Sei sulla pagina 1di 6

Sana

Transcribed by: Jake Sison I Belong to the Zoo


 = 64
CM9 G Em7 D
4   





      


 4                   
        

  44             
 
 
       
       
5 CM9 G Em7 D
     





         


                    
          U muwi

           
  
 
 
       
       
9 CM9 G
  
          
ng ti la bang la hat nag ba go na na wa lan
       
       

   
11 Em7 G
    
           
na ng sig la ang 'yong m ga ma ta. Nga yon ko lang
       
      
 
   
13 CM9 G
     
       
na ram da man ang la mi ig ng ga bi ka hit na mag
       
       

   

August 2019
15 D / F♯ G - D / F♯ Em7 - D / F♯
      
           
da mag na ta yong mag ka ta bi.
         Ba kit ka nag i ba
           
    
     

18 G - D / F♯ Em7 - D / F♯ G - Gsus4
  
          
? Me ron na bang i ba ?
           
         
    
     

21 CM9 - G Em7 - G
     
       
Sa na si na bi mo pa ra 'di na u ma sang may ta yo pa sa hu li
         
   
  
   
   

23 CM9 - G D / F♯
  
               
sa na si na bi mo ha ha
     ya an na man
 ki tang
 su ma ya't  u ma lis

          
  

   

25 CM9 - G Em7 - G
      
           
Sa na si na bi mo pa ra
     di na u ma sang
 may
  ta yo pa
 sa hu li

   
  
   
   

2 August 2019
27 Asus4 - Bm Csus2 CM9
          
            

sa na si na bi mo ha ha ya an na man ki tang u ma li s...
      
    
      

     

30 G Em7 D
  
          
  
       
u ma lis. Bi ni bi
         
           
   
     

33 CM9 G
  
            
lang ang hak bang hang gang wa la ka na nag ba ba ka
       
       

   

35 Em7 G
     
       
sa ka ling li li ngon ka pa. Hin di na ba
       
      
 
   

37 CM9 G
   
          

   
ma ba ba lik ang m ga a san da li m ga pa na hong
       
       

   

August 2019 3
39 D / F♯ G - D / F♯ Em7 - D / F♯
  
               
may la lim pa ang 'yong ngi ti.
         nag i ba
 Ba kitka
             
    
     

42 G - D / F♯ Em7 - D / F♯ G - Gsus4
  
          
? Me ron na bang i ba ?

             
            
    
     

45 CM9 - G Em7 - G
     
       
Sa na si na bi mo pa ra 'di na u ma sang may ta yo pa sa hu li
         
     
      
   

47 CM9 - G D / F♯
  
               
sa na si na bi mo ha ha
     ya an na man
 ki tang
 su ma ya't  u ma lis

             
  
   

49 CM9 - G Em7 - G
      
           
Sa na si na bi mo pa ra
     di na u ma sang
 may
 ta yo pa
 sa hu li

     
      
   

4 August 2019
51 CM9 - G D / F♯
  
        

sa na si na bi mo ha ha ya an na man ki ta
    
        
   
    
   

53 CM9 - G Em7 - G
       
           
Sa na si na bi mo pa ra ang m ga a yaw mo'y a king i i ba
         
       
     
   

55 CM9 - G D / F♯
      
            
hin. 'Di ba si na bi mo basta ta yong dal wa'y sa sa ya ang mundong ma pa
         
             
  
   

57 CM9 - G Em7 - G

     
            
it. 'Di ba si na bi ko ga ga win kon'g la hat u pang ta yo pa rin sa hu
         
    
   
   
   

59 Asus4 - Bm
   
              
li. Big lang na la manko may hi ni hin tay ka lang pa lang bu ma lik.

      
          
         
   

August 2019 5
61 CM9 G Em7 - G
  
               
Sa na si na bi mo da hil di ko ma i sip a no bang na ga wa kong ma

        
        
     
 

 

63 CM9 G D / F♯
  
              
li? Sa na si na bi mo pa ra 'di na u mi big ang pu so kong mu li

    
               
           
   

65 CM9 G Em7 - G
    
       
Sa na si na bi mo pa ra di na u ma sang may ta yo pa sa hu li
        
               
       
  

67 A - Bm CM9 G
                
        
sa na si na bi mo ha ha ya an na man ki ta Sa na
 si
 na bi mo pa ra
  
  
  
 
       
         
    

Bm
70 Em7 - G Asus4 -
        
           
di na u ma sang may ta yopa sa hu li sa na si na bi mo
         






      
     

6 August 2019

Potrebbero piacerti anche