Sei sulla pagina 1di 60

Pasion de Moxos

Score
Adoramus te Anónimo
Ed. Piotr Nawrot

        
Soprano      

       
A do rá mus a do rá mus te, te Chris te,

     
    
 
       
 

Alto

A do rá mus a do rá mus te, te Chris te

     
Tenor      
  
    

  

          
A do ra mus a do rá mus te, te Chris te

        
Bass
   


A do ra mus a do ra mus te te Chris te

   


Violin I          
 
     


                   
Violin II
 

Cello
                           

                            
     
6

Vln. I
          

            
Vln. II                           

 
                       
    
Vc.
 
2
             
            
11

S
      
a do rá mus a do rá mus te te Chris te et be ne di ci mus

          
A  


  
            
a do rá mus a do rá mus te te Chris te et be ne di ci mus

           
T    
  
   
     
   
 
a do rá mus a do rá mus te te Chris te et be ne di ci mus

                  
B            

    
a do rá mus a do rá mus te te Chris te et be ne di ci mus

                      
         
11


Vln. I

                
               

Vln. II

                
Vc.
                  

        
                     
16

S         
ti bi qui a per San ctam Cru cem per San ctam Cru cem tu am, per San ctam Cru cem per San ctam

        
                     
         
A

        
ti bi qui a per San ctam Cru cem per San ctam Cru cem tu am, per San ctam Cru cem per San ctam

 
T                       
  

ti bi qui a per San ctam Cru cem, per San ctam Cru cem tu am, Per San ctam

               
per San ctam Cru cem

               
B

     
ti bi qui a per San ctam Cru cem, per San ctam Cru cem tu am, per San ctam Cru cem per San ctam

      
              
16

Vln. I

      
Vln. II                     

                
Vc.          
3
           
        
21

S
     
Cru cem, per San ctam Cru cem tu am re di mis ti, re di mís ti,

     
A    

       
 
   
Cru cem, per San ctam Cru cem tu am re di mís ti re di mís ti


T       
     

        
 

Cru cem, per San ctam Cru cem tu am re di mís ti re di mís ti

              
B            

             
Cru cem, per San ctam Cru cem tu am re di mís ti re di mís ti

                      
21

Vln. I   

                              
Vln. II         

                       
Vc.
    

   
      
26

S

re di mís ti mun dum

 
      
 
 
A

re di mis ti mun dum


T     

    
re di mis ti mun dum

        
B    

     
re di mís ti mun dum

               
    
26

Vln. I  

   
Vln. II              
    
     

                  
Vc.     
4
     
                  

29

Vln. I

     
Vln. II                
 

Vc.
                           
5
Spiritus ori nostri


Alto Solo
   
33 Andante

A 

                        


       
33

Vln. I

                    


Vln. II        
    
       
   
  
            
Vc. 


   
37

                   
          
37

Vln. I

                     
Vln. II    

  
  
          
Vc.
         

     
           
40

             
Spí ri tus o ri nos tri

        
      
40

  

Vln. I

  
            
 
             

Vln. II

                          
Vc.    
6

           
44

A
  

        
Chris to Dó mi no

 
                                     
44

Vln. I

              
Vln. II             

                         
Vc.       


       
       
       
48

A
  
 
           
Spí ri tus o ri nos tri Chris to Dó mi no

    
    
48

Vln. I
  

 
                           

Vln. II

            
  
             
Vc.

      
         
           
52

A    

cap tus est, in pec cá tis nos tris, cap tus est, cap tus est,


          
52

Vln. IVln. II          

        
Vc.      
              
7
    
     
          
56

   
     
in pec cá tis nos tris, in pec cá tis nos tris.


      
56

Vln. I

           
Vln. II      

     
                        
Vc.   

    
           
 
   
       
60

Vln. I
     

          
       

Vln. II

            
Vc.                 
 

               
           
64

A
  
Trá di tus, trá di tus, trá di tus sum, et non e gre di

  
      
64

Vln. I

  
Vln. II         

            

            
Vc.       

                  
               
68

A        
é bar, et non e gre di é bar, ó cu li me i lan gu é runt, lan gu é


     
68

Vln. I


Vln. II      

   
        
   

   
 

 
 
Vc.  
8
      
       
             
73

A 
runt, lan gu é runt, lan gu é runt pre nó pi at

    
     
73

Vln. I

    
Vln. II      

      
   
             

    
Vc.


   
78

        
                     
78

Vln. I    

 
Vln. II                       

    

                    
 
Vc.    


   
81

         
                  
81

 

Vln. I

 
               


Vln. II

               
Vc.         
Circumdedérunt me 9
          
Soprano Solo
       
84

S 

            
Cir cum de dé runt me ca nes mul ti,

           
84

Vln. I

     
Vln. II                  
3

        
       
      
  
Vc.    

                   
             
94

Vln. I 

 
Vln. II                         

            
Vc.           

      
              
100

  
Cir cum de de runt me ca nes mul ti, cir cum de dé runt me ca nes

       
          
100

Vln. I

Vln. II                        

       
   
     
       
Vc.   

         
                   
109

             
mul ti me ca nes mul ti, con ci li um ma li gnán ti um ob sé dit me

       
109

Vln. I

            
Vln. II
     

                           
Vc.    
10
               
119

S 

      
       
A mi ci me i et pró xi mi

           
   
119

Vln. I    

                                     
Vln. II
   

         
Vc.                   
 

                  
             
127

S
   
me i a mi ci me i et pró xi mi me i ap pro pin qua ve runt ap pro pin qua

  
           
127

Vln. I  

              
Vln. II  

                       
Vc.      

                  
   
135

S
   
                       
ve runt ap pro pin qua ve runt ap pro pin qua vé runt, et

      
       
135

Vln. I   

      
Vln. II                                 
 

            
   
 
Vc.         
11
                  
141


ste té runt, ap pro pin qua vé runt et ste té runt

            


141

Vln. I

Vln. II            

                                
Vc. 

  
          
149

S 


                             
et ste té runt

  
149

Vln. I


Vln. II                             
3

           
  
       
Vc.      

    
158

     
          
      
 
158

Vln. I       

    
                  
       
Vln. II
  

             
Vc.  

         
               
    
162

 

Vln. I


                               

Vln. II


           

 
Vc.

12 Impropérium

 
Andante Dúo: Tenor y Bajo
   
166

    
B 

            
                         
166

   
6 6

 
   
Vln. I

   
                      
     
6 6

   
Vln. II

     
Vc. 



          
    

    
170

T 

B
     

                 
        

           

 
 
170

 

Vln. I

                               
       

Vln. II

                           
      
 
Vc.

                
175

T       
           
Im pro pé ri um ex spec tá vit cor me um,

B
            

           
Im pro pé ri um ex spec tá vit cor me um,

                    
175

Vln. I 

Vln. II                       

   
         
       
Vc.          
13
                  

180

T    
                
im pro pé ri um ex spec tá vit cor me um et mi sé ri

 
B          
im pro pe ri um ex spec ta vit cor me um et mi sé ri

 
                       
180

Vln. I

                     

Vln. II

                
Vc.          

                          
  
185

T           
        
am, et sus ti nu i qui si mul me cum con tris tá re tur et non fu it et non fu it,

                           
B 
am, et sus ti nu i qui si mul me cum con tris tá re tur non, non, non fu it non, non, non

    
185

Vln. I 

      
Violin 2

Vln. II         

                   
Vc.
            

                               
190

T
          

              
et non fu it, con so lán tem me, quæ si vi, quæ si vi, quæ si vi et non in vé ni, et non, et

                          
B
        
fu it, et non fu it, con so lán tem me, quæ si vi, quæ si vi, quæ si vi et non in vé ni, et non, et

    
190

Vln. I 

                  
Vln. II

   
Vc.
                               
14
  
Largo

            
195

non in vé ni et fac tus est

            
B
   
           
non in vé ni et fac tus est

              


195

Vln. I
 

                                      
Vln. II
 

                            
Vc. 

                      
                   
200

T              
     
                    
su dor e ius, si cut gut tæ sán gui nis si cut gut tæ sán gui nis si cut gut tæ sán gui nis si cut gut tæ sán gui nis

B
                             

             
su dor e ius, si cut gut tæ sán gui nis si cut gut tæ sán gui nis si cut gut tæ sán gui nis si cut gut tæ sán gui nis

              
200

Vln. I 

      
Vln. II                      

       
Vc.
  
                  

                     
    
205

T        
                    
 
de cur rén tis, de cur rén tis, de cur rén tis, de cur rén tis, de cur rén tis in ter ram

       
B      

         
de cur rén tis de cur rén tis de cur rén tis, de cur rén tis, de cur rén tis in ter ram

                
205

Vln. I 

Vln. II                            

            
   
Vc.            
15
   
210

T 

B
    

               


            
210

 
6 6

     
   
Vln. I
6 6 6


6

                                                   
6 6

 
   
Vln. II
6 6 6

    
6

      
Vc.              

   
214

T 

B
    


                     

    214

 

Vln. I

 
                       
Vln. II
 
    
                    
 
Vc.
16 Ave, Rex noster

                     
Coro
     
218

S     
A ve, Rex, a ve, Rex a ve, Rex, Rex nos ter a ve Rex nos ter

A          
                 

     
A ve, Rex, a ve, Rex a ve, Rex, Rex nos ter a ve Rex nos ter

                    
T
    

      
A ve, Rex, a ve, Rex a ve, Rex Rex nos ter a ve Rex nos ter

       
B            
        

       
A ve, Rex a ve, Rex a ve, Rex Rex nos ter a ve Rex nos ter

                           
218

Vln. I

                               
Vc.

                       
           
223

S
         
tu so lus nos tri es mi se rá tor, tu so lus nos ter es mi se rá tur es mi se rá tur

                           
A
        

        
tu so lus nos tri es mi se rá tor, tu so lus nos ter es mi se rá tur es mi se rá tur

T
 
                                 

     
tu so lus nos tri es mi se rá tor tu so lus nos ter es mi se rá tur es mi se rá tur

                         
B
  

     
tu so lus nos tri es mi se rá tor tu so lus nos ter es mi se rá tur es mi se rá tur

                            
223

Vln. I

  
                             
Vc.

17
        
    
228

S    
es mi se rá tur Rex nos ter.

   
A          
   
es mi se rá tur Rex nos ter

  
T        
 
    

     
es mi se rá tur Rex nos ter

      
B    

      
es mi se rá tur Rex nos ter

                          
 
228

Vln. I

                               
Vc.   

                   
    
    
233

S
         

   
Pa tri o be di ens duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem

            
     
  
          

A

   
Pa tri o be di ens duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem

         
T        
 
    
             

    
              
Pa tri o be di ens duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem

           
B       

               
Pa tri o be di ens duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem, duc tus es ad cru cem

                
233

Vln. I   


               
             
Vc.

18
  
   
                               
238

S

duc tus es ad cru cem, ut ag nus man vén tus ad oc ci si ó nem, ad oc ci si ó nem.

               
A                         

    
duc tus es ad cru cem, ut ag nus man vén tus ad oc ci si ó nem, ad oc ci si ó nem.


T               
                  

              
      
duc tus es ad cru cem, ut ag nus man vén tus ad oc ci si ó nem, ad oc ci si ó nem

   
B             

            
duc tus es ad cru cem, ut ag nus man vén tus ad oc ci si ó nem, ad oc ci si ó nem

                
238

Vln. I
 

                   
           
Vc.

     
243

A      

T      

     
B 

                       
            
243

Vln. I     

                
Vc.       

Quóniam ego in flagélla 19
    
248 Bajo Solo
B 

     


                 
248

 
Vln. I

                       
Vc.
    

   
252

B 


                                 
       
252 6

Vln. I
6 6
6

     
6 6

         
Vc.       

  
              
  
255

B 
    
Quó ni am e go in fla gél la pa rá tas sum,

    
        
255

 
Vln. I


         
          
Vc.    

          
260

B  

      


quó ni am e go in fla

          
6 6

    
260

Vln. I    
6 6
6

    
6 6

           
Vc.       

                     
          
      
      
264

B    
gél la pa rá tus in fla gél la, pa rá tus, pa rá tus in fla gél la pa rá tus

     
264

Vln. I

                     
        
Vc.
 
20
           
                           
269

B        


        
in fla gél la pa rá tus, pa rá tus sum, et do lor me us in con spéc tu me o, et do lor

                 
269

Vln. I


Vc.
                                  


       
         
274

B   

            
me us in con spéc tu, in con spéc tu me o

  
 
274

Vln. I  

                    
Vc.        

      
 
278

       
sem per

                      
278

   
  
Vln. I

                      
    
    
Vc.

   
283

B 

 
                                                
283 6 3 3
6


Vln. I
3 3

          
3 3

        
   

Vc.

      
   
286

B 

  3 3   3 3  
tu et fu i fla gel lá tus,

                    
                    
  
3 3 3

  
286

  
 3      
Vln. I
3 3

                                        
3 3


Vc.       
21
      
                   
         
290

B    
fu i fla gel lá tus to ta di e et ir ri gá vi, et ir ri gá vi et ir ri gá vi tor

          
       
290

Vln. I

           
Vc.                      
 

                      
                    
296

B   
rén te, tor rén te spi ná rum, et ir ri gá 6 vi, et ir ri gá 6

                      
296

Vln. I

         
Vc.                    

                     
          
300

B 

  
6 vi, et ir ri ga vi tur tor ren tem spi ná rum

          
300

Vln. I

 
   
                       
Vc.
    

   
304

B 

           
                  
304


Vln. I

                 
Vc.    

    
307

B 

                
                         
307

 
 
Vln. I
3 3


3 3

          
3 3

          
Vc.    
22 Fáciem meam
          
Soprano Solo
       
311

   
Fá ci em me am non a vér ti,

                
311

Vln. I 

 
Vln. II                    

                   
Vc.         

                                        
 
319

Vln. I 

     
Vln. II                          

      
Vc.           

       
           
326

    
fá ci em me am non a vér ti, fá ci em

    
       
326

Vln. I  
   
             

Vln. II
3

                         
Vc.  

   
           
335

me am non a vér ti fá ci em me am

               
335

   
Vln. I

               
 
Vln. II

         
                
Vc.
 
23
           
     
344

S   

       
non a vér ti ab in o re pá ti bus et con spu én ti bus

 
         
344

Vln. I

Vln. II            

                    
Vc.     

         
               
352

S  
fá ci em me am non a vér ti ab in o re pá ti bus, et con spu én

          
352

Vln. I

Vln. II              

Vc.
   
                           

     
       
362

      
ti bus me. Cor pus

          


                
362

Vln. I  

               
Vln. II                       

         
Vc.                     
24
    
               
370

   
me um de di, cor pus me um de di cor pus me um de di,

           


     
370

Vln. I
 
    
Vln. II                 

    
   

           

 
 
Vc.
 

                            
379

S

cor pus me us de di per cu ti én ti bus et ge nes me as ve lán ti bus ve

        
      
379

Vln. I
 

               
Vln. II
 

                   
Vc.

         

          
389

                
lán ti bus

       
       
389

Vln. I    

                           
Vln. II
       

       
                       
Vc.

25
     
396

            
        
396

Vln. I   

       
Vln. II                 

       
       
Vc.
 

     
401

                   
   
401

   
3

  

Vln. I

   
3

  
                     
3

  

Vln. II
3

            
     
Vc.
    
26 Fodérunt manus meas
Adagio

   
Tenor Solo
   
406


                   
    
   
406

      
 
Vln. I

     
                          
Vln. II
  
                     
Vc.            


    
410

                                     


 
410

      
        
Vln. I
6 6

             
                    
        
Vln. II

                           
Vc.    

                   
   
414

T
       

        
    
Fo dé runt ma nus me as et pe des, et pe des me os

     
414

Vln. I     
    
            
Vln. II
   

                       
  
Vc.  
27

   
418

               

                        
6

      
418

    
Vln. I

  
6


6

                                   
6 6
6

Vln. II
     

     
Vc.          
         

      
    
421

T
 

                            
fo dé runt ma nus


          
421

Vln. I
 
  
6

                    
              
Vln. II


6 6

  
   
                   

Vc.

                  
                         
425

T     

        
me as et pe des et pe des me os, fo dé runt ma nus me as et pe des me os, et pe des me os,


       
425

Vln. I

      
Vln. II           

                           
Vc.         
28
                
                  
430

T
            

           
di nu me ra vé runt, di nu me ra vé runt di nu me ra vé runt óm ni a os sa me a, fo

 
           
430

Vln. I

     
Vln. II                 

                     
Vc.                

               
        
                 
435

T
  
dé runt ma nus me as, pe des me os, pe des me os, di nu me ra vé runt óm ni a os sa

           
               
435

Vln. I


Vln. II                     

                             
Vc.        


        
440


                           
me a

        
 
440

        
Vln. I

              
Vln. II    
    
          
3

                      


Vc.        
29
               
             
445

T
 
            
Et de dé runt in es cam me am fel, et de dé runt,

             
 
445

 

Vln. I
3

     
             

 

Vln. II

        
 
     
 
      
Vc.
  

                               
449

T          
et de dé runt in es cam me am fel, et in si ti, et in


    
449

Vln. I


Vln. II     

         
                     
Vc.


                           
453

T
         
si ti me a por ta vé runt me a cé to, por ta vé

          


       
453

Vln. I  


Vln. II                  

                          
Vc.       
30
                                               
 
457

T
    

                             
runt me a ce to, por ta vé runt me a cé to, et in

 
   
457

Vln. I

   
Vln. II                    

Vc.
   
     
 
   
   
         

           
            
462

T  

          
si ti me a por ta vé runt me a cé to


    
462

Vln. I
  

         
Vln. II           

           

   
              
Vc.    


   
467

 

                  
467

  
    
Vln. I

  
                
Vln. II
        

 
                   
Vc.

31

    
470

      

                    
470

 

Vln. I

        
                              

Vln. II

                
  
Vc.          
32
Omnes vidéntes

        
474

        
B  

               
            
474

 

Vln. I


          

      
                  

Vln. II

    
          

 

   

   
Vc.
 

   
     
480

T 
Om nes vi

        
B  

       
Om nes vi

         



480

    
Vln. I

  
     
        
  
 

Vln. II

   
               
Vc.
         

 
                   
486

 
dén tes, de ri se runt me,

        
B  
     
dén tes, de ri se runt me

             
        
486

Vln. I     
   
  
                  

Vln. II

    
                     
Vc.
  
33
   
         
492

om nes vi dén tes, de

         
B   

 
om nes vi dén tes, de

 
                      
492

Vln. I    

   


               

       

Vln. II

      
Vc.                  
    

               


     
498

T 

                              
ri se runt me, om nes vi dén tes, de ri sé

B    
ri se runt me, om nes vi dén tes, de ri se


         
498


Vln. I


         

Vln. II

          
Vc.                       

                     
           
505

 
                                 
runt me, om nes vi dén tes me, de ri sé runt

     
B

       
runt me, om nes vi dén tes me, de ri sé runt

   
      
505

Vln. I


Vln. II          
     

     
Vc.                      
34
              
      
514

T 

                    
me, lo cú ti sunt lá bi is, et mo vé runt ca put, ca

    
B  

   
me, lo cú ti sunt lá bi is, et mo vé runt ca put, ca

        
      
514

Vln. I

 
Vln. II                  


             
Vc.              


         
523

put

B
          

               
     
put


      
523

Vln. I       

                  
Vln. II     
  
           

                         
Vc.     

           
   
530

T 

         
Ip si ve ro con si de ra

B
      

                         
Ip si ve ro con si de ra


           
530

Vln. I

        
Vln. II                 



                
Vc.    
      
35
                      
 
538

T
   

                      
vé runt et cons pe xe runt me di vi sé runt

     
B
 

              
vé runt et cons pe xé runt me di vi sé runt


     
538

Vln. I

   
Vln. II          

                             
Vc. 

      
         
546

T

      
si bi ves ti mén ta me a

        
B

si bi ves ti mén ta me a,

    
         
546

 
Vln. I

    
         
 
Vln. II

                 
Vc.             


                            
553

T
 
  
di vi sé runt si bi ves ti mén ta me a et su per ves tem, ves tem me am

                        
B
 

       
di vi se runt si bi ves ti mén ta me a et su per ves tem, ves tem me am

         
    
553

Vln. I 

              
Vln. II           

                        
Vc.         
36
         
      
562

       
mi sé runt, mi sé runt mi sé runt mi sé runt, et su per

        
B 
  
mi sé runt mi sé runt mi sé runt mi sé runt, et su per

                  
       
562

Vln. I   

   
                           
Vln. II

Vc.
                     

                
     
570

   
    
ves tem me am mi sé runt sor tem, sor tem.

B
                

 
ves tem me am mi sé runt sor tem, sor tem

                 
      
570

Vln. I


Vln. II                           

             
Vc.                     


     
578

B
      

                    
              
578Vln. I

              
                     

Vln. II

      
Vc.                    
37

     
583

      
B 
     
 
           
583

Vln. I
   
   
           
Vln. II
   
   
Vc.     
              
38 Largo
O vos omnes
             
Coro
  
588

S   
O vos om nes, qui tran si tis per vi am,

       
A            

 
O vos om nes, qui tran si tis per vi am,

 
T                  

      
O vos om nes, qui tran si tis per vi am,

           
B   


O vos om nes, qui tran si tis per vi am,

                  

588

Vln. I
     
          
      
  
Vln. II

   
Vc.                            
 

                 
594

S       
o vos om nes, qui tran si tis per vi am, at tén di te

    
              
  

A

 
o vos om nes, qui tran si tis per vi am, at ten di te

   
T                   

    
o vos om nes, qui tran si tis per vi am at ten di te

              
B
    

               


o vos omo nes, qui tran si tis per vi am at ten di te

              
594

 

Vln. I

                                Vln. II

 
Vc.                        
39
                 
      
600

S       
et vi dé te, et vi dé te et vi dé te si es do lor si cut do lor me us,

       
 
         
         

 te a   
A

                   
et vi dé tén di te a tén di te, si es do lor si cut do lor me us

T        
    

                      
et vi dé te et vi dé te et vi dé te si es do lor si cut do lor me us

       
B
  

            
et vi dé te et vi de te et vi de te si es do lor si cut do lor me us a tén di

          
600

Vln. I 

         
Vln. II                

Vc.
                    

                       
606

S      
o vos om nes qui tran si tis, si es do lor si es do lor si es

     
A                        

      
o vos om nes qui tran si tis, si es do lor si es do lor si es

                
T
   

     
o vos om nes qui tran si tis, si es do lor si es do lor si es

B       

         

         
te, et vi dé te si es do lor, si es do lor, si es


            
606


Vln. I

Vln. II            
  
      

          
Vc.        
40
                      
612

S        
do lor si cut do lor me us, si es do lor si cut, si cut do lor me us.

            
A
                 
  
do lor si cut do lor me us, si es do lor si cut, si cut do lor me us

   
T                         

      
do lor si cut do lor me us, si es do lor si cut, si cut do lor me us

 
B        
             

                
do lor si cut do lor me us, si es do lor si cut, si cut do lor me us

  
          
612

 
Vln. I

                           
 
Vln. II

       
Vc.           
             
Soprano Solo 41
     
617

                    
       
   
617

Vln. I

        
Vln. II                        

               
 

            
Vc.

           
    
622

  
    
Pa ter, in ma nus tu as

               
622

Vln. I  

Vln. II                        

          
         
Vc.     

  
     
628

                  
Pa

        
628

Vln. I     

  
                           
Vln. II

   
Vc.

    
                       
42
    
                    
633

ter, in ma nus tu as, Pa ter, Pa ter, Pa ter in ma nus tu as,

           
    
633

Vln. I

Vln. II                      

      
                  
Vc.           

           
  
                        
639

S    
in ma nus tu as in ma nus tu as in ma nus tu as, in ma nus tu as, Pa ter, com mén do, in

     
639

Vln. I

Vln. II      

     
     
                  
Vc.

      

                 
644

          
ma nus tu as com mén do, com mén do

       
    
644

Vln. I

Vln. II                        

      


            
Vc.
       
43
     
       
648

               
spí ri tum me um

   
   
648

Vln. I

        
Vln. II               

   
Vc.                      

    
652

    
          
652

Vln. I   

       
Vln. II                           

 
Vc.

            
     
44 Iesus autem
        
Tutti
    
656

S   
Ie sus au te, au tem e mís sa vo ce


     
     
 
A
 
       
Ie sus au tem, au tem e mís sa vo ce

T         

 
Ie sus au tem, au tem e mís sa vo ce

           
B    
Ie sus au tem, au tem e mís sa vo ce

        
656

Vln. I


Vln. II        

Vc.
        

   
            
662

S 
e mís sa vo ce ma gna trá di dit spí ri tum

           
     
A


e mis sa vo ce ma gna tra di dit spi ri tum

T                

     
e mis sa vo ce ma gna trá di dit spi ri tum

         
B  
e mis sa vo ce ma gna trá di dit spi ri tum
Humiliávit 45
  
Bajo Solo
    
668 Allegro Moderato

B  
     
 
                            
668

    

Vln. I

    
                           
 

Vln. II

  
          
  
        
     
Vc.
  

        
       
673

B  

                        
Hu mi li á vit se met ip sum

 
     
673Vln. I

                     
     

Vln. II

           
              

 
Vc.

      
678

B 

                 
                  
678

Vln. I
   

                                       
Vln. II 

          
Vc.  
  
                    
    
46
           
            
683

B   

     
hu mi li á vit se met ip sum fac tus o bé di ens, hu mi li á vit se met ip sum,

           
   
683Vln. I

         
             

Vln. II

                 
Vc.              

         
                
          
689

B      
fac tus o bé di ens us que ad mor tem, fac tus o bé di ens us que ad mor tem, us que ad mor tem

     
             
689

Vln. I


Vln. II                     

           
Vc.
       
   
         

                     
                        
694

B  
us que ad mor tem, us que ad mor tem, us que ad mor tem, ad mor

                 
          
694

Vln. I


                  
           
  

Vln. II

                             
Vc.     

47
                                              

699

B  
tem, mor tem


      
699

Vln. I


           

Vln. II

               
Vc.               

           
703

B  
        
         
au tem cru cis

          
703

Vln. I       

  
                          

Vln. II

                              
Vc.         

    
    
708

B 

                 
Dis cip li na

  

     
 
708

Vln. I
   


                           

Vln. II

        
                 
Vc.
 
     
48
         
              

713

B   
pa cis nos træ dis ci plí na pa cis nos træ su per, su per e um et li vó re e ius, et li vó re


      
713

Vln. I


Vln. II       

         
              
   
Vc.

 
                              
719

B    
e ius, li vó re e ius li vó re e ius, li vó re e ius sa


     
719

Vln. I


Vln. II      

        
Vc.        
    

           

              


             
724

B  
ná ti su mus, li vó lá e ius, sa ná ti su mus

    
     
724

Vln. I

   
Vln. II        


Vc.
     
              
            
49
     
729

B 

          
            

729

    
 
Vln. I

    
                 
  

Vln. II

 
          
                 
Vc.
  

     
733

B 

         
   

           
 
733


Vln. I

           
              

Vln. II

               
          
Vc.

Vere languóres
50
 
Alto Solo
         
737 Adagio
A


             
       
737

Vln. I
 
  

                
       
   

Vln. II

        
                  
Vc.

   
           
745

Ve re lan guó res lan guó res

   
  
 
   
745


3

Vln. I
 


             
3


Vln. II

    
Vc.
 
                 

     
        
753

          
nos tros ip se tu lit

   
      
753

Vln. I
  

            
        
 
Vln. II

                     
Vc.     
51
      
                
761

   
ve re lan guó res lan guó res nos tros ip se tu lit ve re lan


        
761

Vln. I

  
 
Vln. II
3
        

       
                    

Vc.

                  
      
770

  
guó res, lan guó res nos tros ip se tu lit, et do ló res nos tros ip se por

      
        
770

Vln. I

   
Vln. II      
 
      

      
Vc.          
            

              
          
779

     
tá vit, ve re lan guó res et do ló res et do ló res nos tros ip se por

 
      
779

Vln. I

        
Vln. II       

                   
Vc.     
    
52
         
       
788

tá vit ip se por tá vit ip se por


                          
788

Vln. I


Vln. II                             

         
Vc.                 

               
                        
796

ta vit por ta vit

   
       
796

Vln. I

   
Vln. II        

             
          

Vc.

 
       
804

A 

                      
Ip se

          
804

    
3

Vln. I  

   
          
                
3


Vln. II

                   
        

Vc.
53
            
             
812

     
        
vul ne rá tus, vul ne rá tus est, vul ne rá tus est prop ter i ni qui


      
812

Vln. I

                  
Vln. II    

          
                 
Vc.

            
         
821

       
tá tes nos tras at trí tus est, at trí tus est, at trí tus est,

      
  
821

  

Vln. I

   
Vln. II           
    

                    
    
Vc.

             
        
829

A 

             
at tri tus est prop ter scé le ra nos tra at trí tus est prop ter

     
        
829

Vln. I

         
Vln. II              
 
 

                       
Vc.   
54
         
               
837

A 

           
scé le ra nos tra at trí tus est prop ter scé le ra prop ter

   
      
837


Vln. I

           
         

Vln. II

              
  
  
Vc.         

          
      
846


prop ter scé le ra nos tra

  
        
846

Vln. I
 
  
       
    

Vln. II

     
  
    
Vc.             


     
854


    
     
    
      
854Vln. I

 
                      

Vln. II

            
Vc.     
55

    
859

  
         
   
859

Vln. I   
3


             
Vln. II   
3

        
 
 
Vc.   
56 Te ergo quaésumus
                    
Tutti
   
863 Adagio

S   
Te er go quaé su mus, te er go quaé su mus, te er go quaé su mus,

     
A                      


Te er go quaé su mus, te er go quaé su mus, te er go quaé su mus

  
T                        

    
Te er go quaé su mus, te er go quaé su mus, te er go quaé su mus

          
B             
Te er go quaé su mus, te er go quaé su mus, te er go quaé su mus

                  
                  
863

Vln. I

                             
Vln. II      

                


Vc.            

          
             
869

S     
te er go quaé su mus, te er go quaé su mus, tu is

   
                    

A

te er go quaé su mus, te er go quaé su mus, tu is


T                     

te er go quaé su mus, te er go quaé su mus tu is

                    
B   

     
  
te er go quaé su mus, te er go quaé su mus tu is

        
             
869

Vln. I    

        
               
      
  
Vln. II

      
    
                          
Vc.

57
                           
  
875

S               

  
fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis súb ve ni, quos pre ti ó so

         
A                                  

              
fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis súb ve ni, quos pre ti o so

           
T                  

                        
fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis súb ve ni, quos pre ti o so

        
B              

      
fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis tu is fá mu lis súb ve ni, quos pre ti o so

            


 
875

Vln. I

    
Vln. II                                   

                                  

Vc. 

              
                
880

S     


sán gui ne quos pre ti ó so sán gui ne quos pre ti ó so quos pre ti ó so quos pre ti ó so

          
A                          


sán gui ne quos pre ti ó so sán gui ne quos pre ti ó so quos pre ti ó so quos pre ti ó so

   
T            
  
   
          

 


                        
sán gui ne quos pre ti ó so sán gui ne quos pre ti ó so quos pre ti ó so quos pre ti ó so

          
B 

         
sán gui ne quos pre ti ó so sán gui ne quos pre ti ó so quos pre ti ó so quos pre ti ó so

                          

880

Vln. I

          
Vln. II                             

       
                
Vc.              
58
       
     
885

S   
sán gui ne re de mis ti

    
A        
   
sán gui ne re de mis ti


T       

  
 
    

       
sán gui ne re de mis ti

B           

        
sán gui ne re de mis ti

     
       
885

       

Vln. I

         
                
     
Vln. II

      

                   
Vc.   


    
889


A     


T     

     
B 

               
          
889

Vln. I


                          
 
Vln. II

     
Vc.                     


59

    
893


A     


T     

     
B 


    
893

Vln. I


Vln. II     

     
Vc. 


    
897


A     


T     

     
B 


    
897

Vln. I


Vln. II     

     
Vc. 
60

    
901


A     


T     

     
B 


    
901

Vln. I


Vln. II     

     
Vc. 


    
905


A     


T     

     
B 


    
905

Vln. I


Vln. II     

     
Vc. 