Sei sulla pagina 1di 3

C

3
3d (1:100)

HSD VIÖT NAM


Trainer: §ç V¨n C-êng
Dù ¸N : Dù ¸N Sè 3
Tekla Structures

T£N B¶N VÏ : GA-001


M· Dù ¸N : DA3 NGµY PH¸T HµNH : 21.07.2017 REV

THI C¤NG : NHµ TIÒN CHÕ


1 2 3
12000
6000 6000
PL8x700 PL20x250
DET 4 4 φ 22
250 250 1600
1600

50
PL8x250
EL+9.000 1600 PL8x250
1600
1600 1600

250

150

250
1018 1018 1a 1a
1000

EL+8.000
PL8x122

50
17
PL8x122
PL8x250 PL8x250 PL20x250 110 150
100
200
DET 2 DET 3 1 DETAIL
2000

PL8x250 460
EL+6.000 PL8x250 SECTION 1a - 1a

2x PLT8x120 BS
9000

2a 2a
6000

PL8x700
PL8x59.5 PL8x59.5
PL8x250 PL8x67.7 PL8x67.7

2 DETAIL
DET 1
EL0.000

900

50 200 200 200 200 50


10 φ 22
Grid A

50
SC 1:75

250

150
50
3a
250 4a 346 200 354
PL16x250
20

50 50 PL6x140 SECTION 2a - 2a
150
6 φ 22
35 70 35
80

ZZ200-5-30-100
140

45 100 35
440

4 φ 18
10
140

PL8x250 HSD VIÖT NAM


80

4a
3a Trainer: §ç V¨n C-êng
SECTION 3a - 3a
4 DETAIL SECTION 4a - 4a Dù ¸N : Dù ¸N Sè 3
Tekla Structures

3 DETAIL T£N B¶N VÏ : GA-002


M· Dù ¸N : DA3 NGµY PH¸T HµNH : 21.07.2017 REV

THI C¤NG : NHµ TIÒN CHÕ


A B C
12000

6000 6000
EL+9.000
1000

EL+8.000
20 40 40
60
C-150X75X6.5X10
2000

DET

45 60 45
5
EL+6.000

PLT10x150
C-150X75X6.5X10 C-150X75X6.5X10

5 DETAIL
9000

6000

EL0.000

Grid 2
SC 1:75

HSD VIÖT NAM


Trainer: §ç V¨n C-êng
Dù ¸N : Dù ¸N Sè 3
Tekla Structures

T£N B¶N VÏ : GA-003


M· Dù ¸N : DA3 NGµY PH¸T HµNH : 13.10.2017 REV

THI C¤NG : NHµ TIÒN CHÕ

Potrebbero piacerti anche