40; 60 Si20.

Calculeazd
diferentanumerelor:90 qi 20j 90 si 40; 90 9i 50.

4.

Completeazitabelul:
Num5rudat
Numdru cu l0 mai mare
Numiru cu 50 mai mic

80 '70

60
'70
l0

Calculeazd:

l0+20+30;
20+20+20;

9 0-2 0 -2 0 ; l 0 + 8 0 -50;
8 0 3 0 -3 0 ; 2 O+7 9 49

GAse$te
numerelepotrivite:

f_llf_-]-60
/u
Ll-Lt:
1.

8 0 -5 0 -?

t*

+1 0 +3 0
YV
T-- _t---

L l +L
L t-L t:

2 0+ 7 0='l
+60 30

l :6 0
/u

++

50 + 20 =?
**

+ 1 0+ 1 0

++

F-F-o

-t-T-,
Exercitii
probleme
ri
@
- NML MIDrU DE DIFICULIATE
l.

La diferenlanumerelor90 9i 70, adaugdsumanumerelorl0

9i 30.

Din sumanumerelor50 qi 30, scadediferenga


numerelor40

$i 20.

Careestenum6ru1cu 30 mai maredecetsumanumerelor10,20 qi 30?


PREc,iTur'r?ERFoRMANTA
I

4.

Careestenumdrulcu 30maimic decatsumanumerelor50,40 gi I 0?


Afladiferenla
numerelor
805i20.apoi:umanumerelor
10.20.305i40.
Comparirczultateleoblinute.
Cu catestemai mici diferenlanumerclor50 qi I 0 decetsumanwnerelor90
10?
9i

7.

Cu cat estemai marcsumanumerelorl0 $i 90 decdtsumanumerelorl0 qi


80?

@ Exercijii 9i probleme - NI\aEL SPORIT DE DIIICWIATE


Privestecuatenliedesenuldemaijos.

. Comparirezullaruldilerenleiaf]ali in cerc.
daxnuin patratqitriunghicusumaaflati in
pitrat, darnuin cercAitriunghi.

0+ 50

90-6

Privegtedesenuldemaijos.

a) OrdoneazdcrescAtorrezultatele:

,r'\\1=y,,^\.ry|\r-mz
//40 l0\ \v/ /70

//q0 t0\ v/

t0\ v/

b) Ordoneazddescrcscilorrczultatele:

@@ @ @ @ @
3.

Gisette numfuirlcare,,punein legAturA"fiecareperechedenumere:

FojillEo?rlFqtil Fq4f ro-;I reqalFqrl F0;8llFoell


4.

CompleteMi,,cxsu{ele"
cunumerelepotrivik:

20
+
l(

t0
60

5.

Fie n u m e r e l e .l
2 0 :D 3 0 9 i r 4 0 .
ta (c b);
Calculeazi:
.b (c a):
c c- 1b-a);

PRECATM }ERfORMAMA !

.a+( c- b) :
. b + (c-a);
cc+( b a) .

2.1.2.Adunareaunui numir format din zecicu un numir


format din unit[ti
I
1.

Exercitrii9i probleme- NML

Efectueazi sumanumerelor de maijos:

50+6= l=-l
1 0 +9 : fl
30+4: L___.1
2.

DE BAZA

Completeaz
i tabelul:
Te1men 80 9
Tefmen

l0+8= f_-l
90+2: E
20+7= =
l0

I 20

Suma
Scriesemnulpotrivit: ,

30+ 8E 20 + 9
8+ 40840 + 8
l0+ ln
9 +1 0

4 0 + l= E
7 0 + 5 :E
60+3= f_-l
'70 20 60
7 6 5

40 3 0
6 2

3 0+ 7E 7 + 3 0
5 0 + 4 E3 + 5 0
60 + 2 = 2 + 6 0

4.
146l

r4]Lr L____.t

+L ]
-t
Cuajutorulcifrelor4 si 6 scrie:
L-I

5.

lst

Is5l

-4:-

L__.1Ll

toir

gE fL

a) celmai maremnnfunahrlal,apoidescompunelin zecisi uritati:

b) celmai mic mrmir natural,apoidescompunelin zeciqiunitii.

6.

dh

Scrietoatenumerelenatuale scdsecu cifrele 6 $i 9 in ordinecrescitoare,ilr


interualul60 ti 100,apoidescompunele
iltr-o sumi de numereformatddin
zeci$iunitdli.
ho\fend cupro\tene?!

Peste 5 ani Minodoruva avea 13 ani. Ce versteavea cu 2 ani in urmd?


PREGATIM?ERrorMAMAl

Compuneumitoarele numerelaturale (sumi dezeci$iunititi):

7.

f_l +n =43
l=_l+f_-l:3e
l=_l+f_l=ee

f_l+f_l:28
tr----l tr----l- rr
'

f_-l+ f_l= 88

@ Exercilii 9i probleme - NML


f.

MEDIU DE DIFICULTATE

intr-ocutiesunt30debilerogiiEi9 bilealbe.
Catebile sunt,in total, in aceacutie?

2.

Peprimulraftal uneibibliotecisunt40deci4i, peal doileasunt10cn4i,iar


pe al treileasunt9 ci4i.
Cateca4i sunt,in total?

J,

Eleviiuneiclasedauun speclacol.
Dinbeei recitapoeTii10.danseazd
l0
elevi,iar 8 cdnti.
Calielevisunlioclasa?

4,

CalcllJe 26:

1 +4+20: E
q-0+ 30=
E

E=lO+tO+t
2 0F 2 0 + 8
E

E= l0 +1 0 + 7 + 2
fl= t0 ' 3 0 - 6 - 2

5.

Treiftali aufostin tlei tabereastfel:primul 10zile,al doilea20dezile,iar al


fteilea,'1zile.
Catezile aupetrecut,in total, ceitrei copii?

6,

Afl5 numirul carearecu 5 unitdti mai mull decdtsumanumerelor30si 40.

7,

Compard(,,>,,,<",,,:"):
a) l0 l 0 r e f l 2 0-9 ;
b )2 0 2 0 | l f_ -lto t0 t0 | l0- 4;
c)l0' l0 - 30+qE20-r 20- 20- 9.
@ Exercilii 9iprobleme - NML SPORIT DE DIFICUL-IATE

1.

Sc e cel mai mare mrmdr natunl caxeare cifra uniti{ilor egali cu cifra
zecilor,apoidescompune
numirul intr-o sumddezeciSiuniti.ti.

2.

Scde cel mai mare numdr natwal care are cifra unitdtilor cu 2 mai mare
decdtcifra zecilor,apoidescompune
numdrulintf-o sumddezeciqiunitlli.

3,

Scriecel mai marenumdr[atwal carearecifta zecilor cu 3 mai maredecAt


cifia unitd{ilor,apoidescompune
numirul intr-o sumddezeciqiunitdti.

4.

Scrie,,vecinii"numirului 83, apoi descompune


acestenumere,,vecini"
intr-o sumi dezecisi unitAf.

5.

Completeazifirul numrelor[ahrale, dupace descoperiregula,apoi descompune


celmaimarenumardescoperit
intr-osunAdezeci$unirati:

ts.t7.re.f-l.f_l,E, uz.:q.

Completeazi giml numerelor naturale, dup6 ce descoperiregula, apoi


descompune
cel maimajenumerdescopedtintr-o sumddezeci unit[li.
$i

30,E,I,E,E,f--t,e,z.

7.

CompleteMi firul numerelornatuale, dupi ce descoperiregula,


apoi des_
compunecelmai marenumir descoperitintr_osumedezecisi
uniteti.
115
-. -. ". r-". L _.J.L _1.L J._- ___.1. 1.

2.1.3.Scidereadintr-un numir forrnatdin zeciqi uni tili


a,zecilorsau a unitifilor
!l Exercilii 9i pro eme- NI\aEL DE BAZA
1. Afl d diferenlanumerelor:
a)189i10; b)28si8, c)22E120;d)21qi1; e)24
9i20;f.)26Ei6.
)
Observitabelul,apoicompletgaza:
Descdzut
Scazetor

!4erenta

39 39
47
9 3 0 7 40

97
90

3.

Din73 scaziunnumdrqiobtii70.
Cenumfuai scAzut?

4.

Din cenumir naturalscazinumirul g0qiobfii 7?

5.

Elenaa culesdesubnuculbunicului27 nuci, iar Dorian20.


Cinea culesmaiputinenuci?Cu cat?

6.

Dintr-o parcarcau plecat37 dema$inistdire qi cu 7 mai puline


maginiro_
mane$ti.
Catemalini romaneqtiauplecatdin paxcare?

7.

intr-oexcursiemerg
38deelevidinclasaaII-aAqi cu30maipulinielevidin
.
clasaaII-aB.
Cd{ielevi din clasaa II-a B mergin excursie?

@ Exercifii qiprobleme - NML

MEDIU DE DIFICULTATE

1.

Primultemeneste68,iar aldoileacu8 maimic.


Afl d diferenjanumerelor

2.

Cu catestemaimici diferen{anumerelor88qi g dec6tsumanumerelorg0gig.

3,

intr-un autobuzerau38 decilitori, coboarA8 cilitod qiurcA7 cilitod.


Caf cilito.i suntltr autobuz,dupi prima stalie?

4.

Bunica are 27 de portocale.Ea a corrsumat7 portocale,dar a mai primit 9


portocale.
Cdteportocaleareacumbunica?

5.

La diferentanumerelor
88qi80,adaugipredecesorul
numirului51.

6.

Din sumanumerelor
50li 9,scadesuccesorul
numdrului49.

7,

Adune cel mai mic numir nahfal de douecifre distinctecu ce1mai mare
numir impar deo cifti.

@ Exercifii qiprobleme - NML

SPORIT DE DIFICIJIjTATE

1.

Completeazi,,cisu{ele"liberecu numerccaxesAfaci posibile operaliile


indicatedesernneqiefechreazA
iilenotate:

2.

Completeazi ,,cdsulele"libere cu numere,astfel incat si fie satisficute


relatiile:

t36-l
--:z-f-l

_
_--=l=<| 6l +1701
t__l

3.

Completeazi,,cdsulele"libere:
,.- 7 8 -=

t = { -:t
-\,^

f _l

-s8 -'_
f l

+0 4 -Z +s-tt
--- -f_l-

'<E;

Completeazifi ecaretabel:
b
78 I
39 4
9',7 4
75 3

5.

b-c

7
5

99 4
83 t
2

3
2

66

2
3

Completeazi ,,cesutele.,libere din urmitoarele tabele,astfel ca suma


numerelor
peambeledirecliisi fie 77,respectiv
97.

CompleteazAtabelul:
m-3 n+3

n+2 m-2

4Q

86
73
91

7.

Completeazi,,cisu!ele..libere cu nunere, astfelincet efectudndoperatiile


. _
indicatesi seindeplineascd
condigiilecerute:
70

40

2
47

Adunjumetabalui16,cujumdtatealui20gioblinjumdtatea
tui36.
Caresuntnumerelecarese adune?
-

8/o6[endcuprcitene?!
lnlocuietteliterelecu cifrepentrua oblineo egalitate:

2.1.4.Adunareaunui numir natural format din zeci qi uniti(i


cu un numirnatural format din unititi. Scidereadintr-un numir
natural format din zecipiunitifi a unui numir natural format din
unitifi
@ Exerciliigiprobleme-NMLDE BAZA
Afl6 rezultatele.
24+
13+ 32+
,7
36

1.

--

36
42

1,9
5

.:

-:::-

5',1-=

Calculeazi,apoicompaxirczultateleoblinutein fiecarecoloani.
17 + ) : T- -

11+ s=Fl

2+r'7:C)

5+23:T-'l

3 2 + 7 :E

3 6 + 2 :E

3.

Scriepecaietexgrcitiile,apoicompleteazirezultatelecorcspunzatoare.

4.

Completeazdflecaretabel:

a)
c)

0
b
51 (

l 0 3 0 22 3 l

1 0 t2

l6

b)

+24
d)

31 33

37 39

n-3(

5.

Aduni numirul 7 cu 10,apoicu20. Scadedill rezultatulobfnut numArul3.


Cenumaxai obfinut,in final?

o.

intr-un parcsunt30detei gi7 salcami.


Caf copacisunt,in total,in acelparc?

It
l.
,

Exerci(ii$iprobleme-M\TL ll EDfU DE DlFlCl-LTATE


Afla numerclenatuale cu7 maimari decet:
12.22, 10, 12,3, 30,40 91,
s2.

ComDleteaze
libere.
asrfelincatep.alitetile
safieadevdratel
..casutele"
16+ 3= L l + 5
3 4 +3 0 =6 2 +Ll

38+ l =34+ E

in livada bunicului seu,Darius a Nmirat 26 de caiqi,iar piersici cu 2 mai


puFn.
Cali pielsici suntin livadabuniculuilui Darius?
CompleteazidifereD,ta
mrmerelor:
4'7

Scizitor
Diferentii

as 75

2 .l

In-autobuz
erau22decdlatori.Laprimastalre.urca/ c6ldtori.
Cef caldtori surt in autobuz?
6.

in clasaa III-aA suntl6 feteqibdiedcu3 marmult.


Cefbeief suntin aceaclasr?
Mibneaare I I a.tri,iar soralui, Mihaela,arecu3 animaimult.
Cai ani areMihaela?

Exrcitii Siprobleme -NTVELSpORITDE DIFICIIIITATE

l
a)

b)

89u
b

c)

4l

b+5

2.

Afli numerulnecunoscut:

8e-4:I

!!-Z:E
87 5=f-l
3.

ll

52 63 74

=z*tt

E : 5+
e2
=z++r-s
E

f_-l :e8 7

fi = e a -+
Tl=sz*l

Efectueazioperaliile:

63-2+ '1 = - l
1e 1+4- =
6t

4-z

L_)

T_-l=s6 3+1
f_l-l2r0rj
l j .q t2 2 rt

E=

o+ : + gr

==62+4+

E=

6+o+tz

Intr-o clasi srmt29 deetevi.Daci 4 fete 5 biieli auplecatin curtea


9i
Wolii,
in clasi aurimas tot atateafetec6tbiieti.
Cati eleviaurimas in clasd?
5-

Completeazd,,cisulele',libere cu numere,astfelincatunnitoaxelerela,tiisA
fie adevixate:
7 2 + 5 <9 5 -68 4<62+=
6 3 +4 >5 5 E
64 2>64 =l

6.

Completeazd:

q * -A = *

7*
1 *7.
6_*?
-R*.

7.

*6

<

r.
a*.

Calculeazivalorile lui ll, 6 $ic din egalitdtilecaxeunneazi:


a + 5 =b '
b +l :c;
c+7=49.

2.2. ADIiNAREA qI SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LAO LA 1OO,


CU TRECEREPESTEORDIN
2,2.1.Adunareaunui numir natural format din zeci pi unit[t-i
cu un numlr naturalformat din unitdti
Scidereadintr-un numlr natural format din zeci gi unititi a
unui numir natural format din unititi
- NIVELDEBAZA
E Exercitii!i probleme
1.

Careesterezultatul?
a) 28+
36+

2
b) 93
8
-=

c) 68+
:

d) 868

89+

78+

98
9

82+

93+

s =l:

44
59

33

36+

25+

:z

82+

45
89

36

349

',t4+

-=.

62
"l

AflAnumirulnecunoscut:
5 +[_-l= 82
.7 +f1: s6
f--)+ 8 :42

f_l+

g:

63

84
7
:

63+

82+

el -f_-l= 8

F -l:'l
L l 87:9
-l:_-

L---J-

'

6. a) Marin a colectionat82detimbrercmanestiqistrdinecu 9 rnaimult.


CetetimbrestrdineacolectionatMadn?
b) Maria a colectionat89detimbrestriine gircmeneqticu 10maipuline.
Catetimbrefomanestia colectionatMada?
PREGATIM PERIORMANTA!

7.
8.

Intr-un acva.riuerau37 depeqti.Au fostmutali in alt acvariu9 dintreei.


Celi peqtiaudmas in acvariu?
intr-o familie, Iiica are 4 ani, mamacu 23 ani mai mult, iar tatfl cet cele
doui, mamagifiica, la rmloc.
Cevarstdva aveatattl c6ndfiica vaimplini I g ani?

@ Exercilii qi probleme- M\IEL MEDIUDE DIFICULIAIE


1.

Completeazicunumeretabeleledemai ios:
peqti
melci
pAstui fluturi bubuuze
{u fost
9l
'74
43
Au fost
63
64
Au venil
8
9
7
Au Dlecat 9
8
7
Sunt
Sunt

Maria a adunatdoui rumere mai mari decatg7 cu 3, respectiv4 qi a oblinut


9l,respectiv93.
Caresuntceledoui numere?
Roberta scizut doui mrmeremai mici sauegalecu 5 din 92 a obfinut gg,
$i
respectiv8T.
Caresuntnumerelescdzute?

4.

Completeazitermedi carelipsesc:

#d5-

#
.rac',ts rr-E

dEr

Prive$tecu atenfiecareuldemaijos, apoi completeazaopemtiilecunumere


corespunzdtoaie:

3f 5TlT7l

2 t7 9 t9 | 831

I l-86TETl

(b,2') (c,3):?
(a,1)+ (b,3)=2

(c,2)- (a,3): ?
(a,2)+ (c,l):'l

ab c

6.
7.

Difercntaa douinumereeste78,iar scezitomleste9.


Caxeestedescizutul?
Compardsuma dhtre cel mai mare qumer natural impar de o cifrd qi
numdrulcel mai maremai mic decat90, cu dife.entadinte cel mai mic numrr
naturalmaimaredecit 90 qipredecesorulnumdroluig.

Exercilii giprobleme-NML

SPORITDE DIFICULTATE

Din numirul 98 scadeint6i difeten{anumerelor34 gi9, apoidin acelaqinumir


surranumerelorJ4
5iq.
Carerezultat
eslemaimare)i cucdl?

2.

La diferenlanumerelor20 gi 9, adaugddiferenladinte cel mai marenumdr


decifre identicemaimic decAt99 gisuccesorulnumirului 8.
Mi gdndescla un numir. ii adaugcel mai marenumir mai mic decit I 0 qi
o7ri9.
oblincasunddiferen,ta
numerelor

4.

Sedaucifiele4, 2 qi 3. Gdseitetoatenumerclededoui cifie pecarele poli


scde cu acestenumereluate o singurAdati, ordoneazi-ledesqescdtor,dpoi
numerele
scade
9,8,7,6,5 qi4,scrisein aceastd
ordine.
Un termenal unei adundriesteI 3, iar celilalt ested.stumatullui.
Afli mrmirul cu9 maimic decdtdublul sumei.

6.

Diferentanumerelor92 $i 8 estecu9 maimaredecatal treileanumAr.


Carcesteal feilea numir?

7.

Privestecu atenliecareuldemaij os:


Scrietemenii sumelor
96, 66, 56,48, 46,45,44 si 42.

I
2

7 59 36 6
3'7 '7
l
8 88 38 8
3'7 8 39

Model:
96: (a, 3) + (b, 3): 8 + 88;
6 6 =(d ,2 )+(b , t) = ' 1 + s9.

Qro6[emd.
cupro6feme?
!
Intr-ocameresuntdouemame,douefiice,o bunicdgionepoatd.
In total in camerasunttrei percoane.
Esteposibil?

n
aroSbmdcupro6[zme?!
Acum,la orc 22,cerul esteacoperitde nori. Esteposlbilca pesteexact96
de ore se fie o zi cu soare?

Justificerespunsul!

2.2.2.Aduntex unui numlr natural format din zecisi unititi


cu un numir naturalformat din zecisi unititi
Scidereadintr-un numir nalural format din zecisi unititi a
unui numdrtraturalformatdin zeci$iunititi
E Exercilii ti probleme- NIVEL DE BAZA
l.

Efectueazicalculele:
a)23+
46+
58
36
=

b)43
29

68+
28

6'7+
l5

s2
38

8446

93
55

Afli rezultatele:

64-3e -f--l

72-r8=a-)

86 38=f_l
Alegerezultatulcorect:

18+ se=lT7l[6-7lfT

6 82 e =EEE
4,

=fl
52+38
=-l
74-47
37+59---l

E
fl
tl

=38+38
:49 + 49

76 19=t_t_11 Lgll
8 3-28 =
@

Calculeazi qi scrieA - adevaratsauF _fals,dupAcaz:


26 + s = 2 3 + 8 ( )i
3 s+j =3 2 +g (); '
t9+28=2s+19(

).

Elenaarecu 8 fructekiwi maimult decetDo an.


Catefructeki$.i areElena,dac6Dorianare36 d9fructekiwi?
6.

Emil a obsenat pe lloriledJnl'a1a


caser2J deflunri. iar Alexandra
a vazul
cu.+flurun malputrn.
Caf fluhri auvizut cei doi copii?

7.

in curteacaseilui Darius sunt39 de porumbeivoiajori qi 43 de porumbei


obiqnuili.
Caliporumbeiseana
incunealui Darius?

l!
l.
,

Exercilii 9iprobleme- MVEL MEDIU DEDIFICULIAIE


Cu catestemaimarcsumalumerclor 4g 39 decetdiferentalor?
$i
gO.
Completeaza$irul:
9, I 8,27,...,
Scadedinpenultimulnumdral $irului,al patulea numir al qirului.
PRECATfl'4 PERfoR]\4ANTAI

3.

Afliun numir cu38mai maredec6tdiferenlanumerelor82$i47.

4.

Afliun numir cu39mai mic decatdiferenlanumerelor92 qi9.

5,

Sedaunumerele
42$i38.
Calculeazi sumadinfe sumanumerelorli diferenla1or.

6,

mrmerele
32 $i43,cu 19$i calculeazd
sumanumerelor
astfel
,,Micgoreazi"
oblinute.
Afld un numdrcu27maimaxedecatsumaobtinutA.

7.

,,Mdreqte"numerele33 9i 14cunumirul 29 gi calculeazidiferenlanumerclor astfelobtinute.


Afld un numdrcu 17maimic decatdiferenlaobtirutd.
@ f,xercilii 9iprobleme- NIVEL SPORIT DE DIFICULTATE
Scriesubformaunei sumedetrei termeninumirul 84.

Scriein ordineqescitoaxenumerelenaturalefomate din cifre identice.


a) Gdse$te
numerelecu I 8 maimari decdtprimelecinci numercdin acestgir;
b) Gdsegte
numerelecu l9 mai mici decatultimelepatrunumeredin acestgir.
Acesrenumeredin5irsuntscrisepeunafi;ajdigiral:l, E, 15, dP,
AdunenumerulcareurmeaTa
in tir cu I g.

4.

Aceslenumeredin
unafipj digiral:
tirsuntscrisepe
lJ
Scadedinnumdrulcareurmeazi4
numerul3i.

t{P El EE

A.cesle
nlrmeredin
peunafigajdigital:55,-lB. BB.
scrise
$irsunt
Scadedinnumiml descoperit
celmaimicnumdrnanralpardil-erit
feTero.
Verifici daci numArulrczultatreprezinti cel mai mic numir natual de trei
cifte dife te.
Pdvegtezarul demaij os.
Calculeazdtotalul purctelor carenu sevid. Adaugdla rezultatnumirul 39.

7.

Prive$te
zaruriledemaijos.
Calculeazltotalulpunctelorcarenu sevid. Adaugi la rezultatnumdrul27.

EVALUARE
Testul ff.

I'

t-

45+
^ ) 42

51+
38

35+
42

16

<l

r<

b) 7934

6953

88
35

5'73t

76
42

99_
33

24

32+
33
34

Calculeazi:
53+
3 5+
21
3l
532

32+
42
5

t4

3.

Cristina cantfue$temai pulin decat Elena cu 2 kg, dar mai mult


decat
_
Isabellacu_2,
kg. Isabelh cantdregtemai pulin decdtCristina cu 2 kg, dar mai
mult decetMada cu2 kg.
gtiind caMaria cantdreqte
27 kg, afldcatcantarcsccelelaltefete?
4.
Fienumirul14.
Cu cattebuie ,Infuiti., sumavecinilor acestuinumfupentrua obtinecelmai
marenumlr dedoui cifre?
5.

Sumavecinilor unui numarmdriti cu 5 esterdstumatulnumfu.ul13.


Caxeeste[umdrul?

6.

Careestesumanumerelormaimici decatl0?
Dara celormaimici decatl5?
Afld diferentadintrerczultateleobtmure.

7.

Carepoatefi sumadintrenumirul dezile a trei luni consecutive?

8.

Afli diferenladiirte cel mai marenumir scriscu doui cilie qi cel mai mic
numdrscriscu dou6cifre.
cPro6tenicupro\feme?
!
Suntgaptesuro(i;auaceeagi,verstd',darnumediferite.
Cinesuntoare?

Testul nr. 2
Calculeazi,apoialegerezultatulcolect!

18+5e=lT7
i6-le=En W-tf6Tl
l6fl[1V
68 2e:1391[Tt Fig-l
8l-28:lGt lfsl lTdl
ls + 5e= f87 l37l lfT
68 2e= l5q']l39l Fiql
2.

Efectneazl|.
a) 66+
24+
39+
6 8 8 39
9
b )5 6 29

68-=

539

43+

33+
58

49+
47

39

39

4218

3.

Numirul mai mic decat80,darmai maredecat75,caxearccifta uitililor


esteadunatcu alt numir gi seoblinesuma87.
Caxeesteacelnumir?

4.

Mihneaa dmas cu cititul dintr-o calte la pagina78.in ziuaurmitoarea mai


cititinci 9 pagini.
Lacepagi[i a ajunscucititulMihnea?

5.

Dariuslocuieqte
la casacunumird 33.Prietenullui, Emil,locuie$te
peste9
casein sem crescdtotiar prietenalui, Denisa,peste9 case,in sensdescrescitor.
Cenumereaucaselelui Emil siDenisei?

6.

in clasaa III-aA, numirul biielilor esteegalcunumirul fetelor.qtiind cAin


chsa suntmaimult de30 deelevi,darmaipulin de33 deelevi,afli c61ibiieli qi
catefetesunt?

7.

Mibneacertire$te29 kg,Alexandrucu 8 kg mai mult, iar fratelelui, Vlidu,t,


cu25 kg maipulin decatAlexandru.
CatekilogramecantAreqte
ftateleluiAlexandru?

8,

Qro6fend.cupro6fene?!
Bunica este in cuie ,i ii mengeiepe cei 2 iepuragi,apoi le hrenegtepe
ceb Sgeini.
Ceb picioaresuntin cuiea bunicii?

?REGAI']M PEMORMANTAI

NUMERELE NATI'RAI.E
DE LA r.oo la ! ooo
3.I. FORMAR.EA,
CITIREA SI SCRIEREANUMERELOR

NATI-TRALE DE LA TOOLA I OOO

- Nt i/E L DE BAZA
S Exercilii Siprobteme
1.

Scrienumereleformatedin:
a) 4 sute,7zecifi3 unitifi;
b) 8 suteti 9 unitili;

c)2 sutefi 4zeci;


d) doui sute,douizeci $i2 unit6fi.

Completeazitabelele:
Numdrul Numirui Numirul Numiru
de sute de zecr deunitdli foImat
7
6
5
8

'7

\umdrul NumirulNwndrul Numhul


desute de zeci de unititi
480
502
666
3.

Spunefi scrienumerelefonnatedin
.ssute$i
a)8zeci; b)6zeci;
c)ozece;
. Tsuteqi
a) 8 unithli; b) 6 nnitdt'; c) 4 unitafj
.9sute,4zeci9i a) ounitate; b) 3 unitnli;
c) 5 unititi;

d)4zeci;
d) o unirate;
d) 7 unitn{i.

4.

Scrienumerelefomate din ciftele dak, folositeo singuri dat6:


a) 3 , 0 9 i 9 ; b )1 ,3 9 i 5 ; c)l ,3 q i 7 ; <t) 1,3qi9; e) 2,4qi6.

5.

Adauginumerele
carelipsesc:
200
300
400
500

6.

Completeazd,,cdsulele.,cunumirulcoresDunzitor:
m+I
n+1
885 886 8 8 7
799
499
901
900
999
PRECiTII,i ?ERiORI,'ANTAI

7.

Determini fiecarenumdr:
a) celmaimaxenumdrdetlei cifte:
b) cel maimarenumir pardetrei cifre;
c) cel maimarenwnir detrei cifre diferite;
d) cel maimarcnumir detrei cifre cucifra zecilorqase.
E

E\er(ifii ii probleme
- Nn ELMEDIU DE DIFICULTATE

1.

La fiecaredintrenumerele
53,62,77Ei94adaugi:
a) un zerola sftrqit, apoiscriein cifre gilitere fiecarcnumdroblinut;
b) un zerointre cifra caxereprezinti zecile$icifta unitifilor, apoiscrienumdrul
oblinutin cifre qilitere.

2.

Scrienumerele:
a) dela 795la804;
b) dintre795qi804;

3.

c)dela307la298;
d) din3 in 3 dela 197Ia227.

Descoperircgula,
apoiscrieincdtlernumere:
a) 198,200,202,
c) 198,202,206,
, ;
_,
_, _, _;
b)198,201,204,, , ;
d) 198,203,208, ,

4.
a) identice;
c) consecutivecrescdtol
5.

b) diferite;
d) consecutive
descrescdtor.

Noteazdnumereledela 791la 802astfel:


a) nunereparc;
b) numereimpare.
Scrie$icitelte numerelealcituite din suteqizeci,la carecifra suteloreste:
a) identici cu cifra zecilor;
b) cudoi mai maredecdtcifta zecilor

7.

Scrie,,vecinii"
numerelor:

B Exercitrii$iprobleme- NIVEL SPORITDE DIFICULTATE


1.

Descompunein sumi de tlei termeni(sute,zeci Siullititi) numereledemai


jos:
431, 5'76, 682,'739, 8'73, 984, 329, 243qi199.

PRICATIM PERFORMAMA I

Sc e qicitettenumerel
ecareselbrmeazAdin:

@@a
14001
t90t Trr
fl

@@E

E
f6-l

i6o-l l60d

@=@-JE
E

l?dl t9001Trt

3.

Scdeqi citeqtecel mai mic qi cel mai marenrunir natwal scriscu trei cifre
consecutlvej
aporsc e succesorii
qipredecesorii
numerelor
descoperite.

O.

.^O,n,tl :',".u""el maimicsi celmaimarcnumarderreiciile in caresuma


ctTretor
salle c.apolscfieinci rei numere
aflate,,inaintea
lor-.

5.

Care numerenaturalede trei cifre au proprietateacA sunt egale cu ris_


tumatele10r?
Scriemrmereledescoperitein ordinedescrescitoaxe.

6.
Scrie opt nomerenaturalemai mici decat I 000 in care difercnla dinte
cifrele lor alituate si fie 2.
7.

Completeazd
$irulile cuinci trei nunerenaturale:
a) 102, 103,105,108,112,__,_;
b)129, 126,123,t20, t|l,-;
.) r23, 223,323,423, 523,_,-_;
d)t2t, t22, 123,124,125,_,_,
;
e)113, 123,133,143,t53,_, ,_.

3.2.COM PARAREA;t ORDONAREAN UMERELOR


NATURALEDE LA 100ta I 000
@ Exercilii qiprobleme- NMLDE BAZ.tr
l.

Completeazd
fiecare
sc erecusemrele,,<..,,,=..,
,,>,,:
a)e46E936;
b)s76E 876;
c)286f1367;
456E45s:
4oofl 4oo:
48j-- 8j4.

Ordoneaza
crcscitorfiecaregmpdenumerc,apoiscrielein caiet:
104,423,256Ei702;
Dg3t, 245,346ri456.
^)
Scrietlei numereconsecutive
carc:
a)urmeazd
dupi599;

b) suntinainte
deg02.

4.

Alegenumdrulcarc:
a)umeazAdupd799:
A.798; B.800; C.801; D.790; E.600;
b) urmeazidupi 300: A,.399t 8.227; C.301; D.299; E. niciunul.

5.

Subliniazd
numerele
paredinlrecelenolalemajjossi comparale
cu numaruI638:

a], 439.s9.e9a9 @9.q9.4@


aD
6.

Incercuiegte[umereleimparedintrecelenotatemaijos $icompariJe cunumirul639:

@ , @ , @,@,@,@,@,@ ,@ ,@
7.

Comparigiscriepecaiet:
a)numirul117qicelmaimicnumirpardetreicille dife te;
b) numdrul109 qinumdrulfomat din 1I zecif i o unitate.
l!

Exerciliiqiprobleme
- Nn ELUfDtU DE DTFTCULTATE

l.
Compardnumerelenatwale formatedin trei cifre identicecu numdrulcare
estecu I mai mic decatcel alcituit din 10 sute,apoi ordoneazA-le
crescdtor
pe
toatein acelaSilir.
2.

Scdenumerelenaturaleformatedin sute,zeci !i unitili la carecifra sutelor


esteidentici cucifra unititilor Siare8 zeci,apoiordoneazi-le crescdtor

3.

Noteazi numerelenatumle formate din sute, zeci qi unitdti la car cifra


sutelorestecu 2 mai maxedecdtcifra zecilor gi are9 unitdfi, apoiordoneaziJe
descrescdtor

4.

Scrienumerelenatuale formatedin sute,zeci Eiunitafi h carecifra sutelor


estecu 3 mai mici decit cifra zecilorgi are7 unitdli,apoiordoneazi-le
crescdtor

5.

Observi axanumerelor:

300 310 320 330 340


Completeazi:
o Aproximim la zeci numirul 335 la _
decatde t
. Aproximim la zecinumfu 372la _
decdtde i
. Aproximim la zecinumiru1396la
decatde

pel1trucd estemai aproapede _


pentrucd estemai aproapede
pentu ci. estemai aproapede

@ Exercifiigiprobleme- NML
1.

SPORTTDE DIFICULIATE

Identificitoatenumerele
deforma257.cub= a-2 si c= b -2.
a) Ordoneaza
crescalor
numerele
descoperrte:
b) Aproximeazi la zeci $i la sutepenultimul numir din girul crescitor desco_
pent.

2. Deleminatoate
numerele
defonnaabr-.cuc =7,iarcifrasutelor
esledublul
cifreizecilor
a) Ordoneazddescrescdtornumerele
descoDerite:
b)Aproximeaza
lasute5ilazecicelmaimicnumardescoperil.
3.

Gdsettecel mai mic numtu de tlei cifre, qtiind c6 cifia zecilor estecel mai
marenumir par mai mic decdt5, iar cifia sutelorqi a unitililor suntidentice,
apoiscrie,,vecinii" numaruluidescoperit.

4..^Pemingileunuijucdtordetenissuntscrisenumerele,delal0lal00,c
cifra zecilorcu 1maimaredecatcifta unititilo r..
alOrdoneaze
numerele
descoperite
crescator;
b) ComparAultimul trumfudin qil cunumdrul9g.
5.

Pemingile unuijucdtordetenissuntscrisenumerele,dela 900la I 000,care


aucifra zecilorcu 1maimaredecetcifia unititilor:
al Ordoneaze
numerele
descoperite
descrescalor;
b) Compardultimul numir din gircu succesorulnumirului 9I 0.

6.

Scrienumerelefomate din sute,zeci Siunitili, cifie diferite de0 careinde_


-.
plinesc
pera.nd
conditiile:
a) celmaimarenumir carearesumacifielor eqali cu g:
b) celmajmicnumdrcarearesurnacjfteloresildcu g:
c) comparenumereledescoperite.

7.

Scrie cel mai mare numir nafl[al de tlei cifre difedte penh! fiecare din
situalii1edate:
a) 6 estecifia sutelor;
d) 9 estecilla sutlor;
b) 9 estecifra unitdtilo{
e) cifrele sunttoateimpare;
c) 4 esteciftazecilor;
f) ciliele sunttoatepaxe.
cProSfzmd
cuproiteme?
!
ln ce tunarespirAomulmaipufin?

EYALUARE
Testul

ff.

1,

Scrienum6rulformat din o unitate de ordinul 3, 8 unitdti de ordinul 2 qi 7


unitdt' deordinul 1.
Comparinumirul descoperitcucel maimic numfumaimaxedecet187.

2.

nuqyru_lfomrat din 7 unititi de ordinul 3, 5 unititi de odinul 2 $i 2


.S_cr,r:
LLnit4f
deordinulL
Compardnumirul descoperitcucel maimarenumfumaimic decat752.

3.

Scrienumirul fomat din 8 unitAf de ordinul 3, 6 unitili de odinul 2 qi 4


unitdfi deordinul 1.
Compardnumirul descoperitcu,,vecinul"dinainteanumirului 865.

4,

Scriepahunumercmai apropiatede550decatde560.

5,

Scriecincinumeremaiapropiate
de560decatde550.

Testul nr. 2
I.

Complelea/d
cu semlele-..".... -sau ,,' pentruaoblinerela!iileadevdrate:

a )l07f l 3 0 e i
ql7 L-l8J7i
2.

3,

b )b 2 l E b 2 t;
l2bl___lI2q;

c) 7.]of_l 760:
q3q| | 919.

incercuieqtein
fiecarecaz,numerele
caresecer:
a)maimaridecat632;
b) maimici decet339;
630;639;631;638;635;
390;329 359;320 335.
Retribuliilemembriloruneifamiliisunt:
tat^:42'7
e, mama:325; bunicul:399;bunica:217.
OrdoneazidescrcscitornumerelecarereprezintArctribuliile.

4.

CompleteMa
fiecaretir:
.)415,420,425,_,
b)810,800,790,_,_,_,_q
_, _;
c)-200, 250, 300,_, _,
_.
5. Scrienumerele
maimici decAt615,darmaimaxidecet597.
SubliniazAnumainumereleimpare
6.

Scdenumerele
maimaridecat698,darmaimici decat713.
Subliniazi numainumereleimpare

ArrrrNAnEA sr SGADEREANUMERELoR
NATURALE DE LI\ O IA r OOO
4.1.
ADUNAREA
'|l
$r SCADEREANUMERELOR
NATURALEDE LA OLA 1 OOO,
F'ARi TRECEREPESTE
ORDIN
4.1.1.Adunareaunui numir naturalformatdin sutecu un
numir naturalformatdin zecisauunitifi.
Scidereadintr-unnum[r naturalformatdin sute zecia ze_
si
cilor saudintr-unnumlr formatdin suteqi unitnf a unitlfilor.
t,

E Exercilii$iprobleme
- NIVELDEBAZ.4.
l.

Calculeazi,apoiverifici prin scideresauadunare:


a)^200+
J0=L __J
b)600+J0=_E
c) E
800r e
JUU, u=Ll
800F 5_l I
fl= r on_pn

4qoeo-E

c5o 5o=-.

il

";

Afl dnumdrulnecunoscut:
a)1 0 0 'E
3 40:
b)200rE .

275;

Afli:
a) sumalumerelor 400!i 50;
c) difercnlanumerelor900qi300;

b) sumanumerelor7009i9;
d) diferen{a
numerelor
820qi20.

loo+T--l = 1^o

o^",-=
_.- .1____--.1
204;

- 3 3 0 = 3 0 + fl;
c)
8 0 8 :8 + E.

La uIr cinematografs-ainregistratzilnic uI1numir despectatoriastfel:


llnti - 400:
marli - 2OO;
miercuri - 500;
ioi _ 30Ol
fineri - 600'
j00.
sdnbafi - 400;
duninicaCalculeMicat,,crefte"
sau,,scade,,numirul
despectatori
delao zi laalta.
Afld suma,apoidiferentanumerclor
500$i 300; 500gi 400; 900qi 100; 600 300.
Si
Afli numerelecu400maimici dec6tsumafiecAreiperechidenumerc:
300qi 500; 200 qi 700; 400qi 600; 700 300.
9i
7.

Sumaa doudnumereegaleeste700.
AflA acestenumere.

E
l.

Exercifii$i probleme- NtvEL \,lEDtU DE DTFTCULTATE

Completeaz
i fiecaretabel:
a)
200t00 40i

z0c

30c
40c
,

CalculeazA:

500+(8oo-600)=f_l
(300+400)-s00=f_l
900-(600300):f_l
600+(7oo-400)=r
l
Calculeazi:
100+
200+
10 2 0 8

83 0 +
30
4.

'120+
20

(500+300)(700-500):T l
(900 800)+ (800-200)=f--]
(700-400)+(900700)=f-_l
(100+600)(200+200)=f-l

900+

700+
300+
3400 5

500+

309+
9

'703+
3

470+
70

501+
1

Sumaa doui numereeste899.Unul dintretemeni estecel mai maxenumAr


naturalscriscu doui cifte.
Afli celihlt temen.
Sumaa doudnumereeste4 I 1. Unul dinte termeniestecel mai mic numir
nahral scriscudoui cifre identice.
Careesteceldlalttermen?

6.

Afli, prin calcul,numirul natual:


a) cu5 maimaredecat600;
b) cu800maimaredecat9;
c) cu 30 mai marc decat700.

7.

La un concursde matematicd,Alexandraa obtinut I 00 depuncte,Emil 94


depructe,iarAlexandrucAtAlexardm ii Emil, impreund.
Cetepunctea oblinutAlexandu?

Exercifii qi probleme- NML

SPORITDE DIFICULIATE

l.

La sumadintre succesorulnumdrului 99 si cel mai mare num6xnatural


imparde o cifii adaugidiferenladintrepredecesorulnumirului 39I qi cel mai
marenumir naturaldedoudcifie formatdin zeci.

2.

La sumadjnnesuccesorulgi
predecesorul
numarului
100.adaugd
cel mai
mrcnumarlmpar.
Din predecesorul
numtrului491scade30,apoiiardqi30,apoiiariqi30.
Cenumdrai obtinut?
Calculeazdsumanumerelorscrisepe fiecareperechedefrunze.

5.

P..ii":,: cu atentiedista.nlele
de mai jos, undeA, B, C qi D suntnigte
.
locattafdepetaseeledate.
225km
?km

5km
404km

8 ^ur c \ t '

B
t-,.

?km
430km

4km

?km

bucuresn#
?km

590km
500km

Afladistantele:
Bucwesti+A;
Bucue$ti+B;
Bucure$ti
-C;
+D.
Bucureqti

Caransebe;

30km
san_tto"e

6.

in preajmazilei taledenagtere,bunicai,tiva faceo surprizi.


DacAvei efectuacorectexerciliile qi vei ordotracrescdtorrezultateleob!inute,vei descopericesuryrizd!i-a f6cutbunica.

900+
90

100+ 507
'7
20

E
7.

670
'70

400+ 200+ 350


10
6
50
t,

Intr-o cutiesunt136decreioane.
Catecreioaneau rdmasin cutie, daci s-auvandut 6 creioane,apoi 30 de
creioane?

4.1.2.Adunaraunui nrimir natural format din suteQizecicu


un numir natural format din unitiji.
Scidereadintr-un numir natural format din sute,zeciqiunititi
a unilSlilor,
Ul Exercitiitiprobleme- NWELDEBAZA
l.

Efectueazicalculele,apoiverificiprin adunareqiscddere.
349
250+ ',138 736
4',75- 820+

+:
2.

Careesterezultanrl?
340+6:E
536 6-f_-.J

170+5=fl
'160+4:a)
3.

4.

++

s3e-9:f_l
171 1=f-l

=+

f--f :',132-2

f--f=s49 s
f--f =zzz z

Afld numAxulnecunoscut:

2 =i46
7 +E:8s7
-l+

9 +f_l =459
l:sos
E+

8s6= 50+E
'Bt:f-l+ j

inlocuieqte
semnul,,*"cucifracaresepotriveEte,
apoiverificiprin calcul:
'74*
53*+
4',70+ ',l',7o+ '165t2*
8 ***5 4
538
4'79 **.7
760
tzO 7*0

leteazafiecaretabel:
b)

DFSCATIIT 34i 47: 84i 95


SCAZATOR

DIFERTNTA
Afld:

a) difren1a
numerclor832fi 2;
b) sumanumerelor
8505i8;
c)diferenta dintre succesorulnumirului 977 qi cel mai marenumdrpar de o

ctIIa.

7.

Afld prin calcul,qumdrulnatulal:


a) cu 8 mai maredecat890;
b) cu590maimaredecat7;
c) cu 330 mai maredecatcel mai mic numArimpar.
It

Exercitii ti probleme - NML

Calculeazd:
a) (200+ 10+ 20+ 9)- 9;
(400+ 50+40+ 8)_ 8;
c) (986-20 30 l0) 6;
(8 7 8 1 0 - 2 0 _ 3 0 )-8 ;

MEDIU DE DIFICULTATE

b)(3 0 0 + 7 01+0 + 3 ) 3 ;
(100+70+lo+2)_2;
d) (765- l0 -20 20) s;
(654 l0 - 10- 10)_4.

La unmagaTin
s-auadusJ00deperechi
descbiuri.
perechi
de palinecu 5
matmuI decAl
scbruri
70majmulrdecdt
Siochelaricu
perechile
depitine.
CAteperechidepatines-auadus?
Caf ochelaris-auadusIamagaz:n?
O cartearc278depagini.Milnea a citit in primazi 20 depagini,a doua
zi 20
.
depagini,aheia zi 30 depagini,iar apatrazi g pagini.
Catepaginii-aurimas decitit?

4.

,,Mire;te" cu5 diferentanumerelor537 $i 7.


Cenumdrobfii?

5.

cu40,apoicu 5 difercntanumerelori90 qi 90.


-Mdrctte"
Cenumfuob,tii?

6,

Corinare I 00dejocuri pecalcularor.


Vai prime5re
de la bunicaincd20 de
.
locufl s1oeta burncul6.
Cetejocuri areCorjn,ln total?

g
l.

ExercifiiSiprobleme
- NIVELSPORITDE DIFICULTATE
Afla numdrulnecunoscut:

27(
b

360

24536'7

42(

531
5lc

2.

La o floririe s-auadus200 de hre de trardafiri, crizantemecu 3 mai mult


decattandafifi, gaxoafecu 100mai mult decattrandafiri, iar lalele cu 3 mai
pu,tindecatcrizanteme.
a) Catecrizantemes-auadusla floririe?
b) Cdtegaroafes-auadusla floririe?
c) Catehlele s-auadusla floririe?

3.

Un gnrpdecopii avandutbilete
penh! o serbareqcolari.
Observdgraficul,apoirdspunde
la irtrebfui.
. Cafedintrecopii avandutmai
multebilete?
. ElenaqiBiarca, auvandutacela$i
numir debiletecaDorian?
Compuneproblemefolosind
d,fele in rFo icfrrfe

4,

Aduni numirul 8 la ce1maimic numix natual formatdin sute,zeciqiunitili


cucifrazecilor8.
Cenumir oblii?

5-

Scadenumirul 7 din cel mai marenumArnatual alcdtreitdin sute,zeci gi


unititi cucifta unitaflor 7.
Cenumir obfii?

6.

Scriecel mai marenumix cu so,t(par) detrei ciAe. Scadedin acestacel mai


maxenumdrcu sotdeo cifr6.
Cenumtuobtii?

7.

apoivedficip n calcul:
liocuieqte,,x"cuciftacaresepotrivegte,
',1',10+
86*
43'7
85*78*+
360+
9
**'l
430
850
8*0
368
789

4.1.3.Adunareaunui numir natural format din sute;i zecicu


un numir naturalformaf din zeciSciderea dintr-un numir nafural format din sute.zeci si unititi
a zecilor.
E| Erercifiitiprobteme- MyELDE BAZA
l,

Calculeaza,apoiverificiprinadunare sauscedere:
703+
353
709+
'.707
87460
'lo
50
80
40

2,

Caxeesterezultaftrl?
1 0 7 +3 0 :E
305+40=E
603+ 80=E

f_l :739

30

so*+ ol
E:
=zot
+ so
E

877
70

7 0 + 3 0 2 :fl
30+603=E
856 50:f_l

Scrienumdrulnecunoscut!Expfici cuml-ai aflat!

J2.+:171
Ll+ 80 :488

t-l- 40=641
7o +l):779

86e:60
+fll
*r0781=f_l

Sumaa dou.inumerceste756.Unul ditrtuetermenieste50.


Afld celilalt temen.
5.
6.

Scizitorul este30,iarrezultatulsciderii este73t.


Caieestedescizutul?
Calculeaziqiscrierezultatele
ir ,,cesutele"libere:

AJli v-aloareafiecdreilitere, ordoneazicrescdtotoumerclecare


reprezintl
rezultatele,apoiciteqtecuvinteleobtinute:
2 5 3- 5 0 = O
713 l0=I
Cuvintelesuot:
949-40:E
467-60:^l
123-20=F
686 80=B
8 3 3- 3 0 : N
5 9 1 -9 0 :E
379-70=A
421 2O:R

@ B,xercitiiti probteme- NML MEDIU DEDIFICI-,'LIAIE


1.

Aduni numirul40 cu cel mai mic numir fomat din sute,zeci qi uniteli cu
cifraunitdlilor9.

2.

Scadenumirul 90 din cel mai marenumir naturalalcdhritdin sute,zeci qi


unitili cucilla unitdlilor 8.

3.

Scriecelmaimarcnumdrdetlei cifre dife te. Scadedin acestanumirul 80.


Cenumir oblii?

4,

Scadedinnumtrul cinci sutetreizeci$inoua,numixulteizeci.


Cenumtxobfii?

5,

Identifici ce1mai mic numdrfomat dir sute,zeci qi unitifi, avAnd(cifte


semnificative),cucifra unitililor 9, la caresumadinhe cifra sutelorqi cifra
zeciloreste4.
Scadedin numirul descoperittriplul celui mai mic numarnahual de doud
ciIle.

6.

Fie numirul formatdin 8 sute,cu cifta zecilor mai maredecat7 $i mai micd
decat9, iar cifia unitililor maimici decet9 $imainaxedecat7.
Scadedin numdruldescoperit,,vecinul"dinainteanumirului 81.
Caxeesterezultatul?

7.

Fie numirul cel mai maredintre 550 qi 600 cu cifra zecilor egali cu cifra
udtalilor
Scadedin numirul descopet,,vecinul" careurmeazdnumdrului89.
g

Erercilii $iprobleme - NML

SPORIT DE DIFICULTATE

1,

Scriecelmaimarenumdrnaturalfolosindciftele 7, 8 qi9, o singuri dati.


Scadedin numirul descoperitnumirul 80.
Careesterezultatul?

2,

DeterminicelmaimicnumirZE. stiindcZ,:
a + b + c = 19.
Scadedin numirul descoperitmunirul formatdin 9 unitili deordinul 2 Ei0
unitifi deordinul 1.
Careesterezultatul?

3,

Scadedin numirul mai mic cel mai apropiatlui 680,numirul format din 7
unitali deordinul2 9i0 la ordinul unititilor
Careesterezultatul?

C:n* shibate drumul de mai jos. Dupd cum observi pe


uaseu sullt
1
numerele
caresunt,,aprcape
de900...
lnlo-al\

t8888
II
t8ffi8tl
= tutz

780:1780_X7qs! so:x sooYr:ri

a)Adunanumftrl 802cu90;
b)AdunAnumang0gcul0;
c) Scadedin numirul 789numdrulg0; d) Scadedin numtur.lg20
tlumirul 20.
5,
Emil, prielenulCorinei, stibate drumulpe caxeseafli numergle
caresulrt
de900".
,,aproape

q73=\87s_<8scX qo:X qrsYq:o


utt

a) Scadedinnumerele
873gig79numdrul7O,
b) Scadedinnumerele
898gi899numnd 90;
c)Aduninumir.ul 903cu 60;
d) Scade
dinnumdrul
9l5 ntLrnirul
10.
6.

Scadedin celmaimic numirnatural detrei cifre cucilia zecilor


7 $i a
udteflor3, succesorul
numdrului69.
Careesterezultatul?

7.

Scadedin numirul fomat din g3dezeci 6 uniteli numirul30.


$i
Careesterezultatul?

4.1.4.Adunarea unui num[r format din sute cu un


nurnir
format din zeciqiunitifi.
Scidereadintr-un numir forrnat din sute,zecisi unititi a
unui
numir format din zeci;i uniti,ti,
I
l.

Exerciliiqiprobleme
- NIVELDEBAZA
Careesterezultatul?
400+
112- 500+
3'7
12
59
500+
83

52111

'700+
32

4'79
79

600+
89

973
73

200+
t7

48989

400+
32

3878',7

300+
23

2,

Calctieazd.

403+40:E
601+go=f-.l
3o+204:E
4oo+83= f _l
3.

876 ',76=f-t
s43 43:fl
=f--1
r',7
61'.7,
7s9-89:f l

Careestenumirul necunoscut?

9 + E : 709
4.

TERMEN
sIIMA

6,

7.

1 +E-8ol

956=6+
E+ 9 o o

Completeazifiecaxetabel:
a) TERMEN

5.

+tO+ O
E =tOU
sO+s
E:a:O
=ZO:+Soo
E
o
+
8
0
[:so z+

b) TERMEN
500600
23 3690c
TERMEN

50060090
23 3(

DIFERENTA

(A) qicareestefalst (F)?


Calculeazi,apoispunecarepropozilieesteadevaratA
a) Numdrulcu 9 maimaxedecat130 este139;
b) Numirul cu 12maimic decit 812este900;
c)Numdrulcu
12maimarcdecat700este712;
d) Numdrulcu39 mai mic decit 839 este700.
intr-o livadi sunt300demeri giperi cu 100maimult.
Cali peri sunt?
Cdli pomi suntin 1ivad6?
Caf pomi seafl6itr livad; daci 140suntciresi,cu40 mai pulir suntcaiqi,iax
8 suntgutui?

@ Exercilii 6iprobleme- NrvEL MEDIU DE DIFICULTATE


1.

Gisegtecel mai maxenumfunaturaldetrei cifre diferite la caresumadinhe


egalicuciftasutelor.
ciftaunitdflorsi ceaazgciloreste
Scadedin nunirul descoperitnumirul 81.

2,

Gisefte cel mai mic numir natural de trei cifre 1acare sumadintre cifia
unitililor giceaazeciloresteegaldcu cifra sutelor.
Aduni numirul descoperitcu celmaimarenumfudedoul cifre.
Careesterezultatul?

3.

Gisestecel mai marenumlr naturalde trei cifre in care


cifia sutelorsdfie
egalSI:u
diferenta
dinrecifrauniratilor$i
ceaa zecilor.
Adunanumiiruldescoperit
cu40.
Careesterezultatul?

4.

Gise$tecel mai mare mrmir [atural de trei cifre in


carecifra sutelor este
aceeaticu cifta uniteflor, iar cifra deordinul doi este2.
Scadedin mrmdruldescoperitcel maimarenumir impar
deo cifri.
Careesterezultatul?

5.

La o crescitoriedepdsirisunt300degiini gi300degaqte.
Catepisi.i ar fi in total, daci numdrulgdinilor ar fi cJ 2b0
maimare?
6, Alexandrua adunat200decastane.Biancaa adunat g
cu maimult decat
Alexaadru,iar Citilina cu50maimult decdtBianca.
Catecastanea aduDatBianca?
CetecastaneaadunatCdtilina?
7,

Mariaarc200de vederi.Isabelle
cu j00 de vederimaimult,iar enacdr
..
Maria qiIsabelle,impreund.Emil are400devederi.
CdtevederiareIsabelle?
CatevederiaxeElena?
Catevederiii mai trebuielui Emil pentrua le egalapeMaria
qiIsabelle,la un
,
loc?

3l Exercitriiti probteme- NLEL SPORTT


DE DIFICULTATE
l.

Descezutul.esle
diferenlanumerelor
54g ,i 2. scdzdtoruleste diferenla
numerclor48
Sj2.
Afli restul.

Calculeazd:
a)(800 100-200)+ (7| + 2 + 3 + I);

3.
4.

Verifici daci relaiile urnatoarcsrmtadevdrate!


a ) 1 0 3 + 8 0 + 0 = 2 2 0 -2 0 +3 ;
b )6 0 6 +90 O=

602+4+ gO.

Scriesernul ,,>,.sau,,<.,interelatiile.

a )4 30+80+0n80 0 + 9 0 + 6 .
5.

b) (900_300_300)
+ (50+ 1+2 1 3,,.

b ) 9 0+ 6 + 7 0 0 tr7 8 7 _ 8 0 - ,r .

Cateperechide pati[e s-auvandutdacdin magazinerau


463 deperechiEi
mai sunt400?
PrlG,4TtMpERrorMAMt

6.
7.

Laoflori e s-auadus113garoafe.
Cdtegaroafeaupussprevanzarc,dacAI 3 elaurupte?
intr-oparcare.
dimineaqa
suor| 03 maSini,iardup6amiaTa
sunlcu40 mai
multe.
Catemasinisunt"in total?

4,1.5.Adunarea unui numir natural format din sute,zeci gi


unititi cu un numir naturalformaldin sute,zeci!i unititi.
Scidereadintr-un numirnatural format din sute,zeciQiunitili
aunui numir naturalformat din sute,zeci$iunititi.
E Exercilii $iprobleme - NIVELDE BAZ.(

1.

Efectueazicalculele,
apoivedficipdn adunare
sauscidere:
243+
2',74+ 649856
999
777,
',189
152
4t5
237
233
444

Careesterczultatul?
432+432:=
234+234=a)
t42+142:=
Afl i diferenlanumerelor:
832 711= fl

'796-ns-r-l
68342r:f-l

534 234=-l
2'r6-1'.|6=-l
539 234=41

486 243:f-l

3'7ers4=l_l

+2rr
a) =233
Az+tqz
ll:
l,l =2s1+'ir'j
E:788-

125

T---l =7s4 r?l

a )='745r32

Inlocuiegtesemnul ,,*" cu ciftele necesarc,astfel incat adundrilesi fie

adevdrate:
423+
*l*
'7*6

*** +
222
999

444+

*2*+

* 3 *+
*55

3 3 3+
l* *

666

636

889

+',7'l

Inlocuie$teselniul ,,*' cu cifiele necesaxe,astfel incat scldedle si fie

adevAxate:
999
***
l2i

98'7_
*3*
b-4

*9*
3*4
4ZS

9*',7
32*
-?0

945_
l*'r
* II

9**_
4**
^61

in parculHerdstrau
din Bucu,eftisu'r J5bdelei.iarsarcami
,omamenrari
cu
l2l
ma i m u l t
Caf salcamiomamentalisuntin parc?

7.

La un miting aviatic erau la un moment


dat in aer 123 de avioare. Din
p:"tru a sepregaripcnn]l unmomenttbsli
! tavjoane.
""?,.:1li ::bore'
Lareavroatre
auramasin aer?

@ Erercilii qiprobteme- NryELMEDIU DEDIFICULTATE


1.

Determini fiecarenumdt,stiindci:

ar

b l ab j

.u.l:' zsr:

2 t2 =4 4 9 :

jiE . tzt =qn;


:'5 4 ;Ei. b3t.

Afld [umerul necunoscut:


a=399i
h)b r45=2s4;
^)254+
Taie,cu o linie, rezultateleincorecte:

c)856 c=122.

ffi
ffi

l76+ 421=
489-134=
936-425:

a.^-jlelyiaaatirnatrezullatul,aproximandprinlipsiunulsauambiitermeni,
apota gasitsurnaprin calculmintal:
233, |20=?Eslimez.
apro\imand
convenabjl
2g0_ 120= 400,dar
t28i 3, - 120 280- t)0 = 400cui mui
micaOecar
srlma
ceruril
reznltd"
283
+
l2O_
400+3:403.
-353+334:
?350+330:680,dax(353-3) + (334_4)=350
+330= 680.
r e zu tti 3 5 ,l 3 1 4 -6 8 0rt3 .41=6g7.
! a,tcuteazd
dupamodelele
demaisusererciliile:
a,) 164.1 2 0 :
i ,n J , |t.
s'
fi:'3
le
. li^eji
::!glli scriind {A )adevarsaur Fl tats:

a )e87
- 2141__J
t 70 _l z e :

b ) 1 0 5 i, 5 t -l

t5 7 ,i0 0 .

6..
moDdia
I particiDe
_Laun campionar
4 2 l d e l o lbalislisenior isiculT6defolo a t rs t r m a m u l t , j un i o ri .
C6fifotbaliqtijuniori participdla acet
campionatmordial?

7.

La o floririe s-auadus875dezambile,iaxlallecu 323maiputin.


Cdtelaleles-auadusla floririe?

g
l.

Exercitii ti probleme- NnaELSPORITDEDIFICULIATE

Efectueazicalculele,apoi coloreazi numaicuburilecareau carczultatnumtuul465.

,/

,/-- V /-

t'lal I Fr8-1 f-58t1


1 343l )
t-v t-v Ll /

123 )

r22 . )

2,

Coloreazdnumaisferapecare,dupdcalcul,seobline,rezultatulcelmai mic.

3.

Coloreazdpiramidape
care,dupi calcul,seoblinerezultatulcel maimare.

4.

Coloreazi ,,cubuletul"pe care,dupi calcul, se obline ca rezultat,cel mai


nare numir detei cifre.

5.

Efectueazicalculele.
. - Coloreazi,,fafa..carearecarezultat,cel mai mic numir naturalde trei cifre
identice.

Efectueazi calculele,apoi ordoneazdnumerelercprezentatein


ordinecres_
-.
caroare

Nn^NA^N
o
mc H-q

7.

Efectueazdcalculele,apoi ordoneazinumerelercprczentate
irl ordinedes_
clescetoare.

/i \

/j\
/ - - . :i : - - \

/i\

/i\

)n Gd zr
1/:\[g:ecr/'\

\256+321=A
--:_;2

O/

/.,,,,,\o /- i \
\524+424=\

a)

toz+:r!z:.\

*O-

\997-752:?\
?REGETIM P!IIfoRM,1NTAI

4.2.ADUNAREA Sr SCADI,REA NUMERELOR NATIJRALE DE LA OLA 1 OOO,


CU TRECERE PESTEORDIN.
4.2.1.Adunarea qi sc[derea numerelor naturale formate din
sute,zecipi unitifi cind trecereapesteordin se facela ordinul
unititilor,
Exercitii
$iprobleme
- \n EL DE BAZA

E
1.

Careesterezultatul?
a)239 +
526+
348+
245
239

b) 886-

42
2,

98'7
248

'18432'7

'12'7+
127

826+
t26

345+
645

693
234

136

491145

Calcrleazi,,apoiverificd pdn scddere:

4s3+129:=
582+239=E

r4s+::: =f_l
2s8+429=L

-=-

l)= tzs*zze
l_):462+229

Afli numerelmaimari cu I 24 decatfiecaredinte numercle:


136, 237, 338 qt 439.
4.

Calculeazi,apoiverificd prin adunare:

s83 264=-l
982 353-f_l
5.

6.

494-155=E
882 233:n

Z=ft2-qzz
fl=693 134

La un magazindejucirii s-auadus136de robolei gi cu 236mai multe maqinuteteleghidate.


Catema{inuIeteleghidates-auadus?
O carteaxe254depagini,din caxeCitilina a citit 128 depagini.
Cdtepaginimaiaredecitit Cdtilina?
@ Exercilii 9i probleme - NI\aEL MEDIU DE DIFICULTATE

1.
)

La cel mai mic numdrnatual fomat din trei cifte conseautiveadaugi [umdrul249.
La numirul 124,adaugdcel maimic numdrnahral mai maredecatI I 8.
Calculeazi suma..vecinilor" celui mai mic numaxnatual de hei cifre cu
sumaciftelor9.

4.

CenumdxtrebuiesAscaddinrezultatuldiferenieidintr384 l l9 pentru
a
$i
oblinecel maimarenumir nahrlal,maimic decatI 0g?

5.

Careestenumirulcu238maimaredec6tsumanumerelor100,10qi
3?

6.

Celmar marenumiirnatura
I maimicdecitl2Tiladuncuelinsufi.
Caxeesterezultatul?

7.

Doicopiimergeau
unulspreceldlalr. DupaceunuI aparcu$52? depari.iar
.
celilall2lodepasiinrreeiaurdmas
I 20defa;i.
Caf pa$iaufost1ainceputintre cei doi copii?
g Exercilii ri probleme NIVEL
SpORITDE DIFICULTATE
-

l.

qtiindci scizdtorulestepredecesorul
..^Afli descazutul
numi.rului337,iar
diferenlasuccesorulristumatuluiscdzatorului.

2.

Afli_numdrul caxeestecu 417 mai mare decatpredecesorul


succesorului
numiruluil2o.

3'
4.

6.

D a c d a - ! 1 1 , ,=1 1 0 +2

ti c=4 +b , a flda+ b+ c.

Lao florAries-auadusgaroafe,frezii qitrandafiri,in total


347defire.
$tiind^ci.ilezii qi garoafesunt 231, garoafesi trandafiri iZl, una
garoafe,laezii$itrandafiris-auadusla floririe,
"at"
s-aupresarir255depicnri picu t 28maimulr.colaje.
l:::^:lf_r|.u::cotii
L arecoIaJe
s-aupregdtit?
Cdtecolajeqipicturi s_aupregdtit,in total?
Completeazispatiilelibere"astfeljlncatsdoblii
rezultatecorecteatatpe o zontaldcetsi peverticala.

u_aql +
+

@ =E
++

D46l + tiz-l = r--t


T_-l
F'-7'

co.mplete't spafile ribercastfelrncetsdoblii rezultate


corecteatatpe orizontah cat!i pevefiicald.
lo46i

t711t=)

4.2.2.Adunareaqi scidereanumerelornaturaleformate din


sute,zecis,iuniti{i cAndtrecereapesteordin sefacela ordinul
zecilor.
- \ n'EL DEBAZA
E E\ercifiisiprobleme
pecaiet,adunirile:
l.
Efectueazi,
+
324+ 235+
146+ 451+ 56'7
',782
361
262
196
5',14
,

Efectueaz
A,pecaiet,sciderile:
'.748- 634946
837152
192
281
172

526t63

432+ 395+
174 291

418124

31.',1
136

Calculeazi,apoiverifici prin adunare:

739 24s=f--f
82'7-T3:=

9r8- 444=f--f.
646-2s1:a)
4.

666-295:=
'7',1'7382=f-l
888- l 9l :E

f1=835
l):64e

Scriesemnele,,<" sau,,>" pentrua obtinerelaliile:

+2784_)s29 r34
^)r39
724 Bta)346+264
5.

a_'t:'782 r9r

Completeazd
fiecaretabel:
zl( 438549
a+1 9 6

+2734:f643 2er
b)237
835 340f1239+281

b
9 l : 8247 3 584(
b -t9 2

6.

a) Diferenlaa douAnumereeste29I .
DacAscizAtoruleste251, afli descizutul.
b) Diferenlaadoudnumereeste594.
Dacadescdzutuleste976,cetestescizdtorul?

Dintr-o magMieseiau273deperechideschiurigidman 394.


Cdteperechideschiwi aufost,la inceput,in magazie?
8ro6temd.
cupro|fene?!
Unou fierbein 5 minute.Maia puneIa fiei, intr-ooald, 5oue.
In cet timp vortierbe?

224
253

E
1.

4,

Exercitii ti probteme- NII/EL MDDIU DE DIFICULTATE


Adundnumdrul349cusuccesorulmrmdrului360.
Idocuie$testelu{elecu cifrelecorespunziroare:
34*+
4*5+
222+
*59
46,*
777
't*4
*1 0
910
811

891

l* 1 +
*,79
30*

Intocue)leslelulelecucifrelecorespunziiroare:
* l*
7*4_
8 1 6_
t*7
"8*
285
i:l
45 5
2 tc
67e
43S

568
l*3

9*2*5*
653

**9

Calculeazi:

a)434+
s42_658=aa
c)922-6s1+
486-al

b)3 2 2 + 6 1 42 6 8 = E
d)866 597+44S=E

5,

Sumaa trei numereeste42I . Unul dintrc mrmereesteprcdecesorul


.
numi""'^"rului 200,iar cetelaltedoudnumeresuntegal" tr.i
.;;;;;;;;.
Caxesuntnumercle?
"ifi"
""

6.

C^axe
estediferenladinhe numdrulg34qi cel mai marenumir
.^
mai mic decdt
194?

7.

Scadedin cel mai marenum6.naturalimpardetrei cifie


cu sumacitelor 13,
rdshmatulnumdruluidescoperit.
Careesterczultatul?
g

1.

Exercifii g probleme - NML

SPORTTDE DIFICULTATE

Calculeazi:

23+ 245+I2'1=al
^)983 234-5 4 3 = E
c)

b)600+23 7 - 3 8 9 = E
d) 145+28 91 3 8 : E

Aflinumirul necunoscut:
a+786-532=89'1.
436+243_a=132;a 3,il+205=402.
a.

o*"r"lor
,U"l;J:u

149qi 189,adaugdcelmai mic numir par derei cifre

4.

La o pistrivdrie s-auvdndut156kg depe$teintr-o zi, iar in ziuaurmltoarc cu


168kg depeqtemaimult.
Catekilogramedepeqtes-auvandutin a douazi?
Catekilogramedepeqtes-auvandut,in total?

5.

Sumaa doui numereconsecutiveeste397.Poatefi llumard cel mai marc


diqtreceledoui numereadumte.numdrult 99?

6.

CareestesumaciAelor numdruluioblinut prin scidereanumfuului265 din


ristumatulseu?

7.

intr-o magaziea Clubului Steauasunt489mingi defotbal,rugby$ibaschet.


Dacd300 demingi nu suntde baschet,iar 3 I 0 mingi nu suntde fotbal, afli
catemingi suntdefiecarefel.

4.2.3.Adunareati scddereanumerelornaturaleformatedin
sute,zeci $i unititi cand trecereapesteordin se face la ordinul
zecilor$ial unititilor.
E Exercitrii$iprobleme- Nn/ELDE BAZA
1.

2.

J.

Calculeazi,apoiverificdprinadunare
+
139+
438+
32',7
26't+
378
199
385
263

549+
l',t1

65',7+
2s3

Afld numir1rlnecunoscut:
5436',78
734
t99
189
2'78

936_
399

411
299

Caresuntrezultalele?

r37+299=-t
248+3ss:E
359+366=E
=a:l
+11't
4'r'7
4.

825
486

169
n : 14e+
l)=zse+zss
l=Xg+Zqg
f--f =qtg+qtg

l, l:s23'4s9
f_l =834-38s
c):zqs-Ztt
E :ese-res

La diferenlanumerelor
324qi 199,adaugd
sumanumerelor156qi288.
Cenumdroblii?

5.

a ) Da cd d b =296S j6r c=3g4,arunciqI c = ?


b ) Da ca a , I5qsib.c ,276.ahlncia_ 2 b _ c
?
c)Daci a +b=168,b + c= 727,a+c- ll1, atonci2a +
2b +2c=1

E Exercilii ii probteme- NII/EL MEDI UDEDIFICULTATE


l.

Afli sumanumerelor163qi598.
Afli sumacifrelor numdruluiobli[ut casuma.

2.

Calculeazidiferenlanumerelor
724qi285.
Afli sumacifrelor numirului oblinutcadiferenli.

3,

5.

CenumdrlipseSte
ditrurmdtorlrJ
fjr
149, 153, 15.7,l6t,
_, t6g, 1.73.
a)Afldswmp milortlei termenidinsir:
b)Afl6sumaLrjtimilor
treilermenidin
$ir
C-etifinprimegtedela bunicalui 24glei. El l.aea
si cumpereunj occare
costi457lei.
Cdfibaniii lipsesc?
Calculeazd:

0 + tgl + 192+ t93+ 194_ Ig3_ 192-191_0=


?
S Exercifii 9iprobteme- NIVEL SpORITDEDIFICULTATE
l

Careestesumanumerelorcetrebuienotatein
spaliileliberepentrucasumanumerelordepe
fiecarelinie, coloani saudiago[ali si fie aceeari?
Completeazi
numerele
caxelipsesc:
1 1 11
, 131
, 161
, 2 0 ,1 2 5 ,1 3 1 ,_,_,
155.
a) Calculeazd sumaprirnilor trei termcm;
b) CalculeaTA
diferenta
djnresumaullimilordoirermeni anlepenultimul
si
numix al qirului.

3.

Ca l c u l e a z a : 19 9 -1 9 8 +1 9 7 _ 1 9 6 +1
95
1 94+193_192+
191- 190.

4.,

Princaredintreoperaliinuobtiiacela$i
rcz1itatcn6.7
| _ 3g9?

4 .7't1_429;
B. 6 8 13 9 e ; t . e e s _ z s t ; D.8 7 15 8 ;;
E.6 0 0 - 3 1 8 .
t
b r ( f t i i n d c d d, 2 1 bb. t8 9 ia
. r ce srneu r a r uatfta t
,,l l i ; jll. nra,
ItrcArru eelronutqet-

EVALUABE
Testul nr. 1
1.

derreicifrecareausumacifrelor2.
Aflasumanumerelor
maijos:
Cenumdrlipselte
din5in-rlde
204. 902. 2q0._.
a) Calculeazidiferenladinte numixul descoperit9inumdrul290;
b) Calculeazddifercntadintre902Ei209.
,,Lacenumir mdgandescdaci l2 3 scad,124adungipe 800il ob{in?"

4.

paxeplasate
intre1019i 109.
Calculeazisumanumerelor
Testul

ff.

A f l as u m an u me re l ol 0
r:l . 1 0 2 .l 0 l .1 0 4 !i105.

2.

calculeazi:
105 104+103-102+l0l.
Calculeazd:
999- 998+997-996+995-994+993 992+99l.

4.

a) Careestenumdrulpd4ii
comunea celor4 cercuri?
b) Scadedin numdrul
descoperit357,apoiadauga
numirul199.

5.

Sumaceamaimareeste....
c. 122+ 103+ 135;
A. 14 1 + 1 1 3 +1 0 5; B .1 1 1 +1 2 3+ 1 1 5 ;
D . l 0 l + 1 0 3+ 1 5 5 ;
E.131+103+ 105.

ELEMENTE TNTUITDYE
DEGEOMETRIE
5.1.F'ORMEPLANE:DREPTUNGHIUL,PATRATUL,

"'61Yffi
trYl:f"1'"Yk,*"o,"n,u
1.

oatl
\OM
Coloreazdnumaihiunghiurilel

Oblinemtmpitrat aldh[.andfiguraA cu figurile:


_,
_.
ColoreazApAtatul !
-

Catetriunghiuri suutin figurademaijos?


Coloreazipahu dintreacestetriutghiuri.

Sunt

triuhghiuri.

4.

Patrudintredesenepot fi rcalizateftri a ddica qeionul depe hdrtieqi firi a


revenipeaceeagilinie.
Celilalteste...

^NA'X"Z-X

5.

in parc pe cinci parceles-aupus flori. Fiecareparceli a fost protejati de


nitte gtudulele.Privestecuatenfernarcajeledepelaturi!
Careparceldaregardulmai lung?

WW WAWW

6.

A.
B.
c.
D.
E.
Priveqtecu ate[tie lungimeaSitilimea laturilor careaufostmaxcate:
a) Caredreptunghiaretungimeaceamaimici?
b) Caredreptunghiarelilimea ceamaimare?
B

' ln

fl
7.

Privegtecu aten(iesegmentele
maxcate!
Stabile$teordineanotendnumerein cerculeleledesenate
dedesubt:

A-B

/\

cuD E(.JF
\./

E Exercitii ii probleme- NML


l.

MEDIU DE DIFICULTATE

Priveslecuatenliemarcajele
depelaturi!Numeroleaza
pdffaleledemaijos
.
in ordinedescrescdloare.
VarchealAordineain cerculelele
desenate
dedesubr.
Coloreuefigurile!

o
2,

Priveftecuatenliemarcajuldepelaturi.
Deseneazitriunghiul caxeurmeaz6,apoicoloreui_l !

AAA
Catepdtratesulltin desenuldemaijos?
Coloreazatrei pitrate !

4.

Cetetriunghiuri suntin desenuldemai ios?


Colorcazi cinci tdunghiud!

lRrcATM PERT,oRMANTAI

Catecercuri suntln desenulde maijos?


Coloreazicerculinilial,cel firal precumfi cel de la mijloc!

Catedreptunghiurisutrtirr desenuldemaij os?


Colorcazi cinci drcptunghiuri!

7.

Alegedintrefigudledemaijos(A, B, C, D sauE)pecelecaresepotrivesc
cuceledin interiorulpitratului.
Coloreazile !

&

&

A
Li
B

A
t\

t\

p
l.

Exercitrii 9i probleme - MyEL SPORIT DE DIFICULTATE


Cetetriunghiuri suntin deselutdemai ios?
ColoreaziSasetriunghiuri!

Daci,decupezi . figura demaijos, ahmcicatpdaatepoli si


obfii?
triunghiurile de pe margine cu o culoare pttr;tele cu altn
,i
^__,-_9:1or"-U
culoare!
2.

3.

il interiorulpdtratuluidemaijos4 triuaghiuri.
?eyleazj
Coloreazltriunghiuriledesenate!

Deseneaz-4
in interionrlpihahrluidemaiJos,unaltpdrat.
L olorcazepitranrl obtinut!

5.

ColoreMi in interiorul desenuluide maijos 6 triunghiuri.

6.

Continui desenulcuincAunpitat deaceea$i


mixime!
Colorcaziun pitat deaceeagi
mdrimecucel ndsurat!

,rril,
7.

Careestenumixul depAtmtecaremaitrebuiehaqurateastfelincetfirmdrul
pAtatelorha$ulatesAfie egalcucel al patrateloralbe?
HaqueazepAtatelenecesare
!
Colore^zdpitratele albe!

'{/

'/l
'//t

//1,
-

Arohtemicupro|ttme?!
Suma a trei numere este 78. Sumapimelor doue numere este 54, iar

sumaultimelordoud
numereeste37.
Seseaflenumerele!

PRrc ATIM?ERfoRMANTAI

5.2. FORME SPATIALE


@ Exercifii 9i probleme - NIVEL DE BAZA
L

2.

Cdtelinaa desenat.
apoia decupa{feteleurui cllb deslirural.
L redelicAa desenat
corectdesfe.$urarea
cubrdui?
Coloreazd
cubul.apoidesfigurarea
lui!

Numird cuburitediDdesenuldemaijos, apoicoloreazi,,constructia,,!

cubui.

3.

NumfuEcuburiledin desenuldemaijos, apoicoloreazd,,constructia,,!

Sutlt

cuburi-

Numiri cuburiledin desenuldemaijosppoi coloreazi


,,constructia..!

Sunt_

cuburi.

5.

Credetici a desenatcutiadesfi$uraticorcct? Da? Nu?

Dariusa realizatdin cutii dechibrituri ,,constmc{ia"demaij os.


Catecutiia folosit?

7,

Cdtecuburilipsescdir,,consfuctia"demaijos?

Lipsesc

cubui.

EI'ALUABE
Testul

ff.

I'

1.

Privegtecuatenliedese[ulaliturat:
a) Cercuriledin desendacdle-ai decupa
gile-ai suprapunesult deaceeatimirime?
Darpitratele?
b) Cdtetriunghiwi suntin desenulalatwat?
Coloreazidoui triunghiuri, frecarest fie
a$ezatitr altpitrat !

2,

Catepitate suntitr desenulahturat?

3.

Cate&ephmghiurisuntin desenul
aliturat?

Cdtecercurisrmtin desenulalaturat?

Testul nr. 2
1.

Catecuburisurt in,,construclia"alituratd?

Continua,,construc{ia"in pafiea&eapte
cu tot atateacuburicaln partgastang6:

Ccorpnu a fostfolosit la ,,construirea"personajelor?

D
A.

AA

D.

B HiiH$""
6.1. MASURAREA LUNGIMILOR. METRIL
!
l.

2.

Exercilii 9i probleme - NIVEL DE BAZA

Calculeazi,apoiscrierezultatele:
a) 23 ttom+24srrlrn+127mm= [mm;
b)983cm -234cm 543cm:[cm;
c) 125dm +289dm -138dm =f] dln.
Aflivaloarealuia:
l23m-450mt
^)a+
b
) 4 2 3m + a =9 0 0 m;

.)a l43m= I291rj']'


d )8 0 0 m a : 4 3 2 m.

La sumalungimilora doudbucdlidestofi de 123m qi298m, adaugilungi_


meauneialtebucdlide I 24m.
Celungimeauceletrei bucdlidestofe?
4.

. Dintr-un balot cu lungimeade 866m setaieperdnddoui bucili cu lungimi_


lede177m qi178m.
Celungimearestofarimasi?

5.

La o Intrecere
sponi\6 lungimea
pislelor
dealergare
erade42Qm.536m 5i
17 9m
Cu catestemaimarelungimeaprimelordoui pistefali deateia pisti?

6.

Floriledintr-unparcau fost imprejmuite


cu un gard.terenuJfiind in forma
.
qepatratcu
tungmeade
I25m.
Celungimearegardulcaxeimprejmuie$tetercnul?

7.

bicicli$limergunulsprecelalalr.
Dupace unula parcurs
53qm, iar
.Doi
cerarall
lJy m.jntreeta rdmas
dislanla
de lJ9m.
Celungimearetot drumul?
@ Exercilii 9iprobleme - NMLMEDTU

DE DIFICULTATE

1.

Lungimea gardului unui vecin este cu 1g m mai mare decat lungimea


garduluimeu.Lungimeagarduluimeuestede 124m.
Careestelungimeagarduluivecinului?

2,

Pdr estecuatenlje
desenulaldnrrar.
apoicalculea,,d:
at L e tungrme
au.rnloral.laluriletliunshiului
mic?
b) Celungime
au.inlolal.larurile
rriunghiului
mare?

3.

O albini circuli pe lungimeatotali a laturilor figurilor de mai jos.


Calculeazilungimeatota16a laturilor fiecirei figuri qi ordoneazicrescdtor,
apoimarcheaziin fiecarecerculetaceastaordine.

,re\
3rn

3m

3m
3m

,-\\."
3m

C
4.

5.

Pdve$te,
cuatenfie,
desenul
demaijos.
O buburuzi parcurgedrumuldela M la N.
Calculeazi$ispune:
a) Caxeestecelmai lung drumparcursdebuburuzi?
b) Calculeazi.qispunecareestecelmai scurtdrumparcursdebuburuzi?
c) Mai poateajungedelaA la B peuntaseu?
Caresteacestaqicelungimeaxedrumul?

A strl B
Pdveqtecuatenlietaseul demaijos:
a) Calcule^zi gi stabile$telungimeatotald a traseuluicel mai scurtde la M la
b) Celungimetotali aretraseulcel mai lung dela M laN?
Dardrumulmesu1at?

a-'

Tnf ?ERlor1"I}\TAl
PREc-f,

6.

Alexardru a desenatdesfisurareaunui cub.


a) CalculeMecehngime areunul dinte traseelemaxcateculinie continuedeh
AlaH.
b) Calculeazdce lungimeartaseul punctatde la A la S.
D5nE

7.

Mihneaa desenatdesfi$umreaunui corpgeometdc.


a) CalculeazicelungimeautraseeledelaA la H marcateculinie continui.
b) Calculeazdcelungimearefaseul deIaA la Stmsatcu linie punctata.
D 4 mE

@ Exercilii 9iprobleme - NML


1.

SPORIT DE DIFICULTATE

Lilimea unui terenpe carcelevii fac spoftestede29 m, iar lungimeaestecu


)- m malmareAfl 6 lungimeaterenului.
I-un-gimea
curfii unei gcoliestede I 02m, iar li,timeaestecu23m maimici.
AflA lungimeatotaldacu(ii gcolii.

PREC,iT[]tt PERFORMANTAI

Privegtecu atenliedesenul.
Calculeazisumatuhror lungimilor laturilor (perimetrul)fiecaruipitrat.
P ro ,L O

M
4.

Aflilungimeaceluimailungtraseude
laAlaH.

5.

Afl6lungimea tuturorlaturilor triunghiuluiABC gtiindci:


BC=AB+AC.
AB:49cm; ACestecuTcmmaimare;

6,

Fie triunghiul ABC careare doui dinte taturi egalecu 97 cm, iar a teia
lahfi estecu 18 cmmaimarcdecatunadin laturile egale.
Afl Aperimetrul(sumalungimilor tuturorlaturilor) triunghiuluiABC.

7.

Afld perimetul fiecAreifiguri geomehicedin desenulde mai jos.


8m

6.2. CANTARIREA COR?URILOR KILOGRAMUL


l-

3,

Calculeazd:
a'1249k9+r99kg- l1s kg:fl

kg; b)776kg 528ks+ logks=fl

kg.

Afl 6 numirul necunoscut:


103kg + 179kg + x - 909kgi
123kg + r + 237kg: I 000kg;
x 245kg - I2l kg = 100kg.
O^cutiep-lini cubiscuili cantireqte53kg, iar cutiagoalAcentareqte
5 kg.
Catcentircscbiscuitii?

d"z
pezi!i timp
de
'it"' "at"78kgdescrumbie

""IiflT,Tirul':'J0"fff,
Cecartitatedepe$teapescuit,in total?
5.

O-cofehrie
produce
zilnic125kgdebomboane.
L alekttograme
debomboaDe
produce
in rreizile?

6.

Din cantitatea
de sB-uguri
deanulacesla.
bunicula vdndutIl5 kg,a {ecur

drn55kg.Restui
r"
*l::i1,i
9i"l? kqri
"ompor
outrcrute-alolosrt
"-,i,ar,t i*g,,,i.fi i.iie
Dentruvin
Ce cantitate de s;.uguri a recoltat bunicul?

7.

Un depozitde cerealevinde zilnic umAtoarelecantititi de cereale:


139kg
secare,I 73kg glau, orz cu 127kg maimult decat
$au.
Ceca[titatedecerealea vandutdepozitu]?
CetfacunugicualtutSicutrei,,tegat,,depatru?

TnrcATtll IErroRMANTAi

6.3. CAPACITATEAVASELOR.LITRUL
Calculeazd:

e) 345t+ 129|=r-l
r9s t+ 324t==
347 t+1 7 9 !- =
2.

b) 533t 24s| :f-l


634t-r',tg!. =41
725I 3l'7t - f-l

AflAnumdrul:
8l'7l: ll3l;
^)x
c'1x + 144 !. = 599 l;

b)915! x=217!.;
d')2364+x:722!.

Esterecomardatcazilnic sAconsumim2 I deapi.


Afli caFfitd deapdtrebuiesdconsumemin 10 zile.
in rezervorulunui ttr incap 423 I de motorini, iar in altul cl 124 | de
motorindmaiputin.
Ceti [td demotorinxseaflI in celedoudrezervoare?
5,

Calculeazicdtlapteseafl6in patrucistemeltiind cI primaare I 12 l, a doua


arecu I 13 I mai mult decatprima,a teia catsumadintrecantitateadin prima $i
a.doua_cistemi,iar a pafa cet difercnla dintre cantitateadin a heia Si pdma

6.

Launmagazins-auadusl3 8 I decoca-cola,
148I depepsiqi 152!. defatta.
Afl6 cantitateatotah dedcoritoare adusAh magazin.

7.

La un centrude colectarea laptelui s-auadusintr-o zi 139I lapte de oaie,


2lq I laptedecaprd
!i 124ttlaptedevaci.
Cecartitates'a colectatin aceazi la acelcentru?

6.4.MASI]RAREA TIMPIJLUI
1,

Miruna seuita h televizorcete30deminutepezi.


$tiind ci anul acestaare 366 de zile, esteadevaxatci Miruna sti in fata
televizorului I 83deore?

2.

Mi numescMihnea.Mamameaare36 ani.Am o soracarearecu 4 ari mai


mult decatmine $i o veriqoaxecareaf,e12 ani. Impreund,vdrstanoastrdeste
egaldcu ceaa mamei.
Ca,tiani am eu?

3.

Completeazitabelul:

Mai devreme
cu 3 ore

Acum

Mai talziu
cu3or c

15
9

20
4.

Oradecffs a.ie50deminute.Biancaa indirziat9 minute.


Cateminutea statla culsBianca?
5. Eu am6l ani,iar tu 9 ani.
a) Caf ari ameu?Daxtu Deste3 ani?
b) Careestediferenladevars6 dintremine si tine acum?Darpeste3 ani?Ce
.
observi?
6.

7.

Ziua denaqtereaveritorului meuesteduminica.


Veriloarameai$i va sirbitori aniversare
a dtqrd55 de zIle,in ziuade s6m_
-bata?
O lumanarcseconsumiid I5 minute.
In cateminutesevor consuma10lumenariapriose,simultan?

6.s.uNrTATrMO|IETARE
1.

2.

Completeazimitateamonetardnatrionali.
A. Subdiviziunialemoredeinat'onale: B. Mulripli ai bancnotei
de I leu:
. monedadeunban;
o bancnota
de_ delei;
o monedade_baai;
. bancnotade delei:
. banmotade delei:
' monedade_bani;
monedade
. bancnotade
'
_bani;
_delei;
. bancnotade delei;
_
. banclotade delei.
Calqtleazd

l leu:nbani;
2monede
de5bani= n
4.

3 lei = fl bani;
bani; 3morcdedel0 bani= E

Calculeazd:
o^bancnotide I teu gi o monedi de l0 bani:I
Completeazitabeluldemaijos:

bani.

monedede 5 bani.

119lei

EVALUASE
Testul nr. I
1.

2.
3,

Robertaumpluto gileati cu 101deapi.Audatplantele


claseicu41,apoia
tumatin gileati incd3 L
Ca,tilitri deapi suntin geleati?
Emil,Vlad$iCntAtnaca.ntiresc
31kg,32kg,respectiv
33kg.
Catekilogfamecartiresc ceitrei copii?
DistanladintrecasaDeniseigi 9coa16
estede 832m. in fiecaredimineate
Denisa
seopretletamagalinul
aflatla239m decasepentru
a-$icumpera
ceva
peotu gustaxea
dela ora 10.
Cedistan{dmai aredeparcurspAni la qcoali?

4.

Acumesteom 12.
Cetarita ceasulacum4 ore?Darpeste3 ore,catva arita?

5.

AflXnwnir necunoscut:
(357lei + 275lei) + r = 897lei.
Testul

1.

,,

ff.

Mihaelaare14ani.Eas-anascutcandftatelelui avea2 ani,cu3 aniinaintea


suroriimaimici.
Caf aniaucaitrei fiafi, lautr loc?
Din o sut6cincizecilei dacdiei cincizecilei,c6f riman?

Lunaanuluicarcaremaipulin de30 zile este_ $ipoateavea_ zile, atunci


cdndarrulare_ dezile qi atuncicandarul are zile.
cu 3 m maimici.
4. O piscini arelungimeade I 5 m, iar 161imea
Celi metri auo lungimegio li1ime, la un loc?
Dar doui lungimi qidoui ldfimi?
Caxeestenumirul de metd care,dupi ra{onamentlogio, urmeazdsAhe
scriseinloculfiecdruisenrndeinrebare?.

@@@

EYALUARE SUMATTVa (FrNALa)


Testul nr. r
Scdecucifre numerele:
heisprezece
I
paisprezece
I
qaisprezece
I

doulzeciSitrei I

tletzecl
pall.llzecl g1unu

E
fl

Coloreaz5,cuaceeagiculoare,&eptunghiurilein caxesurt aceleaqinumerc:


I zeci si

llo{l
3.

lt.eEaltrqlEd+t0
E;Al
m-rl E
Foua-sprezEel
[41

Completeazetabelele cu numerele ,,cele mai aprcpiate..(predecesof


Si
succesor):
al
a+ |
bl
b
b+l

t'1

50

37

100

89
4.

69

Scriein figurile geomehice,in ordillecrcscltoaxe.numerele:


15,83,26,39,73,91si60.

Scrienuminrlcorespunzitorrelatiei:
6<L

l< 8

23<l-l< 2s

5 9< E < 6 1

7 3<E

<7 5

86<E< 88

98<8100

Testul nf 2
l.

Determindnumirul careeste:
a) cu6 maimarcdecat25;
c) cu7 maimaxedecet79;

b) cu 13 maimaredecdt29;
d) cu75maimaredecatI 6.

2.
'11 45 8l

b)

a2
a6
48

AflA rczultatulmailapid, gmpdndconvenabiltermenii:


a.)28+16+32+24; b) 23+ 18+ 2'1+ t2.,
c)11+25+35+29;
d)19+ l ' 1 + 4 \ + 2 3 t e )2 '7 +7 4 +3 3 +I6 t f) 3' 7+ 24+13+26.
4.

Cenumir obtii dacdla:


a) sumanumerelor39 + 46 il adaugipe 50?
b) diferenfanumerelor73 qi38 il adaugipe 8?

5.

Cenumir oblii daci.:


a) din sumanumerelor57 qi23 scazi19?
b) dindiferenfanumerelor
92|i3'7scazi3'l?
c) numerului29 ii adaugidiferenlanumerelor38 qi 19?

Testul nf. 3
1.

Din numerele
peacelea
500,900,300,1000,400,700gi800selecteazi-1e
caresunt:
a) maimaridecat600;
b) maimaridecat300;c)maimici decat700;
d) mai mici sauegaledecat400.

Transcrienumerele,apoi incercuiegtenunerele pare gi compari-le cu numirul 624folosi[d sernnele,,<", ,,:" sau,,>".

a w @E @@@@@
Transcdenurnerele,apoi incercuieqtenumereleimpare fi comparl-le cu
nunfurtl I 39, folosindsernnele,,<", ,,:" sau,,>".

@ @@@@@@E@
,,Micqor6nd' cu900,,vecinii" unui numir, oblii numerele0 qi2.
Aflinumirul.
5,

Pdvegtecuatentieqiruriledemunere:

103
i it

203

303

89'7 ',79',7 69',1


Cenumtuii corcspundelui 503?
Darlui 403?

703 803

297 t9',1

903

Testul nf 4
a)

Completeazicasetelecunumirul corcspunzetor:
a-l
b)
a+ |
b
b+ 1
339
139
500
380
|9

b+2

900
1000
Descoperiregula,apoicompleteazd
casetele
liberecunumerepot vite:

1000

2,

Erolg

T0z 6 n03lnr_-ln r-[

@m Om @m or :
@A

@ AD

nE

CECfTO

AE

AE

A[ ] AE

Scdetreinumercconsecutive
carc:
a)urmeazd
dupd799;
b) suntitraintede901.
Adunenumirul 9 la cel mai mic numArnatwal de trei cifre diferite,
iar din
_.rczuuatscaoe
)_
CenumAxoblii?
.Scadenumirul 9 din cel mai marenum6rnaturalalcAtuitdin sute,zeci $i
unitS,ticucifra unitalilor 7.
Cenumir ai obtinut?

Testul nr. s
Completeazi
fi ecaretabel:

l.
a)

Telmen

Termen

409 240 700

30

8 200

Sumd
2.

Careestenumdrulnecunoscut?
a) a +40= 958;
a+ 7O:889l'
8+ a=393
3+ a=723'

Termell

703 756900

Tetmen
Diferentd
b )6+50=759;
I+ b= 401;
b + 20:167t
5+ b:205.

Sumaa treitermenieste707.Unuleste7.
Afli sumacelorlaltedou6.

50 600

AflA sumanumerelormai mici decdt400, fomate din sute,zeci gi unitif


scriscucifle carcserepeti.
Mamaa cumpirat pentu fetifa ei Mada un palton cu 280 1eigi i-au rdmas
ll5 le i .
Cdti lei aalut mamala ea?

Testul nr. 6
1.

Calculeazi:
'734659ls2
1'13

229+

584-

r92

334+

246+
363

ry'+
,

a)

Completeaziflecaretabel:
1 8 4594772
a+ 19
CalculeazA:
991
822
'156
845

4.
5.

4',73
192

i q3

b)

733

443
l8l

339
153

313+
39s

255+
354

b
2293 3 9
b +29
644
2'18

)J)-

389

466
198

124qi,824,scade'729.
Dinsumanumerclor
Din cel mai marenumdrdetrei cifre, caxearecifta zecilor 7 qi pe ceaa unitdlilor 8, scadecel maimic numdrdetrei cifre, carearecifta zecilor9 qipeceaa
unitllilor 9.
Cenumir oblii?

Testul nf 7
l.

Calculeazi;
a.)9l+ 14+'7;
c ) 2 5 + 5 4 + 7 8 + 8 9 +9 3 j
Calculeazicelmairapid:

b) 14+ 23+ 36+ 5l;


+ 48+ 36.
d)73 +29+ 1',7

a) 2+5 +6 +8 +5 +4+3+I +7+9; b) l 1 + 1 8 + 1 6 +1 3 +1 2 +1 9 +1 ' ,+71 4 ;


133+ 147;d)151 + 1 5 8 + 1 5 3 + 1 5 2 + 1 5 9 + 1 5 ' 1
c) 11.2l3
+ 'l+1 2 3 +158+
PREG-AIIM IERFORMANTAI

intr-o livaddsunt455 depruni, iaxpiersicicu 39 maiputin.


CaFpomi suntin acealivad6?

4.

La o fermi srmtI 65devaci,iar oi cu 142decapetemai multedecatvaci.


Afli numirul oilor, apoial tuturoranimalelor.

5.

in Bucuregtis-auinfiintat intr-un an 127de uniti,ti comercialenoi, iar anul


urmdtor cu 139deunitati comercialemaimult.
Cateunitili comercialenoi s-auinhinfdt in Bucureqtiin cei doi ani?

Testul nr. t
1.

Compari.firi si efectuezioperatiile$icompleteazd
cu semnul.)", ,,=" sau

2.

123+42=70+42+123;
5 0 0 + 3 0 + 5 E l0 + 5 0 0 ;
+
+
50 600E600
30+ 20.
EfectueMiadunarea,
apoiprobaprinadunare
sauscidere.

,) 3'73+ 4'70 ='l;

3,
a)

b ) 8 83- 579: ?.

Completeaza
fiecaretabel:
n +3 2 9

b)

275

n- 164

293
3',72
451

343
468
4.

Ma a a citit 132depagini dintr-o carle.Mai aredecitit cu 39 depaginimai


pu!in.
Cdtepaginiareaceacafte?
Sumaa tri numereeste974.Dacdsecunoatecedouddinte elesunt327ti
245,careestealtueilea?
Afld in doudmoduri.

Testul nr. 9
1.
,,

^)

Efectueazi:
436 +436 319+ 1'7'7:

b)6 7 3 5 5 5 + 5 5 51+3 9 .

Cenumerestemaimare?
+ 3'75 + l2'l san873;
h)272+ 500- 349sa:u
126.
^)249
Scadedin sumanumerelor576qi282,diferenlanumeretor842si 537.

4,

Scadedin sumanumerelor426 si 387 numirul care estecu 352 mai mic


decataceastdsum6.
Carcestesuna?
Careestenumixul cu352maimic decdtsuma?
Cenumdrseoblinedupi cesescadedin sumi numixul anterior?

5,

intr-o sali de teatu sunt934 de locuri. La irceputul urui spectacolau fost


ocupate926delocuri. La pauzi auplecat17spectatod,daraumaivenit 19.
Catelocuri aumairimas liberela inceputulspectacolului?
Catelocuri aurimas liberedupi pauz6?

Testd ru. ro
l.

Afl6 sumadinfe numirul439 qicelmai mic numir cu cifre identice.

2.

Estimeazicareestesuma,apoidiferenlanumerelorEiverificdprin calcul.
Uneqteprin linii fiecareexercitiucurezultatulacestuia.
t 1<o+ ftl
tas R+ rt{l
frsq;rR7
trsi +416|

(9
Itn-11ltl

(9
trz 1?8.J lrn nl

@
Fr8f5 I

La o floririe s-auadus279defreziigicu 138maimulfiiriqi.


Cateflori s-auadusla flodrie?

3.
4.

La o librdrie s-auadus475 de culegericu problemematematicegi cu 289


pentru
culegeri
limbaromdni.
maipuline.
in
Cateculegeris-auadus, total,la acealihaxie?

5.

AJlaare in clasor325 de timbre striine $i cu 275 mai multe timbre romanettl.


CetelimbreareAia. in lolal?

Testul nf lt
Afli numirul necunoscut:

1.
a)

1',79 85 6 303
b

a+b
,

3'19

23',7 439
818
965

b)

b
ab

'723 823
873
184 249
76 245 546

intr-o livaddsunt175delimii, 275deportocali,375demislini


Caf pomi sunt,in total,in livadA?

3.

La un clubsuntinscrigi185de elevila baschet,


285de elevila handbalsi
.]85deelevila \ olei.iarhocheicu 129deeleri maipulindecdrceiinscriEi
la
handbalgivolei.
a) Cali elevisuntinscriqila handbal5ivolei?
b) Cali elevisuntinscriqila basohetgihandbal?
c) Cali elevi suntinscrigila baschetqihochei?
d) Cali elevi suntinscriqigilahaadbalqilahochei?
qtiid cia: 173,, =ristumatuIlui a si c estemaimicdecdt,cu l g3. atunci
4.
afldc+ b-a.

Testut ff. t2
l,

Dacd,
a + b: 159Sib + c=279,uaUo+2b+c='l
2.
Completeazi
,,cdsutele"liberc:

3.

Fienumiru1400.
Calculeazd
suma.,vecin
ilor..lui.
4, Fie numirul detrei cifte aDc.
Afli sumacifrelor, $tiindci mrmirul estefomat din p melehei ciAepare
Si
consecuhve.
Testul

ff.

I't

l.

Afld sumaa cincitrumere


consecutive
pare,$tiindcd.cel,dinmijloc,.este
110.

2.

AflA sumaa ci[ci numereconsecutive


impare,gtiindcAcel,din mijloc,,este
111.

3.

_- Sumaa tlei numerceste372.Adaugprimului termen127,celui de_aldoilea


I28,celuide-al
beilea129.
Catva fi nouasum[?

+'

.i
27l.kgdesrruguri.a douazi 543kg. iara reia /i cu 89kg
"il.*les
---jl-11.9
puhndecat
mar
in pnmazi.
Catekilogmmedestruguris-auculesin total?
5. $tiindcAd -, = 389,c - d = | 53,b _ c = 53qid = 279, afld,valoilelui a, b qic.

Testul ff. t4
1.

Din celmai marenumdrpardetrei cifte diferite scadecelmai mic numalpar


detrei cifte diferite.
Cenumdrobfii?

2.

Sumaa trei [umeregste378.Primulnumir este125,al doileaoumdreste


succesorullui.
Afli al teilea numdr.

3.

Sumaa trei numereeste387.Al treileanumdreste187,al doileamrmareste


piedecesorullui.
Afl6 primul termenal sumei.
103Si104.
Fienumerele
101,102,
Comparisumanumerelorextremecu suna celorlaltedoui.

4.

Scadedin sumamrmerelorpaxecuprinseintre numerele113qi 117suma


numdrului
78.
..vecinilor"

5.

Testut nr. !5
$tiind cAdescbzutulestecu799mai marcdecatcelmaimic nwnir imparde
treicifte,iarrestuleste399,aflAscizatorul.

1.

Afli numirul necunoscutpentru:


a - 1 0 1 1 0 2 1 0 3:603.

2.

La o librdrie s-auadus233decreioane,gumecu44 maipulin, pixuri catcreioale $igumela un loc.


CatercchiziteScolares-auadus,in total?

3.

4.

Afl5.unde
estegregeala?
9 0 0 1 0 0+ 2 0 0 :9 0 0 300= 600.
Efectueazd
calcululcorect!

5.

1000Ei189
Aflinumirul cu599maimic decatdiferen{anumerelor

cuprc6[eme?!
8rc6tema
lJn croitorare o bucatede materialculungimeade 27 m. Vrease bie din
materialbucetiegaleln lungimede 3 m, fiecare.
CeteEietui trebuiesd faca?
-

Tstul nf. r'6


fi en u m e r e len= llb.r= ll7.p= ll8!i,"= I 1 9 .
CalculeaziL:
a) m +n =? ;
b)n+n:1;
c)p + p = ? :

l.

e ) m +n +p +t:?;

2.

d) r + r :' l;'

f)2m+2n+2p+ 2 r : ? .

Fiea + b :2 5 I 9i a-b-1.
+ a.
Calcl)leazda
Fiea=945.
Calculeazi:
a + I + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7+8 + 9+ 10.

4.

DacAetmini untemendin suma101+ 102+ 103+ 104+ 105obtii410.


a) Gise$tetennenulcarea fosteliminat.
b) Compardsumatemenilor exhemicu sumatemenilor pari rimagi.
Treipistedealergeriaulungimilede250m,260m, respectiv
270m.
Afl6 lungimeatotali apistelor

5.

Testul nr. r.z


1.
a)

Calculeazi:
7rn+ 9m=
17m+ l9m:
l1 7 m +1 1 9 m=

E
E
E

m;
m;
m;

b)

l8 m - 9 m = E m ;
118m 19m=[m;
834m 245m:[m.

2,

Calctieazd.caredintre
umitoarele lungimi esteceamai apropiatide250m:
2 3 0 m, 4 0 0 m, 2 0 0 m, 1 90m, 2iom.

3.

Un atletaalergatlaunconcurs239m, iar laaltconcurscu l9g m mai


mult.
Caf metri a alergatatletulla celedouaconcursuri?

4..

intr-un-bazinsunt125I deapi, in al doileasunttot atala ttri, iaxin


al teilea
bazin seaflAap6catdi fercn,tad|rLfte:'25|
1i225{..
Cali litri deapi sunt,in total, in celehei bazine?

S.

t yn
1 11g.azins-auadusintr-ozi. 172kg depasre[iiioase,cu 79 ks mai
muI Dtscul!t.
rarorezcalcantitatea
defiinoase
unloc.
!i biscuili,la
Carcestecantitateatotali deproduseadus6li-usuiio?

PRECATIM PERFORMANTAI

Testul nr. rt
1,

Un terenin fomi detriunghi arelungimealaturilor de 125m, 126m qi


l2'1m.
Careestelungimeatutu.rorlaturilort

2.

Sedi desenulaldhuat:
a)Afli lungimeatuturorlahrilor
fiecirui triunghi haqurat;
b) Afli lungimeatuturorlaturilor
drepturghiului.

3.

Seddpdtmtulaldturatculungimea
laturiloraceea$i,
adici de139m.
Afl5 lunsimeatuturorlaturilor oitratului.

4.

c
139m
B

Aflilungimeatuturorlaturilor A$!

5.

ObservAflgua aldtuiatd.
Afld lungimeatuturorlaturilor.
l50m

Testul

nf

19

b -1 3 '1 m g r c:a +a.


S eq t i ea: = r + r ;
A | l d a : ? m E i c=? m,a p o i a +b +c:'tm.

,,

catezile suntin patrusdptdmani.


Afli prin adunarerepetatd.
.
o
.
.

4.

Afld catezile sunt,in total, in:


lunile devari Ounile:iude, iulie, august);
lunile detoamni (lunile: septembrie,octombrie,noiembde);
februarie);
decembrie,ianuarie,
luniledeiamd(lunile:
martie,aprilie,mai).
luniledeprimivaxa(lunile:

Calculeazdprin adunarerepetate:
a) Catezile suntin 3 s6ptdm6nigi 5 zile?
b) Cetelud suntin 2 ani Si5 luni?

5.
a)

CompleteazA:
Am alut
l0 lei 25 Leil39lei
Am primit l0 tei l5 lei 278lei

b) Am avut

Total

30lei50 lei 734 ler


Am cheltuit 10lei 25lei 245lei,
Total

kulru.2(D
1,

CalculeazA:

a) r25 l +t2s l =ll


r 26m+r26 m= l l
12'/ke+r2'lks: f--f

b ' ) 5 3 t2 1 4 9t= f- l
624m-235m=fl
62I kg- 332kg= T-l

2.

lntr-nn vaserau5241 deutei. Din el s-aucoEsumatin prima zi 139l, iw a


douazi196l.
Cali [tri deulei aumairimas in acelvas?

3.

lntr-un rezetvoral unei ma$inisuntI171. Dacds-auadiugat l9 l, apois_au


consumat47 l, cati litri seafldacun in rezervor?

4.

Cardlina
parcugeundrumculungimeade430m
gialrulcul39mmni5clrfl.
( aIt mefnmdsoard,
in total.distanlaparcurse
deCdtalina?

5.

un elicopterde 29 lei gi o ma$inu$ de 2g lei qi


. Mihnea_a-cumperatjucdrii:
l-aurdmasl57lei.
Caf lei a alutMihnea?

Un butoi este plincu vin.Se scoatepima dateun sfettdinconlinut.A


,
douaoad sescoatejumebte din rcst.Au mai remas3 ( devin.
ualt m de vinerauIa inceputin butoi?

sor,urrrsrnAspuxsuRr
tsEr,Esrry)

ff
O

NUMERD,LENATI RALEDELAoLAToo

I . 1 FORMAREA. CITIREA SI SCRIERXANUMERELOR NAIURALE


DE LA OLA lOO
E

Exercitiiqiprobleme- NIVELDEBAZA
a) 14,16, 18(numerepare); c) 13,15, l7(numereimpare).

5.
l!

Exercitrii$iprobleme - NMLMEDIU
1 3 . 2 41. 5 . 4 65. 7 .6 8i i 7 9 .

6,

DE DIFICULiTATE

5, 41,52,63,7
4,85qr96.

18,2'1,36,45,54,63,'72,
81Ei90. 7. 11,22,33,44,55,66,77
,88 qi99.

l3 Exercitiitiprobleme- NML SPORITDE DIFICIJLIATE


1.

De2odeori.

3.

40,44,48,s2,56,60,64,68,',72,16,80.
4. 2',7,29,31,33,3s,37,39.

5.

36,38,40,42,44,46,48,
50.

2.

18,21,24,2'1,30.

6.^)'11,68,65.b)11,16,22.

1.2.COMPARAREAqI ORDONAREANUMERELOR NATURALE


!t
4.

Erercitiiti probleme-NITLDEBAZA

a')1 2c . t 2 l : 1 3cu 3 1 ;1 4 cu 4 1 ;1 5 cu 5 1;16cu61;l7cu71; 18cu81;


l9 c u9 1 .
b) 13cu31; 24cn42: 35eu53]'46ct 64: 57 an'l5t 68cu86; 79cu97.
c)14cu41;25cu52;36cu63;47cu74; 58cu85;69cu96.
d)15cu51;26cr62; 37cr73; 48cu84; 59cu95.
l!

s.

Exercifiiti probleme
- \l\TLl\tEDlU DE DlFlCl-LTATE
a ) 4 8 ,5 t , 6 0 , 62 ,7 6 ,8 4 ,9 3 ;

b )r8 ,27,29,35, 48, 51, 60.

6.

Vezitabeluldemaijos:
inainte
12 t7 2 l 26 3 8 49 5 3 59 68 82 89 97
numirul dat t3 1 8 22 27 3 9 50
60 69 83 90 98
dupi
I4 t9
40 5 l 5 5 61 70 84 91 99

6.

Exercilii ti probleme- NI\aELSpORtTDE DIFICULIATE


a) ta 1 0 j b ) 30.
4.
82-8 0 ; 8 4 - 8 0 . 8 8 - 9 0 . 9 3 - 9 0 .
a 1 -4 0 ;
5 8-60; 73-70;
83- 80;
62-60;
75,80;
84*
80;
1!-:o;
4'7-50
74-'/0; i6-80;
97*100.
a)35; b)79j e)79,81;d)10,72.

EVALUANE
Testul nr. r
r.

a)12; b)10;

3.

ll< 2 0 .

4,

c)99;

d)98; e)97.

9 5 =9 5 .

5.

2.

tl>!o;

tl<12.

80> 71.

Testul nr. 2
L
2.
3.

Numerele
sult:45,46,4.t
,54,56,5'1,64,65,67
,74,75 9i76.
Numerelesunr98,9j ,96,89,8.j,86"jg,:'8,'t6,69,68 67.
Fi
Numerele
sunt:26,36,46,56,66ilij6.

4.

Numerelesunt:89,j9,69,59,499i39.

5.

Av e m : 2 + 4 + 5 =l l .
Nr.mereleordonale
crescator
sunr:29.
Jg.4?.5b.65.74.g35i92.
r\urereteoroonate
descrescdtor
sunttq2.gJ.74.65.56.47.lgii2S.

Testul n . t
1.

a)
a) 15;25; 35; 45; 55; 65;75; 85; 95;
b)50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 5?; 58; 59;
c ) l l : 2 2 : 3 3 : ' 4 4 ' 5 5 ;6 6 -j .tt 8 8 i 9 9 .

AI'TJNAREA SI SCAI'EREA NUMERELOR

NATT.,RAI,E I'E LA o LI\ roo


2.1. ADIINAREA SI SCADEREANUMERELOR NATURALE DE LA O
FARA TRECEREPESTEORDIN
LA 1OO,

numerelorformatedin zeci
2.1.1. Adunareaqi scdderea
- NIVELDEBAZA
E Erercitiiti probleme
4,

Vezitabelul:
Numirul dat
Numdrulcu 10mai mare
Numarul cu 50 mai mic

sp f 0 30
vvvvvv
+1 0+ 30

7.

*+
eo,8o:ro

60 50 80 '10
'70 60 9 0 1 80
20

2 0 . 1 7 0= q 0
+ 6 0- 3 0

V I
[8dll?dl-40

5 p l0 = @
+ 1 0+ 1 0

v v
@-@=@

- NIVELMEDIUDEDIFICULTATE
It Exercitiiqiprobleme
1.

(90 - 7 0 ) + ( 1 0 +3 0 )=2 0 +4 0 :6 0 .2 . (5 0+30) ( 40- 20) :80 20= 60.

3.

(10 2 0 l 0 ) 1 0 =9 0 .

5.

8 0 - 2 0 = 6 0 ; 1 0 +2 0 +3 0 +4 0 :1 0 0 ;6 0 <100.

6.

(90 + 1 0 ) ( 5 0 10 ):1 0 0 4 0 =6 0 ;

7.

(90+l0) (80+10)=100-90=10.
B

4 . t5 0- 40- l0l- 10 70.

Exercitii !i probleme - NI\aEL SPORIT DE DIFICULTATE

1.

9 0 6 0 = 3 0 ;5 0 +5 0 :1 0 0 ;1 0 0 >3 0 .

2.

a)

/.\

Vro---rcz/'\ Voo- |ozl^

lo 'N\,,/Zs_A\,/ZqA..'/
b)

@ @@@@@

\oo foz

Numirul estel, ob,tiltem:


l 1 - 1 0 = l ; 3 1 3 0 =1 ; 5 l -5 0 =t; jl 70=t; 9 t 9 0 =1 ;
2 1 2 0 = l ; 4 1 4 O=l : 6 1 6 0 =1 ; Sl 80=1.
Vezicareuldemaij os:
90

70

20

5.

10

l0

20

0t

6(

40

a : 2 0 ; b = 30 ; c=4 0 .
Avem:a (c-b)=20-(40- 30)=20- 10=10;
b-(c a)=30 (40- 20)-30 20=IQ
c-(b- a)= 40- (30- 20)=40- l0 = 30;
o+(c b)= 20+ (40- 30):20 + t0=30;
b+(c,a):30+(40 20)=30+ 20= 50;
c + (b- a)= 40+ (30-20) =40+ l0 = 50.

2.| .2.Adunareaunuinumarformatdin zecicu unnumiirformatdin


unitd!
E Exercitii9iprobleme- NML DEBAZA

Numerelenatwale sunt:69 qi 96.

I eAi

___-a
I eo

r L_el

E
l.

Exercilii !i probteme- NMLMEDIU

DE DIFICULTATE

3 0 + 9 = 3 9 ( bi l e ).

2. 40+l0+9=59(cnr{i).

10+10+ 8 =28(elevi).

5, l0 zile+ 20zile+'7zile:3i ztrle.

6.

( 3 0 + 4 0 ) + 5 :7 5 .

7.

i 13
:l 13
I ?,E.,'&;;
. iJ?T?"1,r: I0+,0+I0+10+4;

g
1.

Erercifii ii probleme-Nt vEL SpORIT DE DIFtCLLTATE


Numirul naturaleste99.

2,

Numdrulnaturaleste79.

llrl

E f u f fi
NumAni natual este96.

I eAl

___.;2=1__

4,

t90t I6
Veciniinumdrului839inumerele
naturale82Si84.
l8'l

M==b

ftrfi

trft1

5.

Numereledin $irsrmtt15,l'7,19,21,23,25,27 qi29.Celmaimarenumir


descoperit
este25.

6,

Numereledin qir suntr30,26, 22, 18, 14, 10,6 qi 2. Cel mai marenumir
descoDerit
este26.

7.

$irul esteoblinutadundnd1,2, 3, 4, ...la num5rulanterior:2, 3,5,8, t2, t'/ ,


23,30 qi38.Celmaimaxenumixeste38.

2.1.3.Scidereadinh-unnumlr formatdin zecisi unititi azecilorsau


aunitetilor
Ul Exercitiiti probleme- NML DE BAZA
7 3 a : ' 7 0 , a : 7 3 -7 0 , a =3 .

4,

b 8O:7, b=80+7, b= 81.

5.

2'7-20:7 (r\tJai).Doian
a culesmaipu{inenuci,cu7.

6.

37- 7: 30(maqinirom6neqti). 7. 38- 30= 8 (elevidinclasaaII-aB).

@ Exercifii 9iprobleme - NMLMEDru

DE DIFICUL-IAIE

l.

68 8:60 (aldoileatermen); 68 60:8 (diferentarumerelor).

2.

88 8:80 (diferertanumerelor);80+ 8 = 88(sumanumerelor);


88 80 8 tcu8 estemaimicddJferenla
decdr
sumanumerelordate).

3.

38 8 + 7 = 30+ 7 = 37(cilitori in autobuz).

4.

27 7 +9=20 + 9 = 29(portocale
arcacumbunica).

5.

(8 8 - 8 0 ) + 5 0 :8 +5 0 :5 8 . 6 . (5 0 +9 ) 50=59_50= 9.7. l0+ 9- 19.


!l

Exercilii 9i probleme - NML

t. rv

e3i0 ,vo ,.ov rvo

7 0 +4

vvv
74

3'

SPORIT DE DIFICULTATE

3 +80

'7+40

83

4"1

7o
'''78
38-30

8- <-

\58

50

,//49

43 |
42

'19

76

76
9o

7:<--,'91
57 50

40=<_48 8
\4 7 -7

Vezicareurile
demarjos:

6+70

_9

b
78 I 7
3 9 4 5 39-4 5:30
97 3 974 3=90
75 3 2 7s-3 2=70

7 0 +9

17- 10

b
abc
99 4 5 99+-5=90

83 t 2 83-1 2=80
75 2 3
66 5 t 6G5 l:60

b'm

")m

tlT?oTs]

Vezitabelulde maijos:

-tfrota

m3 n+3
40 46
80

70
50
90

86
76
56
96

m+2 m-2
45
83 a)
81
73
7l

93

9t
}REAiTlll

TER.FORMAMA I

7.

Vezitabeleledemaijos:
74

+
I

+ 3

75

70

46

I + 2

47

74

40

2.1.4.Adunareaunui numfu natural format din zeci si unititi cu un numdr


natual lormal dio unitali.Scdderea
dbtr-un numdroaturalformatdjo zeci si
unitelia unuinumarnatualformatdinuniLiti
E

Exercifii$iprobleme- NlirEL DE BAZA


17+20:37:.

5.

7+ 10=l7:

6.

30+ 7:37 (copaci).


l!

3'l-3:34.

Exercitii !i probleme - NML

MEDIU DE DIFICULIATE
38+ I =34+5.

3 1+5= 36+0

2,

16+3=14+5;

3.

26 2=24(Biercici). S. 22+7:29 (cdlitori). 6. 16+3 = 19(bnie,ti).

7.

l l ani+3 ani= 14ani(vdntaMihaeleD.


g

4.
5.

3 4 +3 O:A +2 ;

Exercitii ii probleme - NIyEL SPoRIT DE DInCULIATE

29 (4+5):29
9 = 20 (elevi); l0+ l0= 20 (bdieti$i fete): 10fete
si l0 bdieti au rEmasin clasi.
IatAcatevaexemple:
'1 2 + 5 < 9 5 - 5 l ' 6 8 -4 <6 2 +7 ;

6.

74 + 3 = ' l ' 7 :
6 + 82:88;

7.

c +l = 4 9 ;

6 3 +4>55- 5|'

8 7 -6 :8 1 ;
6 6 5 :6 1 ;

c : 49 -l ;
n+ 5= 41-

c:4 8 ;
?= 41

4.

66+ 3:69;
92+ ' l:99.

b +1 :48;
-\.

64 2> 64

? =4 )

b:48

l;

b= 47;

2.2.ADUNAREA SI SCADEREANUMERELORNATURAIE DE LA OLA


1OO,
CUTRXCEREPESTEORDIN
2.2.1. Adunareaunui numfu[atural fomat din zeci si unitAticu un numir natural
fomat din unittli
Sctdercadintr-unnumfunaturalformat din zecisi unititi a unui numexnatura1
formatdin unititi

Al Exercitii $iprobleme- NNaELDE BAZA

s.

5
ql @
Ell

8z: _r ,@

8; L66l 8

s6:E-

42: @

6. a) 9l (timbrestrdine);b) 79(timbreromdneqti)
$

s8: 74 Lb.z)= 1

7.

-87= 9.
37 9:28(peqti).

Exercilii qi probleme - NI\aEL MEDIU DE DIFICULTATE

2.

9l-3:88;

4.

Vezischemele
demaiios:

9 3 4 -8 9 .

3.

#*ffi-

9 2 -8 8:4;

92 87:5.

,,# *rE-

5.

(b , 2 ) ( c , 3 ) = 9 3 - 7 =8 6 ;
(a,1)+(6,3)=86+9:95;

6.

a 9 = 7 8 , a - 7 8 +9 :

db:

dbdE

(c,2 ) ( a,3) =83 s:78;


(a,2)+(c,r):79 +3 = 82.

a =8 7 . 7 . 9 +89=98; 9t- 7=84; 98>84.

@ Exercitrii ti probleme - NI\aEL SpORIT DE DIFICULIATE


1.

9 8 - ( 3 4 9 ) : 9 8 2 5 =7 3 ;9 8 (3 4 +9) =98- 43=55.


73 5 5= 1 8 ; 73> 5 5 .

2.

(20- 9) + (88- 9): rr + 79= 90.


a + 9 = 9 7 - 9 : 4 +9 =8 8
a :8 8

3.
4.

5.
6.

9 ; a=79.

al nurnerelor
este43,42,34,32,24 ,i 23.
$iiul descrcscdtor
4 3 -9 -3 4 ;
4 2 ,8 =3 4 t 34- j =2j;
3 2 -6 =2 6 ; 2 4 -5 =1 9 ; 23 4: t9.
13+31=44(sumn);44+44=88(dublulsumei);88-9=79.
92-8=84;
84-9 = 75(altreilearumix).

8 + 8 8 = 9 6 . ' 1+5 9 =6 6 ;
38+8 = 4 6 ; 3 7 + 8 -4 5 ;

7.

4 1 + 9 =5 6.
'7 +3 '7 =44;

9+ 39:48;
36+ 6=42.

2.2.2.Adunareaunui numir natual format din zeci Si unitili cu un nulnir


natwal formatdin unitili
Scidereadintr-unnumdrnaturalformat din zeci ti unigli a unui numir natural
formatdin zeciqiunite!
E

Exercitii$iprobleme- NI\IELDE BAZA

4.

Ze+ 5 = 23a 9' 3l :31 (A); 35+ 7 = 32+9. 42: 41(F).,


1 9 + 2 8 = 2 8 + 1 9(A ).

5.

36+ 8 :44 (ftuctekiwi).

6.

23 4: 19(fluturivizu{i deAlexandra); 23+19=42(fluturivAzuf, intotal).

7.

39+43 = 82(porumbei).

@ Exercilii 9i probleme - NI\aEL MEDrU DE DIFICULTATE


1. (48+ 39)-(48 - 39)= 87 9:78;
2.

$iruleste:9, 18,27,36,45,54,63,72,81,90, 8l 36:45.

3.

(82 4 7 ) + 3 8 = 3 5 +3 8 =7 3 .

5.

(42 + 3 8 ) + ( 4 23 8 )=8 0 +4 -8 4 .

6,

32 19=13; 43 19=24:

13+24=3'1,37+2'1=64.

7,

33+29=62t14+29:43t

62 43=19; 19 l'7= 2.

g
l.

4 . (9 2 9) 39:83,39= 44.

Exercitii$i probleme- NIVEL SPORITDE DlFICLLTATE


Exemplu:34 + 22 + 28: 84.

2.

$irul numerelornaturalede doui cifre identice,scrisin ordineqescdtoarc


e s t e:I 1 . 2 2 . 3 J . 4 4 .5 5 .6 6 .7 7 .8 8 5 i 9 o .
a ) l1 + 1 8 : 2 9 ; 2 2+1 8 :4 0 ; 3 3 +1 8 =5 1 ; 44+18:62; 55+ 18:73;
h )66 1 9 : 4 ' 7 ; ' 7 '1 -1 9 :5 8 ; 8 8 -1 9 =6 9; 99 19= 80.

3.

Observim cAfiecarenumdrseob{inedil1numirul anteriorplus numdrul


de segmente
din careesteformat:3 + 5 = 8; 8 + 7 : 15j 15+'1 : 22, deci
2 2+ 10 : 3 2 t
3 2+1 9 :5 1 .

?REGATIM PERTORMANTA!

4.

Numirrrlcareurmeaza
in $ireste58+ 12='70. Deci l1 3j=33.

5.

Numdrulcareurmeaziin qireste88+ 14: l02.Deci:102 2:100.

6.

Regulazarului:llumArultotal depunctedepe feteleopuseesteegalcu7.


De c r : 4 + 3 : 7 ; 2 + 5 :'l ; I+6 ='j
3 +5 +6: t4; t4+ 39:53.
7. Respectandregula
zaruluiavemlaprimul cnb:z+5=j: l+6:j: 4+3:.7.
Laal doileacub | + 6:7, 2+ S ='7, 3 + 4 = 7. Nu sevid numerelela
primulcub:5,6,3;laaldoileacub:6,5,3,4.
D e c i . s u m a \ a fi r56 -3 O+5 tl t4 -1 0 | l0 12=12.

Et/ALUARE
Testul ff. I'
3.

Reprezinttgi-afic:
E|--l{e
1)CAtcdntiregte
Isabelle? 3)CatcentdreEte
Elena?

: ----EM*-,-

2 tKg

4.
5.

?kc

2k g^=2 e k g :
..^.J 7"k g-

J t k s r 2 k s l. ] k s .

z , L ar canEfe$te L ttsttna ,,

2 9 kg +2 kg =31hg;

13 , 1 4 q i l 5 ; ( 1 3 +1 5 )+a :9 9 ; 2 8 +a :99, a= 99_28; a=71.


n - 1 ; n ; r + l ; r-1 +.{+l +5 :3 1 ;
Zx+5:31, 2x= 26.
13+ 13:26,deci:12,13$i 14.

Testul nr. 2
7 8 + a : 8 7 ; a =8 'l -7 8 =9 .

4 . 7 8 +9= 87.

5,

33 + 9 = 42(numirulla carelocuie$te
Emit);
33 - 9 : 24 (numard la carelocuiegteDenisa).

6.

l6 + 16= 32,decisunt16fete$i 16b6ieli.

7.

a)CdrcenliresteAle\andru?
2c kg- 8 kg=17kg.
b) CetcanUrefre
fratele
lui.Vlddur:17kg-_25kg-, l2 kg.

NUMEnE NATIJRALE
DE L.l\ roo la r ooo

3.1.FORMAREA,CITIREA qI SCRIEREANUMERELOR
NATURALE DE LA 1OO
LA 1 OOO
6

Exercilii $i probleme - NI\IEL DE BAZA

6,

Vezi tabeleledemaijos:

7.

m+l
885 886 8 8 7
499 500 501
8 9 8 899 900
a) 999; b)998; c)987; d)969.
l!

l.
3.

nl
'799
899
99ll

n+ l

800 801
900 901
999 I 000

Exercifii $i probleme- NN/EL MEDIU DE DIF'ICULTATE


530,620,7'10,940;
b) 503,602,707, 904.
^)
a) 198,200,202,204,206.208:'
b) 198,2Ol,204,207, 210,213
c) 198,202,206,210,214,2l8td) 198,203,
208,213,218,223.
a) 9e!;
b) q87;
c) 789;
d) 987.

5.

a) 792,794,796,798,800,802;h) '79r,793,'795,'797
,'799,801.

6.

a) | 10,.220,
130,440,550,660,770,880,qq0;
h) 970,860,',ts0, 640,530,420,3 10,200.

12 8| 1 2 9| l 3 0

E%Teeellood.

498 499t500

@ Exercilii 9i probleme- NML

SPORIT DE DIFICULTATE

2.

431 - 4 0 0 +3 0+1; 576:500+70+6 ; 6 8 2 = 6 0 0 + 8 0 + 2 ;


' 73 =7
9 0 0 +3 0 +9; 873=800+70+ 3 ; 9 8 4 = 9 0 0 + 8 0 + 4 ;
=3
32 9 0 0 +2 0 +9i 243=200+40+3; 1 9 9 : 1 0 0 + 9 0 + 9 .
241.64q.810.4qq.66b. g4q.
3. | 22.11
23i-I24,788,@ 790.

4.

105,106,l07,ml

5.

909,808,707,606,505,404,303,202,101;
919,818,717,616,515, 4t4,3r3,2r2,rrr.,

l.

tt

8e7,898,see,@[

sqg 898 797 6s6 59< 4q4 141 .q. l9l.

6.

t35,246,351,468,
531,642,751,864.

7.

a) 102,103,105,108,tt2,117,123,130;
b) t 2 q . t 2 6 . t 2 3 . t2 0 .I t7 . 4 . I I t. 1 0 8:
t-, 123.223.323.423.
523.623.723,823;
d) 121"122,r23, r24,l2s, 126,r27, t28,
e ) 1 1 3 , 1 2 3 , 13 1
34
, 3 ,1 5 3 ,1 6 3 ,1 7 3 ,1 8 3.

3.2.COMPARAREAgr ORDONAREANUMERELOR
NATURALEDE LA 100la I 000
Exercitiiti probleme- l\IVEL DE BAZi
3.

a)@

5.

224,426,644,888;224< 638;426< 638. 644> 638. 888>638.

6,
7.

600,601,602; b) 799,800,801,1-s1Z
4. a)B S00;b)c301.

.j9g>
639;
T!9,453,573,799,957;229<639 453<639 573< 639;
-95',7
> 639.
^)

Il'7 > 102. b) 109< l1l.

@ Exercilii qi probleme- NfVEL MDDrU DE DIFICULTATE


l.
)

t r I < 999;222< 999t,333< 999 444< 999t,555< 999; 666< 999;


777< 999; 888< 999; 999=999.
l8l, 282, 383, 484, 585, 686, 787, 88S,989.
979, 869,',tsg, 649, 539, 429, 31s, 20s.
t4'1,25',1
,367, 4.t7,587,69'7
.

35 aproximatla zeci este340,pentruci estemai aproapede


^.,.1\f}m-arll
340decatde 330;
372aproximatla zecieste370,pentrucdestemai aprcapede
^._-Nurnirul
370
decetde 380;
.^ Numfuul 396 aprcximatla zeci
este400,pentruci estemai aproapede
400decatde 390.

Exercitii$i probleme- Nft EL SPORJTDE DTFICULTATE

l.

a) 420,531, 642,'753,864,g75l
b)_Numdn 864,aproximatla zecieste860pentruce estemai aproape
de
- , decelde870;
860
_ Numiml 864 aproximatla suteeste900pentrucd estemai aproapede 900
decdtde800.

2.

841. 631 427. 211;


^t Numirul-217aproximatla zecieste220pentuca esie
b)
mai aprcapede
220 decdtde 2701,
217 aproximatla suteeste200 pentrucd estemai aprcapede
- - -c)Numnxul
200
decatde 300.

3.

140 , l l 4 - i l ,r 4 2 . 4 . a ,)1 0 ,2 r,3 2 ,4 3 ,54,6s,' 16,8./,98;


b) 98= 98.

s.
6.

998,987,9'76,963,954,943,932,921,
910; b) 910< 911.
^)
a)611;
b) 116;
c) 611> 116.

1,

a) 698;

b) 879;

c) 948;

d) 987;

e) 9j5;

f) 864.

EVALUARE
Testrtl ff.
l.

187 <1 8 8 . 2 . '152>751.3. 864=8 6 4 . 4 . 5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 3 , 5 5 4 .

s. 555,556,557,558,559.
Testult|f.2
2,

L) 639,638,635;b)335,320,329. 3. 427C,399e,325,21'1..

4,

a) 41s,420,42s,430,43s,440,44s;
b) 810,800,790,780,'77O,',760,'7
50i
c) 200,250,300,350,400,450,500.

s.

614,6.13,
612,6!1,610,609,
608,6QZ,
606,605,604,603,602,601,
600 .5 q c.5 q 8 .

6.

699,'7
00,M,',l 02,1M,'704,195,706,1M, 708,1r9,710,11,r,712.

AuUNAREA 9TScADEREANUMERELoR
NATURALEI,ELAoTaT ooo

4.r. ADTJNAREA
qr scAornna NuunRELoR NATnRALE

DE LA OLA 1 OOO,
FAR,{ TRECERB PESTE ORDIN

4.1.1.Adunareaunui numir natural format din sutecu un lumir natural


format ditr zecisauuniti$.
Scidereadintr-un numir natural format din suteqi zecia zecilor
saudintr-un numir format din suteQiunitili a unititilor.
A

Exercitii 9i probleme - NML

DE BAZA

3.

a) 400+ 50=450;
c) 900- 300= 600;

4.

4 0 0 - 2 0 0 :200;500 200= 300; 50 0 - 3 0 0 : 2 0 0 ;


600 300= 300; 600- 400= 200; 700 400=300.

5.

50 0 3 0 0 =2 00;500+300: 800;50 0 - 4 0 0 : 1 0 0 ;5 0 0 + 4 0 0 = 9 0 0 ;
900 100= 800;900+ 100= 1 000;600+ 300= 900;600_300:300.
(300+ s00) 400= 800_400:400;
(200+ 700) 400= 900_400_s00;
( 4 0 0+ 6 0 0 ) 400=1000_400_60 0 ;
( 7 0 0+ 3 0 0 ) 400=1000_400=60 0 .

6.

7,

b )7 0 0 + 9=709'
d) 820 20: 800.

3 5 0 + 3 5 0 = 70 0 .
@ ExerciJii gi probleme - NML MEDrU DE DIFICUT--TAIE
a + 99 : 899; a = 899- 99; a = 800.

a + 1 1= 4 1 1 ;a - 4 1 7- l I; a = 4 OO.
o. r ) 5 + 6 0 0 = 6 0 5 ; b )9 +8 0 0 =8 0 9 ; c) 30+ 700= 730.
7. 100+ 94 = 194(puncte).
@ Exercifii 9i probleme - NML SPORTTDE DII.ICULIATE
l.
(100+ 9) + (390- 90): 109+ 300:409.
,

99 ll0ol 101

(9 9 +l 0 l )+t=2 0 0 +1= 201.


490- 30- 30- 30 = 400. 4.
900+ 400+ 190+ 970;700.193.
70
300
3
970
700
193
tntCAtltra re RIOnwel,.g I

5.

+ A: 225hn - 5km:220km;
Bucure$ti
Bucweqti--+B: 404km
4 km: 400km;
Bucwe$ti+ C: 430km- 30 krn = 400km;
Bucureqti+ D: 590km 500km: 90 hr.
t20

206
R

7.

300

410
L

500
T

6
I

990
F

136 6 - 30 = 100(creioane).

4.1.2. Adunareautrui numir traturalformat din sute!i zecicu un numir


natural format din unitili,
Sciderea dintr-un numir tratural format din sute, zeci $i unittrti a
unitililor.
E Exercifii Siprobleme - NIVEL DE BAZA
4.

530+
8

s3 8

4't0 +
9
479

7'10+

'165-

771

760

125,
5
120

,144

__!

'140

6.

a) 832 2:830;

b) 850+ 8 = 858;

c) 978 8 - 910.

7.

a )8 9 0 + 8 = 8 9 8 ;

b )5 8 0 +7 :5 8 7 ;

c) 330+ 1- 331.

@ Erercilii qi probleme - NI\aEL MEDIU DE DIFICIITATE


l.
a )2 J q q = 2 3 0 : 4 q 8 8 4 s0 : b )3 8 1 3 380; 182 2= 180.
c )9 2 6 - 6 = 9 2 0 ; 8 1 8 8 =8 1 0 ; d )7 1 5 5:710; 624,4= 620.
2.

300+ 5 = 305Oerechidepatine); 305+ 70 = 375(ochelari).

3,

2'18 20 - 20 - 30 - 8 = 200 depagini mai are de citit.

4.

(5 3 1 ' 7 )+ 5 - 5 3 0+ 5 : 5 3 5 .5 . (7 9 0 9 0 )+ 40+5= 700+ 40+5= 745.

6.

1 0 0 + 2 0 + 6 = 1 2 6(o cu ri ).

PREGATIM IERfoRMANIAI

1.

Exercilii ri probleme - NML

SPORIT DE DIFICIT.I]TATE

Vezitabeleledemaijos:
2'10t24(
360
b
t

426

1+b 27(24:

4.
7.

a) 200 + 3 = 203 (crizanteme); b) 200 + 100= 300 (gaxoafe);


c) 203 3 :200 (lalele).
Alexa r andutcelemaimultebilele.
Da. Elenaqi Biaacaau vandutimpreuni 300 de bilete adici tot atateacat
Dorian.
180+ 8 = 188. 5.
99'l 7 :990.
6,
998 8 - 990.
'770+
780+
360+
43'7
855
866,
987756
'789
'7',1'7
368
430
850
860

4,1.3,Adutrareaunui numir natural format din sutesi zecicu un numir


natural format din zeci.
Scidereadintr-un numir natural format ditr sute,zeci$i unititi a
zecilor.
E Exercifii ti probleme- NML

6.

7,

DE BAZA

123
20 50
103 203
F
o

379 42r- 46',1- 59r70


20 _!g e0
309
AR

401 40'7 50t


TE

686- '713- 833- 94980 r0


30
40
606 703
803 909
BI
N
E

PREGiTIM PERFORNhNTAI

ti probleme- NML MEDIUDE DIFICULTAIE


E Exercitrii
1.

40 + 109= 149.

2. 998 90 = 908.

3.987 80= 907.

5. 139 30= 109.

6.S88 80: 808.

4,

539

30 = 509.

7.

s99

90 = 509.

@ Exercilii 9i probleme- NML

SPORITDE DII.ICULTATE

1.

987 - 8 0 : 9 0 7 .

4.

a)8 0 2 + 9 0 - 8 9 2 b
; )8 0 9 +1 0 =8 1 9 c)7
; 8 9 S0=709;d) 820_20= 800.

5.

a)8 7 3 - 7 0 - 8 0 3; 8 7 9 7 0: 8 0 9b; ) 8 9 8- 90: 808;899- 90= 809;


c )9 0 3+ 6 0 : 9 6 3; d )9 1 5 1 0 :9 0 5 .
173 70 = 103. 7. 836_ 30: 806.

6.

2 . 1 9 9 9 O=1 0 9 .

3. 679 1O= 609.

4,1,4.Adunareaunui numir format din sutecu un numir format din zecisi


un it i! i.
Scidereadintr-un numir format din sute,zeci,i unititi a unui numir
formatdin zeciti unitili.

$l Exerciliiqiprobleme- NIVEL DE BAZA


5.

a )A; b ) F ; c ) A; d )F . 6 .3 0 0 +1 0 0 :4 0 0 (per i)300


; + 400:100fuomi) .

7.

140 4 0 : 1 0 0 ( c a i $ i ); 1 4 0 +1 0 0 +8 :2 48( pomi) .


@ Exercilii qi probleme - NML

MEDIU DE DIFICULTATE

1.

981 81=900.

2 . 1 0 1 +9 9 :2 0 0 .

4.

929- 9 = 920.

5. 300+ 200: 500(gnini);500+ 300= 800(ptslri).

6.

200+ 8 = 208(castane
adunatede Bianca):
208+ 50 = 258(castane
adunate
de Citdlna).

7.

200+ 300= 500(vederiareIsabelle);200+ 500: 700(vederiareElena);


200+ 500 400: 300(vederimai arenevoieEmil).

3. 9O9+ 40:949.

Exercitii $i probleme- NML

SPORITDE DIFICULTATE

548-2=546(desc[zutul);482= 46 6cezirtorul);
546 46:500 (restul).

l.

a ) { 8 0 0 1 0 0.-2 0 0 r t1 t- 2 3 t)= 500 | ii=sij


b) (900- 300 300)+ (50 + I + 2 + 3) : 300+ 56 : 356.
a ) 1 0 3+ 8 0+ 0:2 2 0 2 0 +3 ; b )6 0 6+ 90,0=602+ 4+ 90;
183 : 203(F);
696 : 696 (A).

4.

a) 4 3 0 +8 +08800+90+6;

b)90 + 6 + 7 0 0 E 7 8 7

4r8E 396

80-'7:

796fv 7os

5.

463- a=400t a= 463- 400; a:63 (perechidepatine).

6.

ll3

7.

103+ 40: 143(mafiniin paxcare


dupi-amiaz6).

13: 100(garoafe).

4,1.5.Adunareaunui numir natural format din suterzeciqi unitili cu ulr


numrirnaturalformaldin rute.zecisi unitili.
Scidereadintr-un numir ratural format din sute,zecis-iunititi a
unui numir natural format din sute,zecifi unititi,

Exercilii 9i probleme- NML DE BAZA


423+

'777+

*r"# mH
999

98',7-

w##ffi

444+

799-

222+

434+

l5J
99'7

333+

144

889

4'17

945134
811

989
422
56',1

356+ l2l = 47'1(salcamiomamentali.). 7. 723- tll = 12 (av\oane).


E Exercitii $i probleme - NI\aEL MEDIU DE DIFICIJLIAIE
1

a)983 232-151;356+
t2I=471 b) 23.t+2t2=449:.t54 123=631.
r) a : 399- 254 a = | 45; b) b = 254+ 145; S= 399; c) c : t56 _ 722;c = !34.
PRTcATiMPlRf oRi,4ANTAr

23s+t43=mmTSA
ti6+42!=Mtg-lffii

48s-r34=FxVAfmt
%6-425= Wsnlml

a) 164+ 120;160+ 120= 280;164 4: t6o decr,164


+ 120= 280+ 4=284.
b\ 2 '/3+ rll t 2 't0+ 110= 380;273 3=2 7 0 .l : 1 = ll0
+ 111= 380+ 3 + I = 384.
decr,273
r) 98'7
- 234ar70 + 129],b)305+152E 157+300;
75r E
299(FJ;
457 f4s7(A).
421+ 1'16=59'7(fotbali$tijuniori).
g

7.

875 323:552 0atele).

Exercilii $i probleme - NnaEL SPORIT DE DIFICLAiTATE

l.

/-1A

k-23;j:'l
36e
\
/i

ffi af f ia a

---o-

4,
222
5t7

A' A'

A''

AA,An An

Z :Z = r /:l
;tl \
l |] 8 rjrr 6s/]i 1 \ B 4 4 l r 5 6 5i 1 : \ lq So

o f\ol\oA\
lq87-654'llll

o o -d

jf2 t1 8jl

ll9j !2 42rl

A
A
/i\

/i\
'.\
f.....i n f,...i...,\
\---'l

/ i \

@5!-dl i\ N{il:t-Zl

,@l-,, i, - , \ o Z
\

\524+424-944

a,

\624-112=112\

{n
tatT i5t=) 1d
L

4.2. ADUNAREAqr SCiDEREA NUMERELoR NATURALEDE


LA OLA I OOO,
CU TRECEREPESTEORDIN.
4.2.1.Adunarea qi sciderea nurnerelor naturale formate din sute,
zeci qi unitili cind trecereapesteordin sefacela ordinul unititilor.
I

Exerci(ii9iprobleme- NML DE BAZA

5,

136+ 236= 3'72(maqi4ule


teleghioarel.

6.

254- 128: 126(paginimai aredecitit).


@ Exercilii qi probteme- NI\aEL MEDIU DE DIFICIJLIATE

r.

1 2 3 +2 4 9 :3 72;2.124+l t9=243;3. 1 0 7 llo 81 0 9 1


; 07+109=216
PREGATM?ERFoRMAMAI

3 8 4 - 1 1 9 = 2 6 5 ; 2 6 5 -a =1 0 '1 :,a =2 65 10' l; a=158.


1 0 0 + 1 0 + 3 :1 1 3 ; 1 1 3 +2 3 8 :3 5 1 .
120pasi

7,

6. 126+126:252.

236paqi

paql

527+ 120+ 236= 883(pati).


@ Er.ercigii
9i probleme- Nl\TL SPORITDE DTFICULTATE
a

336= 634; a=634+336;

a= ll7
b=ll2
c=223

b=l l 0 +2 ;

b: ll2;

a:9'10.
c:a+ b;

2. 326+41'7=743.
c=lll+ ll2

c= 223.

a+ b +c=4 4 6
G +F+T=3 4 7

F + G :231

G+T:233

347- 231: 116(trandafiri);


34'/ 233= 114(frezii);
231- ll4 : 117(garoafe).

lllTol + m-fd: Dlsf4l

1.6f4Td- l3ltn:EnEl

4.2.2.Adunareaqi scidereanumerelornaturaleformate din sute,zecigi


unitifi cendtrecereapesteordin sefacela ordinul zecilor.
I

4.
J.

Exerciliisi probleme- NI\TL DE BAZA

a) 139+ 278E 529- t34t 41',1>395'7242319346+ 264t493< 610;


+2n864J -29t; 510>352;835-340E239+2S1
495< 520.
b) 23',1
Vezitabeleledemaijos:
216 327 438 549
t + 1 9 6 4t2 523 634 145

b
913 824 '135846
b 192 '72r 632 543 654

a ) a - 2 5 1 : 2 91 ; a = 2 9 1+ 251;a = 542;b\ 9'76- a:594:


a = 9 ' 7 6 - 5 9 4:3 8 2 .
7. b - 273= 394 b : 394+ 2'73tb : 667.

It

Exercitii $i probleme - NML

MEDrU DE DIFICL.IITATE

l.

349+ 361= 710.

2.

345+
359
'704

445+
465
910

133+
.777
910

222+
589
8r1

3.

632l'77
455

104
485
2r9

836
157
67-

.t24_
285
49

4.

a) 318;

5.

199+ aa-a.+
iEi: 42\ ;Ai + AaA= 42r- 1s9, Aa +Aa = 222:

b) 668;

c).ts't,

242+
649
sT
7lt
568
r43

t2I+
t.1g
300
9t2259
653

d')j1.1.

tlt + 7l l = 222,dec199
t + ll1 + 1 1 1 : 4 2 1 .

6,

834 r93- 64L

7.

93:l_t39:792.

@ Exercilii 9i probleme - NML

SPORIT DE DIFICULIATE

1.

a) 395;

2.

a + ' 7 8 6 5 3 2:8 9 i
4 3 6 +2 4 3 _ a=132
a_371= 402 205
a+254=89'7
6j9 - a= 132
a 371:19.7
a : 8 9 7 -2 5 4
a:679_t32
a=l9:' +3:l
a= 643
a = 541
a:568

3.

(149+ 189)+ 222 560.


-

4.

a) Caxeesteca.ntitatea
vandutia douazi? 156kg + 168kg : 324kg;
b) Caxeestecantitateatotali vanduti?
f SAkg + :Z+ tt = aAOti.

5.

1 9 8+ 1 9 9= 3 9 7(D A ).

7.

F + R + B: 4 8 9
F +R =3 0 0
a) Catemingi debaschetsunt?
b) Catemingi de fotbal sunt?
c) Catemingide rugbisunt?

b) 448;

g 206;

6,

d')2s6.

5 6 2 _ 265= 29j; 2+9+ .t:78.


R +B:310
489 300= lg9;
489_ 3tO= lj9:
310_ 189_ 121.

4,2.3.Adunareaqi sciidereanumerelornaturaleformatedin sute,zecisi


uniti$ cendtrecereapesteordin sefacela ordinul zecilorsi al unititilor.

!l

Exercigiiqi probleme- NML DE BAZA


(324- r99) + (156+ 288): r2s + 444: 569.
L ) a b :29 6
c + b =3 9 4

b ) a +b =1 5 9

a+c-690

c) a+b:168
b+c=127
a + c = lll

a +2 b +c=4 3 5

2a+ 2b+2c:400

It
l.

Exercilii Siprobleme- NML MEDIU DE DIFICULTATE


= 439 ( 4 + 3+ 9:
2 . ',124- 285

1 6 3 + 5 9 8 = 7 6 1(7 +6 +l =1 4 ).
149,153,15',1,
161,165,169,173.
+
a) 149 153+ 157= 459;

4.

16) .

b) 165+ 169+ 173:507.

45'7lei - 248 lei = 209 lei.


0 - l q l ^ l q 2 ^ tg l

r9 4 tsj

B Exercifii Siprobleme - NML

tq 2 tst

lq4

SPORIT DE DIFICULIATE

t.

Vezi carcd aHturat:

Vezigirul:l1l, 113,116,120,125,13l, 138,146,155.


a ) 1 1 1+ 1 1 3+ 11 6 =3 4 0 ; b (1 4 6+ 1 55) 138= 301 138= 163.
199- 198+ l9'7- 196+ 195- 194+ 193- 192+ 191- 190= 5.
t
I
I
I
I
a + b + c : 236+ 789+ 398= 823.

PRECATIM ?ERIORMANTAI

EYALUANE
Testul rrr. I
l.

1 0 1+ 1 1 0 + 20 0 =4 1 1 .

2.

$irul este:209,902,290,920. a\ 920,290:630;

3.

800
124
6'76

676+
123
799

4.

b) 902 209= 693.

102+ to4 + 106+ 108= 420

Testul ff. 2
1.

1 0 1+ 1 0 2+ 103+ 104+ 105:515.

2.

105- 104+ 103- 102+ 101= 103.


l1

3.

99tj)98 + 991- U96+ 995- 994+ 99L992 + g9r: gg5.


rlll

4.

a) Numirul pixtii comunea celor 4 cercurieste999;


b) 999 357+ 199= 841.

5.

4.3 5 9 ;

Fl
-

8.349;

D. 3 s 9 ;

8.339.

ET.EMENTETNTUTTTVE
DEGBoMETRTE

5.1.F'ORMEPLANE: DREPTUNGHIUL, PATRATUL, CERCUL,


TRIUNGHIUL
I

Z'

Exercifii qi probleme - NI\aEL DE BAZA

reprezintd
pitratutdin
jilra A imUeunicufigurileB 9i C prin asamblare
U"
3. 7 riunghiuri. 4. E.
5. C.
6. a) E; b) E.

7.

A-B

/\

ctrD PfiP
\/

@o
@ Exercilii gi probleme - NML

MEDIU DE DIFICULTATE

1.

<)
\,

,,

10drepnrnghiuri.

6.
g
l.

7.

A. C !i E.

Exercilii $ probleme - MVEL SPORIT DE DIFICULTATE


20 detdunghiuri.

24 de pitate.

/l\ /'l\

4.

A
6.

//t'/l
//t'//t

,r#

'#)
5.2. FORME SPATIALE
E Exercitii ti probleme- NItaEL DE BAZA
1.
4.

Da! Desfd$uaxea
cubuluiestecorectd. 2. 6cuburi. 3. g cuburi.
9 cuburi.
5.
Desfiqurareacubului estecorectd.

6.

2ldecurii.

7.

20 decuburi.

EYALUARE
Testul nf I'
l.

a) Da; b) 14 hiwghiuri.

2,

29 de pitxate'

3.

8 drcptunghiuri;

4.

5 cercuri.

Testul nr. 2
10cuburi.
,

Corpul E nu a fost folosit la colstruirea personajelor.

UNITATIDEUAsunA
6.l.MASURAREA LTJNGTMILOR.METRUL

Exercitrii
9iprobleme-NML DE BAZ.{

a) 395mm;
)

b) 206cm;

c) 2'76dm.

a = 4 5 0m - 1 2 3m; a :3 2 7 m;
b )a=900m- 423m; q= 4j.jm
^c )) a = 1 2 9 m + 1 4 3 m;
a =2 '7 2 fi i t d )a=800m 432m; a= 368n.' .
123m+298m+ 724m:545 m.

4.866m- li'i m- 118m- 5lt m.

J.

(429m+ 536m)- 179m = 786m.

6.

125m+ 125m+ 725m + 125m: 500m.

7.

539m

13yn

239m

539m+ 139m+239 m = 917m.

E
l,

Exercitii ti probleme- NML


18m
124m

MEDIU DE DIFICULTATE
Careestelungimeagaxduluivecinului?
124m + 18m: 142m.

Celungimeau,in total,laturile
triunghiului
mic? 21rl,+2m+2m= 6m
Celungimeau,in total,laturilehiunghiuluimare? 4 m + 4 m + 4 m = l2 m.

3 m + 3 m + 3 m+ 3 m + 3 m + 3 m= 18m ;
3 m + 3 m + 3 m + 3 m + 3 m+ 3 m+ 3 m + 3 m = 2 4m ;
3 m + 3 m + 3 m + 3 m + 3 m = 15m;
3 m +3 m + 3 m+3 m+3 m+3 m+ 3 m : 2 1 m ;
3 m + 3 m + 3 m + 3 m: 12m.

O
O
@
@
O

3 m + 5 m+ 3 m: l1 m (drumulcellung);
2 m+ 5 m+2 m = 9 m (drumulce1scurt).
3 m + 3 m + 5 m+ 9 m+ 7 m = 27m (drumulcelmailung);
3 m + 4 m + 9 m+ 7 m= 23m (drumulcelmaiscurt).
Traseulpunctat
axe:3 m+ 3 m+ 5 m + 9 m +'7 m= 27m.
6.

TraseuldelaA la H este: 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m = 25 m;
Traseulde laA la S este: 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m :30 m.

7.

TraseuldelaA la H este:3 m + 2 m + 4 m + 2 m + 4 m : 15m;


Traseulde laA la S este:2 m + 2 m + 4 m + 2 m + 2 m + 4 m : 16m.
Q

Exercilii 9i probleme - NML

spORIT DE DIFICULTATE

l.

Careestelungimea?29 m - 5 m J4 m;
Careestelungimeatotald a latudlor tercnului?
2 9m + 2 9m + 3 4m+ 3 4m= 1 2 6n .

2,

Careeste151imea
cu4ii $colii? l02m 23m=.jgm;
Careestelungimeatotald a laturilor curJiigcolii?
'79m+ 79m+ lO2m+ 102m= 362rt1.

4.

Lungimeataseuluide laA la H esrc:


123m+ 123m + 123m+ 123m+ t23m+ 123m + 123m= 861m.

5.

AC : 4 9 c m + 7cm; A C =5 6 cm; B C= 49cm+ 56cm= 105cm;


B C = 1 0 5c m; A B +A C +B C =4 9 cm+56cm +105cm =2l0cm .
97 cm+ l8 cm= 115cm.
Sumalungimilortuturorlahrilor este:97 cm + 97 cm + 115cm _ 309cm.

6.
7.

I cm -icm- 2 cm 2 cm = l0 cmUrerimemrl
dreptunghiului)i
4 m + 4 m + 4 m + 4 m = 16m (perimehulpAratului din mijlocj;
8 m + 8 m + 8 m + 8 m = 32 m (perimetrulpitratului mare).

6.2.CANT,{RIREACORPURILOR KILOGRAMUL
1.

a)2 7 3k g ; b ) 3 5 7 kg .

4.

78 kg + 78 kg:156 kg (scrumbie);
75 kC+'75kC+ "tskg= 225kg (somn);
156kg + 225kg = 381kg (cantitatea
totalAdepe$te).

5.

125kg + 125kg + 125kg = 375kg (bomboane).

6.

115kg + 75 kg + 55 kg + 565kg = 810kg Gtrugud).

7,

l'13k9+ 127kg = 300kg (or4;


139kg + 173kg + 300kg : 612kg (cantitatea
totalddecereale).

3 .5 3 ks 5 kg=4ske.

6.3.CAPACITATEAVASELOR LITRUL
l,

a)4 1 4 l ; 5 1 9l ; 5 2 6 I;

2,

t"; tt)698L; c)4554; d)4861.


^)930
2 | + 2 l . + 2 ! , +2 l . +2 I + 2 ! + 2 1 +2 l + 2 t + 2 |= 20 L.

3,

b ) 2 8 4I;4 5 5 t;4 08!..

4.

4n f - 124!. = 299 4 (cantitateade motorini din al Illea tir);


423| + 299| :722 !"(cantitatea
demotorini din celedou.[rezervoarc).

5.

112! +113| = 225 I (cantitateade lapte din a douacistemd);


112l + 225! :33'l !. (cantitatea
de laptedin a treiacistemd);
337 !. - 112I = 225 L (cantitateade laptedin a patracistemi);
112| + 225 | + 33'7f + 225| : 899| (cantitateatotali din cele4 cisteme).

6.

3 8 , + 1 4 8 / + t 5 2'

4 3 8 t. 1 .

B q r,23qt

324t 702t.

6.4.MASURAREA TIMPULUI
1.

30deminutepe zi inseamniI ori la 2 zile.in 366dezile,avem183deore.

2.

x + x + 4 . o j + 1 2 a n i =3 6 a n ia; + r + 1 6a n i= 36ani;r + r =36ani 16ani;


x +.r = 20 ani; l0 ani+ l0 ani:20 ari.
Mihneaaie 10ani,soralui 10ani + 4 ani = 14ani.

Vezi rabelul:
Mai devreme Acum
cu 3 ore
12
l5
9
t2
14

2I
4.
5.

6.
7.

24

Mai tarziu
cu 3 ore
l8

15
20
3

50 min 9 min = 41 min.


a) 6l ani + 3 ani : 64 ani; g ani + 3 ad : 12ani; b) 6l ani- 9 ani = 52 ani;
64 an - 12an = 52 ani.Diferentade va.sti dintrc cele doui persoane
rimane h fel.
Da! DupI,56 de zile (8 saptimeni)va fi tot duminicd,deci ziua veriqoarei
estesambiti.
Luminile aprinsesimultanseconsumi in acela$itimD: 15minute.

6.s.uMTATrMOTYETARE
l.

Unitateamonetari nalionali: LEUL;


A. Subdiviziuniale moledei nalionale:monedade un ban,monedade 5 bani.
monedade l0 bani,monedade 50 bani.
B. Multiplii bancnoteide 1 leu: bancnotade 5 lei, bancnotade 10lei, bancrota
de 50 lei, bancnotade 100lei, banmotade 200 lei, barcnotade 500 lei.
t leu: 100bani; 3 lei = 300bani; 2 monedede 5 bani= 10bani:
3 moredede l0 bani= 30 bani.
o bancnotl de 1 lzu gi o monedi de l0 bani 22 monedede 5 bani.
-

4.

Valoarea lmei cirti

255lei
l 8 0 le i
493lei
529lel

Sumadati la casierie
260 lei
399lei
610lei
648lei

Restulprimit
5 lei
19lei
117lei
119lei

EVAI.UANE
Testul na. l'
l.

l0 l

3.

8 3 2m - 2 3 9m = 5 9 3m.

5.

632lei + r = 897lei;

4 ! . + 3 1 =9 1 .

2 . 3 tkg +32kg+ 33kg:96kg.


4 .1 2 -4 =or z8;12+3:or c15.

x:897 tei 632lei

x:265\ei.

Testut nr. 2
1.

14ani + 2 ani = 16ani (valstaftatelui acum); 14 ani 3 aqi = llani (vanta


surorii acum); 14 ani + 16 ani + I I ani : 4l ani (au impreuni acum).

2.

150lei - 50lei: l00lei.


3. februarie
careare28 dezilecdndanulare
365 de zlle 9129 de zl e candanul are 366 zile-

4.
5.

l5 m 3 m | 2 m (l e .ti me al 5)lm , 1 2 m
- 27m( olunsim esio lalime) :
21 m 2l m 54 m (douelungimiqi doualdlimi).

@@ @@
EvALUAREsuilATTvAGTNALA)
Testul nf. a
Vezi tabelele oe
de mal os:
al
a
a+ |
l8
16
t7
35
36
89
90
9l

b1
49
98
69

b+ |

50
99
'10

)l

100
7l

4.

s.

[ 6 < 7 <8 -l
ln <i4 <1 t- l

<2 4 <

ts6.87. 8tl

<60<

61

1 9 8< 9 t.1 o o l

Testul nr. 2
1.

a)25+ 6 = 3l; b) 29+ 13= 42t c) '79+'l :86t d) 16+ 75 = 91.

2.

a)

b6
b8

3.

4.
s.

54 84 12 9 8
52 82 '10 96
5 0 80 6 8 94
48 78 66 92
46 76 64 90

b)
4 -2

a6
a- 8

53 '71
5 l 69
49
4I
39
45 63

81
'79
'7',1

75
73

a)28+ 16+ 32+ 24= 60+40: 100; b)23+ 18+ 27+ 12=50+ 30: 80i
c)ll + 2 5+ 3 5+ 29= 40+ 60= 100; d) 1 9 + 1 1+ 4 1 + 2 3 =6 0+ 4 0 : 1 0 0 j
e)2'7+ t4 + 33+ 16= 60+ 30= 90; I) 37+ 24+ 13+ 26: S0+ 50= 100.
a )(3 9+ 4 6 )+ 50= 8s+ 50: l 3s ;
b)(73 38)+8=35+8=43.
a )( 5 7 +2 3 )-19=80 19=61;
b)(92 3't)-37=55 3't:rst
c) 29+ (38 19):29 + 19= 48.
Testul ff.3

1.

a) 900;1 000; 700; 800i


b) 500; 900; I 000; 400; 700; 800;
c) 500; 300;400;
d) 300;400.

2,

258<624;426< 624.636>624;824>624;
692>624.

3.

2 l S , l 3 q : 40 1- l l 9 : 6 3 3> l 3 q ; q

4.

r-900=0;

5.

. Iig.

i =9 0 0 +0 ; j r:9 0 0 ; I 900=2; y:900+ 2; lt= 902.


Avem:900 lgoil 902.

Ob s e r v a m ci8:9 7 +1 0 3 =10 0 0 ; 7 9 7+ 203= 1000;


decilui 503ii corespunde
1 000- 503= 497;
lui 403ii corespunde
I 000- 403= 597.

Testul nr. 4
1.

Vezitabelelede maijos:
a)

a- l

339
499

b)

d+ |

340

341

500
t20

501

119
998

999

1000

b
139
3"19
898
998

t2 l

b+1
140
380
899
999

b+2
t4l
381
900

1000

Vezi qirurile de mai jos:

ErmEFot

6 nmlEFo4m riltE lfd6l@

@ @ o@

o @o@@ @ o @ @

@A

@ AM

AM

A@

A M A@

a)799; 800; 801; 802; b)898; 899; 900; 901.


4.

9 + 1 0 2 5 : 1 06

5 . 9 9 7 9 :9 8 8 .

Testulru.5
1.

Vezitabelelede maijos:
a) Termen

Termen
Sumi
)

409 240 700 b) Termen

'103 '156900

30 8 200
439 248 900

J 50 600
'/00 706300

Telmen

Difercrti

a\ a+4 0 = 9 5 8 ; a =9 5 8 -4 0 ; d =9 1 8 ; 4 +70=889; a= 889- 70; a:819;


8+ a:8 0 8 ; a = 8 0 8 8 ; a =8 0 0 ;3 +a -'7 23; a:723 3; a= 720.
b)r+ 5 0 : 7 5 9 ; b :'7 5 9 -5 0 ; b :7 0 9 ], l +b :4Ol. b:4Ol- 1,; b=400;
b-20 7 6 7 ib = 7 b 1 2 0 1b =7 4 1 .5 -b =205. b=205 5: b 200.
'7+ b + c = ' 7 0 7 ; b +c:'1 0 '1 -'7 ; b + c : 100.4.333+ 222+ lll = 666.

5,

280lei+ 115lei: 395lei.

Testul nr. 6
'134152
582

6591'73
486

PRECATM ?ERFOII11,IA\TAI

584
192
392

4'13
192
281

443
l8l
2 62

339
153
186

229+
690
919
7

a)

334+
372
'706

246+
363
609

524+ 3 1 3+
383
395
'to8
90'7

Vezitabelelede maijos:
a
384 694 772
r + l ! 403 7t3 791
991845
146

822
756
66

b)

733467
266

644
278
366

2 5 5+
354
609

b
229 339 449
b+29 25E 368 478

535389
t46

: 219.
(124+ 824)- 729: 948_.'729

466198
268

5.978 199='779.

Testul nr. 7
1.

a) 112: b) 124; c)339i d) 203.

a)2-5

6 -8

5-4-3r

l +7r9=s o :

b )1 1 +1 8 +1 6+13+12+19+1 ,7 +\4= t2O;


c)t!2 + 137+ 123+ 118+ !33 + tl1 = 2"tO+ 260+ 280= 8t0;
d) l5l + 158+ 153+ 152+ 159+ 15't=310 + 310+ 3lO _ 930.
CAfipiersici suntin acealivad6? 455 _ 39 = 416 (piersici);
Cadpruni$i piersicistmtin livadd? 455+ 416: Bit (prunisi piersici).
4.

Ceteoi suntla fermi? 165+ 142= 30i (ol);


Cdteoi gi vaci suntla fermi? 165+ 3Oj = 472 (vaci qi oi).
CAteunitii-ri.comerciale
s-auinfiinlat
anulacesF,.n
W , 13g= 266{uniuli)i
LateuDrtalj
comerciale
s-auinfiinlalin ultimiidoiani?
12'7+ 266= 393tuniti,ticomerciale).

Testul nr. t
t.

123+ 42-l'/0 + 42+ 123; 165E23s; 500+ 30E 30+ 500+ 5;


535E530; 50+ 600E 600+ 30 + 20; 650E
650.

a) 173 470" 843;


Probi:470+ 373: 843 843 373= 4'70;843- 470= 3j3;
b) 883- 579= 304;Probd:304+ 579= 883; 883 304= 579.
Vezitabeleledemaijos:
a)
n +3 2 9
275 2 ' 1 5+3 2 9 =6 0 4
343
343+ 329:672
468 468+ 329 = ',79'7

l.

T$tul

a) 730; b) 812.
a) 249+3',15+ t2jE873;

b)

293
451

m- 164
293 164:129
3' 72- !64- 208
451 164= 28'7

na.9

't5t8873 b)2',72+ 500 3498t26; 4238126.

(576+ 282)- (842 537)= 858- 305= 553.


4.

Careestesuma? 426+ 38'/=813;


Caxeestenumfuul cu 352 mai mic decdtaceastisumi? 813- 352= 461.
Cenumdrseobfinedupi cesescade
diusuminumirul461?813,461 =352.
CAtelocuri aurdmasliberela irceputulspectacolului?934- 926= 8 (locuri)
Caf spectatod
suntin sal6dupdpauzd? 926-l'l + 19= 928(spectatori)
Cetelocuii au rdmaslibere dupi pauzd? 934 928 : 6 (locuri).

Testul nf. !O
1.

439+ 111: 55 0 .

458+175=633

912 t79='73

359+387='7
46

359+287=646 257+476:'t3

923 r',7',7:7

Cd{i iriqi s-auadusla floririe? 279+ 138:417 (irigi);


Cateflori s-auadusla floririe? 279 + 417: 696(flon).
PREGATIM ?ERFORMA\TAI

18 185=633

4.

Cateculegeride limba romAnds-auadusla libririe?


4'75 289= 186(culegeri);
Cateculegeris-auadus,in total,la libririe?475+ 186= 661(culegeri).

5,

Catetimbre strdineareAna? 325 + 275 = 600 (timbrc);


Catetimbre areAna, in total? 325 + 600 = 925 (timbrc).

Testut ff. I't


l. a)

b
a+b
,

t79 8 5 6 303 3'.19


379 109
439
5 5 8 965 540 8 1 8

b)

b
4 -b

873 325 '723 823


184 249 478 277
689 76
546

175+ 275+ 375= 825(pomi).


a) Celi elevisuntinscrigila handbalEivolei? 285+ 385= 670(elevi)r
Citi eleri suntinscrisilahochei?670_ l2c 541(elevi);
b) Calie_levi
sunlinscri5i
la bascher
5ibandbal?185+ 285= 4?0(elevi);
c) Cali elevisuntinscriqila b4schetgi hochei?185+ 541= 726 Gie.v.\:
d) Cdtiele!isunlhscrisila handbal
5i hochei?2g5 , 541 = g26{elevi).
a=l ' 7 3 , b = 3 7 1 a C a te ste ,,c,,?
3 7 1 183:188:
c + b - a - 1 8 8+3 i t,1 7 3 :3 8 6 .

Testul ||f. r.t


l.

a+b : 1 5 9
b+s = 2 7 9
a+2b+c=438

Adunirll cele dou6relalii:

3.

399 l4ddl401 Careestesumavecinilor? 399+ 401= 800.

4.

N um ixu l e ste2462+4+6=12.

Testul ff.
1.

!3

10 6 . lo 8 l l Tol l t2 114

Avem: I 0o+ tdalllbTr

rz+.114= 22 0+ 2 2 0+ 1 1 0 : 5 5 0 .

10 7 1 0 9h i l
113 115
Avem: 107+ 1&lil I +.t13 + 115= Z2O+ 220+ I 15= 555.
a + b + c = 372t a + l2'1+ b + 128+ c + 129: a + b + c + l2j + 128+ 129
= 372+ 127+ 128+ 129= 3'72+ 384= 756.
Catekilo$ame de struguli s-auculesa teia zi? 273 kg - 89 kg = 184kg;
Catekilogramede stluguri s-aucules,in total?
213kg + 54j kg 184kg = I 000kg.
5.

c d : 153;c - 279- 153;c : 753+ 219tc = 431;b - c = 53; b 432= 53.


b = 5 3+ 4 3 2 ; h-4 3 5 ; a -b =3 8 9 , a -4 85=389;
a:389 + 485:'a = 874.

Testll
1.
t

nr. 14

9 8 6 - 1 0 2 = 8 8 4.
Careestal doileanumtu?125+l=126t 125+126+c=378;
c - 3'78 (125+ 126);c = 378 251;c : 127.
Careesteal doileanumir? 187-1 :186; d+186+ 187:387;
a : 3 8 7 - ( 1 8 6 + 1 87 );a :3 8 7 -3 7 3 i a =1 4 .

4.

1 0 1+ 1 0 4= 2 0 5 ; 1 0 2 +1 0 3 =2 0 5 ;d e ci :205:205.

5,

(114+ 116) (77+',19)=230 1s6:',74.

Testul n8. tt'


l.

799+101=900;900 a = 399: d=900-399; d:501.

",

a = 6 0 3 ( l 0 l + 10 2 +1 0 3 ); a =6 0 3 3 0 6;a= 29' 7.

Cdtegumes-auadusla libdrie? 233 44: 189(gume);


Cdtepixuri s-auadusla libririe? 233+ 189= 422(pixuri);
Caterechizites-auadusla libdrie? 233+ lB9 + 422:844 (rechizite).
9 0 0 1 0 0 + 2 0 0 =8 0 0 +2 0 0 =I 0 0 0 .

Testul ff. t6
1.

a ) n + n : 1 16+ 1 1 1 ; m+n =2 2 3 ; c) p+p:118+ ll8; p+p= 236;


d)/+ / = 1 1 9 + 1 1 9 ; t+r=2 3 8 ; b )n +n= 1y1 a 1r , ttO.
e) m + n + p + r = 4'10;{) 2m+ 2n+ 2p+ 2r= l16+ 116+ 117+ 117+ ll8 +
1l8 + 119+ 119: 232+ 234+ 236+ 238 47O+ A.tO= 940.
a Ib
4-

251 Adunemceledou6relalii:

D:

a +;l --zsz
945 l-2
4.

r i -4 @5 r6 i 7 .8

O)-l0

945,55= 1000.

101+ 102+ 103+ 104:410. Termenuleliminateste105.


101+ 105: 206(sumatermedlorexhemi);lo2+ lO4= 206;deci2}6:206.
250m + 260 m + 2'10m = 780 m.

Testut nr. ry
l.

a) 16m; 36 m; 236m; b) 9 m; 99 m; 589m.

2.

230s; 400; 200m; l90m; !lQ!q.


Celimetria alergatatletulla al doileaconculs? 239m+ 19gm:437m;
Ca,timetli a alergatatlehrlla celedoui concursuri?239m + 437 :
m 676

m.

Cad flri de api slltrt in al treilea baziu? :/25| _225 l. = 5OO


t;
Califitrisunt,in total,in celetreibazine?l2Sl+125 l+SOOI=,150
I.
Catetilogramedebiscuitis-auadusla magaz:frr?
I'l2kE+ jg kg:251kg.
Catekitograme
deorezs-auadusla magazin-?t72kg 251ke'4tkgi''
L areestecanbtalea
lotalade produse
adusala magazin?
t72kE+251kg+ 453kg = 876kg.

Testul nr. t't


1.

12 5m + 1 2 6m + 1 2 7m:3 7 8 m.

2.

in triunghiulADC avem:40 m + 30 m + 50 m = 120m;


in triunghiul
OAB avem:25m+25m+40m= 90m;
In triunghiulOBC avem:25 m + 25 m + 30 m = 80 m.
In dreptunghiul
ABCD avem:40 m + 30 m + 40 m + 30 m = 140m.

3.

Careestlungimeatutulor laturilor?
l 3 9m+ l 3 9 m+ 1 3 9m+ 1 39m=556m.

4.

Careestelungimeatuturor lahrdlor?
1 37 m+ l 3 7 m+ 1 3 7m+ 1 37m:548 m.

5.

Careestelungimeatlrtuor latu.ilor?
1 2 3m+ 1 3 9m + 1 1 7m + 1 50m: 529m.

Testul nr. rg
l.

a = 13'7m + 137m; a = 214m; c = 2'74m + 274m: c : 548m;


a + b + c = 274m+ 137m + 548m; a + b + c = 959n.

2.

7 zile +'7 zile + '1 zile + 7 zile: 28 zile.

3,

4,

Cdtezile sunt,in total, in lunile de vad? 30 zile + 3l zile + 31 zile:92 zile.


Catezile sunt,in total, ln lunile detoamni?30 zrle+ 3l zile + 30 zile = 91 zile;
Cetezile sunt,in total, in lunile de iami?
3l zile + 3l zile + 28 zile : 90 zile (februarie28 de zile) sau:
3l zile+ 3l zile + 29 zile = 9l zile (februarie29 de zile)
Catezile sunt,in total, in lunile deprimivari?
3l zile + 30 zile + 3l zile = 92 zi'le.
zlle + 7 zlle + 'l zlle + 5 zlle = 26 zlle:
^)'7
b) 12luni- 12luni+ 5 luni= 29 luni.

5. a) Am arut
10lei 25 lei 1391ei b) Am a\.ut 30 lei 50lei 734lei
Am primit 10lei 15lei 278lei,
Am cheltuit l0lei 25lel 245lei
Total
Total
20lei 40 lei 4l"l ler
20 le 25lei489lei

Test
l.

ff.2o

250!.; 252m; 254k9;


b) 383l; 389m; 289kg.
^)
5 2 41 - r 3 9 t
1 9 6 {.=r8 9 t.
3 . l l 7t+19 I 47r =89( .
C el u n g i m ae r ea l d o i l e a d ru m:4 1 0 m ljgm =291 m;
Caf metri misoari, h total, distantaparcursdde Citilina?
4 3 0 m + 2 9 1 m=7 2 1 m.
C e l il e i a a w r Mi h n e a ?2 cl e i-2 8 l e i , t57lej 214lei.

CI,'PRTNS
lndemn pntru un elvcareaebui si lnvetece esteperformanla . . . . - . . . .

3
5

I.TESTE INITIALE @E DIAGNOSTTCARI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.NUMERELE NATURALE DE LA OLA 10
3.ADUNAREA SI SCADEREA NUMERXLOR NATURALE DE LA O
LA 10

ClasaI

t0
t4

4.NIJMERELD NATURALE DE LA OLA 20

20
5.ADIJNAREA SI SCIDEREA IIUMERXLOR NATURALE DE LA OLA
20,FARA TRECERE PESTI ORDIN
6 . NU M I]R EL ENA IURA LE DE LA O LA 100 . . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . ,

32

T.ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA


.....................
0 LA 10 0. . . . . . . . . . .

38

INTUITIV EDE GE OME TR I N . . . . . . , . , . . . . , . , . , . .


S. ELEM ENTE

42

g.rrNrrATrDEMASURA
SUMIITIVaGTNALa). . . . . .
I0.EVALUARE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

II.SOLUTII SAURXZULTATE(SELECTIV).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
C la s aa I I - a

.. ....

69

1.NIJMERELENATI]RAIJ DE LA OLA lOO


'70
l . 1. Formarea,citirea Ei scriereanumerelornaturalede la 0 la 100 . 70
12
numerelor
natwale.... ..........
1.2.Compaxaxea
si ordonarca
DE
LA
NATURALE
2. ADUNAREA $I SCADEREA NUMERELOR
. . . . . . . . . . . . . . ' 76
0 L A1 0 0 . .
2.1.Adunareasi scidereanumerelornaturalede la 0 la 100,firi
. ' 16
............
t r e c e rpce s teo rd i n
qi scidereanumerelorformatedin zeci. . . . . . . . 76
2.1.l.Adunarea
2.1.2.Adunareaunui numir format din zeci cu un numfu format
78
.....
d i n u n i ta ..
f
dintr-unnumarfomat din zeci ;i unitd(i a zecilor
2.1.3.Scdderea
80
.........
s a u au n i ti ti l o r.

2. I .4.Adunaxea
unui numft natul

unnumdr
naturar
ro"'",#*f# $ffi:?:l'Xillllil'

siuDirdri
aunui
n,Ina,
n"*ur
iJflflliffiiffl:l linzeci
8l

2.2.edLrnarea
>iscadere.
i,,*.r"r",
b e ce r e p e steordin
.......

_. ""**|.

a. l" d iu rOO,
.,

85
:.:. r.ni**.u *ui nu,na,
nu*ulro-uioi",""i ii ,"i,rii *
numarDaturalformatdin unilali.S"aa"r"ujioo-,in'.n-,il.
",

aunui
num;.-;;t"."i
i;;;
lf,Hl f,ii:ii,: :::i.siunitdti
85
z.2.2.edunarej
unuin;i ;"#; ;;";;j;
; *;ii;
un rlumernaturalfomat din zeci unitdli.
";;i
SciA*""
9i
if]r"_".
rumdrlatural formatdir zeciqi unitdli
a,unui;;;
;;;'

,.
i-oioo.o
i ooo
"rr'*'iTiifi,iiliJlif
,,
,i scrierea
numereror
natum,e
dera
.}:

ililflifioi'"*

[11r1area:i

ora"""r*

""rn.,"f"i ""n "fedeta

:l
. 92

no
.ca,oeni,r
rumrnri_on
gHyi1trr'
oe
"
"oii,qof.
es
t
nu"*i"
o"
iu
oiui ooo
' #flfl:il';:ilTinu"'ao'
4.t . l. AdLrnarea
unuinu.a, ourrurro.mu,
iin .ui" * nu^#
natualformatdinzeciqi."'iteli. ScaJe;a-;il;;;ll#
"u

n8

nah.ralformatdin sute ze(


$i

il;J,:";ffiffili
:::::1,::tT,:i1,,
., l"ffiTf;
"
numdr
naturar
r";";;;;ll#I':;i"L:f;:l-f ;nX

,,,numax.natural
lffi:i::H*Tffi:"#ffi
i"H:lT#"flhJ;;,,,
fomatain,""i. S";a".* ii"o-i_-n rJir-'

]'l ro+
ll$*l11'1Ti*';ii,",::''*"'"
'
'*i['
' ' tro,,.
u,ain
..""iiru-Ji
;.d#il:ffl"lT#:.##r;ilI

lffii'1^::l'-':ii*:l::*i'-a;il;::,li

113

4.l.s.Adunarea
unui numArnaturalfomat din sute,zecisi unitAli
cu un numit naturalfomat din sute,zeci si unititi. Sciderea
dinB-unnumarnarurallomat din sute,zeci;i unirdria unui
r tw a l o rmadr i nsu reze
. cisi unitati............
109
_ n u r D dna
4.2.Adunarea
scaderea
nlrmerelor
si
naturale
dela0 la I 000.cu
trecerepeste
ordin

4.2.1.Adunaxea
$i scidercanumerglornaturaleformatedin sute,
zeci Siunit4i candtrecereapesteordin sefacela ordinul
u n i t i l i l o r..
........113
4.2.2-AdunareaSi scidereanumerelornatrale fomate din sute_
zeci-fiunitalicendftecerea
peste
ordinsefacelaordinul
z e c l o r....
...............
ll5
4.2.3.Adunarcaqi scidereanumerelornah[ale formatedin sute.
Teciti unilalicandnecerea
pesleordinsefacela ordinul
z e c i l or
!i a l u n i ti l i l o r
..........ll:'
5. ELEMENTE INTUITTVE DE GEOMETRIE . . ,
120
pdhatul,Cercul,Triunghiul . .. .. . r20
s.l.Fome Plare:Dreptunghiul,
5 ) F nm c

c n" + i" I .

t26

6. UNTTATI DE MASUR-4.. . . . .
. . . . . . . . . 130
6.1. Misurarea
lungimilorMetrul.
......130
6.2.Cantirirea coryurilor Kilogramul
. . . . . . . . . . . . . . 134
6.3C
. a p a c i t a tva
e ase l oLr i tru l .
.......135
6 . 4M
. a s u r a r et iamp u l u i.......
.......135
6 . 5U
. n i t a lm
i o n e ta re
...............
136
A MA T IV A(F IN A L A )
7 . EV A I - U A R . ESU
....,.,.,..
IJ8
8 . S O L U T I $ r R AS P T JN S U(S
R TE L E C T TV)
. . . . . . .............
r 4g

25'x
r'}-

Dincole(ia,,pRECAnl\4
-"f ? _
PERFORMANTAI"
Le)

llM:l-:

l4ateadlqi

al2
c-d
pERFORI\,IANIA|.
Seriade lucriri din colcfia
,,PREGATM
sereftrt la
.,maniera
incar.e
esteuredat)di5flplhuraatenalice
: decurginr{
deaicimoduldeslrr.rc_
lurare.
succesiunea
giseiec(ia
decerinfe,
cuscopvldea rlentlllcagistinruhiirxstrarta
naturela
a elrvului.Surrtugordr iclenti,Gcat
ni"elurile
dr dfctkatede baza:medilde
dlfrultate:sroritdedfcultate\.,{ar ihportanl.derLliriatestecace"intele
popurse
pentrufucare
n el determmAwscnistnele
tnertalesperlfcestcrliuluigiesenecesara,fi.
rezotvate
pascupas.Oparbqoeciah
dinluoereesteyier{zttXpettruruoh*i; ell:vul
se
auloevalueazl
co (ihuu"se al{tomotivea:)
pnn identlf-rcarea
shnilitdinilordinLe
solu{iile
picele
elaborale
prezmta
teln h.crare
salrsecorccleaze
idmtificAnd
vneleerori.
Acestecamcteristici.
subliniaiepit ordonavee
materiatuld.prin etapizarea
abordA/ii activitefiide
a acerci{iilor5i problemelormrdLlc h ,,pregitirea
"ezolvxe
pefonnarfei" fecfuui elevlh piliprul dd]thvdlalindilidual contimll, p,recum a
9i
Wegititiipe{cln*\eituegistrete h contusurileorganizalplft dfeyiedtpe & *udr.

-10

1CI<12

8+8

{b
llillllJl[ilLllilllLtt
tSBN978,606-8370
33-0

Iploadedbv$lat3$

www.edlturatrend.r