Sei sulla pagina 1di 5

Salmo 23

Fr. Rey Magnaye

C#m G#m
### # 3
E B A B E sus E

& 4 . .
Flute
J .
### # E C#m G#m
Ang
9

j j
B A B E
& .
.
S

Pa - ngi no - on ang a - king pas - tol hin - di a - ko nag - ku - ku - lang


16
### # C#m G#m
j
B E B A B
&

S

A - ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa-hi - nga sa ma - i - nam niyang pas - tu -

#
23
# # # # E sus j
j . . j
. j
E B7 A E C m A
& .
S

lan 1.I - na - kay a - ko sa ta - hi - mik na ba - tis at du - lot niya'y

### # j E C#m
j . j . . j
30
B7 E E7 A B7
S & .
ba- gong la - kas ta - pat sa pa - nga-kong a - ko'y sa-sa - ma - han ni -

37
# # # # C M7 j
A m7 B 7sus B7 E B7
S & n. .


ya sa tu - wid na lan - das Ang Pa - ngi - no - on ang

####
A &
Pa - ngi - no - on ang

####
T V
Pa - ngi - no - on ang

B
? ####
Pa - ngi - no - on ang
Salmo 23
2

43
#### C#m G#m
j
A
j
B7 E B7
j
& .
.
S

####
a - king pas - tol hin - di a - ko mag - ku - ku - lang A-

& j j . j
A
.
####
a - king pas - tol hin - di a - ko nag - ku - ku - lang A-

j . j .
T V J
a - king pas - tol hin - di a - ko nag - ku - ku - lang A-

? #### j . j . j
B

a - king pas - tol hin - di a - ko nag - ku - ku - lang A-

49
#### C#m G#m

E B7 A B7 E
& .

S

####
ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa- hi - nga sa ma - i - nam nyang pas - tu - lan

& .
A

####
ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa- hi - nga sa ma - i - nam niyang pas - tu - lan

V .
T

ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa- hi - nga sa ma - i - nam niyang pas - tu - lan

? #### .
B

ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa- hi - nga sa ma - i - nam niyang pas - tu - lan
Salmo 23 3

#
56
#### E7
j . j
A B7 E
. jC m j
A
j
B7
& . .

S

####
2.Da - an ma'y pu - no ng di - lim o li - ga - lig hin - di a - ko ma - nga-ngam-

& j . j . j . j j
A
.
#### . .
J . J .
2.Da - an ma'y pu - no ng di - lim o li - ga - lig hin - di a - ko ma - nga-ngam-

V J J
T
J
. . li - ga - lig hin - di a - ko ma -nga-ngam
? #### j J . .
2.Da - an ma'y pu - no ng di - lim o -

B J J J
2.Da - an ma'y pu - no ng di - lim o li - ga - lig hin - di a - ko ma - nga-ngam-

#### C#m
j
63


E E7 A B7 E C M7
S & .

####
ba tung - kod mo't pa - ma - lo ang s'yang ga-ga - bay sa kin at sa-sang

A & . j

#### .
ba

tung - kod

mo't pa - ma - lo ang

s'yang
at
ga-ga - bay sa kin sa-sang

J
T Vba tung - kod mo't pa - ma - lo ang s'yang ga-ga - bay sa kin at sa-sang

? #### .
B
J
ba tung - kod mo't pa - ma - lo ang s'yang ga-ga - bay sa kin at sa-sang
Salmo 23
4

# # # # A m7 nnnn

70

b j
B7 C7 F C Dm Am
& n .

S

# # ## nnnnb
ga- lang twi - na Ang Pa - ngi - no - on ang a - king pas - tol hin-

& n . j

A

ga- lang twi - na Ang Pa - ngi - no - on ang a - king pas - tol hin-

# # ## n . nnnnb j
T V
ga- lang twi - na Ang Pa - ngi - no - on ang a - king pas - tol hin-

B
? # # ## n . nnnnb j
ga- lang twi - na Ang Pa - ngi - no - on ang a - king pas - tol hin-

Bb
& b . j j
77
C F C F C Dm
.

S

di a - ko nag - ku - ku - lang A - ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa-hi -

&b j . j
.
A

di a - ko nag - ku - ku - lang A - ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa-hi -

j . J
T V b .
di a - ko nag - ku - ku - lang A - ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa-hi -

B
? b . j . j
di a - ko nag - ku - ku - lang A - ko ay kan - yang pi-nag - pa - pa-hi -
Salmo 23 5

84
Bb
&b
Am C F
S
.
nga sa ma - i - nam nyang pas - tu - lan

&b .

A

nga sa ma - i - nam niyang pas - tu - lan

Vb .
T

?b .
nga sa ma - i - nam niyang pas - tu - lan

B
nga sa ma - i - nam niyang pas - tu - lan

Potrebbero piacerti anche