Sei sulla pagina 1di 5

Sto.

Niño, Gugma Ko
(Unang Ani sa mga Huni ni Manny) Manny Lapingcao
Moderato q = 70 AGB-183
# #
# # C D˙ œ œ Fwm G
Œœ œ œ œ œ œ
A6 A7
œ ˙
D
œ œ w
F m G
Œœ œ œ ˙ ˙
A6 A7

Soprano &
## Doo - ooh Doo - ooh Aah - aah! Aah - aah!
C ˙œœ w Œœœœ Œœœœ
Alto &
œ œœœ ˙ œ œ w ˙ ˙
## C ˙œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ ˙ œ œ ˙
Doo - ooh Doo - ooh Aah Aah
- - aah!
aah!

Tenor V œœ œ œœ ˙ ˙

? ## w ˙ œ œ œ œ w ˙ œ œ- ˙
œœ ˙ œ œ
Doo - ooh Doo - ooh Aah - aah! Aah aah!

Bass C ˙œœ ˙
Doo - ooh Doo - ooh Aah - aah! Aah - aah!

F #m
## œ. œ œ œ
œ œ ˙.
9 D G D G

& jœ ˙ œ œ ˙. œ
S
œ œ œ. œ œ J
# # 1.San - tos nga Gij- no - o sa ta - nang pa - na - hon - I kaw
j
ang a - mong

A & œ œ œ. œ œ ˙ œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ œ . œ œ œ
# # San - tos nga Gi - no - œo œ saœ taœ - nang
˙. œœ œ œœ œ œ œ w
pa - na - hon - I kaw ang a - mong

T V ∑ Œ

? ## œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ œ . Jœ œ œ
San - tos
sa ta - nang pa - na - hon, sa ta - nang pa - na - hon

B ∑ Œ
San - tos sa ta - nang pa - na - hon - I kaw ang a - mong

F #m
14
## D
œ œ . Jœ ˙ .
E7 A D

& œ ˙ œœ œ j œ ˙. ‰
S
œ œ œ œ œ. œ J
## Ha - ri ka - ga - ha - pon
j ˙.
ug ka - ron, sa ta - nan nga ka - tu - i - gan
j œ ˙.
& œ ˙ œœ œ œ œ . œ œsa taœ - nanœ ngaœ kaœ . - tuœ - i - gan
A

# # Haœ - ri j
œ œ œ œ œ . Jœ ˙ . œ œ œ œ œ. œ œ ˙.
ka - ga - ha - pon ug ka - ron,

T V ˙
ka - ron,.
? ## œ ˙
Ha - ri
œœ œ œ #
ka - ga - ha - pon ug
œ . œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ ˙.
sa ta - nan nga ka - tu - i - gan

B J J
Ha - ri ka - ga - ha - pon ug ka - ron, sa ta - nan nga ka - tu - i - gan
©
2 Sto. Niño, Gugma Ko

## G .
œ œ. œ œ œ œ œ
19 D G D Bm Em A7 D D7

S & œ Jœ œ œ ˙ . œ J œ œ œ œ ˙ ˙ w w
# # pa - gaj- day - gon Ka j
, wa - lay - su - kod ang pag - ma - hal - nga gi ha tag Mo .

& œ. œ œ œ ˙. œœ œ . œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ ˙ nw
A
w
# # paœ . - gaœ - dayœ - gon
œ ˙.
Ka
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
, wa - lay - su - kod ang pag - ma - hal - nga gi ha tag Mo .

T V J J w w
? ## œ . œ œ œ ˙ . œ . œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
pa - ga - day - gon Ka , wa - lay - su - kod ang
pag - ma - hal - nga gi ha tag Mo .

J œœ œ w w
B
J
pa - ga - day - gon Ka , wa - lay - su - kod ang pag - ma - hal - nga gi ha tag Mo .

CHORUS:
# # Gœ œ œ œ . j œ œ œ. œ œ ˙ œ œ
œ œJ œ œ . œ œ œ . œ œ ˙ .
26 D Em D A G D

S & J J
# # San toj Ni ño jœ j
San - to Ni ño Se - nior San - to Ni ño,
. j
O dag - hang sa - la - mat sa ka -

A & œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙. œ œ œ œ œ ˙ œœ
# # SanŒ toœ Ni œ ño Œ SanŒ - to Ni ñoŒ Seœ - nior
œ œ. œ œ ˙.
San - to Ni ño,
œ œ œ. œ œ ˙ œ œ
O dag - hang sa - la - mat sa ka -

V œ œ J
T
J
? ## Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ œ œ j œO dagœ - hang
œ . saœ - laœ - mat˙ saœ kaœ -
œ. œ œ ˙.
Vi va! Vi va! Se - nior San - to Ni ño,

B J
Vi va! Vi va! Se - nior San - to Ni ño, O dag - hang sa - la - mat sa ka -

32
# # E˙7 œ œ A
w œ œ
G
œ . œ
D
œ œ . j Em A
jD
S & J œ œ œ œ œ. œ w
## j
œ œ œ . œ œ œ œ . œj œ œ j
a - yo - Mo. day - gon sa ka - nu - nay ug sim - ba - hon Ka ga - yud

A & #˙ œ œ w œ. œ w
## œ œ œ . œ œ œ œ. œ w
a - yo - Mo. day - gon sa ka - nu - nay ug sim - ba - hon Ka ga - yud

V ˙ œ œ w œ œ œ. œ J
T
J J
Ka.
? ## ˙
a -
œ œ
yo - Mo.
w œ œ œ . kaœ - nuœ - nayœ ugœ . simœ - baœ - hon
day - gon sa
œ œ gaj- yudw
B J J œ
a - yo - Mo. day - gon sa ka - nu - nay ug sim - ba - hon Ka ga - yud
Sto. Niño, Gugma Ko 3

F #m
## œ. ˙ œ œ
& œ Jœ œ .
œ œ œ œ œ ˙ w Œœœœ
38 G D A D G

S œ J
# # San - toj Niœ ño jœ œ
San - to Ni ño gug - ma - ko - ooh
Œœœœ
Doo -

A & œ œ œ. œ œ . ˙ œ œ ˙ œ œ w
# # SanŒ - toœ Ni œ ño Œ œ Jœ œ œ .
San - to Niño
˙
gug - ma
œ œ
- ko -
˙ œ œ œœœœ
ooh Doo -

T V ˙ œ œ
? ## Œ œ œ Œ ˙ œ w ˙ œ- œ
œ œ œ œ.
Vi va! San - to Ni ño gug - ma - ko - ooh Doo

œ ˙ œ œ
B
J
Vi va! San - to Ni ño gug - ma - ko - ooh Doo -

# F #m
44
# # Aœ6 œ Aœ7 œ D˙ œ œ Fwm Œœœ ˙
G
œ A6
˙
A7 D
j œ ˙.
S & œ œ œ. œ
## - ooh Aah - aah! Aah - aah! Ha - ri sa ka - li - pay,

& œ ˙ œ œ w Œœœœ j
A
œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ. œ œ ˙.
## - ooh Aah -
˙
aah!
œ œ œ œ
Aah -
œœ ˙
aah! Ha - ri sa
∑ œ œ œ. œ
ka - li - pay,

T V œœœœ ˙ œ œ ˙ J
? ## œ œ œ w ˙ œ œ- ˙ œ œ œ. œ
- ooh Aah - aah! Aah aah! Ha - ri Ka O-

B œœ ˙ œ ˙ ∑ J
- ooh Aah - aah! Aah - aah! Ha - ri Ka O-

# # Gœ œ jD j B m œ Eœ . œ œ œ
œ œ œJ œ Jœ œ . Jœ œ
51 G D

S & œ. œ ˙. œ ˙ J J
## j j j j j
œ œ œ . œj ˙ . j
Ha - ri - nga ga - may - ha - ta gan un ta ka mig lu - na di - ha sa dug - han

A & œœ œ œ œ œ . œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ
## œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ
Ha - ri - nga ga - may - ha - ta gan un ta ka mig
j
lu - na
j . sa dug - han
di - ha

V J J J J œ ˙ œ œ œ œ œ
T
J
? # # œ œ œ . Jœ ˙ . œ œ œ œ . œ œ œ. œ #œ œ
Ha - ri - nga ga - may, ha - ta - gan - Mo
un ta ka mig lu - na di - ha sa dug - han
œœ J J J œ œJ ˙
B
J J
Ha - ri - nga ga - may - ha - ta gan un ta ka mig lu - na di - ha sa dug - han
4 Sto. Niño, Gugma Ko

F #m
# # Aw
œ œ œ . œj ˙ . œ. œ œ œ
56 D G D G

& j œ ˙. œ
S
œ œ œ. œ œ J
## j
œ œ œ . œj ˙ .
mo, Ha - ri nga gam - ha - nan, Ha ri sa ta - nan - wa lay tu - pong ang

& j œ . œ œ œ
A
w œ œ œ. œ œ ˙. œœ
## j œ œ œ. œ ˙. œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ. œ œ ˙.
mo, Ha - ri nga gam - ha - nan, Ha ri sa ta - nan - wa lay tu - pong ang

T V w J J
? ## w œ œ œ. œ œ ˙. œ œri saœ . taœ - nan˙ . œ . œ œ œ
mo, Ha - ri nga gam - ha - nan, Ha - wa lay
tu - pong ang

J œœ
B
J J
mo, Ha - ri nga gam - ha - nan, Ha ri sa ta - nan - wa lay tu - pong ang

CHORUS:
## .. œ œ œ œ . œ œJ œ œ .
62 D Bm Em A D D7 G D

S & œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ w w J
## pag ma hal nga gi ha tag Mo .
.. œ œj œ œ .
San to Ni ño

San - to Ni ño

& œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ.
˙ nw
A
w
# # pagœ ma halœ œ ngaœ giœ ha˙ tag Mo .
. œ œ Œ
San to Ni ño San - to Ni ño

T V œ ˙ w w .Œ Œ œ œ Œ

? ## œ œ œ œ œ œ ˙
pag ma hal nga gi ha tag Mo
w
.
.
w .Œ œ
Vi
œ Œ
va! Vi
Œ œ œ Œ
va!

B ˙
pag ma hal nga gi ha tag Mo . Vi va! Vi va!

68
## E m œ A j D œ œ œ. œ œ ˙
G D
œœ ˙
E7
œ œ Aw
S & œ œ. œ œ ˙. J
# # Se - nior San - toj Ni j
œ œ œ. œ œ ˙
ño, O dag - hang sa - la - mat sa ka - a - yo - Mo.

A & œ œ œ. œ œ ˙. œ œ #˙ œ œ w
# # Se - nior Sanœ . - to Ni ño,
˙. œ œ œ. œ œ ˙
O dag - hang sa - la - mat sa ka - a - yo - Mo.

T V œ œ œ œ
J J œœ ˙ œ œ w

? ## œ œ j œ ˙. œO dagœ - hang
œ . saœ - laœ - mat˙ ˙ œ œ w
Se - nior San - to Ni ño, sa ka - a - yo - Mo.

B œ. œ J œœ
Se - nior San - to Ni ño, O dag - hang sa - la - mat sa ka - a - yo - Mo.
Sto. Niño, Gugma Ko 5

## œ. œ œ œ œ. j œ œ.
& œ œ œ . œj w œ œJ œ œ . œ œ
74 G D Em A D G D

œ œ œ J
S
J
# # day - gon saœ . kaj- nu - nay ug simj - ba - hon Ka
j
ga - yud

San - to Ni ño
jœ œ
San - to Ni ño

A & œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ w œ œ œ. œ œ .
# # dayœ - gon sa kaœ - nuœ - nayœ ugœ . simœ - baœ - hon
œ œ. œ w
Ka ga - yud
Œ œ œ Œ
San - to Ni ño
œ œJ œ œ .
San - to Ni
ño

T V œ œ. J J J
Ka. ga - yud
? ## œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ j œ œ Œ œ œ œ œ.
day - gon sa ka - nu - nay ug sim - ba - hon va! Vi San - to Ni ño

B J J œ w Œ
J
day - gon sa ka - nu - nay ug sim - ba - hon Ka ga - yud Vi va! San - to Ni ño

#
80
# # A˙ œ œ w
D 1.
D7
w .. ˙
D2.
œ œ Fwm Œ œ œ œ
G
œ œ Aœ7 œ
A6

S &
##
w .. ˙
gug - ma - ko ! ko - ooh Doo - ooh

& ˙ œ œ w œ œ w Œ œ œ œ œ
œ œ œ
A

# # gug˙ - maœ - ko n w .. ˙ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
! ko - ooh Doo - ooh

T V œ w œ œ œ œ œ
? ## ˙ œ w .. ˙ œ œ w ˙ œ œ œ œ ooh
gug - ma - ko ! ko - ooh Doo -

B œ w œ œ
gug - ma - ko ! ko - ooh Doo - ooh

F #m
## ˙ œ œ Œ œ œ œ ˙ ˙ wU
rit.

w
87 D G A6 A7 D

S &
# # Aah - aah! Aah - aah! ! U
& ˙ œ œ w Œ œ œ w
A
œ ˙ ˙
# # Aah œ œ œ œ œ U
˙
- aah! Aah - aah! !

T V ˙ œ œ œ ˙ ˙ w
? ## ˙ w ˙ œ œ- ˙ U
œ œ
Aah - - - aah! Aah - - aah! !

B ˙ w
Aah - aah! Aah - - - aah! !