Sei sulla pagina 1di 5

A Tempo 1

Je l'ay, je l'ay la belle Fleur


Claude Le Jeune

Reprise à 3

b Ï ÇÇ ÏÈ ÇÇ Ï
È Ï
È . Ï
J ÇÇ Ç ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ Ç
Dessus È
È ú
Ç
=====================
l& È È
È ú
Ç È
È È
È È
È
È ö
Ç Ç
ö
Ç . ö
j
Ç È
È ú
Ç öÇ #úÇÇ = l
l l
Ç Ç
b ÇöÇ #úÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇú Ç Ç Ç
ÇöÇ ÇöÇnöÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇö Ç
Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur que m'as do-nê',
Haute- l Ç Ç Ç Ç l
=====================
& ö
Ç ö
Ç Ç Ç
bö Ç Ç
Ç öÇ öÇ . _Çj Ç Ç Ç =
Contre l öÇ Çö _ÇÇö __ÇÇÇú l
l _ ú
È
È _ Ï
È
È . Ï
J
_
È Ï
È _ Ï
È
È È
Ï
_ È
Ï l
È ú
È È È
Ï
Ie l'ay, ie l'ay la bel - - le fleur que m'as do-nê',

l b ÈÈ Ï
È È Ï
È
ÈÈ È È
È È ÈÈ È È È È Ï
È
È È ÈÈ ÈÈ #úÈÈÈ Ï
È Ï
È
ÈÈ úÈÈ l
Taille =====================
l? È =l
Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur que m'as do-nê',

b ú ÇÇ ÏÈ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ
È ú
Ç ÇöÇ úÇ ÇÇ = l
l & ÈÈ
================= öÇ ÈÈ öÇ úÇ
l Tant que vi - vray ie la gar - dray. l
l & b ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇúÇ Ç
================= Ç bö Ç Ç
ö nö
Ç ÇÇ ÇÇ
ö
Ç
ÇÇ
ú
Ç ÇÇ = l
l __ÇÇú _Çö n _Çú l
l _
Tant
úÈÈÈ _ ÏÈÈ ÏÈ
È
que vi - vray
_ úÈÈÈ _
ie
ÏÈÈÈ _ÏÈÈ laÏÈÈ ÏÈ ÏÈ gar - dray. l
l b ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ #úÈÈ úÈÈÈ l
=================
l? È =l
Tant que vi - vray ie la gar - dray.

ÇÇ úÈ ÇÇ Ç ÇÇ ÏÈ úÈ ú
È Ï ÇÇ ÇÇ ÇÇ
b î öÇ ÈÈ ö
Ç Ç
úÇ ö
Ç ÈÈ ÈÈ È
È È
È
È Ç
ö Ç
ö ú
È
ÈÈ úÇ = l
=========================
l&
l l
Ç
Ie l'ay - me bien et la tien chér' et la tien - dray
l b î ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
ÇÇ Çö ÇúÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Çö ÇÇ l Ç
l bö Ç
=========================
& nö
Ç öÇ . Çj ö
Ç ú
Ç Çö Ç Çö öÇ ÇöÇ ÇöÇ Çö böÇ ÇöÇ Ç #úÇ = l
l Ç _Ï
È
È . Ï
J
È Ï
È ú
È Ï
È _ Ï
È
È _ÈúÈÈ l
ú È Ï È È ú
Ie l'ay - me bien et la tien chér et la tien - dray

î Ç È
È
öÇ È Ï
È
ÈÈ È È È
È È
È ú
È
È ÈÈ È È
È È
È
È
ll ? b
========================= = ll
Ie l'ay - me bien et la tien chér' et la tien - dray

b Ï
È ÇÇ ÇÇö úÈ ÇÇ ÇÇú Ç ú
È ÇÇ
l & ÈÈ úÇ
================== Ç ÈÈ öÇ Ç Ç
úÇ ÈÈ öÇ= l
l dant Ius - ques l
Ç
l b ÇöÇ ÇÇ ÇÇö Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇö l
Fi - dé - le - ment la gar -

==================
l& úÇ Ç ÇúÇ öÇ öÇ ÇöÇ _ÇöÇ ÇúÇ ÇöÇ . j
öÇ Ç= l
l _ ú
È
È
Fi - dé - le - ment
ÏÈÈÈ È ú
È _
la
Ï
È
È
gar
úÈÈÈ
dant Ius - ques
ú
È l
ll ? b Ï
È
ÈÈ È È È ú
È
ÈÈ È
È Ï
ÈÈÈ = ll
==================
Fi - dé - le - ment la gar - dant Ius - ques
6/03/19 Je l'ay,je l'ay la belle Fleur
2 A Tempo

ÇÇ ÇÇ
l& Ç b
===============ú úÇ ÇÇ böÇÇÇ ÇÇ =l
úÇ úÇ
l au dér - nier sou - pir. l
l b Ç Ç Ç Ç Ç Ç l
Ç
l & _ÇöÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇö n _ÇÇú
=============== Ç Ç =l
_ÇÇö _ÇÇú
l l
l l
au dér - nier sou - pir.

ú
È #ú È úÈÈÈ ÇÇ úÈÈ
l? b È
===============È È
È ö
Ç È =l
au dér - nier sou - pir.

ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇ


Chant à 3

b Î Ç Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÏÈÈÈ úÈÈ Ï


È búÈÈÈ úÈÈÈ
l& Ç
========================= Ç ú
Ç È ú
Ç È È
È =l
öÇ úÇ
l l
ÇÇ ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇö úÈ
La mér de - sus le so - mét d'At -las s'é - pan - dra,
l b Î Ç Ç Ç Ç ÇÇ l
Ç Ç Ç Ç
ÇÇö ÇöÇ öÇ úÇ ö
Ç Ç Ç
ö öÇ ö
Ç Ç È
l& __ÇÇÇö _ÇÇú _ÇÇö ÇÇú
========================= È =l
l l
__ÈúÈÈ
La mér de - sus le so - mét d'At -las s'é - pan - dra,
l Ï
È . Ï
J
È _ Ï
È
È . Ï
J
_
È
È Ï
È È _ÈÏÈÈ _ÈúÈÈ ú
È l
#Ï È ú
È
ll ? b Î ÈÈ ÈÈ bÏÈÈÈ È È È È
Ï
È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
Ï Ï
È È È È
È È
È
========================= = ll
La mér de - sus le so - mét d'At -las s'é - pan - dra,

b Î ÇÇ úÈÈ Ï ÇÇ úÈ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ Ç Ç
ö
Ç È
=========================
l& È
È
È ú
Ç È
È ú
Ç öÇ ÇöÇ ÇúÇ öÇ ÇúÇ ÇúÇ = l
l De - dans le bois ar - breus s'é - me - ra le Dau - fin. l
l b Î Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç l
Ç Ç
ö Ç
öÇ Ç öÇ
=========================
l& #ö
Ç ö
Ç Ç
ú
Ç ú
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
úÇ _ÇÇö ÇöÇ öÇ _ÇÇö _ÇöÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ # _ÇÇú ÇúÇ = l
_Ç _
l l
Ï
_ÈÈÈ úÈÈ ú
È ú
ÏÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈÈ
De - dans le bois ar - breus s'é - me - ra le Dau - fin.
l úÈÈÈ Ï
È ÇÇ úÈ úÈÈ l
b Î È È
È ö
Ç È Ï
È
È È ú
È
È
=========================
l? È È È =l
De - dans le bois ar - breus s'é - me - ra le Dau - fin.

ÇÇ ÇÇ ÇÇú ÇÇ ÇÇö Ç Ç Ç ÇÇ
b î Ï
È
È
=========================
l& È ú
Ç ö
Ç Ç ö
Ç Ç Ç
úÇ Ç
ÇúÇ öÇ öÇ úÇ
Ç Ç #úÇÇÇ = l
l Les Ours de - dans le ma - rin flot se re - trai - ront, l
l b î Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç l
ÇöÇ ÇúÇ
=========================
l& Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇöÇ úÇ _ÇÇö _ÇÇö ÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ _Ç _ÇÇö ÇöÇ # _ÇöÇ _Ç _ÇÇö ÇúÇ = l
öÇ _öÇ úÇ n öÇ
l l
l ÏÈÈÈ _ÈúÈÈ ÇÇ úÈÈ l
Les Ours de -dans le ma - rin flot se re -trai - ront,

î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈúÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈ ú


È
l? b
========================= ö
Ç È È È È È
È =l
Les Ours de -dans le ma - rin flot se re -trai - ron,
6/03/19 Je l'ay,je l'ay la belle Fleur
A Tempo 3

b ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇ Ç úÈÈ


ö
Ç Ç
öÇ È Ï
È
È Ï
È ÇÇ Ç
ÈÈ úÇ ÇúÇ =l l
=================
l& È È
l O bé - le quand ie t'ou-bli - ray. ll
l b Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇö ÇÇ ÇÇú l l
================= Ç
l & ÇöÇ _ÇÇö _ÇöÇ _ÇÇö ÇöÇ böÇ ÇöÇ nöÇ öÇ ÇöÇ öÇ öÇ Ç #úÇ Ç =l l
Ç Ç Ç
l ll
Ï
_ÈÈÈ úÈÈ ú
È
l ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÈ ll
O bé - le quand ie t'ou-bli - ray.
úÈÈÈ Ï
È
È È È úÈÈÈ
l? b
================= È =l l
O bé - le quand ie t'ou -bli - ray.

Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈ . JÏÈ ÇÇ


Reprise à 5
b î Ç Ç
ú Ï
È Ç
ú Ï
È
È Ï
È
È . Ï
J
È Ç
ö Ç
Ç Ç
ö Ç
ö È È È Ï
È
Dessus
======================
l& öÇ Ç ÈÈ Ç È È ÈÈ Ç öÇ È È È ÈÈ úÇ = l
l l
Ç Ç Ç Ç
Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur que m'as do - nê',
l b î ÇÇ ÇÇ ÇöÇ #úÇÇÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈÈ ÇúÇ ÇöÇ ÇÇúÇ = l
======================
& öÇ úÇ búÇ öÇ úÇ
Haute-
Contre
l l
l Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur
Ç
que m'as
Ç
do - nê',
l
b î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
l&
====================== _ ÇÇÇö _ÇÇÇ ÇöÇ ÇúÇ ÇöÇ ÇÇú #öÇÇ ÇÇú ÇöÇ ÇöÇ núÇÇ ÇöÇ ÇúÇ = l
ú
Cinquième
l _Ç l
l ú
Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur
È _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏ nÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈÈ l
que m'as do - nê',

l======================î Ï
È #úÈ Ï
È È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ Ï
È ú
È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ È l
Taille
? b =
l l
l Ç
Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur
Ç
que
Ç Ç Ç ÇÇ Ï ÏÈ
m'as do- nê',
l
Ç Ç
ll ? b î ÇöÇ úÈÈÈ ÇöÇ úÈÈÈ nöÇÇ ÇúÇ Ç
ÏÈÈÈ Çö . Ç Ç Ç Ç
ö È È
====================== Ç öÇ ÇöÇ öÇ öÇ ÈÈ È úÈÈÈ = ll
Çj
Basse-
Contre
Ie l'ay, ie l'ay la bel - le fleur que m'as do - nê',

b úÈÈÈ È
Ï ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ Ï
È ÇÇ úÈÈ núÈÈÈ =
==================
l& È
È È
È öÇ È l
l l
ÇÇ
Tant que vi - vray ie la gar - dray,
l b úÈ ÇÇ Ï
È ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ l
================== È ö
Ç È ú
Ç ö
Ç ö
Ç #úÇ
Ç ú
Ç
l& È È =l
l Tant que vi - vray le la gar - dray l
l================== b ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ = l
& ú
Ç bö Ç öÇ úÇ ö
Ç ú
Ç úÇ
l l
l Tant
úÈÈÈ
que
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ úÈÈ
vi - vray ie la gar - dray
l
l b È È ú
È
ÈÈ l
==================
l ? = l
l l
Tant que vi - vray ie la gar - dray
ÇÇ bÏ È Ç ú
È Ï
È
È Ç
Ç ú Ç
ll ? b úÇ
================== ÈÈ ÇöÇ ÈÈ È öÇ ÈÈÈ ÇúÇ = ll
Tant que vi - vray ie la gar - dray
6/03/19 Je l'ay,je l'ay la belle Fleur
4 A Tempo

b î ÇÇ úÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ úÈ úÈÈ Ï
È ÇÇ úÈ ÇÇ
=========================
l& öÇ ÈÈ ö
Ç úÇ ö
Ç È
È È È
È ö
Ç ÈÈ úÇ = l
l et la tien - dray l
l b î Ç ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ #öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇúÇ ÏÈÈ . Ç Ç ÇÇ Ç ÇÇ
ie l'ay - me bien et la tien chér'
ÇÇ Çj
ö
Ç Ç ÇÇ l
=========================
l& Ç
öÇ Ç ö
Ç böÇ öÇ È ö
Ç ö
Ç ú
Ç úÇ = l
l ie l'ay - me bien et la tien chér' et la tien - dray l

l b î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç l
Ç Ç Ç Ç Ç Ç ú
Ç ú
Ç
_ÇÇö ÇúÇ
=========================
l& öÇ _ÇöÇ _ÇöÇ __ÇÇöÇ __ÇÇÇö ÇöÇ öÇ öÇ
Ç
böÇ ÇöÇ ÇúÇ ÇúÇ = l
l et la tien - dray l
l _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÈÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏ _ÈúÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ ÈÏ l
ie l'ay - me bien et la tien chér'

Ï
È È
Ï È
Ï
È È
Ï
È È
Ï È
Ï
È È
Ï
È Ï
È ú
È
l ? b î ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ È È È ÈÈ È ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ l
========================= È È È È =
l l
l ie l'ay - me bien et la tien chér' et la tien - dray
l
l b î ÇÇöÇ úÈÈÈ Ï
È
È búÈÈ Ï
È
È
ÏÈÈÈ úÈÈÈ ÇÇú
Ç
ÇÇ ÏÈ Ç
öÇ ÈÈ ÇúÇ úÈÈÈ = l
=========================
l? È È È l
ie l'ay - me bien et la tien chér' et la tien - dray

b ÇÇ ÇÇú ÇÇ úÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
l & #öÇ
================= Ç ö
Ç È
È ö
Ç úÇ úÇ = l
l Fi - dé - le - ment la gar - dant l
l b Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç l
=================
l & öÇ úÇ Ç Ç ö
Ç Ç
úÇ Ç
öÇ # _ÇÇú Ç
úÇ = l
l Fi - dé - le - ment la gar - dant l
l & ÇöÇ _ÇÇÇ b Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ = l
================= _ _ _ _ _ Ç _
l _ÇÇú Ç
__ÇöÇ __ÇúÇ Ç j Ç
j
__ÇÇÇö ___ÇöÇÇ _Çú _ÇÇú l
l _ ú
È _ Ï
È l
l b ÈÈÈ ÈÈ Ï È
Ï È
Ï
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
Fi - dé - le - ment la gar - dant

È È È È È úÈÈÈ úÈÈÈ = l
=================
l ? l
l ÇÇ
Fi - dé - le - ment
Ç
la
Ç Ç
gar - dant
l
Ï
È
l ? b ÈÈ úÇ Ç
ÇöÇ úÇÇ Ç
öÇ ÇúÇ ú
È
ÈÈ = l
=================
Fi - dé - le - ment la gar - dant

6/03/19 Je l'ay,je l'ay la belle Fleur


A Tempo 5

b ú ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
È ö
Ç úÇ ÇÇ
l & ÈÈ
================== úÇ úÇ bö Ç ÇúÇ Ó
l Ius - ques au dér - niér' sou - pir. Ó
l b ÇÇúÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇúÇ Ó
==================
l& ö
Ç úÇ ÇúÇ öÇ öÇ öÇ
Ç Ó
l Ius - ques au dér - niér' sou - pir. Ó
l & b ÇÇ
================== ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇú _ÇÇÇ _ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Ó
l _ Ç
_ÇÇú _
_öÇ Ç
ö _Çú _ÇÇú _
_ÇÇö __ÇÇú Ó
l _ ú
È
È nú È _ Ï
È ú
È Ó
È
Ius - ques au dér - niér' sou - pir.

l b ÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ú


È
ÈÈ È È
È È È È Ó
==================
l ? È Ó
l ÇÇ Ç Ó
Ius - ques au dér - niér' sou - pir.

Ç Ï
È ú
È #ú È
È úÈÈÈ
l ? b ÇúÇ
================== ÈÈ È
È È öÇ ÇúÇ Ó
Ius - ques au dér - niér' sou - pir.

Ie l'ay, ie l'ay la belle Fleur que m'as donê', L'été n'aura nul épi, ni fleur le Printans.
Tant que vivray ie la gardray Ni fruit n'aura l'Autônn' inégale saizon.
ie l'ayme bien et la tien chér' et la tiendray L'ivér n'aura nége, brouillas, glace, ni plui',
Fidélement la gardant O béle quand ie te lairay
Iusques au dérniér soupir.
Ie l'ay, ie l'ay ...
La mér desus le somét d'Atlas s'épandra
Dedans le bois arbreus s'émera le Daufin. Le plomb pezant nagera flotant desus l'eau.
Les Ours dedans le marin flot se retrairont Le liége ponseus plangé à fons se noira.
O béle quand ie t'oubliray. La terr' au ciel, le feu en terre se rendra,
O béle quand ie te hairay.
Ie l'ay, ie l'ay ...
Ie l'ay, ie l'ay ...
Alors du ciel les étoiles hautes chérront.
La nuit s'étendra sous le soleil se haussant.
Le iour sera d'où s'abaissant le soleil fuit,
O béle quand ie te fuiray.

Ie l'ay, ie l'ay ...

6/03/19 Je l'ay,je l'ay la belle Fleur