Sei sulla pagina 1di 6

Anni ruggenti

versione a cappella di Pasquale Amico

           
    


 
ua ua ua ua ua ua ua ua va uh

           
      

Va va va va va va va va va va va va va va uh

                 

           
ua ua ua ua ua ua ua ua va va uh

     

     
  
ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti uh

           
  
tun ba tun ba tun ba tun tun tun ba tun tun tun ba tun

         
       
5

      

             
5 du ua du du du ua du ua du du du du du du du du du

         
 
       
du ua du du du ua du ua du du du du du du du du du

             
5

  

         
     
du ua du du du ua du ua I ma - ri - nai san - no che al - l'E - qua - to - re

         
5

       
du ua du du du ua du ua du du du du du du du du du

       
5

      
tun ba tun tun tun ba tun tun tun ba tun tun tun ba tun tun

CRC amico.pasquale@tin.it

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2

            
9

        
    
9 tra le or - chi - dee du du du du uh ua uh ua du du du du du

         
        

       
tra le or - chi - dee du du du du uh ua uh ua

      
9

 

  
tra le or - chi - dee vi - vo - no stra - ne ma - gie

                     
9

          
    
tra le or - chi - dee du du du du uh ua uh ua du du du du du

   
9

    
tun ba tu tun tun dum ba dum dum dum ba dum ba dum ba dum dum


                
13

      

           
13 vi - vo - no ma - gi du du du du O - ro che ri - co - pre le mon -

   
     
 
vi - vo - no ma - gi du du du du O - ro che ri - co - pre le mon -

       
13

      
         
O - ro che ri - co - pre le mon -

         
13

    
    
vi - vo - no ma - gi du du du du O - ro che ri - co - pre le mon -

           
13

  
tun ba tu tun tun tun ba du du du dum ba dum dum ba dum ba dum dum

                
  
17

 
             
ta - gne du du du du du 3 du du uo - mi - ni pic - co - li

    
17

 
ta - gne du du du du ua du du du uo - mi - ni pic - co - li

     
17

        

              
        
ta - gne uo - mi - ni pic - co - li


17

3 3
3

             
ta - gne ua du ba du ua du du ua du du uo - mi - ni pic - co - li

       
17

   
dum ba dum ba dum ba dum uo - mi - ni pic - co - li dum ba dum ba dum dum
3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


3
  
                      
21

         
va va va va va va va va va va va va va ua du du ua du du

 
21

   


      
uh ua du du ua du du ua du du

     
21

   

               
uh ua du du Quan - do las - sù e - esce la lu - na pie - na

 
21 Sui ra - mi che sfio - ra - no qua - si il cie - lo

     
      
uh ua du du Quan - do las - sù e - esce la lu - na pie - na

      
21
Sui ra - mi che sfio - ra - no qua - si il cie - lo

     
dum ba dum ba dum ba dum dum dum ba dum ba dum ba dum dum


  
             
25


        
du la lu - na pie - na pie - na uh ua du du du ua

    
25

 

  
du la lu - na pie - na pie - na uh ua du du du ua

            
25

      
          - gia ca -
     
la lu - na pie - na pie - na nel - la tri - bù sen - ti suo - na - re i tam

   
25 a - spet - te - rò fin - ché la piog

      
du la lu - na pie - na pie - na nel - la tri - bù sen - ti suo - na - re i tam

   
25
a - spet - te - rò fin - ché la piog - gia ca -

       

du la lu - na pie - na pie - na dum ba dum dum dum ba dum dum

        
 
        
29

  
           
29 sen - ti sen - ti i tam tam tam tam ua du ua du ua du du

         
        
sen - ti sen - ti i tam tam tam tam ua du ua du ua du du

   
       
29

 
         
tam sen - ti sen - ti i tam dan - za - no in - tor - no al lo stre -

      
29 drà cor - ro - no le vo - ci del sa -

    
tam sen - ti sen - ti i tam tam tu tu tu tu tu tu tu

       
29

 
drà

       
dum dum dum dum dum dum dum dum dum ba dum ba dum ba dum ba

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4
                
   
 
33

        
          
du du du du du du 3 ua du 3ua du
ua du ua al rit - mo del voo -


33

  
du du du du du du du du spi - ri - ti al rit - mo del voo -

             
3

   
33

                    tor - ne
go - ne du ua du du spi - ri - ti al rit - mo del voo -

 
33 fa - ri di - co - no che non -

   
3

  tor - ne -
du ua du du 3ua du du
     
du du du ua du ua spi - ri - ti al rit - mo del voo -

 
33

     
di - co - no che non

   
dum ba dum ba dum ba dum dum dum ba dum dum ba dum ba dum dum ba

 
                       
37


do du vu du du vu du du du vu du du du tu tu tu tu tu tu tu tu tu

    
37

         


du uh uh uh tu tu tu tu tu tu tu tu tu

  
37

            
    
doo uh uh uh tu tu tu tu tu tu tu tu tu

   
        
37 rà

     
doo uh uh uh An - ni rug - gen - ti nei tro - pi - ci

    
37


     
dum dum dum ba du pom po pom po ecc...

    
         
41

  
tu tu tu tu tu tu tu tu tu uh uh

   
41

      


tu tu tu tu tu tu tu tu tu uh uh

    
41

        
        
        
tu tu tu tu tu tu tu tu tu uh uh

     
41

   

      
sen - to la giun - gla nel - l'a - ni - ma un a - na - con - da che don - do - la su di me

          
41
dol - ci sor - ri - si del - l'A - fri - ca pian - te car - ni - vo - re sem - bra - no ri - de - re

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


5
  3   3   
     3     
45

  chi sal3 - ve   


sem - bra un co - ral - lo nel blu ua ua ua ua uh tu tu tu tu

    
45

    
- rà Bet - ty Boop


3 3


sem - bra un co - ral - lo nel blu ua ua ua ua uh tu tu tu tu

  
45 chi sal
3 - ve - rà Bet
3 - ty Boop

        
3

     
   3   
sem - bra un co - ral - lo nel blu ua ua ua ua uh tu tu tu tu

          
45 chi sal - ve - rà Bet - ty Boop

   
3
3

     
sem - bra un co - ral - lo nel blu ua ua ua ua uh An - ni rug - gen - ti nei

   
45 chi sal - ve - rà Bet - ty Boop

      

   
               
49



tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu uh

   
49

            


tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu uh

   
49

              
           
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu uh

      
49

    

      
tro - pi - ci bion - de le vit - ti - me di Kin Kong le - ga - mi al pa lo ma

         
49 e cuo - ri in - fran - ti per sou - ve - nir mil - le ip - po - po - ta - mi

     

   3   3 
     3    
53


         
uh sen - to l'or - che - stra suo - nar ua ua3 ua


53

   
ma io non cre do al l'a mor


3 3


sen - to l'or - che - stra suo - nar ua ua ua

   
53 ma io non cre do3al l'a mor

     
3

   
3

 
    
     
sen - to l'or - che - stra suo - nar ua ua3 ua

          
53 ma io non cre do3 al l'a mor


3

     
por - ta - mi giù in cit - tà sen - to l'or - che - stra suo - nar ua ua ua uh uh

    
53
can - ta - no ba - cia - mi ma io non cre do al l'a mor

     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


6
           
     
57

  
ua ua ua ua ua ua ua ua uh du

             
57

    

va va va va va va va va va va va va ua du du

    
57

           
           
ua ua ua ua ua ua ua ua uh du

   
57

           
ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti du

     
57

     
dum ba dum ba dum ba dum dum dum ba dum ba dum ba dum

Artista: Gruppo Italiano


Titolo: Anni Ruggenti
Autori: Di Malta - Riva - Folino - Santulli
Edizione: Sanremo 1984
Categoria: Big

I marinai
sanno che all'equatore
tra le orchidee
vivono strane magie
oro che
ricopre le montagne
uomini piccoli così.
Quando lassù
esce la luna piena
nella tribù
senti suonare i tam tam
danzano intorno allo stregone
spiriti al ritmo del voodoo.
Anni ruggenti nei tropici
sento la giungla nell'anima
un'anaconda che dondola su di me
sembra un corallo nel blu.
Anni ruggenti nei tropici
bionde le vittime di King Kong
legami al palo ma portami giù in città
sento l'orchestra suonar.
Sui rami che
sfiorano quasi il cielo
aspetterò
finché la pioggia cadrà.
Corrono le voci dei safari
dicono che non tornerà.
Anni ruggenti nei tropici
dolci sorrisi dell'Africa
piante carnivore sembrano ridere
chi salverà Betty Boop.
Anni ruggenti nei tropici
e cuori infranti per souvenir
mille ippopotami cantano "baciami"
ma io non credo all'amor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com