Sei sulla pagina 1di 11

A FAR DATA DA OD

A TERMINI DI (legge) PREMA, U SKLADU SA


A TITOLO DI U SVOJSTVU
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO KAO PRIMER
ABBUONO ODBITAK
ABBUONO VRAĆANJE
ACCERTATORE PROCENITELJ
ACCONTO DEPOZIT
ACCREDITARE KREDITIRATI, UPISATI KAO KREDIT
ADDEBITARE ZADUŽITI, UPISATI U DUG
ADDEBITO UPISIVANJE U DUG
ADDENDUM DODATAK
ADERENTE UČESNIK, PRISTALICA
ADESIONE PRISTANAK
ADESIONE SAGLASNOST
ADIRE IL TRIBUNALE OBRATITI SE SUDU
AGENZIA DI COLLOCAMENTO AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE
AL NETTO BEZ ODBITAKA
AL NETTO DELLE IMPOSTE BEZ PORESKIH DODATAKA
ALBO REGISTAR
ALEA SLUČAJ, RIZIK
ALIQUOTA POSTOTAK
ALIQUOTA RATA
ALLIBRAMENTO KNJIŽENJE
ALLIBRARE KNJIŽITI
AMMONTARE SUMIRATI
AMMONTARE, im. IZNOS
ŠTETE OSTVARENE PRE POČETKA VAŽENJA
ANTERISCHIO OSIG. POKRIĆA
ANTICIPO PREDUJAM
APPALTO ZAKUP
APPROPRIAZIONE INDEBITA PRONEVERA
ARRETRATO NEISPLAĆENA SUMA
ARTICOLO ČLAN
ASSEGNO BANCARIO BANKOVNI ČEK
ASSEGNO CIRCOLARE BANKOVNI ČEK
ASSEGNO DI TRAENZA NEPRENOSIVI ČEK?
ASSEGNO IN BIANCO BLANKO ČEK
ASSEGNO RESPINTO VRAĆEN ČEK BEZ POKRIĆA
ASSICURATO OSIGURANIK
ASSICURATORE OSIGURAVAČ
ASSISTITO OSIGURANIK
ATTESTAZIONE UVERENJE
ATTESTAZIONE SERTIFIKAT
ATTORE POKRETAČ POSTUPKA, TUŽILAC
AUTOVETTURA MOTORNO VOZILO
BACINO BASEN, RUDNIK
BANCO POSTA NOVČANE USLUGE PUTEM POŠTE
BENEFICIARIO KORISNIK
BILANCIO ATTIVO POZITIVAN BILANS
BOLLETTINO POPIS, ZAPISNIK O PROCENI
BOLLETTINO DI CAMPAGNA (zapisnik kampanje)
BONIFICO BANCARIO PLATNI NALOG
C.C. CODICE CIVILE/CONTO CORRENTE
CADENZA STOPA
CALAMITA' NATURALE PRIRODNA NEPOGODA
CALCE FUSNOTA
CAMBIALE MENICA
CAMPAGNA GRANDINE KAMPANJA ZAŠTITE OD GRADA
CARENZA OSKUDICA
CARICAMENTO DOPLATAK
CEDENTE CEDENT
CENSIRE UPISATI, POTPISATI
CESSIONARIO CESIONAR
CLINICA CONVENZIONATA KOJA IMA UGOVOR O ZDRAVSTVENOM OSIG.
CODICE A BARRE BAR KOD
CODICE FISCALE PIB
COLLAUDO TEHNIČKI PREGLED
COLLISIONE SUDAR
COLLISIONE UDAR
COLPOSO IZAZVANO NEPAŽNJOM
COMMA STAV (ugovora)
COMMISSIONE NALOG, PORUDŽBINA
COMMISSIONE DI RISCATTO NAKNADA ZA OTKUP
CONFERIRE DATI, KORISTITI
CONSEGNA ISPORUKA
CONSORELLA PREDUZEĆE IZ ISTE GRUPE
CONTABILITA' KNJIGOVODSTVO
CONTO GESTIONE RAČUN PRIHODA
CONTO IN SOSPESO NEIZMIREN RAČUN
CONTO INSOLUTO NEIZMIREN RAČUN
CONTRAENTE UGOVARAČ OSIGURANJA
CONTRAENTE KONTRAHENT
CONTRAENTE VLASNIK POLISE, UGOVARAČ OSIGURANJA
CONTRASSEGNO POTVRDA
CONTROASSICURAZIONE KLAUZULA ZA POVRAT PREMIJA
CONTROPARTITA NASPRAMNA STAVKA
CONVENUTO TUŽENIK, OPTUŽENŽ
CONVENZIONARE UGOVORITI
CORRESPONSIONE NADOKNADA
CORRISPETIVO ODGOVARAJUĆA SUMA
CORRISPONDERE PLAĆATI, ISPLAĆIVATI
CREDITORE POVERILAC
CUMULABILE KOJI SE MOŽE KUMULIRATI
DARE ATTO PRIZNATI
DEBITORE DUŽNIK
DECADERE ISTEĆI (rok)
DECESSO SMRT
DECORRENZA DATUM POČETKA
DELEGA PUNOMOĆJE
DELEGATARIA PRVA KOMPANIJA, KOMPANIJA NA ČELU
DEPOSITARIO PRIMALAC ULOGA, DEPOZITAR
DETRARRE ODUZETI
DI CUI AL ARTICOLO PREDVIĐEN ČLANOM
DIFFALCO ODBIJANJE
DIFFERIRE ODLOŽITI
DILAZIONE ODLAGANJE
DIRITTI DOGANALI CARINSKE TAKSE
DIRITTO TAKSA
DISCIPLINA DELLE QUOTE SISTEM KVOTA
DISCIPLINA DI QUOTE SISTEM KVOTA
DISCIPLINARE MERA, PROPIS
DISDETTA UKIDANJE (UGOVORA)
DISDIRE UKINUTI
DISPENSARE RAZREŠITI
DISPOSIZIONE ODREDBA, PROPIS
DISTINTA OBRAČUN, TROŠKOVNIK
DOLO PREVARA
DOMICILIO PREBIVALIŠTE
EFFETTO MENICA, VREDNOSNA HARTIJA
EMISSIONE IZDAVANJE
ENTE INSTITUCIJA
EQUIPARARE UJEDNAČITI, IZJEDNAČITI, STANDARDIZOVATI
EROGARE DATI, DODELITI, ISPORUČITI
ESAZIONE NAPLATA
ESONERO (DEL PAGAMENTO) OSLOBAĐANJE
ESPLETAMENTO IZVRŠAVANJE
ESSERE TENUTO MORATI
ESTRATTO CONTO IZVOD SA TEKUĆEG RAČUNA
ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI
NASCITA IZVOD IZ KNJIGE ROĐENIH
ESTREMI OSNOVI, ELEMENTI (npr. ugovora)
ESTREMI DI UN DOCUMENTO PODACI IZ DOKUMENTA
EVASIONE IYBEGAVANJE
FATTISPECIE KONKRETAN SLUČAJ
FATTURATO OBIM PRODAJE, PROMET
FERMO QUANTO U SKLADU SA
FERMO RESTANDO S TIM ŠTO I DALJE VAŽI DA
FIN D'ORA UNAPRED
FINO ALLA CONCORRENZA SVE DO
FISCO
FORFETTARIO PAUŠALAN, UNAPRED UTVRĐEN
FRANCHIGIA FRANŠIZA, SAMOPRIDRŽAJ
FRONTESPIZIO PREDNJA STRANA
GIUDIZIALE SUDSKI
IL LEGALE PRAVNI ZASTUPNIK
ILLECITO NEZAKONIT
IMMATRICOLAZIONE REGISTRACIJA
IMMATRICOLAZIONE UPIS
IMPARTIRE L'ORDINE IZDATI NAREĐENJE
IMPIGNORABILE NEZAPLENJIV
IMPONIBILE OPOREZIV
IMPOSTA POREZ
IMPREGIUDICATO NEREŠEN
IN NOSTRA DELEGA ZA KOJE SMO OVLAŠĆENI
IN OTTEMPERANZA A U SKLADU SA
IN QUANTO U SVOJSTVU
IN SEDE DI U VREME
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL
INAIL LAVORO
INCASSARE NAPLATITI
INCASSO NAPLATA
INDENIZZARE NADOKNADITI (ŠTETU)
INDULGERE POPUSTITI
INERENTE KOJI SE TIČE
INFORTUNIO NEZGODA
INIBIRE ZABRANITI
INTASAMENTO ZASTOJ
INTERESSE ATTIVO AKTIVNA KAMATA
INTESTARE UKNJIŽITI
LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SAOBRACAJNA DOZVOLA
LIQUIDARE LIKVIDIRATI, OBRAČUNATI
LIQUIDATORE SINISTRI LIKVIDATOR ŠTETA
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI OBRAČUN (ISPLATA) POTRAŽIVANJA
LIQUIDI RASPOLOŽIVA SREDSTVA
LIQUIDO LIKVIDAN
LIQUIDRE UN DEBITO OTPLATITI DUG
LOCAZIONE IZNAJMLJIVANJE, NAJAM
MAGISTRATO SUDSKI SLUŽBENIK, ČINOVNIK
MALVERSAZIONE PRONEVERA
MANDATARIA AGENCIJA ZA PRODAJU OSIGURANJA
MARCHIO ŽIG, ZNAK, AMBLEM
MORATORIA ODLAGANJE
MULTIRISCHIO PRODUKTIVNI RIZICI
MUTUA ZAVOD ZA ZDRAVSTV. OSIG.
MUTUO UZAJAMNI
MUTUO UGOVOR O ZAJMU, DUGOROČNI ZAJAM
NOTA DI COPERTURA LIST POKRIĆA
ONERE TROŠAK
ONERE OBAVEZA
ONERI PREVIDENZIALI TROŠKOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA
OPUSCOLO BROŠURA
PARTE LESA OŠTEĆENA STRANA
PARTITA STAVKA
PARTITA DOPPIA DVOJNO KNJIGOVODSTVO
PARTITA IVA PDV BROJ
PARTITARIO KNJIGA RAČUNA
PATTUIZIONE UGOVARANJE
PECUNIARIO NOVČANI
PERFEZIONARE FINALIZOVATI, POTPISATI POLISU
PERIODO DI MORA PERIOD ODLAGANJA
PERITO PROCENITELJ
PERIZIA VEŠTAČENJE, PROCENA
PERIZIA D'APPELLO PROCENA PO ŽALBI
PERSONA FISICA FIZIČKO LICE
PERSONA GIURIDICA PRAVNO LICE
PEZZA DOKAZ, POTVRDA
PLURIRISCHIO KOMBINOVANI RIZICI
POLIZZA POLISA
POLIZZA DOPO VOLTURA
POSTAGIRO POŠTANSKI TRANSFER
PREGIUDIZIO ŠTETA
PREMIO DI COMPETENZA
PRESTAZIONE UČINAK, REZULTAT
PREVENTIVO PROCENA
PREVIDENZA SOCIALE SOCIJALNO OSIGURANJE
PREVIDENZIALE KOJI SE TIČE SOCIJALNOG OSIGURANJA
PREVIO UZ PRETHODNI...
PROPENSIONE SKLONOST
PROROGA ODLAGANJE
PROVVIGIONE PROVIZIJA
PROVVIGIONE PROVIZIJA
QUIETANZA PRIZNANICA
QUIETANZARE POTVRDITI ISPLATU DUGA
QUIETANZARE POTPISATI PRIZNANICU
QUOTA DI FONDO DONJA KVOTA
RACCOMANDATA PREPORUČENO PISMO
RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI
RITORNO
RAMO DANNI NEŽIVOTNO OSIGURANJE
RAMO GRANDINE SEKTOR ZA OSIGURANJE OD GRADA
RAPPORTO/RELAZIONE DI INCIDENTE
RILEVATO DALLA POLIZIA (MUNICIPALE) ZAPISNIK O UVIĐAJU... (POLICIJSKI ZAPISNIK)
RATIFICA POTVRDA
RECAPITO ADRESA
RECEDERE ODSTUPITI
RECESSO ODSTUPANJE
REDDITIVITA' ISPLATIVOST
REDDITO PRIHOD
RENDICONTO IZVEŠTAJ
RENDIMENTO DOBIT
RENDITA PROFIT
RENDITA DOHODAK
REPERIMENTO NALAŽENJE, NALAZ
RESIDENZA MESTO BORAVKA
RETROCESSIONE USTUPANJE
RIBADIRE POTVRDITI
RIBADIRE PONOVITI
RIBALTAMENTO PREVRTANJE
RICONCILIAZIONE USAGLAŠAVANJE
RICONDUCIBILE POVRATIV
RICORSO ŽALBA
RILEVAZIONE DEL DANNO UTVRĐIVANJE, PROCENA ŠTETE
RIMBORSARE NADOKNADITI
RIMBORSO NADOKNADA
RIMESSA POŠILJKA, SLANJE
RINVIO A UPUĆIVANJE NA
RIPRISTINARE OBNOVITI
RISARCIMENTO NADOKNADA
RISARCIRE NADOKNADITI
RISCATTARE
RISCATTO OTKUP
RISCATTO OTKUP
RISOLUYIONE DEL CONTRATTO RASKID UGOVORA
RITENUTA ODBITAK
RITENUTA ODBITAK
RITENUTA FISCALE FISKALNI ODBITAK
RIVALSA NADOKNADA, KOMPENZACIJA
S.p.A (Societa' per Azioni) AKCIONARSKO DRUŠTVO
SCADENZA ISTEK
SCOPERTA UČEŠĆE U ŠTETI, FRANŠIZA
SCOPERTURA PREKORAČENJE
SCORPORO ODVAJANJE
SCORPORO POJEDINAČNO URAČUNAVANJE
SCORPORO DODELJIVANJE DRUGOM
POJEDINAČNO URAČUNAVANJE HARTIJA OD
SCORPORO DI PORTAFOGLIO VREDNOSTI
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NEPREKIDNO
SIMPLO PRIMERAK
SINISTRI NON DENUNCIATI NEPRIJAVLJENA ŠTETA
SINISTRO ŠTETA, GUBITAK, NEZGODA
SINISTRO ŠTETA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
(D.O.O)
SOLIDALE ZAJEDNO, PO DOGOVORU
SOLUZIONE DI CONTINUITA' PREKID
SOPRAPPREMIO DODATNA PREMIJA
SOTTOSCRIZIONE POTPISIVANJE
SOVRAPPREMIO DODATNA PREMIJA
SOVVENYIONE SUBVENCIJA
SPETTANZA PROPISANA NAKNADA
SPETTANZA NADLEŽNOST
STIPULARE PER CONTRATTO USLOVLJAVATI PO UGOVORU
STIPULARE UN CONTRATTO SASTAVITI UGOVOR
STIPULARE UN'ASSICURAZIONE UGOVORITI OSIGURANJE
STRAGIUDIZIALE VANSUDSKI
STRAGIUDIZIALE VANPARNIČNI
SURROGA ZAMENJIVANJE
TABULATO LISTING
TALLONCINO ODSEČAK
TASSO STOPA
TECHNICAL RATE RAČUNSKA STOPA
TELAIO ŠASIJA
TEMPO INCLEMENTE OŠTRI VREM. USLOVI
TIMBRO DATARIO PEČAT SA DATUMOM
TITOLO DEONICA, OBVEZNICA
TITOLO DI CREDITO MENICA
TITOLO DI VIAGGIO KARTA
TRAENTE TRANSANT, IZDAVALAC MENICE
TRATTENUTA ODBITAK
TUTELARE ŠTITITI
UBICARE NALAZITI SE
URTO SUDAR
URTO UDAR
UTILE ZARADA, KAMATA, DOBIT
VALUTA VALUTA, OBRAČUNSKI PERIOD
VERBALE DI CONSEGNA ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI
VERBALE DI RILIEVO DANNI ZAPISNIK O UVIĐAJU
VERBALE DI RILIEVO INCIDENTE STRADALE ZAPISNIK O UVIĐAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE
VINCOLARE OROČITI
VISTARE OVERITI, VIZIRATI
VOCE ODREDNICA
CASHIER'S CHEQUE

BLANK CHEQUE
BOUNCED CHEQUE
OPERATING ACCOUNT
UNDERWRITING YEAR PREMIUM
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
CLAIM, ACCIDENT