Sei sulla pagina 1di 1

CONTRO I MERCANTI DI GRANO LISIA V 36-70

Av cv toivuv otoociq, e ovoco oikootoi, eo coti =ooo oo kccuci touo oitoteoo


ouvevciouoi tov oitov, ov oi o_ovtco kccueoov, otoq|iooouc; ci oc q, oikoiov
uoo kotoq|iooouoi. qcio o uiv toco_ocuo tov voov, oo otoocuci qoc=o
tev c= tq toci tcie oitov tcvtqkovto |oev ouvevicouoi.
kqv cv toivuv, e ovoco oikootoi, ikovqv civoi touvqv tqv kotqoiov, ctcioc outoo
cv oooci outioouoi, o oc vooo otoocuev |oivctoi, ucio oc koto touo voouo o
eokotc q|iciouoi. oeo oivo tciouqtc oti koi koto tev o_ovtev cuoovtoi, ovok
q koi okotcov citciv tci outev. ctcioq o outoi tqv oitiov cio ckcivouo ovc|cov,
tookocoovtco touo o_ovtoo qetecv. koi oi cv ouo ouocv c|ooov ciocvoi tou to
otoo, Avutoo o cccv eo tou totcou _cievoo, ctcioq tiioo qv o oitoo, toutev utc
|oovtev oqouo koi too o|oo outoo o_ocvev ou|oucuocucv outoio touoo
ouoi |iovikouoiv, qoucvoo ou|cciv uiv toio too toutev evoucvoio eo oietot
ov toutouo tioouoi. ociv o outev o|oe ovov teicv tiietcov. eo toivuv ou out
iocvouo kotoucouoi ckccucv outou, oo q oqoio ovtevciouoi ouvc|oucucv, o
utov uiv Avutov otuo tocooi
MAPTYPIA
Koi (eo) outoo cv cti tqo totcoo |ouqo toutouo citc touo oouo, outoi o cti tqoo
c ouvevoucvoi |oivovtoi. Oti cv toivuv ou uto tev oovtev kccuoucvtco ouvctio
vto tov oitov, okqkootc. qouoi o, cov eo oioto tci toutev oquq ceoiv, ou_ utc
outev outouo otooqocouoi, oo toutev kotqoqociv. tci o ev cioi vooi oio
qoqv cocvoi, teo ou q oioovoi oikqv koi touo q tciuocvouo koi touo kccuov
too toutoio tovovtio tottciv