Sei sulla pagina 1di 7

Munashiki

Nagare

4         
4           
            
 = 80

              
 44   
  

        
 
                
     
              
4

   
  

           
             
        

                   
7

  
   
 

           
                              
                   
11


   
   

     
              
  
            
15


      
   
5


         
    
             
 
20   
 
   

            
        
24

  

    

()    

     

          
    
 
29 

      
 
                    
  
   
   
   
           
    
 
      
33  3 

3
          
                   
3
3

   
   
  
         

            
   
37

      

         
         
  
   
   
2
  
             
  
   
41

      3  3
                
  
  
    
                   
           
44 3   3

3

            
    
             

3 3


3 3 3 3
3 3


3

  

     3  3        
  
        
  
                   



47 3
3 3

 3  
             
             

 

       
               
                 
51


                   
()
   


                  
    
55

              
         
()
  
3

             
 
      
59 


    
                   
       

() 

   
                 
   
62 


                                       
   

   
                 

66 


                               
   

      
        
       
70

                              
               

     
         
       
73


                                 
   
4
     
              
    
77


                                    
   

    
     
 
           
    
81


                                    
   

                         
              
85


    
    

 
      
           
 
      
90 

     
     
  
   

    
                
   

94 

      
            
            
   
   
5
  
 
         
          
    
98  3 

3
         
       
            
3
3

   
   
  
   
                

   
102

       

                
   
   
  
   
          
       

106 3 

3
       
               
3
3


3 3

  
  
 
   
                 
 
109  3

      
   
   

3

  
      
3 3 3 3
3 3

 

     
                      
       
  
111
3 3 3 3 3

 3  
    

              
 


6
        
     
               
  
              
114

 
         

      

 
  
  

        
             
          
              
117

 
     

      

    


  
  

  
    
         
    
120

 
     
     
      

Potrebbero piacerti anche