Sei sulla pagina 1di 44

Cc tnh cht vt l ca Hydrocacbon v N2, CO2,

S
Khi lng
Nhit H2ti
p sut
Cu t
C1
C2
C3
izo-C4
n-C4
izo-C5
n-C5
n-C6
n-C7
n-C8
n-C9
n-C10

N2
CO2
H2S

phn t

zc

hn
0R

ti hn
K

psi

EMR

Tha s
acentric

MPa

16,043
30,070
44,097
58,124
58,124
72,151
72,151
86,178
100,205
114,232
128,259
142,286

0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25

343
550
666
734
765
829
845
913
972
1024
1070
1112

191
305
370
408
425
460
470
507
540
569
595
618

666
707
617
528
551
491
489
437
397
361
332
305

4,60
4,88
4,25
3,65
3,80
3,39
3,37
3,01
2,74
2,49
2,29
2,10

14,19
24,37
34,63
44,74
44,24
55,30
55,27
65,58
75,88
86,19
96,53
106,86

0,0104
0,0979
0,1522
0,1852
0,1995
0,2280
0,2514
0,2994
0,3494
0,3977
0,4445
0,4898

28,016
44,010
34,076

0,29
0,28
0,28

227
548
672

126
304
373

493
1071
1300

3,40
7,38
8,96

9,71
14,44
20,28

0,0372
0,2667
0,0948

Bi tp 1
Xc nh khi lng ring ca propan p sut 300 psi
v 140OF.

i n v:

K
Tra bng:

P = 300 psi = 2,068 MPa


T = 140OF = 599,67OR = 333,15

Tc = 370 K
Pc = 4,254 MPa
T 333,15
Tnh Tr v Pr: Tr

0,90
Tc
370
P 2,068
Pr

0,49
Pc 4,254

Bi tp 1

Tra gin Katz

z = 0,70

Tnh r:

PM
2,068 44,1

47,06 kg / m3
zRT 0,70 0,00831 333,15
PM
2,068 44,1

47,06 kg / m3
zRT 0,70 0,00831 333,15

Bi tp 2
Kh t nhin c thnh phn nh sau:

CH4

92,5 %

C2H6

4,0 %

C3H8

2,0 %

nC4H10

1,0 %

nC5H12

0,5 %

Xc nh z v ca hn hp kh P= 14,5 MPa v T=
O

Bi tp 2

i n v: T = 57OC = (57 + 273) K =


330 K
P = 14,5 MPa
Tra bng xc nh Pc v Tc ca tng cu
t
Xc nh Pc v Tc ca hn hp
Tnh Pr v Tr ca hn hp
T gin Katz xc nh z
Tnh r

Bi tp 2
Tra bng xc nh Tc , Pc v MW ca hn
hp
Xc nh Tc, Pc v MWca hn hp
Cu
t
CH4

305

Tc
176,6
7
12,12

Pc,
MPa
4,6

xi

Tc, K

0,925

191

C2H6

0,040

C3H8

0,020

369

7,38

4,25

C4H10 0,010

425

4,25

3,8

nC5H12 0,005

470

2,35
202,8
5

3,37

4,88

Pc

MW

MW

4,255 16,04 14,84


0,195
30,07 1,20
2
0,085 44,10 0,88
0,038 58,12 0,58
0,016
72,15 0,36
9
4,590
17,87

Bi tp 2

Tnh Tr v Pr

T gin Katz:
Tnh

T
330
Tr '

1,63
Tc ' 202,85
P 14,5
Pr '

3,16
Pc ' 4,59

z = 0,83

14
5 17
8 ,1
PM
2,068
,44
3 3

113
,
84
kg
/
m

47,06 kg / m
zRT 0,83
7000,,00831
00831330
333,15

Bi tp 3
Kh t nhin c thnh phn cc
cu t cho trong bng.
Xc nh z v ca hn hp kh
600OR v 2000 psi

Cu t

xi

CO2

0,10

H2S

0,20

N2

0,05

CH4

0,60

C2H6

0,05

Bi tp 3

Tra bng xc nh Tc, Pc v M ca tng cu t


Tnh Tc, Pc v M ca hn hp
T th hiu chnh vi kh chua xc nh e
Tnh Tc v Pc
Tnh Tr v Pr
T gin Katz xc nh z
Tnh

Bi tp 3
Tra
bng
nh
Tc, Phn
M ca tng cu t
Tnh
Tc, xc
Pc v
M ca
c vhp

Tc ,
Pc ,
Pc ,
OR
psi
psi
54,8 1071,0 107,1

Cu
t
CO2

0,10

547,6

H2S

0,20

672,1 134,4 1300,0 260,0

N2

0,05

227,2

CH4

0,60

343,0 205,8

666,4 399,8

C2H

0,05

549,6

706,5

xi

Tc ,

OR

11,4

27,5

493,1

24,7

35,3

433,9

826,9

241,1 K

5,7 MPa

44,0
1
34,0
8
28,0
2
16,0
4
30,0
7

4,401
6,816

1,401
9,624
1,504

23,74
6

Bi Tp 3

Theo th hiu chnh:


e = 29,8
Tc = Tc - e
= 433,9 - 29,8 = 404,1OR
Pc 'Tc "
826,9 404,1
Pc "

761,7 psia
Tc ' B1 B e 433,9 0,2 0,8 29,8
Tnh Tr v Pr:
TT
600
600
Tr Tr "
,48
11,48
404,1,1
TcTc 404
"

PP 2000
2000
Pr Pr "
,63
22,63
761
,7,7
PcPc 761
"

Bi Tp 3

T gin Katz

z = 0,78

Tnh
PM
2000 23,746

9,45 lb / ft 3
zRT 0,78 10,73 600

151,37 kg / m3

Bi Tp 4
Xc nh lng DEG cn thit sy 50 000
m3/h hn hp kh (t trng = 0,90).
Nhit tip xc 25OC. Kh bo ho hi nc.
p sut 50 kG/cm2.
Kh cn sy ti nhit im sng -3OC.
Nng ca dung dch DEG ti vo thp
hp th c nng cao hn 3% so vi nng
dung dch DEG bo ho hi nc.

Bi tp 4

i n v:
4,9 MPa

P = 50 kG/cm2 = 50 0,1/1,02 =

= 50 14,5/1,02 = 710 psi


Xc nh lng m cn tch ra t hn hp kh
Xc nh nng dung dch DEG
Tnh:

Khi lng dung dch DEG ti sinh ti vo thp


Lu lng DEG tun hon
Lu lng th tch DEG cho 1 kg nc cn tch ra

Bi tp 4

Xc nh lng m cn tch ra t hn hp kh:


T th hm m:
T = 25OC
P = 4,9 MPa
W1
= 0,598 x 10-3 kg/m3
T = -3OCP = 4,9 MPa W2 = 0,121 x 10-3
kg/m3
W = (W1 - W2) x 50 000 m3/h = 23,85 kg/h
Xc nh nng dung dch DEG
T th ph thuc nhit im sng v
nhit tip xc vi dung dch DEG:
T = 25OC v T im sng = -3OC phi s

Bi tp 4

Khi lng dung dch DEG ti vo thp:


G
khi lng DEG 96% ti vo
G+W khi lng DEG 93%
G x 96% = (G + W) x 93%

W 0,93
23,85 0,93
G

739 kg / h
0,96 0,93
0,03
Khi lng ring DEG tinh khit 1118 kg/m3
Khi lng ring DEG 96%:
0,96 x 1118 + 0,04 x 1000 = 1113 kg/m3

Bi tp 4

Lu lng th tch dung dch DEG tun hon:


739 (kg/h) : 1113 (kg/m3) = 0,675 m3/h
Lu lng th tch dung dch DEG tnh cho 1 kg
nc cn tch ra:
0,675 (m3/h) : 23,85 (kg/h) = 0,027 m3/kg
H2O
Trong thit b sy cng nghip, lu lng th
tch DEG tun hon chn trong khong:
0,03 0,05 m3/kg H2O cn tch ra

Bi Tp 4b
Hn hp kh (t trng = 0,90) c a vo thp hp th
T = 30OC. P = 750 psi. Kh bo ho hi nc.
Kh cn sy ti nhit im sng - 20OC.
DEG ti vo thp hp th c nng cao hn 2,5% so vi
dung dch DEG bo ho hi nc.
Tnh khi lng ring ca kh nguyn liu
Xc nh lng DEG cn thit sy 100 000 m3/h
Tnh s a l thuyt ca thp ti sinh (P = 120 kPa)
bit h s ti sinh Es = 0,8

Trnh t tnh ton

i n v: P = 750 psi = 5,17 MPa


Tnh khi lng ring ca hn hp kh t gin
III.7
Xc nh lng m cn tch ra t hn hp kh
Xc nh nng dung dch DEG
Tnh:

Khi lng dung dch DEG ti sinh ti vo thp


Lu lng DEG tun hon
Lu lng th tch DEG cho 1 kg nc cn tch ra
S a l thuyt

Tnh khi lng ring ca hn hp


kh
T gin III.7 c
Pr = 1,149
Pc = 4,5 MPa
Tc = 252 K
Tr = 1,202
z = 0,75
= 0,9 M = 26,073
MP
26,073 5,17

68,787 kg / m3
zRT 0,75 0,00831 303

Xc nh lng m cn tch
T th hm m:
T = 30OC
= 792,37 kg/106m3
T = -20OC
= 31,49 kg/106m3

P = 5,17 MPa W1
P = 5,17 MPa W2

W = (W1 - W2) x 100 000 m3/h = 76,085


kg/h

Xc nh nng dung dch


DEG
T th ph thuc nhit im sng
v nhit tip xc vi dung dch DEG:

T = 30OC v T im sng = -20OC


DEG 99,3%

Khi lng dung dch DEG ti vo


thp
G
khi lng DEG 99,3% ti vo
G+W khi lng DEG 96,8%
G x 99,3% = (G + W) x 96,8%
W 0,968
76,085 0,968
G

2946 kg / h
0,993 0,968
0,025

Lu lng dung dch DEG ti vo thp

Khi lng ring DEG 99,3%:


0,993 x 1118 + 0,007 x 1000 = 1114 kg/m3
Lu lng th tch dung dch DEG tun hon:
2946 (kg/h) : 1114 (kg/m3) = 2,64 m3/h
Lu lng th tch dung dch DEG / 1 kg nc cn
tch ra:
2,64(m3/h) : 76,085 (kg/h) = 0,035 m3/kg H2O
(0,03 0,05 m3/kg H2O cn tch ra)

Tnh s a l thuyt cho thp ti


sinh
s cn bng DEG - H2O 160OC v
120 kPa
K = 3,69
S mol DEG ti vo thp
L = 2946 kg/h : 106,12kg/kmol = 27,76
kmol/h
Thng s nh hp th
S = K.W / L = 3,69x76,05 / 27,76 = 10
n =sinh
0,68E = 0,8
Kremcer
Bit
h s ti
s
Hng

Bi Tp 4b
Hn hp kh (t trng = 0,90) c a vo thp hp th
T = 30OC. P = 750 psi. Kh bo ho hi nc.
Kh cn sy ti nhit im sng - 20OC.
DEG ti vo thp hp th c nng cao hn 2,5% so vi
dung dch DEG bo ho hi nc.
Tnh khi lng ring ca kh nguyn liu
Xc nh lng DEG cn thit sy 100 000 m3/h
Tnh s a l thuyt ca thp ti sinh (P = 120 kPa)
bit h s ti sinh Es = 0,8

Trnh t tnh ton

i n v: P = 750 psi = 5,17 MPa


Tnh khi lng ring ca hn hp kh t gin
III.7
Xc nh lng m cn tch ra t hn hp kh
Xc nh nng dung dch DEG
Tnh:

Khi lng dung dch DEG ti sinh ti vo thp


Lu lng DEG tun hon
Lu lng th tch DEG cho 1 kg nc cn tch ra
S a l thuyt

Tnh khi lng ring ca hn hp


kh
T gin III.7 c
Pr = 1,149
Pc = 4,5 MPa
Tc = 252 K
Tr = 1,202
z = 0,75
= 0,9 M = 26,073
MP
26,073 5,17

68,787 kg / m3
zRT 0,75 0,00831 303

Xc nh lng m cn tch
T th hm m:
T = 30OC
= 792,37 kg/106m3
T = -20OC
= 31,49 kg/106m3

P = 5,17 MPa W1
P = 5,17 MPa W2

W = (W1 - W2) x 100 000 m3/h = 76,085


kg/h

Xc nh nng dung dch


DEG
T th ph thuc nhit im sng
v nhit tip xc vi dung dch DEG:

T = 30OC v T im sng = -20OC


DEG 99,3%

Khi lng dung dch DEG ti vo


thp
G
khi lng DEG 99,3% ti vo
G+W khi lng DEG 96,8%
G x 99,3% = (G + W) x 96,8%
W 0,968
76,085 0,968
G

2946 kg / h
0,993 0,968
0,025

Lu lng dung dch DEG ti vo thp

Khi lng ring DEG 99,3%:


0,993 x 1118 + 0,007 x 1000 = 1114 kg/m3
Lu lng th tch dung dch DEG tun hon:
2946 (kg/h) : 1114 (kg/m3) = 2,64 m3/h
Lu lng th tch dung dch DEG / 1 kg nc cn
tch ra:
2,64(m3/h) : 76,085 (kg/h) = 0,035 m3/kg H2O
(0,03 0,05 m3/kg H2O cn tch ra)

Tnh s a l thuyt cho thp ti


sinh
s cn bng DEG - H2O 160OC v
120 kPa
K = 3,69
S mol DEG ti vo thp
L = 2946 kg/h : 106,12kg/kmol = 27,76
kmol/h
Thng s nh hp th
S = K.W / L = 3,69x76,05 / 27,76 = 10
n =sinh
0,68E = 0,8
Kremcer
Bit
h s ti
s
Hng

Bi tp 6
Kh t nhin khai thc ngoi bin P = 8000 kPa,
T = 40OC.
Nhit to hydrat ca kh l 17OC (63OF).
Nng sut 3,5.106 std m3/ngy.
Kh c a vo b c nhit 5OC v p sut
6500 kPa.
Sn phm condensat l 60 m3/106 std m3 kh
Tnh lng cht c ch metanol v EG (80% kl)

bi tp 6

Nhit to hydrat: 17OC


Nhit thp nht ca h: 5OC
gim nhit to hydrat
d = 17 - 5 =
12OC
1000 kg/106m3 kh
Hm m ban u ti 40OC v 8000160
kPakg/10
= 6m3 kh
Hm m khi vo b ti 5OC v 6500 kPa =
Lng nc6 ngng
t:
3
3,5 10 m (1000 160)kg

mw
2940 kg H 2O / ngy

6
3
ngy
10 m

Cht c ch l metanol
Tnh ton nng cht c ch:

m100 (12)(32)(100)
dd M
XII

22,8 %kl
X

K dd M
m 1297 (12)(32)
K
Khi lng cht c ch cn dng:
(2940
XXII
2924)( 22,8)
868 kg // ngy
mmII mmww

(100 22,8)
XX00 XXI

Cht c ch l metanol
Tnh lng mt mt cht c ch theo cc pha
hydrocacbon
Lng mt mt theo pha hi 6 53 OC v 6500 kPa
kg / 10 m
17
MeOH % kl

Tng lng mt mt theo pha hi


kg / 106 m3 3,5 106 m3
17

22,8% MeOH 1357 kg / ngy


MeOH % kl ngy

Cht c ch l metanol
Lng mt mt theo pha lng:
0,4 kg MeOH/m3 condensat
Tng lng mt mt theo pha lng:

60 m3 condensat 3,5 106 m3


kg
MeOH

84 kg / ngy
0,4

3
6
3

ngy
m condensat
10 m

Tng lu lng cht c ch metanol

868 + 1357 + 84 = 2309 kg/ngy = 0,12 m3/h

Cht c ch l EG 80%

Tnh XI:
d M
(12)(62)(100)
XI
100
36,5%
K d M
1297 (12)(62)

Lng cht c ch cn dng:


XI
(2940)(36,5)
m I mw

2467 kg / ngy 0,
X0 XI
80 36,5

XI
(2940)(36,5)
mw

2467 kg / ngy 0,0941 m3 / h


X0 XI
80 36,5
Khi lng ring EG 80% = 0,80 x 1116 + 0,20 x 1000 =
1092 kg/m3

Cht c ch l DEG 80%

Tnh XI:
ddM
(12
M
(12)()(106
62)(100)
XII
100
49,5%
100
36
KKddM
1297
M
1297(12
(12)()(106
62)

Lng cht c ch cn dng:


XI
(2940)(36,5)
m I mw

2467 kg / ngy 0,
X0 XI
80 36,5

XI
(2940)( 49,5)

4771,5 kg / ngy 0,1817 m3 / h


X0 XI
80 49,5
Khi lng ring DEG 80% = 0,80 x 1118 + 0,20 x 1000 =
1094 kg/m3

Bi tp 7
Kh t nhin i vo thp tch P = 8 MPa
v
T = -15oC. Thnh phn phn mol
cho trong bng.
Xc nh lng v thnh phn pha kh v
pha lng sau thp tch.
Khi tnh ton coi gn ng condensat c
tnh cht tng t C H

Bi tp 7
Xc nh K P = 8 MPa v T = -15OCu
C t
N2
Tnh xi
CH4
(bng phng php lp)
Tnh yi
C2H6
= K xi
C3H8
Tnh lng pha lng, pha hi

Ci
Phn
mol

i C4H10
n C4H10
C5+
CO2

0,0051
0,8706
0,0536
0,0257
0,0052
0,0054
0,0323
0,0021

Tng

1,0000

Bi tp 7

Tnh L

Tnh yi

Tnh V Xc nh e = 0,888957
Xc nh K 8MPa v -15OC
Tnh xi

Ci
Cu t
Phn mol

N2
CH4
C2H6
C3H8
i
C4
H10
n
C4
Tng
H10

0,0051
0,8706
0,0536
0,0257
0,0052
0,0054
0,0323
0,0021
1,0000

xi
Phn
mol

yi
Phn
mol

5,79
4
2,03
2
0,45
9
0,17
3
0,08
9

0,0009
7
0,4541
0
0,1031
9
0,0969
7
0,0273
1,0000
3
0

0,00560
0,92263
0,04741
0,01680
0,00244
0,00213
0,00090
0,00209

0,0107
5,0425
1,1458
1,0768
0,3035
0,3509
3,1500
0,0241

0,4993
82,0176
4,2142
1,4932
0,2165
0,1891
0,0800
0,1859

1,00002

11,1043

88,8957

L,
mol

V,
mol

Bi tp 7

Cn bng pha
y = Kx

Cn bng vt liu
F = L+V

trong
trong
y - phn mol pha kh
F - s mol nguyn liu
x - phn mol pha lng u
L - s mol pha lng
K - Hng s cn bng
pha
V - s mol pha kh e