Sei sulla pagina 1di 3

Verbo essere: sugnu, si, fuvu, statu, essiri

indicativo presente imperfetto perfetto


ia sugnu era fuvu
tu si eri fusti
iddru è(-ni) era fu(-ni)
nattri semmu eramu fummu
vattri siti eravati fustivu
iddri sunnu eranu foru

ottativo perfetto infinito presente


(se) ia fussa essiri
(se) tu fussi
(s’)iddru fussa/furra
participio perfetto
(se) nattri fussimu
statu, -a
(se) vattri fussivu
(s’)iddri fussiru

Verbo avere: aiu, a, appu, avutu, aviri

indicativo presente imperfetto perfetto


ia aiu aviva appu
tu a(-ni) avivi avisti
iddru ava aviva/ava* appa
nattri avemmu avivimu appimu
vattri aviti eravati avistivu
iddri annu avivinu/avanu* appiru

ottativo perfetto infinito presente


(se) ia avissa aviri
(se) tu avissi
(s’)iddru avissa/assa*
participio perfetto
(se) nattri avissimu
avutu, -a
(se) vattri avissivu
(s’)iddri avissiru/assiru*

* Solo nei tempi composti


Verbo andare: vaiu, va, ivu, iutu, iri

indicativo presente imperfetto perfetto


ia vaiu iva ivu
tu va(-ni) ivi isti
iddru va Iva ia
nattri emmu ivimu emmu
vattri iti ivivu istivu
iddri vanu Ivinu eru

ottativo perfetto infinito presente


(se) ia issa iri
(se) tu issi
(s’)iddru Issa
participio perfetto
(se) nattri issimu
iutu, -a
(se) vattri issivu
(s’)iddri Issiru

Verbo volere: vogliu, vo, vosu, vulutu, vuliri

indicativo presente imperfetto perfetto


ia vogliu vuliva vosu
tu vo vulivi vulisti
iddru vo vuliva vosa
nattri vulemmu vulivimu vulemmu
vattri vuliti vulivivu vulistivu
iddri vonu vulivinu vosiru

ottativo perfetto infinito presente


(se) ia vulissa vuliri
(se) tu vulissi
(s’)iddru vulissa
participio perfetto
(se) nattri vulissimu
vulutu, -a
(se) vattri vulissivu
(s’)iddri vulissiru
Verbo potere: pozzu, po, pottu, pututu, putiri

indicativo presente imperfetto perfetto


ia pozzu putiva putia/pottu
tu po putivi putisti
iddru po putiva putia/potta
nattri putemmu putivimu pottimu
vattri putiti putivivu putistivu
iddri ponu putivinu pottiru

ottativo perfetto infinito presente


(se) ia putissa putiri
(se) tu putissi
(s’)iddru putissa
participio perfetto
(se) nattri putissimu
pututu, -a
(se) vattri putissivu
(s’)iddri putissiru

Verbo sentire: sentu, senti, ntisu, sintutu, sentiri

indicativo presente imperfetto perfetto


ia sentu sintiva ntisu
tu senti sintivi sintisti
iddru senta sintiva ntisa
nattri sintemmu sintivimu ntisimu
vattri sintiti sintivivu sintistivu
iddri sentunu sintivinu ntisiru

ottativo perfetto infinito presente


(se) ia sintissa sentiri
(se) tu sintissi
(s’)iddru sintissa
participio perfetto
(se) nattri sintissimu
sintutu, -a
(se) vattri sintissivu
(s’)iddri sintissiru