Sei sulla pagina 1di 1

M in isterul Ed ucatiei NationaJe

!,,?a
Centrul Nalional de Evaluare
9i
E*A-hiffire
t.
ffi
illF
tu
Slr
qt,
IF
ff
#
g$F
ff*
wli'
m
ffiu'
ffi
ffi
ffi
trffi
{Ft.
#t"'
{F"
Sri
-rF"
$'
.1r!x:
ffii'
Hlrr
*,
EF,
ffi
ffi
nffi
'$r
H
$1,
fl'
;,,
lss'
H#
TF
Etr'
ffi
ffi
10 puncte
5 puncte
.
leagd enunluri scurte prin conectorii cel ma'i ds,:rfoiositi;pfoduc6nd un text simplu si coerent:
Corectitudine gramaticald :
5 puncte
5 puncte
organizarea textului
ii"Y
,,
.
ordoneazd corect cuvintele in enunturi simp*e.
t!.,t'
.
foloseste relativ corect structuri sintactice si form'e"gramaticale simple, filrd a alecta sensul
global al mesajului
Vocabular
Vocabular
.
foloseste vocabularul in mod corect:
.
foloseste un vocabular variat si adecvat temei:
.
foloseste corect un repertoriu elementar de cuvinte si expresii adecvate temei propuse
'!:_.r.::a=,
....._.
SUBIECTUL al ll-lea ..'.:2. li
:'
,-,'.1''
(60
de
puncte)
Continut
.
scrie un text ad-qat
-situaliei/
tipului de text propus:
.
respectd limitqlegatii?de n-urF rul de cuvinte indicat:
.
argumenteazS'opiniile
prezentate:
Organizarea textului
.
utilizeazdo'gamd variati de conectoripentru a evidentia relatiile dintre idei:
.
folijaes-te corect'
paragraf
el e:
Corectitud ine gramaticali :
.
foloseste corect structurile gramaticale:
.
foloseste o gamd variatd de structuri gramaticale:
-; l.
,*- '
10 puncte
5 puncte
i,l,.
5 puncte
5 puncte
30 de puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
5 puncte
5
puncte
tOb#ncte
5
functe
=
5
Puncte
Nivelul de competenli se va acorda in func[ie de punctajul oblinut, dupi curn urmeazi:
- : 0-10 puncte
A1 : 11 - 30 puncte
M:31 - 60 puncte
81: 61 - 80 puncte
B.2:81 - 100 puncte
'''tt"A:l1
ii,#
..*,
,'#