Sei sulla pagina 1di 25

£Éà vÀgU

10£É À w
À ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
Sample Items of 10th Standard Question Bank

¤zÉÃð±ÀPg À ÀÄ
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
£ÀA.4, 100 Cr ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, §£À±AÀ PÀj 3£Éà ºÀAvÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 085
OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION
(RESEARCH & TRAINING) - (DSERT)
No.4, 100 ft.ring road, BSK 3rd stage, Bangalore-85
&
R.S.S.T : R.V.EDUCATIONAL CONSORTIUM
IInd Block, Jayanagara, Bangalore -11

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É:
r.J¸ï.E.Dgï.n AiÀĪÀgÀÄ gÁdåzÀ°è ²PÀët UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è gÁ.«.E.¹ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀªÁV 8 ªÀÄvÀÄÛ 9£É vÀgÀUÀwUÀ½UÉ
¥Àæ±Àß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, ¥ÁæAiÉÆÃf¹gÀĪÀ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À «£Áå¸À, ¸ÀÆPÀÛvÉ §UÉÎ w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½zÀÄÝ ¨sÁUÀ I
gÀ°è §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁUÀ- IIgÀ°è QgÀÄ GvÀÛgÀ / ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼À(2-3 CAPÀUÀ¼À)£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ gÀa¹zÉ. EzÀgÀ «£Áå¸À; ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀ
1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ ºÀAaPÉ 50:50 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è DzÀgÉ, PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è 60:40 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ºÀAaPÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. 8 ªÀÄvÀÄÛ 9 £É vÀgÀUÀwUÀ¼À°è FUÁUÀ¯ÉÃ
ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ F £ÀªÀÄÆ£É gÀZÀ£ÉAiÀiÁV DAiÀÄØ ±Á¯ÉUÀ¼À°è (PÉ®ªÀÅ f¯ÉèUÀ¼À°è) ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV £Àqɹ ¥sÀ® zÉÆgÉwzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ 2006 J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ
¨sÁµÉAiÀÄ°è 50:50 C£ÀÄ¥ÁvÀ ºÁUÀÆ 60:40 (PÉÆÃgï «µÀAiÀÄ) «£Áå¸ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ gÁ.«. JdÄPÉõÀ£À¯ï
PÀ£ÁìnðAiÀÄA CªÀjUÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè 10£É vÀgÀUÀwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀa¸À¯ÁVzÉ.
¥Àæ±ÀßPÉÆÃp «ªÀgÀuÉ:
ºÉ¸ÀgÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ ¥Àæs±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¨sÀAqÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ ºÁUÀÆ QèµÀÖvÉAiÀÄ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ. F jÃw eÉÆÃr¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ
«±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¸ÀÆavÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢VgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ EzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ
PÁAiÀÄð ºÁUÀÆ MªÉÄä ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ®è JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.
1. ¥À±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ GzÉݱÀåUÀ¼ÀÄ:
• ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÊ«zsÀå¥ÀÇtð, G¢ÝµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄ«PÉ.
• «±Áé¸À¤ÃAiÀÄ, ºÁUÀÆ CxÀð¥ÀÇtðªÁzÀ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀÄxÁåðzsÁjvÀ eÉÆÃr¸ÀÄ«PÉ.
• ««zsÀ ªÀÄlÖzÀ PÁp£ÀåvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥Àæ±ÉßUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ.
• ¤gÀAvÀgÀ ¥Àjòî£ÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

2. ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÉÃSÉ:
• «µÀAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ - «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÀAaPÉ
• ¥ÀæwWÀlPÀzÀ°è G¢Ý±ÀåªÁgÀÄ ºÀAaPÉ - ¸ÁªÀÄxÁåðªÁgÀÄ ºÀAaPÉ
• ¥Àæ±ÉßAiÀÄ «zsÁ£À ºÀAaPÉ
- §ºÀÄ DAiÉÄÌ (1 CAPÀ)
- QgÀÄ GvÀÛgÀ (2 CAPÀUÀ¼ÀÄ)
- ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ (3-4 CAPÀUÀ¼ÀÄ)
• PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ - (¸ÀÄ®¨sÀ, PÀµÀÖ, ¸ÁzsÁgÀt)
• §ºÀÄDAiÉÄÌ GvÀÛgÀ ¥ÀnÖ, ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼À CAPÀ «vÀgÀuÉ.

3. ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ:
• ªÉÊW¯Ó
W¯Ó¤PÀªÁV ¥Àæ±ÀߥÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ.
• ¨ÉÆÃzsÀ£Á UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ.
• ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥Àæ±ÀßPÉÆÃp vÀAiÀiÁjPÉ (GzÁ: ¸ÁzsÀ£É, DAiÉÄÌ, ¥ÉÇæªÉÆõÀ£À¯ï ºÁUÀÆ £ÀÆå£ÀvÁ ¥Àj±ÉÆzsÀ£À, EvÁå¢).
• «µÀAiÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆ®APÀıÀªÁV CxÀð¥ÀÇtðªÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ²PÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ.
• ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä YõÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃzsÀ£ÁP˱À®åªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁj.
• EµÉÆÖAzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀĪÀ°è M¼ÉîAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ.
• ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ.
4. M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ°è F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ:
• ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV «µÀAiÀiÁA±ÀUÀ½UÉ ºÀAaPÉ DVzÉAiÉÄÃ?
• ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉAiÉÄÃ?
• ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄPÀ̼À°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÉÃ?
• ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄPÀ̽UÉ w½AiÀÄĪÀAwzÉAiÉÄÃ?
• §ºÀÄDAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVªÉAiÉÄÃ?
• ¥Àæ§AzsÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVzÉAiÉÄÃ?
• ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÉAiÉÄÃ?

5. GvÀÛªÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀjÃPÀëtzÀ ®PàëtUÀ¼ÀÄ »ÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ:


(qÁ:r.J¸ï.²ªÁ£ÀAzÀ)
• F £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è ªÀÄÆ® ªÁPÁåA±À(stem) / ¥Àæ±Éß JA§ ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ F ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀÆavÀ 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀªÀÅ.
• ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÁPÁåA±À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÉà ¸Àj. PÉ®ªÉǪÉÄä C¸ÀA¥ÀÇtð ªÁPÀå«gÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÁVzÁÝUÀ C¸ÀA¥ÀÇtð¥ÀzÀ ªÁPÀåzÀ
PÉÆ£ÉAiÀįÉèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
• 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÆ ¸À«ÄÃ¥À / GvÀÛgÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀªÁVgÀĪÀAvÉ gÀa¸À¨ÉÃPÀÄ. 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ «©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½UÉ
ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ.
• F DAiÉÄÌUÀ¼À°è E¸À«UÀ¼À£ÀÄß / CAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ KjPÉ CxÀªÁ E½PÉ PÀæªÀÄzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ.
• ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ£ÉÃgÀ ªÁPÀåªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ Cw GzÀÝ«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÉÆÃa¹ GvÀÛj¸ÀĪÀAvÉ CªÀgÀ
UÀæ»PÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
• DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¥ÀÅ£À: ¥ÀÅ£À: MAzÉà ¸ÀAUÀw CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ.
• UÀtÂvÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è PÉêÀ® GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀiÁV PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
• §ºÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À°è «±Éèö¸ÀĪÀ, PÁgÀtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
• avÀæUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ DAiÉÄÌUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. (DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ).
• §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀiÁzÀj PÉêÀ® UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà PÀ®à£É.
• ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨sÁµÁP˱À®å ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¥ÀoÉåÃvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÆlÄÖ UÀæ»PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
6. F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ 1 ¤Ã°£ÀPÉë ¸ËgÀ¨sÀzÀ°è ¸ÀÆavÀ C£ÀÄ¥ÁzÀ°è 10£É vÀgÀUÀwUÉ gÀa¹PÉÆAqÀÄ WÀlPÀªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß
ªÀiÁrzÉ.
„¯µS®¡®±:
EvÛ®ÔS®¡®± YÕÁ£À S®äŸNµ A†®ãOÙ y®ä®ºšµ ¥Àæ.¨sÁ/¢é. ¨sÁUÀ-1 ¥Àæ.¨sÁ/¢é.¨sÁ ¨sÁUÀ-2
G¢ÝµÀÖUÀ¼À 25 40 30 05 60/50 (CAPÀ) 65/50 (CAPÀ)
œ®ºYNµ
Nµ²°Š¬ &®‡®±S®¡®±:
EvÛ®ÔS®¡®± YÕÁ£À r¡®±®¢Nµ Aw®æ‡®± N¹®-
G¢ÝµÀÖUÀ¼À 25 45 20 10 60 (CAPÀ) 40 (CAPÀ)
œ®ºYNµ

F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ aAw¹. ¥ÀqÉzÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ°è DAiÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¹¹zÀ PÉ®ªÀÅ £ÀªÀÄÆ£É
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ gÀÆ¥À gÉÃSÉUÀ½UÉ (PÉ®ªÀ£ÀÄß) C¼ÀªÀr¹ vÀAiÀiÁj¹zÉ. EzÀgÀ gÀZÀ£É ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÉUÁV £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀgÀÄ,
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ²PÀët vÀYÕgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §®è vÀYÕgÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï vÀAqÀªÀ£Éßà £ÉëĹvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ F gÀZÀ£Á
vÀAqÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ vÀgÀUÀw ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ gÀa¹, CzÀ£ÀÄß ²PÀët vÀYÕjAzÀ ¥ÀjµÀÌj¹ UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ DAiÀÄØ
ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ E°è eÉÆÃr¹zÉ. ºÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ J®è DgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÆÛ«£À J®è WÀlPÀ / ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ
vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ.
F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ C£ÉÃPÀ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÉ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃV¹ QèµÀÖvɪÀÄlÖ ºÁUÀÆ
«±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß CAQ CA±ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀa¹®è. CAzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀªÁV®è. C®è¯Éèà ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀ
¸ÀA¨sÁµÀuɬÄAzÀ ªÀiÁvÀæ zÀÈrüÃPÀÈvÀªÁVzÉ.
EzÀÄ PÉêÀ® ¥ÁægÀA¨sÀ. GvÀÛªÀÄ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ. ¥Àæw ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÁoÀ ¨sÉÆâü¸ÀĪÁUÀ¯Éà 5-6
GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¥Àj²Ã®£ÀUÉ PÀ¼ÀĺÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ ±Àæ«Ä¹zÀ°è, vÀgÀ¥ÉÃw CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖ
ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è.
PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ°è ºÉaѸÀ®Ä C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV zÀÈrüÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀjÃPÁë PÀæªÀÄzÀ®Æè
PÉÆAZÀªÀÄnÖUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀgÉ M½vÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ.
F PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ, ªÀÄÄAzÀÆr ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ r.J¸ï.E.Dgï.n ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ r.dUÀ£ÁßxÀgÁªï ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë
ªÀÄAqÀ½ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ²æÃ.n.JªÀiï. PÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÀÆ £ÀªÀÄä ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÉà jÃw r.J¸ï.E.Dgï.n AiÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À D¦üøÀgï DzÀ ²æêÀÄw. ¹jAiÀÄtÚªÀgï ®°vÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ J®è gÀZÀ£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÀÆ £ÁªÀÅ F ªÀÄÆ®PÀ
ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ.

qÁ:n.PÉ.dAiÀÄ®Që÷
qÁ: r. J¸ï.²ªÁ£ÀAzÀ
************
List of Abbreviations Used
Part I Multiple Choice Questions
Part II Short and Long Answer type Questions
Abbreviations Meaning Item Number Meaning
Code
Languages KF Kannada First Language
L.No Lesson Number KS Kannada Second/Third Language
PR Prose EF English First Language
PO Poem ES English Second Language
Gr Grammar HF Hindi First Language
Comp Comprehension HT Hindi Third Language
Core Subjects SF Sanskrit First Language
Ch.No Chapter Number ST Sanskrit Third Language
B Biology U Urdu
Social Studies Ma Marathi
H History Ta Tamil
C Civics Te Telugu
G Geography M Mathematics
E Economics SC Science
SS Social Studies
Obj Objectives UÀ UÀzÀå
K Knowledge ¥À ¥ÀzÀå
Languages G G¢ÝµÀÖ
C Comprehension YõÁÕ YõÁÕ£À÷
A Appreciation ¨sÁ ¨sÁµÉ
E Expression UÀæ UÀæ»PÉ
Core Subjects ¥Àæ ¥Àæ±ÀA¸É
U Understanding C C©üªÀåQÛ
A Application PÀ.ªÀÄlÖ PÀp£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ
S Skill ¸ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ
Diff.level Difficulty level ¸Á ¸ÁzsÁgÀt
E Easy PÀ PÀµÀÖ
A Average G G¢ÝµÀÖ
D Difficult
D.S.E.R.T
#4, 100 feet Ring Road, Banashankari III stage, Bangalore-560 085
10£Éà vÀgÀUÀw ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ «µÀAiÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ¢éwÃAiÀÄ / vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ
¨sÁUÀ I
¥Àæ.¸ÀA ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ GvÀg
Û À PÀ.ªÀÄlÖ
KS001 ¨sÀgÀvÀ PÀÆVzÀÄÝ
A. vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß B. UÁ½AiÀÄ£ÀÄß C. ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß D. UÀ 1 YÕÁ D ¸ÀÄ
vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß
KS002 vÁ¬ÄAiÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÀjzÀÄ F gÀÆ¥À vÁ½vÀÄ
A. ¸ÀªÀÄÄzÀæ B. ¸ÀgÉÆêÀgÀ C. PÉgÉ D. zÉÆqÀØ UÀ 1 UÀæ D ¸ÀÄ
ºÉƼÉ
KS003 ¨sÀgÀvÀ£À vÁ¬Ä PÀ£À¹£À°è §AzÀÄ EzÉà £Á£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ
A. £É® B. ªÀÄtÄÚ C. ¤ÃgÀÄ D. UÁ:½ UÀ 1 UÀæ A ¸Á
KS004 d£ÀÀgÀÄ ¥ÁzÀ¸Àà±Àð PÀëªÀĸÀéªÉÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ ?
A. ªÀÄ®UÀĪÁUÀ B. ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ PÁ°qÀĪÀÅzÀPÀ ÉÌ ªÀÄÄAZÉÀ C. ¤AvÁUÀ UÀ 1 UÀæ B ¸ÀÄ
D. K¼ÀĪÁUÀ
KS005 ºÉƬĸÀ¼ÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀÄÆ®å PÉÆqÀUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ?
A. ªÀZÀ£À B. «ZÁgÀ C. ¥ÀæªÁ¸À D. ªÀÄPÀ̼À UÀ 1 YÕÁ D ¸Á
KS006 ‘ªÀÄvÉÛ §zÀÄQj ‘ ¥ÁoÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀ ?
A. ¥Àæ§AzsÀ B. DvÀäPvÀ É C. PÀxÉÀ D. £ÁlPÀ UÀ 2 UÀæ D ¸Á
KS007 zÉÆgÉAiÀÄÄ gÁªÀÄPÀÌøµÀÚ¤UÉ K£ÀÄPÉÆlÖ£ÀÄ ?
A. £ÀÆgÀÄ gÉÆ¥Á¬Ä B £ÀÆgÀÄ ªÀgºÀ À C. ¸Á«gÀ ªÀgº À À D. £ÀÆgÀÄ UÀ 2 YÕÁ B ¸Á
¨É½îAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ
KS008 zÉÆgÉAiÀÄÄ gÁªÀÄPÀÌøµÀÚ¤UÉ ªÀÄÄwÛ£ÀºÁgÀªÀ£ÀÄß EzÀPÁÌV vÉÆr¸ÀÄvÁÛ£É
A. §qÀv£
À À ¤ÃV¸À®Ä B. ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸®
À Ä C. ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀ®Ä D. UÀ 2 UÀæ D PÀ
§Ä¢ÞªA À wPÉ ªÉÄZÀ®
Ñ Ä
KS009 ®oÀ× JA§ ¥ÀzÀzÀ CxÀð w½zÀÄ ¯ÉÃRQUÉ DzÀ C¤¹PÉ :
A. ¸ÀAvÀ¸À B. ¸ÀªÀiÁzsÁ£À C. ¹lÄÖ D. D±Àg Ñ Àå UÀ 3 UÀæ C ¸Á
KS010 ¯ÉÃRQAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ AiÉÆÃZÀ£ÉU¼ À ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ vÀ¯É w£ÀÄߪÀÅ¢®è ?
A. ºÉÆmÉÖ vÀÄA©zÁUÀ B. ¨É½UÉÎ JzÁÝUÀ C. ¤zÉÝ §AzÁUÀ D. Hl UÀ 3 UÀæ A ¸Á
ªÀiÁqÀĪÁUÀ
KS011 ¥ÉÆtÂðªÀiÁ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØ PÀÄlÄA§PÉÌ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀt ?
A. CªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊPÉÊ vÀÄA©ÀPÉÆAqÀÄ ¨É¼¢
É zÀݼÀÄ B. ªÀgz
À ÀQëuÉ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ
C. §qÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀÝjAzÀ D. ªÀÄĢݤAzÀ ¨É¼¹
É zÀÝj
À AzÀ UÀ 3 UÀæ B ¸Á
KS012 ¥ÉÆtÂðªÀiÁ¼À UÀAqÀ£ ¨É£ÀÄß KPÉ ¤Ã°UnÖvÀÄ À?
A. eÁj©zÀÄÝzj
À AzÀ B. ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É gÉÆnÖ vÀnÖzÀÝjAzÀÀ
C. ºÉÆqÉzz
À ÀÝjAzÀ D. §tÚ ºÀaP
Ñ ÉÆAqÀzÀÝjAzÀ UÀ 3 UÀæ B PÀpt
KS013 UËj PÀÄAqÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀæPÀÈw ªÉÊavÀæöå ªÉ¤¸À®Ä PÁgÀt:
A. E°è ¥ÁªÀðw vÀ¥¸
À ÀÄì ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ B. E°è ©¹¤Ãj£À §ÄUÉÎ EzÉ
C. EzÀÄ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðzÉÀ D. E°è UÉÆêÀÄÄR¢AzÀ ¤ÃgÀÄ §gÀÄvÀÛzÉÀ UÀ 4 UÀæ B ¸Á
KS014 PÉÃzÁgÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÁ¸ÀÄÛ F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ
A. 11-12 B. 12-13 C. 15-16 D. 18-19 UÀ 4 YÕÁ C PÀ
KS015 ²ªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ gÉÆ¥À zsÀj¹ ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C¯ÉAiÀÄÄwæzÀÝ£ÀÄ ?É
A. UÀƽ B. D£ÉÉ C. PÀÄzÀÄgÉ D. JvÀÄÛ UÀ 4 YÕÁ A ¸Á
KS016 ‘PÉÃzÁgÉÃÀ±ÀégÀ’ JAzÀgÉ UÀƽAiÀÄ
A. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ B. ºÉÆmÉÖ C. »A¨sÁUÀÉ D. ªÀÄÄR UÀ 4 UÀæ C ¸ÀÄ
KS017 ‘gÀAUÀ¸ÀA¥À£ÀßgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ?
A. £ÁlPÀ ªÀiÁqÀĪÀªg
À ÀÄ B. §tÚ ºÀZÀĪ
Ñ ª
À g
À ÀÄ
C. £ÁlPÀ §gÉAiÀÄĪÀªg
À ÀÄ D. gÀAUÀ ¨sÉÆ«ÄAiÀÄ°è ¸Ázs£
À É ªÀiÁrzÀªg
À ÀÄ UÀ5 YÕÁ D ¸Á
KS018 EªÀÅUÀ¼À°è »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ G¥À¨sÁµÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
A. GzÀÄð B. §ÄAzÉð C. UÀÄdgÁw D. ªÉÄÊy° UÀ5 YÕÁ B ¸ÀÄ
KS019 PÁgÀAvÀjUÉ C©ü£AiÀÄzÀ §UÉUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ
A. £ÁgÀt¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ B. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ
C. ¨É¼ÁîªÉ £Àgº
À Àj ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ D. ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå£Àªg
À ÀÄ UÀ5 YÕÁ C ¸Á
KS020 ¨sÁgÀvÀ ¨sÀªÀ£À J°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ ?
A. ªÀÄzÀgÁ¹£À°è B. ªÉÄʸÉÆj£À°è C.¨sÉÆÃ¥Á°£À°è D. GqÀ¦AiÀÄ°è UÀ5 YÕÁ C PÀ
KS021 CºÀð ¥ÀzÀzÀ «gÉÆÃzsÁxÀðPÀ gÀÆ¥À
A. CºÀðvɬĮèzÀ B. ¤gÀºð
À C.«£Àºð
À D. C£Àºð
À UÀ5 UÀæ D ¸ÀÄ
KS022 gÁªÀÄZÀAzÀægÁAiÀÄgÀ GqÀĦ£À ªÉÄÃ¯É §gÉ¢zÀÝ WÉÆõÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ?
A. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ B. gÁµÀæzsÀédzÀ aºÉß C ZÀgP
À Á aºÉß D. ¸ÀézÃÉ ² UÀ6 YÕÁ D ¸Á
WÉÆõÀuÉU¼
À ÀÄ
KS023 UÁæªÀÄzÁ£À ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ £ÉÃvÁgÀ :
A. ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü B. DZÁAiÀÄð «£ÉÆèsÁ ¨sÁªÉ C vÀUq
À ÉÆgÀgÀÄ D. UÀ6 YÕÁ B PÀ
PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå
KS024 UÁA¢üÃAiÀÄÄUÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉvÀ zÉÆqÀØ ¤À¢üAiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
A. ¸ÀézÃÉ ²Ã ZÀ¼Àª½
À B. ¸ÁévA
À vÀæöå C UÁA¢üÃf D. UÀ6 UÀæ D PÀ
vÀUÀqÉÆgÀgÀÄ
KS025 UÉÆgÀÆgÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÁV N¢zÀ vÀªÀÄäzÉà PÀÈw :
A. £ÀªÀÄä Hj£À gÀ¹PÀgÀÄ B. ºÉêÀiÁªÀw C ºÀ½îAiÀÄ avÀæU¼
À ÀÄ D. UÀ6 YÕÁ A PÀ
UÀgÀÄqÀUÀA§zÀzÁ¸ÀAiÀÄå
KS026 FUÀ ¨ÉAU¼ÀÆgÀÄ JAvÀºÀ £ÀUÀgÀªÁVzÉ?
A. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ B. GzÁå£À £ÀUg
À À C £ÀUÀgU
À ¼
À À gÁt D. gÁdzsÁ¤ UÀ7 YÕÁ C PÀ
£ÀUÀgÀ
KS027 VqÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¤ÃgÀÄ, UÉƧâgÀ UÀ¼À®z
è É E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ?
A. ªÀÈPÀë ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ B. GvÀÛªÀÄ ºÀªÉÀ C ªÀiÁ£Àª£
À À ¦æÃw D. ¥s®
À ªÀvÁÛzÀ UÀ7 UÀæ C PÀ
£É®
KS028 ¯Á¯ï¨ÁUï GzÁå£ÀªÀ£ÀÄß ‘¸À¸Àå PÁ²’ JAzÀªÀgÀÄ :
A. qÁ: ªÀÄj UËqÀ B. zÉÃ. dªÀgÃÉ UËqÀ C. PÀĪÉA
É ¥ÀÄ D. zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ UÀ7 YÕÁ C PÀ
KS029 ªÀļÉPÉƬÄè£À ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® gÁdå :
A. ¥ÀAeÁ§ B. gÁd¸ÁÜ£À C. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ D. PÀ£ÁðlPÀ UÀ8 UÀæ B ¸Á
KS030 ªÀļÉUÉ MAzÀÄ £ÉʸÀVðPÀ vÀqÉ
A. ¨ÉlÖ B. £À¢À C. ªÀÄ¼É PÉÆAiÀÄÄè D. PÁqÀÄ UÀ8 UÀæ D PÀÀ
KS031 §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ :
A. ¸ÀªÀÄvÀ¼À §zÀÄ B. PÀ¯ÉÆèqÀÄØ, §zÀÄ C. EAUÀÄ UÀÄAr D. UÀ8 YÕÁ B ¸ÀÄ
CUÀ¼ÄÀ
KS032 D HgÀ°èzÀÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á« :
A. JgÀqÀÄ B. MAzÀÄ C. £Á®ÄÌ D. C£ÉÃPÀ UÀ9 YÕÁ B ¸ÀÄ
KS033 ¨Á«AiÀÄ°è ¸ÉƸÉAiÀÄ PÀtÚ ¸É¼ÉzÀzÀÄÝ :
A. ¨Á«AiÀÄ°è£À ºÀQÌU¼À ÀÄ B. vÀt£Ú AiÀÄ ¤ÃgÀÄ C. dQÌt D. UÀÄ©âU¼
À ÀÄ UÀ9 YÕÁ B ¸ÀÄ
KS034 ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ £ÀqÀÄUÀ®Ä PÁgÀt.
A. UÁ½ B. PÀ®Äè C.¸ÉƸÉAiÀÄ PÀtÃÂÚ gÀÄ D. PÉÆqÀÀ UÀ9 UÀæ C PÀ
KS035 ¸ÉÆ¸É ¨Á«UÉ E½AiÀÄ®Ä ¹zÀÞ¼ÁzÁUÀ PÉý¹z zsÀé¤
A. C¼ÀÄ B. PÉÆUÀÄ C.¥ÀzÀ ¸À¥Àà¼À D. £ÀUÀÄ UÀ9 YÕÁ A ¸Á
KS036 £ÀªÀgÁwæAiÀÄ PÀxÀ£ÀzÀ ªÉÆÃr ºÁQzÀªÀgÀÄ
A. f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà B. zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ C.²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀÄ D. ªÀiÁ¹Û ¥À1 YÕÁ D PÀ
KS037 ‘ªÉÆÃr’ ¥ÀzÀzÀ CxÀð
A.¸ËAzÀAiÀÄð ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ
B. C.ZÉ®ªÀÅ D. ¤¸ÀUð
À ¥À1 UÀæ B ¸ÁÀ
KS038 vÀªÀgÀÆj£À zÁjAiÀÄ §®PÉÌ EgÀĪÀÅzÀÄ F ªÀÄgÀVqÀUÀ¼ÀÄ
A. ªÀiÁªÀÅ B.¨Á¼É C.¹Ã¨É D. ºÀ®¸ÀÄ ¥À2 UÀæ B ¸ÀÄ
KS039 ºAa£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ
A. ªÀÄgÀ B. PÀ©ât C.»vÁÛ¼É D. PÀAZÀÄ ¥À2 UÀæ D ¸ÀÄ
KS040 PÁ®zÀ C£ÀAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆa¸ÀĪÀ ºÀ§â
A. £Àªg
À Áwæ B. AiÀÄÄUÁ¢ C. ¢Ã¥ÁªÀ½ D. ¸ÀAPÁæAw ¥À3 UÀæ B ¸ÀÄ
KS041 §qÀªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ EzÀ£ÀÄß
A. C£ÀßzÀ CUÀ¼ÀÄ B.æ ºÉÆUÀ¼ÀÄ C. a£ÀßzÀ PÁ¸ÀÄ D. PÀwÛAiÀÄ C®UÀÄ ¥À3 UÀæ A ¸ÀÄ
KS042 C®UÀÄ ¥ÀzÀzÀ CxÀð
A.PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä B. PÀwÛ C. UÀzÉ D. UÀÄgÁt ¥À3 UÀæ B ¸ÀÄ
KS043 ªÀµÀð ªÀµÀðPÉ ºÀµÀðªÀÅ
A.aUÀÄjvÀÄ B. ¨É¼¬
É ÄvÀÄ C. GqÀÄVvÀÄ D. ªÀÄgɬÄvÀÄ ¥À3 YÕÁ C ¸ÀÄ
KS044 ¨sÀÆ«Ä ¹rzÀÄ §AzÀÄzÀÄ EzÀjAzÀ
A.§ÄzÀ ¸ÉÆgÀå
B. C. ZÀAzÀæ D. ªÀÄAUÀ¼À ¥À4 UÀæ B ¸ÀÄ
KS045 ¯ÉÆÃPÀzÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ
A.¸ÀPÁðgÀ B. d£ÀgÀÄ C. «¢ü D. ¥ÀgÀªÀIJæÃUÀÄgÀÄÀ ¥À4 YÕÁ D ¸ÀÄ
KS046 ±ÁgÀzÀ ¸ÀR F±Á JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀĪÁVzÉ
A. FgÀt ElV B. ±ÁAvÁzÉë ¸Á¨Á¢ C. §¸Àªt
À Ú D. C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄÀ ¥À4 YÕÁ A ¸ÀÄ
KS047 ºÀqV£À ªÉÃUÀ EzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄ
A. ªÁAiÀÄÄÀ B. ¸ÉÆànßPï C. ¨É¼P
À ÀÄ D. gÁÀPÉmï ¥À5 UÀæ A ¸ÀÄ
KS048 ºÀqÀUÀzÀ ZÀAzÀ PÀ«vÉÉAiÀÄÄ MAzÀÄ
A. ¨sÁªÀVÃvÉ B.PÀx£À À PÀª£
À À C. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ VÃvÉ D. £ÀªÀå PÀ«vÉ ¥5 UÀæ D PÀ
KS049 «.PÀÈ.UÉÆÃPÁPÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ
A. UÉÆÃPÁPÀ B. «£ÁAiÀÄPÀÀ C. PÁªÀåfë D. PÁªÀå£ÀAzÀ ¥À5 YÕÁ B ¸ÀÄ
KS050 CªÉÄjPÀ¢AzÀ ªÀÄUÀ EAxÀ ¥ÀvÀæ §gÉzÀ
A. ªÀÄ¼É B. ©gÀÄUÁ½ C. ¥ÀæªÁºÀ D. ©¹®Ä ¥À6 YÕÁ A ¸ÀÄ
KS051 d£ÀäUÀ¼À°è F d£Àä zÉÆqÀØzÀÄ
A. ¥Áæt B. ¥ÀQë C. ªÀiÁ£ÀªÀ D. ªÀÄgÀVqÀ ¥À6 YÕÁ C ¸ÀÄ
KS052 vÁ¼ÀÄ vÁ¼ÉAzÀgÉ vÁ¼ÀzÀªÀgÀÄ
A. ªÁºÀ£U
À ¼
À ÀÄ Bæ PÁ®£À zÀÆvÀgÀÄ C. PÀb
À ÃÉ jAiÀĪÀgÀÄ D. gÁd ¥À6 UÀæ B ¸ÀÄ
KS053 ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆzÀ® ºÉ¸ÀgÀÄ
A. ªÀgÀz¥ À Àà£ÁAiÀÄPÀ B. wªÀÄä¥Àà£ÁAiÀÄPÀ C. ²æäªÁ¸À£ÁAiÀÄPÀ D. ¥À6 YÕÁ C PÀ
gÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ
KS054 ²æêÀÄAvÀÀ ¥ÀÀÅgÀAzÀgÀgÀÄ ªÉÊgÁUÀå vÁ¼À®Ä PÁgÀt
A. ¸Á®zÀ PÁl B. ºÀjAiÀÄ ªÀÄ»ªÉÄ C. ºÉAqÀwAiÀÄ PÁl D. ²µÀågÀ ¥À6 UÀæ B ¸ÀÄ
MvÁÛAiÀÄ
KS055 ªÀÄƯÉÆðPÀ ºÉÆUÀ¼ÀĪAvÉ ¸ÀÄRªÁV ¨Á¼ÀÄwzÀݪÀgÀÄ
A. ¨sg À vÀ À B. ¨ÁºÀħ° C. ¥ÀÄgÀÄ¥Àgª
À ÉÄñÀ D. gÀvÁßPÀgÀ ¥À7 YÕÁ A ¸ÀÄ
KS056 gÀvÀߥÀĵÀà PÀzÀ°è ¨sÀgÀvÀ ±ÉÆéü¹zÀÄzÀÄ EªÀgÀAvÉ
A. ªÀĺÉñÀégÀ B. «µÀÄÚ C. ¢«eÉÃAzÀæ D. §æºäÀ ¥À7 YÕÁ C ¸ÀÄ
KS057 ‘¨sÀgÀvÉñÀ ªÉʨsÀªÀ’ PÁªÀåªÀÅ F bÀAzÀ¹ì£À°z è É
A. w楢 À À B. ¸ËAUÀvÀå C. ZË¥À¢ À D. µÀqÀࢠ¥À7 UÀæ B PÀ
KS058 ºÀ¼ÀUÀ£Àßq ÀPÁªÀåªÀÅ «dæÀÈA©ü¹zÀÄÝ F ±ÉÊ°AiÀÄ°è
A. ªÀZ£ À À B. UÀzÀå C. ZÀA¥ÉÆ D. ¥ÀzÀå ¥À8 UÀæ C PÀ
KS059 ‘ªÀÄUÀÄ«£ÀPÀgÉÀ’ ¥ÁoÀzÀ PÀvÀÈð :
A. zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ B. ºÁ¸ÁPÀÈ C. AiÀĪÀÄÄ£Á ªÀÄÆwð D.zÉÃ.dªÀgÃÉ UËqÀ UÀ9 YÕÁ A ¸ÀÄ
ªÁåPÀgÀt
¥Àæ.¸ÀA ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ GvÀg
Û À PÀ.ªÀÄlÖ
KS060 ¢égÀÄQÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GzÁÀºÀgÀuÉ
A. ¥ÀQë - ¥Áæt B. Dl-PÀÆl C. ¸ÀÄj¹-¸ÀÄj¹ D. vÁ¬Ä-¨sÁgÀw UÀ1 UÀæ C ¸Á
KS061 ‘¤ÃgÀĩüÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
A. ¤Ãj£À°è ©Ã¼ÀÄ B. ¤ÃgÀÄ GgÀļÀĪÀÅzÀÄ C. d®¥ÁvÀ D. ¤ÃgÀÄ UÀ1 Uàæ C ¸ÀÄ
¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ
KS062 ‘ªÀÄĸÀÄPÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ ?
A. £Ég¼ À ÀÄ B. DªÀj¸ÀÄ C. ¸ÁªÀj¸ÀÄ D. ªÀÄÄj¸ÀÄ UÀ1 Uàæ B PÀ
KS063 ‘J¯É, ¸ÀÆgÀå’ E°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ :
A. ¥ÀæxÀªÀÄ B. vÀÈwÃAiÀiÁ C. ¥ÀAZÀ«Ä D. ¸ÀA¨sÉÆÃzs£
À É UÀ1 UÀæ D ¸Á
KS064 ‘¤ÃªÉǨɒæ -¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÉÆ¥À :
A. £ÁªÀÅ E¨Éæ B. ¤ÃªÀÅ M§âgÉ C.¤ÃªÀÅ §gÉ D. ¤Ã M§âgÉ UÀ2 UÀæ B ¸Á
KS065 PÀƸÀÄ-PÀÄ¤ß EzÀÄ :
A. ¢égÀÄQÛ B. eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr C.£ÀÄrUÀlÄÖ D. C£ÀÄPÀgÀt ªÁZÀPÀÉ UÀ3 UÀæ B PÀ
KS066 ‘Q« UÉÆqÀÄ- F £ÀÄrUÀnÖ£À CxÀðªÉãÀÄ ?
A.Q«AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄ B. UÀªÀÄ£À«lÄÖ PÉüÀÄ C.PÉüÀzA
À wgÀÄ D.PÉüÀÄvÁÛ UÀ3 UÀæ B ¸Á
EgÀÄ
KS067 PÀjÃvÁgÀ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥ÀªÉãÀÄ ?
A.PÀj
À Ã vÁgÀ B. PÀ¥
À ÀÄà vÁgÉ C.PÀjAiÀÄÄvÁÛgÉ D.PÀgA
É iÀÄÄvÁÛgÉ UÀ3 UÀæ D PÀ
KS068 gÁªÀĨÁqÀ¢AzÀ E°è AiÀiÁªÀ «¨sÀQÛEzÉ ?
A. ¥ÀAZÀ«Äà B. ¸À¥ÀÛ«Äà C. ¢éwÃAiÀÄ D.vÀÈwÃAiÀÄ UÀ4 UÀæ A PÀ
KS069 ‘¥Àæ¥ÁvÀ’ ¥ÀzÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀ :
A. d®¥ÁvÀ B. ¥Àªð
À vÀ C. ¥Àªð
À vÀzÀ PÉÆgÀP®
À Ä D.D¼ÀªÁzÀ zÀj UÀ4 UÀæ C PÀ
KS070 ‘PÉÊ»r’ £ÀÄrUÀnÖ£À CxÀð :
A. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ B. PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀÄî C. ªÀZ£
À À PÉÆqÀÄ D.ªÀiÁvÀÄ UÀ5 UÀæ A PÀ
PÉÆqÀÄ
KS071 ‘ºÁQzÀgÀÄ’ E°ègÀĪÀ ‘zsÁvÀÄ’ :
A. ºÁPÀĪÀÅzÀÄ B. ºÁQzÀ C. ºÁPÀÄ D.ºÁPÀzÀ UÀ5 UÀæ C P
KS072 CvÀÄåvÁìºÀ EzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ ?
A. DUÀªÀÄ B. ¯ÉÆÃ¥À C. AiÀÄuï D.UÀÄt U6 UÀæ C ¸Á
KS073 ‘«ÄvÀªÀåAiÀÄ JAzÀgÉ »ÃUÉ RZÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
A. CwAiÀiÁV B. »vÀªÁV C. PÀrªÉÄ D.C«ÄvÀªÁV U6 UÀæ C ¸Á
KS074 ‘¥ÀæYÕÁªÀAvÀ’ JA§ÄzÀgÀ C£Àå°AUÀ gÀÆ¥À
A. ¥ÀæYÕÁªÀAwPÉ B. ¥ÀæeÉ Õ C. ¥ÀæYÕÁ D. ¥ÀæYÕÁªÀAvÉ UÀ7 YÕÁ D PÀ
KS075 ‘£ÁUÀjPÀÀ’ ¥ÀzÀzÀ §ºÀĪÀZÀ£À
A. £ÁUÀjPÀA¢gÀÄ B. £ÁUÀjPÉAiÀÄgÀÄ C. £ÁUÀjPÀgÀÄ D. £ÁUÀjPÀU¼
À ÀÄ UÀ7 YÕÁ C PÀ
KS076 ‘¸ËAzÀgÉÆåÃ¥Á¸ÀPÀ’ E°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀA¢ü
A. ¸Àªt
À ð ¢ÃWÀð B. UÀÄt C. AiÀÄuï D.DUÀªÀÄ UÀ7 UÀæ B ¸Á
KS077 ‘«¸ÁÛgÀ À’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÉÆ¥À :
A. ©¸ÀÛgÀ B. ©vÀÛgÀ C. «¸ÀÛgÀ D.«vÀÛgÀ UÀ7 UÀæ B ¸Á
KS078 ‘«Ä À’ ¥ÀzÀzÀ CxÀð :
A. ¸ªÀÄƺÀ B. ªÉÄÃAiÀÄÄ C. ©qÀÄ D.¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄ UÀ7 Uæ D PÀ
KS079 ‘ªÀļÉUÁ®’ EzÀ£ÀÄß ©r¹ §gÉzÁUÀ :
A. ªÀļÉ+UÁ® B. ªÀļÉU+
É PÁ® C. ªÀļÉ+PÁ® D.ªÀļÉAiÀÄ+PÁ® UÀ8 UÀæ C ¸ÀÄ
KS080 ‘£ÀªÀÄä-£ÀªÀÄä’ EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÁåPÀgÀuÁA±À?
A. eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr B. ¢égÀÄQÛ C. ¥Àq£
É ÀÄr D.C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ UÀ8 UÀæ B ¸Á
KS081 ‘CAvÀdð®’ ªÉAzÀgÉ :
A. EAUÀÄPÉƼÀ B. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼ÀV£À ¤ÃgÀÄ
C. £À¢AiÀÄ°è ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ D.EAUÀÄUÀÄAr UÀ8 Uàæ B ¸ÀÄ
KS082 ‘CªÀ½UÉ’ vÁ¬ÄAiÀÄ £É£À¥ÁV PÀtÂÚÃgÀÄ §AvÀÄ EzÀÄ JAxÀ ªÁPÀå ?
A. «Ä±Àæ ªÁPÀå B. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå C. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå UÀ9 YÕÁ A PÀ
D.¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ªÁPÀå
KS083 ‘JµÉÆÖÃwÛUÀªÀéÉ’ JÀA§ÄzÀgÀ UÁæAyPÀ gÉÆ¥À
A. JµÀÄÖ MwÛUª À Áé B. JµÉÆÖà ºÉÆwÛUÀªÁé C. JµÉÆÖÃwÛUÉ CªÁé D.JµÀÄØ UÀ9 YÕÁ D PÀ
ºÉÆwÛUÉ CªÁé
KS084 ‘¥Áæt É ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÉÆ¥À
A. ¥Áæt B. ¥ÀAiÀiÁt C. zÁ£À D.ºÀgtÀ ¥2 YÕÁ D ¸ÀÄ
KS085 ‘UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ É ¥ÀzªÀ£ÀÄß ©r¹ §gÉzÁUÀ
A. ºÉÆvÀÛ+DAiÀÄÄÛ B. UÉÆvÀÄÛ+DAiÀÄÄÛ C. UÉÆvÁÛ+DAiÀÄÄÛ ¥2 UÀæ B ¸ÀÄ
D.UÉÆvÁÛ+AiÀÄÄÛ
KS086 ‘CªÀ é É ¥ÀzÀzÀ §ºÀĪÀZÀ£À gÉÆ¥À
A. CªÀÅUÀ¼ÀÄ B. CªÀgÀÄ C. CªÀéA¢gÀÄ D.CªÀéP¼À ÀÄ ¥2 UÀæ C ¸ÀÄ
KS087 ‘ºÀµÀð’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÉÆ¥À
A. ªÀµðÀ B. ºÀgÀĵÀ C. ¸ÀAvÉÆõÀ D.¸ÀAvÀ¸À ¥3 UÀæ B ¸ÀÄ

KS088 ‘D¢’ ¥ÀzÀzÀ «gÀÄzÁÞxÀðPÀÀ ¥ÀzÀ :


A. CUÀæ B. PÉÆ£É C. vÀÄ¢ D.CAvÀå ¥3 UÀæ D ¸ÀÄ
KS089 ‘DPÁgÀ’ ¥ÀzÀzÀ «gÀÄzÁÞxÀðPÀÀ ¥ÀzÀ :
A. ¸ÀPÁgÀ B. «PÁgÀ C. £ÀPÁgÀ D.¤gÁPÁgÀ ¥À4À ¥æ D P
KS090 ‘C¢üPÁgÀPÉÌÀ’ F ¥ÀzÀz°ègÀĪÀÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ
A. gÀPÉÌ B. CPÉÌ C. PÉÌ D.PÉ ¥À4À ¥Àæ C ¸ÀÄ
KS091 ‘¨sÀæªÉÄÌÀ’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À
A. ¨sÉæªÉÄ B. §ªÉÄ C. ¨sÀæªÉÄ D.¨sª
À ÀiÁ ¥À5À ¥Àæ A ¸ÀÄ
KS092 ‘ºÀqÀUÀÄ’ ¥ÀzÀz ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀ
A. £ÁªÉ B. ¨ÉÆÃlÄ C. vÉ¥Àà D. ºÁ¬ÄzÉÆÃt ¥À5À ¥Àæ A PÀ
KS093 ‘§æºÁAqÀ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ
A. UÀÄt B. AiÀÄuï C. ¸Àªt
À ð ¢ÃWÀð D. ¯ÉÆÃ¥À ¥À6À ¥Àæ C ¸ÀÄ
KS094 ‘CZÀÑjÀ’ ¥ÀzzÀ vÀvÀìªÀÄ gÉÆ¥À
A. CZÀj Ñ B. D±ÀgÑ Àå C. DZÀÑgÀ D. CZÀÑgÀ ¥À6À YÕÁ B PÀ
KS095 ‘£ÁªÀiÁªÀÄÈvÀ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ
A. ªÀÈ¢Þ B. AiÀÄuï C. UÀÄt D. ¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð ¥À6À UÀæ D PÀ
KS096 ‘d£Àä’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÉÆ¥À
A. d£À£À B. d£À¤ C. d£ÀĪÀÄ D. d£Àß ¥À6À UÀæ C ¸ÀÄ
KS097 ‘¥ÁzÀÄQ’ ¥ÀzÀzÀ vÀvÀìªÀÄ gÉÆ¥À
A. ¥ÁzÀ B. ¥ÀzP À À C. ¥ÁzÀÄPÉ D. ºÁªÀÅUÉ ¥8 ¥Àæ D PÀ
KS098 ‘ZÀPÉæñÀégÀ’ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ
A. d±ÀÛöä B. UÀÄt C. ¸ÀªtÀ ð ¢WÀð D. DUÀªÀÄ ¥8 ¥Àæ B PÀ
KS099 ‘zsÀgÉ’¥ÀzÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀ
A. ¨sÉÆ«Ä B. zsg
À Á C. DPÁ±À D. £ÀPÀëvÀæ ¥8 ¥Àæ A ¸ÀÄ
bÀÀAzÀ¸ÀÄì
KS100 ‘¥ÀA¥À ªÀĺÁZÀ®’ E°ègÀĪÀ C®APÁgÀ
A. G¥ÀªÀiÁ B. gÉÆ¥ÀPÀ C.±ÉèÃµÉ D. gÉÆ¥ÀPÀ ¥À1 ¥Àæ B PÀ
KS101 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁUÀågÀ« UÁA¢ü ------ F ªÁPÀåzÀ°g è ÀĪÀ C®APÁgÀ
A. gÀÆ¥ÀPÀ B. G¥ÀªÀiÁ C.GvÉàçÃPÀë D. CxÁðAvÀgÀ£Áå¸À ¥À2 ¥Àæ A PÀ
KS102 µÀlà¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÀASÉå
A. £Á®ÄÌ B. LzÀÄ C. ªÀÄÆgÀÄ D. DgÀÄ ¥À8 UÀæ D ¸ÀÄ
C®APÁgÀ
KS103 CZÀÄÑ ªÀÄÄjzÀ ºÁ¼ÀÄ §ArAiÀÄAvÀAiÀÄå- ªÁPÀåzÀ°g
è ÀĪÀ C®APÁgÀ
A. ±ÉèõÀ B. G¥ÀªÀiÁ C. gÀÆ¥ÀPÀ D. GvÉàçÃPÉë ¥
À 4À ¥Àæ B PÀ
KS104 ‘ºÀqÀUÀÄ §æºÁäAqÀ’ ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ F C®APÁgÀ
A. GvÉàçÃPÉë B. G¥ÀªÀiÁÀ C. gÀÆ¥ÀPÀ D. ±ÉÃè µÀ ¥À5 ¥Àæ C PÀ
KS105 GzÀAiÀÄ VjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄgɪÀ ¨sÁ£ÀÄ«UÉ ªÀÄwÛ¢gÁzÀ ¥Àæw ¸ÉÆAiÀÄð£AvÉ F ªÁPÀåzÀ°g
è ÀĪÀ C®APÁgÀ
A.G¥ÀªÀiÁ B. gÀÆ¥ÀPÀ C. GvÉàçÃPÉë D. ±ÉÃè µÀ ¥À8 ¥Àæ A PÀ
£ÀÄrUÀlÄÖ
KS106 ºÉÆmÉU
Ö É vÀtÂÚÃgÀÄ §mÉÖ ºÁPÉÆAqÀÄ PÀÆwgÉÆÃzÀÄ JAzÀgÉ :
A. ºÀ¹ªÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ B. ºÀ¹zÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ
C.ºÉÆmÉÖ vÀÄA©gÀĪÀÅzÀÄ D. ºÉÆmÉÖUÉ MzÉÝ §mÉÖ¸ÀÄwÛPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ UÀ2 UÀæ B PÀ
D.S.E.R.T
#4, 100 feet Ring Road, Banashankari III stage, Bangalore-560 085

«µÀAiÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ¢éwÃAiÀÄ / vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ


¨sÁUÀ II £ÀÄß GvÀj Û ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀÆZÀ£É:
PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ GvÀj
Û ¹:
¥Àæ.¸ÀA PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀjÛ ¹ (1 CzsÀªÁ 2 ªÁPÀåUÀ¼À°è) ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ CAPÀ PÀ..ªÀÄlÖ
KS001 ¨sg À v
À PÀ ÀĪÀiÁgÀ£À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£
À ÀÄß ¸ÀÆgÀå£ÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀÆgÉʹzÀ£ÀÄ? UÀ 1 UÀæ 2 ¸ÀÄ

KS002 ¸
s w
À ÛgÀĪÀÅzÀÄ UËjAiÀÄ®è ªÉAzÀÄ gÁt ªÁ¢¹zÉÝÃPÉ? UÀ 2 YÕÁ, UÀæ 1+1 ¸Á

KS003 ®lÖtÂUÉ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ §A¢vÉAzÀÄ CfÓ w½¹zÀ¼ÀÄ? UÀ 3 UÀæ, C 1+1 ¸Á

KS004 ¯ÉÃRQAiÀÄÄ PÁ®ßrUÉAiÀįÉèà PÉÃzÁgÀ ¥Àªð


À vÀª£
À ÀÄß KgÀ®Ä §AiÀĹzÉÝÃPÉ? UÀ 4 UÀæ, C 1+1 ¸À

KS005 UÀÄ©âPA
À ¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥Àæz±
À ð
À £À ¤ÃrzÀ £ÁlPÀª£
À ÀÄß PÁgÀAvÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀ ¸ÀAzÀ¨ð
sÀ ªÀ£ÀÄß UÀ 5 YÕÁ UÀæ 1+1 ¸À
«ªÀÀj¹j.
KS006 vÀUÀqÀÆgÀjAzÀ «ªÀÄÄRgÁVzÀÝ zÁ¤UÀ¼ÃÉ CªÀgÀ «ÄvÀægÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¤ÃqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? UÀ 6 UÀæ, C 1+1 PÀ

KS007 ¯Á¯ï¨ÁV£À UÁf£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåvÉÉ K£ÀÄ? UÀ 7 UÀæ, C 1+1 ¸Á

KS008 ªÀļÉPÉÆAiÀÄÄè JAzÀgÃÉ £ÀÄ? UÀ 8 YÕÁ, C 1+1 ¸Á

KS009 ±Á¹ÛçU¼
À ÀÄÀ ¹lÄÖ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀU½
À AzÀ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝÃPÉ? UÀ 9 UÀæ, C 1+1 ¸Á

KS010 ±Á¹ÛçU¼
À À ¸ÉÆ¸É vÀªÀÄä PÀÄ® zÉêÀjUÉ ªÀÄ£Àz¯
À Éèà ªÀA¢¹zÉÝÃPÉ? UÀ 9 UÀæ, C 1+1 PÀ

KS011 JZï. J¸ï. ªÉAPÀmÃÉ ±À ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ fêÀ£À¢AiÀÄ°è ºÀj¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgA
É iÀÄ£ÀÄß ¥À 1 UÀæ, C 1+1 PÀ
w½¹j.
KS012 «±Àé fzÀå YÕz°
À è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÉãÀÄ? ¥À 2 YÕÁ, ¥Éæ 1+1 PÀ

KS013 vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä §¼ÉUÁgÀ¤UÉ ¨Á¯ÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? ¥À 3 YÕÁ, ¥Éæ 1+1 ¸ÀÄ
¥Àæ.¸ÀA PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀj
Û ¹ (1 CzsÀªÁ 2 ªÁPÀåUÀ¼À°è) ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ CAPÀ PÀ..ªÀÄlÖ
KS014 zˣz
À À ¸ÀégÀÆ¥Àª£
À ÀÄß FgÀtÚ ElVAiÀĪÀgÀÄ ºÉÃUÉ awæ¹zÁÝg?É ¥À 4 YÕÁ, ¥Éæ 1+1 ¸Á

KS015 ºÀqU
À ÀÄ £ÀªÀ RAqÀª¤
É ¹PÉÆArzÉ. ºÉÃUÉ? ¥À 5 UÀæ 2 PÀ

KS016 ¸Àgw
À ¸Á°£À°è PÀ«AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÁUÀ »jAiÀÄgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ JAzÀÄ «ªÀj¹j. ¥À 6 ¥Àæ, C 1+1 ¸Á

KS017 PÀ«AiÀÄÄ ¨sÀgv


À £
À £
À ÀÄß ¥Àæw¸ÀÆgÀå£ÉAzÀÄ PÀgz
É ÀÄzÉÃPÉ. ¥À 8 YÕÁ, C 1+1 ¸Á
F ªÁPÀåUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½¹:

KS018 "§gÀ°®èªÃÉ ¤£Àß vÁ¬Ä". UÀ 1 C ¸Á


2
KS019 "G¥ÁAiÀÄ«¯ÉÝà EzÉæ C¥ÁAiÀĪÉÃ" UÀÀ 2 UÀæ 2 ¸ÀÄ

KS020 "CAiÀÄå £ÀªÀÄäªÀé, K£ï ®oÀ× EzÁ¼À FPÉ!" UÀ 3 YÕÁ 2 ¸ÀÄ

KS021 "JAvÀºÀ CzÀÄãvÀ PÀ¯ÁPÁgÀ£À¥Àà F ¥ÀæPÀÈw" UÀ 4 ¥Àæ 2 ¸Á

KS022 '"vÁ£ÀÄ K£ÀÄ C¯ÉÆéà CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÉÆÃzÉ C©ü£A


À iÀÄ"" UÀ 5 YÕÁ 2 ¸ÀÄ

KS023 EªÀgÀÄ M§â ªÀiÁjAiÀĪÀÄä£À ¥ÀÆeÁjAiÀÄAvÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀ 6 UÀæ 2 PÀ

KS024 FUÀ "£ÀUg


À ÀU¼
À À gÁt JAzÀÄ ºÉ¸g
À ÁVzÉ. UÀ 7 C 2 ¸Á

KS025 "ªÀÄ¼É MAzÀÄ SÁ° ZÉQÌ£À ºÁUÉ UÀ 8 UÀæ 2 ¸ÀÄ

KS026 ºÉÆUÉAiÀiÁUÀzÉ GjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ©¹ ºÀvÀÛzÉ ¨ÉAQ EgÀ¨ÃÉ PÀÄ UÀ 9 C 2 ¸ÀÄ

KS027 "AiÀÄzÀÄVj PÀtªA


É iÀÄ ¤±À®
Ñ ÀªÀiË£À"" ¥À 1 ¥Àæ 2 ¸Á
¥Àæ.¸ÀA ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ CAPÀ PÀ..ªÀÄlÖ
KS028 ""«ÀªÀÄ® zsª
À ÀÄðzÀ ªÁt d£ÀvA
É iÀÄAvBÀ ¸ÁQë"" ¥À 2 ¥Àæ 2 PÀ

KS029 "CªÉîPÀuÉÆà £À£Àß ºÀqz


É ÀªÀé" ¥À 3 ¥Àæ 2 ¸ÀÄ

KS030 "§qÀªÀgÀ fêÀ£À ¸Á«£À ¸ÀévÀÄÛ" ¥À 4 ¥Àæ 2 PÀ

KS031 "£À£¸
À ÁVzÉ ¨É¼U
À ÀĪÀ ¢£ÀªÉAzÀÄ" ¥À 4 ¥Àæ 2 ¸Á

KS032 ¸ÁªÀÄxÀåðPÀÌAdĪÀgÀÄ DPÁgÀPÀÌAdĪÀgÃÉ CAiÀiÁå ¥À 5 ¥Àæ 2 ¸ÀÄ

KS033 EzÀÄ §æºÁäAqÀ - £ÀÆgÀÄ ¨sÁµÉU¼


À À £ÀªÀRAqÀ ¥À 6 C 2 ¸Á

KS034 ""K£ÀÄ PÁgÀt AiÀÄzÀÄ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄ ªÀÄgÉwj"" ¥À 8 C 2 ¸ÀÄ

KS035 PÀ¥ÀÆðgÀªÀ ¸ÀÄlÖgÉ ¨s¸


À ÀäªÀÅAmÉÃ? ¥À 9 ¥Àæ 2 PÀ
F PɼÀV£À UÁzÉAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ªÀj¹:

KS036 PÁAiÀÄPÀªÃÉ PÉʯÁ¸À UÁzÉU¼


À ÀÄ UÀæ, C 1+2 ¸ÀÄ

KS037 ±ÀQÛVAvÀ AiÀÄÄQÛªÉÄÃ®Ä UÁzÉU¼


À ÀÄ UÀæ, C 1+2 ¸ÀÄ

KS038 PÀÄA¨ÁgÀ¤UÉ ªÀgÀĵÀ, zÉÆuÉÚUÉ ¤«ÄµÀÀ UÁzÉU¼


À ÀÄ UÀæ, C 1+2 ¸Á

KS039 dnÖ £É®PÉÌ ©zÀÝgÀÆ «ÄÃ¸É ªÀÄuÁÚUz


À ÀÄ UÁzÉU¼
À ÀÄ UÀæ, C 1+2 ¸Á

KS040 V
É qÀªÁV §UÀÎzÀÄÝ ªÀÄgÀªÁV §VÎÃvÉ?" UÁzÉU¼
À ÀÄ UÀæ, C 1+2 PÀ
¥Àæ.¸ÀA ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ CAPÀ PÀ..ªÀÄlÖ
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 5 jAzÀ 6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀj
Û ¹:
KS041 ¨sg
À v
À À PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ? UÀ 1 C 4 ¸ÀÄ

KS042 ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀvÀÛªg


À ÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ªÀÄAwæ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆgÉ ªÀiÁrzÀ G¥ÁAiÀĪÉãÀÄ? UÀ 2 C 4 ¸Á

KS043 ®oÀ×tÂUA
É iÀÄ d£Àägº
À ¸
À ÀåªÉãÀÄ? UÀ 3 C 4 ¸Á

KS044 PÉÃzÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀAqÀħgÀĪÀ ¸ÀܼU


À ¼
À ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? UÀ 4 C 4 ¸Á

KS045 DzsÀĤPÀ ºÀªÁå¹Ã gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ PÁgÀAvÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¨sÀzÀæ §Ä£Á¢ ºÁQzÀgÀÄ? UÀ 5 C 4 ¸Á

KS046 vÀUÀqÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀægÁAiÀÄgÀÄ ¸ÀézÃÉ ²Ã ¥ÀæZÁgÀª£


À ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ? UÀ 6 C 4 PÀ

KS047 ¸ËAzÀAiÀÄðgÁt "¯Á¯ï¨ÁUï"£À ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. UÀ 7 C 4 ¸Á

KS048 ±Á¹ÛçU¼
À À ¸ÉÆ¸É ¸ÁAiÀÄĪÀ ¤zsÁðgÀª£
À ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? UÀ 9 C 4 ¸Á

KS049 ""PÀ£ÀßqÀ J£ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ£¢


À "" ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±Àª£
À ÀÄß §gɬÄj. ¥À 1 ¥Àæ 4 PÀ

KS050 UÁA¢üÃf ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄzÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ ºÉÃUÉ? ¥À 2 ¥Àæ 4 PÀ

KS051 ¨Éë£À ºÀ¼Àî vÀļÀÄPÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ PÀ« KPÉ ºÉüÀÄvÁÛ£?É ¥À 4 ¥Àæ 4 PÀ

KS052 zsÁå£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ ªÀZ£


À PÀ ÁgÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¤gÀƦ¹zÁÝg.É ¥À 5 ¥Àæ 4 ¸Á

KS053 ºÀqV
À £À CAzÀZA
É zÀª£
À ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ? ¥À 6 ¥Àæ 4 ¸Á

KS054 PÀ«UÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¨sÃÉ n ªÀiÁrzÁUÀ DzÀ C£ÀĨsÀªª


À ÉãÀÄ? ¥À 7 ¥Àæ 4 PÀ
¥Àæ.¸ÀA ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀoÁåA±À G¢ÝµÀÖ CAPÀ PÀ..ªÀÄlÖ
KS055 ¨sg
À v
À ÃÉ ±À£ÀÄ ¸À¨A
sÉ iÀÄ°è pë¬ÄAzÀ ªÉÄgÉzÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. ¥À 9 ¥Àæ 4 PÀ

KS056 ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤ªÀÄä ¹zÀÝvA


É iÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛ, ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ ¥ÀvÀ檣
À ÀÄß §gɬÄj. ¥ÀvÀæ¯ÃÉ R£À C 4 ¸Á

KS057 ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ QæÃqÁPÀÆlzÀ ªÀg¢ É iÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ¯ÃÉ R£À
À AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀAvÉ ""¥ÀæeÁªÁtÂ"" ¥ÀwæPA C 4 ¸Á
¥ÀvÀ檣
À ÀÄß §gɬÄj.
PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj:
KS058 d£À¸A
À SÁå¸ÉÆàÃl - PÁgÀt - zÀĵÀàjuÁªÀÄ - ¤AiÀÄAvÀæt ¥Àæ§AzsÀgÀZÀ CÀ 4 PÀ
£É
KS059 ªÀgÀzQÀ ëuÉB MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉå - ¥ÀjºÁgÀ ¥Àæ§AzsÀgÀZÀ C 4 PÀ
£À
KS060 CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉ ¥Àæ§AzsÀgÀZÀ C 4 PÀ
£À
gÀZÀ£Á vÀAqÀ

Kannada Hindi
Sri.B.S.Gundu Rao, Deputy Director , Gandhi Centre for Peace and Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Human Values Bangalore Dr. Ispak Ali, Lalbahudar Sastry B.Ed College, Bangalore
Sri.C.S. Banashankariah, Bangalore Sri. Abdul Nazir, Q.Islam HS, Bangalore
Sri. P.Dharukaradhya, Basaveshwara Girls High School, B’lore Sri. G.H. Balakrishna, Bangalore
Sri.N.Gopal Krishna Udupa, Bangalore Smt. Shyalaja H.Naidu, DPH HS, Bangalore
Smt. Prema H.Tahsildar, Bharati Vidyalaya, Khasbag, Belgaum Smt. Urmilla Nahar, DPH HS, Bangalore
Smt.Bhuvaneshwari.G.S, Women’s Peace league, Bangalore Sri. Anand.S. Kalasad, KC PU College, Hirebagewadi, Belgaum
Smt. Bhagirathi Bhat, GHS, Ketamaranahalli, Bangalore Sri. Ashok.H.Balunnavar, MM Comp. PU College, Belgaum
Smt. Vasundhara M.G, Bharatamata Vidyamandir, Bangalore Smt. Geetanjali.P.Yogi, Benson’s HS, Belgaum
Sri. V. Krishnaiah, Sir M.V. Comp. PU College, Bangalore Dr.Bharati T.Savadattu, Govt. Saraswathi PU College, Belgaum
Smt. S. Padmavathi, Vidya Vardhaka Sangha, Bangalore Dr. K.L.Sattigeri, Principal, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Sri.Nagaraj.S, Vivekananda Vidya Kendra, Bangalore Urdu
Smt. Kannika, Sri Aravind Vidya Mandira, Bangalore Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Smt. Srilata G.S, MES Kishore Kendra, Bangalore Smt. Shaheda Perveen, BRP, Shankarapura, Bangalore
English Sri. Bahadur Khan, MO Girls HS, Bangalore
Prof. G.S. Mudambadithaya, Bangalore Sri.S.G. Deshnoor, Al-Ameen HS, Belgaum
Sri.A.P. Gundappa, Attibele Sri. F.A. Yallur, Islamai Girls High School, Belgaum
Smt. Umadevi, R.V.Girls High School, Bangalore Sri.D.M. Momin, Bashiban High School, Belgaum
Smt. Maya Ramchand, Bangalore Marati
Smt. Shobha Kulkarni, Govt. Sardar HS, Belgaum Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Sri.Sathya Prakash, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Smt.Shaila.V.M, Mahila Vidyalaya HS, Belgaum
Smt. Asha, Saraswathi Vidya Mandir, Bangalore Smt. Sunitha.D. Mathad, Ushatai Gogate Girls HS, Belgaum
Smt. Prameetha Adoni, HM, GHS, KR Puram, Bangalore Sri. P.T. Malege, MM Comp. PU College, Belgaum
Sri.G.N. Deshpande, HM, BN Darbar GHS, Bijapur Sri. C.Y. Patil, Talakwadi HS, Belgaum
Sri. Shankaranarayana Rao.P , SS High School, Kadandale, DK Sri. A.L. Patil, MM Central HS, Belgaum
Smt. Lata Rao, HM, SJR High School, Bangalore Smt. Sheela Deshpande, LBS B.Ed College, Bangalore
gÀZÀ£Á vÀAqÀ

Kannada Hindi
Sri.B.S.Gundu Rao, Deputy Director , Gandhi Centre for Peace and Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Human Values Bangalore Dr. Ispak Ali, Lalbahudar Sastry B.Ed College, Bangalore
Sri.C.S. Banashankariah, Bangalore Sri. Abdul Nazir, Q.Islam HS, Bangalore
Sri. P.Dharukaradhya, Basaveshwara Girls High School, B’lore Sri. G.H. Balakrishna, Bangalore
Sri.N.Gopal Krishna Udupa, Bangalore Smt. Shyalaja H.Naidu, DPH HS, Bangalore
Smt. Prema H.Tahsildar, Bharati Vidyalaya, Khasbag, Belgaum Smt. Urmilla Nahar, DPH HS, Bangalore
Smt.Bhuvaneshwari.G.S, Women’s Peace league, Bangalore Sri. Anand.S. Kalasad, KC PU College, Hirebagewadi, Belgaum
Smt. Bhagirathi Bhat, GHS, Ketamaranahalli, Bangalore Sri. Ashok.H.Balunnavar, MM Comp. PU College, Belgaum
Smt. Vasundhara M.G, Bharatamata Vidyamandir, Bangalore Smt. Geetanjali.P.Yogi, Benson’s HS, Belgaum
Sri. V. Krishnaiah, Sir M.V. Comp. PU College, Bangalore Dr.Bharati T.Savadattu, Govt. Saraswathi PU College, Belgaum
Smt. S. Padmavathi, Vidya Vardhaka Sangha, Bangalore Dr. K.L.Sattigeri, Principal, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Sri.Nagaraj.S, Vivekananda Vidya Kendra, Bangalore Urdu
Smt. Kannika, Sri Aravind Vidya Mandira, Bangalore Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Smt. Srilata G.S, MES Kishore Kendra, Bangalore Smt. Shaheda Perveen, BRP, Shankarapura, Bangalore
English Sri. Bahadur Khan, MO Girls HS, Bangalore
Prof. G.S. Mudambadithaya, Bangalore Sri.S.G. Deshnoor, Al-Ameen HS, Belgaum
Sri.A.P. Gundappa, Attibele Sri. F.A. Yallur, Islamai Girls High School, Belgaum
Smt. Umadevi, R.V.Girls High School, Bangalore Sri.D.M. Momin, Bashiban High School, Belgaum
Smt. Maya Ramchand, Bangalore Marati
Smt. Shobha Kulkarni, Govt. Sardar HS, Belgaum Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum
Sri.Sathya Prakash, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Smt.Shaila.V.M, Mahila Vidyalaya HS, Belgaum
Smt. Asha, Saraswathi Vidya Mandir, Bangalore Smt. Sunitha.D. Mathad, Ushatai Gogate Girls HS, Belgaum
Smt. Prameetha Adoni, HM, GHS, KR Puram, Bangalore Sri. P.T. Malege, MM Comp. PU College, Belgaum
Sri.G.N. Deshpande, HM, BN Darbar GHS, Bijapur Sri. C.Y. Patil, Talakwadi HS, Belgaum
Sri. Shankaranarayana Rao.P , SS High School, Kadandale, DK Sri. A.L. Patil, MM Central HS, Belgaum
Smt. Lata Rao, HM, SJR High School, Bangalore Smt. Sheela Deshpande, LBS B.Ed College, Bangalore