Sei sulla pagina 1di 1

CONTRO I MERCANTI DI GRANO LISIA V 71- 102

Ao (cv) o, e ovoco oikootoi, oiooi outouo cti cv toutov tov oov ouk
ccuocouoi. ioeo o couoiv, eotc koi cv tq |ouq, eo ct cuvoio tqo toceo
ouvevouvto tov oitov, iv eo oietotov uiv teoicv. ciotov o uiv ce koi
tci|ovcototov tckqiov oti cuoovtoi. c_qv o outouo, citc uev cvcko ctottov
touto, |oivcouoi tqo outqo tiqo tooo qcoo teouvtoo, ceo o ouvcevqcvoo
outoo ctcitc. vuv o cviotc tqo outqo qcoo cteouv oo_q tiietcov, eotc koto
coivov ouvevoucvoi. koi toutev uoo otuoo toc_ooi. ocivov oc oi ookci
civoi, ci otov cv cio|oov ciocvckciv ocq, qv tovtco ciocouoi couoiv, ouk
cucouoiv oo tcviov to|ooi,ovtoi, c| oio oc uo=ooo cotiv q ,qio koi ouciv
outoio ouvc|cc, touto ct cuvoio |ooi tq uctco toovoqooi. koitoi tovtco
ctiotoouq tti toutoio qkioto tooqkci toioutouo toiciouou oouo. tovtovtio o
outoio koi toio ooio ou|cci. totc o tcioto kcooivouoiv, otov kokou tivoo
otocucvtoo tq toci tiiov tov oitov tuuoiv. outu o oocvoi too ou|ooo oo
uctcoo ouoiv, eotc too cv totcoi tev oev tuvuovovtoi, too o outoi
ootoiouoiv, q too =ouo oic|uouoi too cv te Hovte, q uto Aokcooioviev
cktcouooo ouvciq|uoi, q to ctoio kckqouoi, q too otovooo cciv
otoquqocouoi, koi coi tout c_uoo cquuooiv, eot cv toio outoio koioio c
ti|oucuouoiv uiv, cv oiotc oi tocioi. otov o oioto oitou tu_ovqtc ococvoi,
ouvooto,ouoiv outoi koi ouk cucouoi teciv, ivo q tci tqv tiqv oio|cecuo, oo
ootecv ov otoooutivooouv tiocvoi to outev otcucecv. eot cviotc ciqvqv
ouoqo uto toutev toiokoucuo.