Sei sulla pagina 1di 5

Bm DOmMaj7 C E7sus4 C

L4 X X X X
5
X X X X
a 4

L G G G
C7 G Em G
X X G G G G G
Z
10
a
Sem- pli- ci- e un po'- ba- na- li-

G G.
L G G G G G
Gmaj7 Cmaj7
G G G G G
a Z J [ [ J Z

io- di- rei qua- si- pre- ve- di- bili- e sem- pre u- gua- li-

G G G G. G G
L G G G G. G G
D Bm Em

[ J Z
15
a J
so- no- fat- ti- tut- ti co- sì- gli- uo- mi- ni- e-

G G
G G G G. G. G G G G G G G
D Cmaj7
L G
Z [ [
a
l'a- mo- re- co- me- ve- di- tan- ti agget- ti- vi- che- si in- col-

L G. G G G G G G. G G. G. G G F
Bm Em G Em G Em
X
20
a
=
la- no- su noi- dai- che- non sia- mo- poi- cattivi-

G G G G G G. G
L
G Gmaj7
G G G G G
Z Z [ [
a J J
Tu- non- sei- nien- te- ma- le- par- li- be- ne- e-

L G G G G G G G. G G G G.
Cmaj7 D Bm
G G G G G
a Z [

mi- sor- pren- di- quan- do- ti- ri- for- te- la- tua- mo- to-

G G G G G G. G G
G G
Em D
L
J Z Z [
25
a J
dal- mo- to- re- che sen- to truc- ca- to- e- va-
G G G G.
L G. G G G G. G G G G G G.
Cmaj7 Bm

Z
a
=
be- ne- gui- da tu- che- sei bra- va- più- di- me- ed at- ten- do-

L G. G G F G G
Em G Em Am
G
Y Z Z Y
30
a
che sia- amore.- Ma- io-

L G G G G G G G
D7sus4 Am Em D
G G G G G G G G G
a J [ Y
J J J J
so- no- con- te- og- ni- gior- no- per- chè- di- te- ho- bi- sog-

G G G G G G
Cmaj7 D Am C A
L G G G G
Z Y G [ G G
J [ [
35
a
J J
no- non vo- glio- di- più.- ac- qua e- sa- le- mi- fai- be-

H
D Bm B7
G G G G G G G
L G G G G
G
G G
a Z [ J
re- con- un- col- po- mi- trat- tieni- il- bic- chie-

H
Em Am C A D
G G G G G G G G G
H

L G G G G G G G G
O G

[. J Z [ J [ J
G
40
a K
re.- .- .- mi fai- ma- le- poi- go- de- re.- .- se- mi- vedi-

H
Bm B7 Em Am C A
G G G G G G G
L G G G G G G G G G G G
G
G
[
J [ [
45
a
J J
in- un- an- go- lo- ore- ed- ore- ore- pie- ne- co- me- un la-

H
D Bm B7
G G G G G G G
L G G G G
G
G G
Z [ J
a
go- che- se- pio- ve- un pò- di- me- no- è- uno- stag-

H
Em Am C A D
G G G G G G G G G
H

L G G G G G G G. G
O G

[. J Z [ J [ J
G
50
a K
n- o- vorrei- di- re.- .- .- non- con- vie- ne- so- no- i- o-
GOdim
G G G G G G. G
Bm B7 Em Am Adim7
L G G G G G G G G X
[
a J
a- pa- ga- re- amo- re- tut- te le- pe- ne-

D7sus4 Em E7sus4 Adim7 C Adim7 GOdim D7sus4 Em


L X
55
X X X X
a

L
Bm E7sus4 Em G Em E7sus4 G E7sus4
X X X
60
a

G G G
L G G G.
Em G Gmaj7
G G G G G G G G G.
Z Z
a
Ve- di- di- ver- tir- si- fa- be- ne- sen- to- che- mi- ri- do-

L G G G.
Cmaj7
G G G G G G G Z
a
den- tro- e- ques- to non- mi- con- vie- ne-

G G G
G G
G GO G G
D Bm Em
L G G G G
[ J [ J Z
65
a J
c'è- qual- co- sa- che- non- va- ma- non- so- dir- ti- co- sa-

G G G G G G G G
G G G G G G G
D Cmaj7 Bm
L
a [ J Z Y J [

è- la- tua- mo- to- che- sta- giù- che- vo- rrei- gui- da-

L G. G F G G G G G
Em G Em A7sus4 E7sus4

Y G Z Y G G G G
70
a J
J J
re- io- o- meglio- a- ver- ti- qui- vi- ci- no a-

L G G G G G
D7sus4
G G G G G G
[ Y Z Y
75
a J
J J
me- Ma- io so- no- con te- og- ni- gior- no-

G G G G
C Am C A
L G G G G
G [ G [ [ G
a J
J J
per- chè- di- te- ho- bi- sog- no- non- vo- glio di-
H
D Bm B7
G G G G G G G
L G G G G
G
G G
Z [ J
80
a
più- ac- qua e- sa- le- mi- fai- be- re- con- un- col-

H
Em Am C A D
G G G G G G G G
H

L G G G G G G G G G
O G

[. J Z [ [ J
G
a K J
po- mi- trat- tie- ni- il- bic- chie- re- mi- fai- ma- le-

L G G G G G G G G G G
Bm B7 Em
G G G G
[
85
a J
poi- go- de- re- se- mi- ve- di in- un an- go- lo- ore-

Am H
C DOm D
G G G G G G G
L G
G G G
a J [ [ Z [ J
J
ed o- re.- .- o- re- pie- ne- co- me- un la-

H
Bm B7 Em
G G G G G G G
L G G
G
G G G G
[. J Z
a K
go- che- se- pio- ve- un- pò- di- me- no- è-

H
Am C A D
G G G G G
H

L G G G G G G. G
O G

[ [ J
G
90
a J
uno- stag- no.- .- .- vor- rei- di- re..- .- non- con- vie- ne- so-

GO m
G G G G G G. G
Bm B7 Em A7sus4 D Am Bm
L G G G G G G G G X X
[ J
95
a
no- io- a- pa- ga- re- amo- re tut- te- le- pe- ne.-

E7sus4 Em GOm GOdim D DOmMaj7 E7sus4 Bm Cmaj7 C


L X X X X
100
X
a

E7sus4 GOm Em E7sus4 C E7sus4 C


L X X X X
105
X X X X
a
L
C7 G Em
X X X X
110
a