Sei sulla pagina 1di 17

MAMBO Nº 5

Pérez Prado Pag. 1

ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ


200 negras/min. 11-06-2005

b b b C ÏÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÏ È È
ÏÈÈ
È Î È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
ÏÈÈ
È È
Ï È
ÏÏ È È
Ï
ÏÈÈ
È Î î · · Ç ä ÇÇj
ö Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç
ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l l¹öÇ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
Ç Ç È È Ç
4 8

l============================
& l l
Ä
Clarinetes

l l l l l l ll l l
Ç Ç Ç Ç
Ç
l b b b C ÇÇ ÏÈ î l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇöÇ Î ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÏÈ Î î l Ç
ö
Ç È
============================
& È Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö È
È Ç
ö Ç
ööö Ç Ç È
È
· l · l l ÇÇöÇ ä ÇÇj öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ=JÏÈÈÈ l
Saxos Tenores
l Ä l l l l l l l¹ l l
l Ï l ÏÈ l _ÈÏ l l l ll l l
l bb b C ÏÈÈÏÈ _ÈÏÈÈÈ î l ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ Î ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ l ÏÏ ÈÈ ÈÈ ÏÈÏÈÈ l _ÈÏÏÈÈÈ Î î l
ÈÈÏÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÏ
È Ï · l · l l · l · l
È
============================
& È È È ÈÈ È ÈÈÈ =l
l Ä l l l l l ll l
Trompetas

l Ï _ÈÏÈÈ l ÏÈ ÏÏ È È _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈÈ ÏÏÏ È È È È


Ï l _ÈÏÈ l l ll l l
b È
È È È È È È È È È È
Trombones l bbC È î lÈ È È Î È È lÈ È È È È È l Î î l w l w ll · l · l
============================
l? Ä l l l l l l l l =l
l Ç l l Ç lÇ l l ll Ç l Ç l
Bajos l b C Ç Ç î Ç
ll ÇÇöÇ ÇÇöö Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇÇ öÇ Î ÇöÇ ÇöÇ ll ÇöÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ Çöö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î î Ç Î Ç Ç Î Ç
? b b ÇöÇ öÇ
l============================ Ç Ç ÇÇ ÇöÇ ll öÇ ll
_
ll
_
ll ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ =
Ç Ç
_ Ç ÇÇ ll
_
Ä _
w _
w ¹ Ç
_
Çö _ÇÇö

b b b Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï


J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
ÇöÇ j È È È È Ç Ç È
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j È Ç È È È È È
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇÈ Ç Ç È È Ç ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
12 16

l===============================
& f
l l l l l l l l l
Ç Ç Ç
l b b b Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l Ç Ç ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l ÇÇ ä Çj Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
ö
j È È È
===============================
& Ç
ö È Ç
Ç
ö Ç
ö È È
È È ö
Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇjÇ
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇö ä Çj
È È È Ç
ö È È È Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ=JÏÈÈÈ l
l l l l l l l l l
l l l l l l l f l _Ï
È l
l bb b · l · l · l · l · l Ï
È È
Ï È
Ï Ï
È Ï
È
· l Î ä JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ l ä JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î l È
Ï È
Ï Ï
È
===============================
l & l l l l l lf l =l
l l l l l l l l Ï l
bb b
l===============================
· l · l · l · l · l · l Î ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ Î l
l? l l l l l l f l =l
l l l l l l l l l
b Î Ç
Ç
ll=============================== Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ = l
__ÇÇÇöÇ l
_Çö _Çö _öÇ _öÇ _Çö _Çö f _öÇ

b b b ÇÇ ä Çj È
Ï
J Ï È
Ï
J Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ä Ç JÏÈ Ï JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ
öÇ Ç È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
Ç
ö È È È öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j ÇöÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ =ÈÈ l
20 24

l===============================
&
l l l l l l l l l
l b b b Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l Ç ÇÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l ÇÇ ä Çj Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ö
j
Ç È Ç Ç
ö È öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇÇj ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ä Çj Ç
öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ=JÏÈÈÈ l
===============================
l & ö
Ç È È È l ö
Ç È È È l Ç
ö l l È È È l ö
Ç È È È l Ç
ö l l
l l l l _ÈÏ l l l l l
l b b b Î ä ÏJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÈÏÈ l ä ÏJÈÈÏÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ Î l Î ä ÏÈJÈÏÈÈ ÈÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ l ä ÏÈJÈÏÈÈ ÏÈÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÈÏÈÈ Î l Î ä ÏJÈÈÏÈ ÈÏÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÏÈÈÈ l ä ÏJÈÈÏÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ Î l ÏÈÈÏÈ ä ÏÈJÏÈÈ ÏÈJÏÈÈÈ # nÏÈÈÏÈ ÏÈJÈÏÈÈ l ÏÈJÏÈÈÈ # nÏÏÈÈÈ ÏÈJÈÏÈÈ ÏÈJÈÏÈÈ ÏÈÈÏÈ .. l
l& È È È È l È È È
=============================== l l l È È È È l È È È l È È È l È È= l
l ___ÈÏJÈ ___ÏÈÈÈ ___ÏÈÈÈ ___ÈÏÈ l ä ___ÈÏJÈ ___ÏÈÈÈ ___ÏÈÈÈ l JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ä ___ÈÏJÈÈÈ ___ÏÈÈÈÈ ___ÏÈÈÈÈ ___ÈÏÈÈÈ l ä ___ÈÏJÈÈÈ ___ÏÈÈÈÈ ___ÏÈÈÈÈ ÏÈ l
ä ÈÈÈ È È ÈÈÈ ÈÈÈ È È ÏÈÈ l Ï
J
È
È È
Ï
È È
Ï
È Ï
È
È È È È È È È È È È
Ï È
Ï
J JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ . l
b
l===============================
bb Î l È ä
Î lÎ È È È È läÈ È È Î lÎ È l È ä
Î l ÈÈ ÈÈ È È È l È È È È = ÈÈ l
l? l l l l l l l l
l l l l l l l l l
b Î Ç
Ç
ll=============================== Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ = _
_
ÇÇ ll
ÇÇö
Ç Ç Çö Çö Ç Ç Çö
Pag. 2

b b b Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï


J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
ÇöÇ j È È È È Ç
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j Ç È È Ç È È È È È
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ È Ç Ç È È Ç ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
28 32

l===============================
&
l l l l l l l l l
Ç
l b b b Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l Ç ÇÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l ÇÇ ä ÇÇj Ç Ç Ç
Ç Ç
ö
j È
===============================
& ö
Ç È
È È Ç
ö
Ç Ç
ö È È
È È ö
Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇö ä ÇÇj
È È È ö
Ç È È È Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ= JÏÈÈ l
È l
l l l l l l l l
l l l l l l l _ÈÏJÈÏ ÏÈÏÈ _ÈÏJÏÈ l _ÈÏJÈÏ ÏÈÈÏ _ÈÏJÏÈ _ÈÏJÏÈ ÏÈÏ .. l
l b b b ÏÈÏä È
Ï È
Ï
Ï
È
J # #Ï È
Ï È
Ï
È
Ï
J È
Ï
Ï
È
J # #Ï
È
Ï È
Ï
È
Ï
J È
Ï
È
Ï
J È
Ï . Ï Ï Ï
È
Ï
J nÏÈ Ï
È
Ï
J Ï
È
Ï
J nÏ È Ï
È
Ï
J Ï
È
Ï
J Ï . È
Ï È
Ï È
Ï
Ï
È
J # #ÏÈ
Ï È
Ï
Ï
È
J È
Ï
È
Ï
J # #Ï
È
Ï È
Ï
Ï
È
J È
Ï
Ï
È
J È
Ï . Ï
È
Ï Ï
È
Ï
J
ÈÈÈ JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ . ÏÈÈ ä JÏÈÈ ÈÈ # ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ # ÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈ . ÏÈÈÈ ä JÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ . ÈÈ ä ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l
È l È l È È È È l È È È È l È l È l È È
===============================
l & l lÈ È l È l l l l =l
l JÏÈÈnÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈnÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ . l ÏÈ JÏÈ ÈJÏÈ ÏÈ ÈJÏÈ l ÈJÏÈ ÏÈ ÈJÏÈ ÈJÏÈ ÏÈ . l ÏÈ JÏÈ JÏÈÈnÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ nÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ . l ÈÏÈ ÈJÏÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ l _JÈÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ . l
È
Ï È
Ï
J
l b b È È È È È l È È È È ÈÈ l ÈÈ ä ÈÈ È ÈÈ È l È ÈÈ È È ÈÈ l ÈÈ ä ÈÈ È È È l È È È È ÈÈ l È ä È È l È È È ÈÈ l
b È ä È
===============================
l? l l l l l l l =l
l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l
b Î Ç
ll=============================== Î Ç Ç Î Ç Ç Î Ç Î Ç Î Ç Ç Î Ç Ç Î Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ =
__ÇÇÇÇö l
l
_Çö _Çö _Çö _Çö _Çö _Çö _Çö

b ÏÈÈ ÇÇ ÇÇjú ÇÇÇ ÇÇ ÇÇjú ÇÇÇ


& b b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ È Î l · · l l Ç Ç ÇÇ ÇÇö ÇÇj ÇÇj ö
Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇj ÇÇj ö
Ç l _ÇÇÇö . _Çj
Ç ÇÇj
ö
Ç ö
Ç Ç
ö Ç Ç ö
Ç ö
Ç Ç
ö ÇöÇ ÇÇj
öÇ ÇöÇ = öÇ l
36 40

l=============================== l ÇöÇ j
_ÇÇö . _j öÇ Ç l l ÇöÇ j
_ÇÇö . _j öÇ Ç ö l
l Ä l l ll¹ l l l l
F l
l b b b ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈ Î l · l · l l Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇj l ÇÇ ÇÇ Çjú Ç Ç
ÇÇ l Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇj l ÇÇ ÇÇ Çjú Ç Ç
ÇÇ l Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇj l
Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö
===============================
& È
È Ç Ç
ö ö
Ç ö
j
Ç Ç
ö ö
Ç Ç Ç
ö ö
Ç ö
j
Ç Ç
ö ö
Ç Ç Ç
ö = ö
Ç
l
Ä
l l l l _ÇÇö . _j Çö jöÇ l l _ÇÇö . _j Çö jöÇ l
F
l _ÇÇö . _j Çö j öÇ l
l _ ÏÈÈ l l l l ¹ l l l l l
b È
Ï È
Ï
l b b ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Î l È
Ï È
Ï È l · ll · l l l l Ç ÇÇ ÇÇ ÇöÇ Çj Ç Ç
===============================
&
· · · · Ç
ö . Ç
ö
j ö
j
Ç = öÇ l
l Ä l l ll l l l lF Ç l
l _ÈÏ l l ll l l l l JÏÈÈ ll
bb b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î l w
l=============================== l w l l · l · l · l · l Ï . È
Ï
J
ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È = Ï
J
È Ï
È
È È
l? Ä l l ll l l l lF l
l l l ll l l l l l
b Ç Ç Ç Ç
ll=============================== Ç
Ç Î Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç
? b b ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ ll _ ll
__w
ll ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ =
Ç __ÇÇöÇ Ç __ÇÇöÇ Ç __ÇÇöÇ Ç __ÇÇöÇ Ç __ÇÇÇöÇ l
l
Ä _
w ¹ F

ÇÇ ÇÇjú ÇÇÇ
b b b ÇÇj
ö
ÇÇ ÇÇjú
ö
Ç Ç
ö ÇÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇj
Ç ö
j ö
Ç ö
Ç
ö
ÇÇj
ö
Ç
ö ö
Ç
ö
Ç ö
Ç
Ç
ö Ç
ú ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÏ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ Î î ·
44 48

Ç
l===============================
& Ç
l _Çö.Çö . _j Ç
Çöö öÇ öÇ l
Ç Ç Ç ll È lÈ È È È lÈ È È È È È l l =l
l Äl l ll l l l l l
l b b b ÇÇ ÇÇ Çjú Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç
Ç
ö
j ö
Ç öÇ ÇÇ l Ç ÇÇ ÇÇj ÇÇöÇ ÇÇjÇ
ö
l ÇÇ ÇÇ Çjú
Ç
ö
j ö
Ç Ç
ö ÇÇ l l ÇÇöÇ ÏÈÈ î l ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöö
Ç
ÇÇ l ÏÈ Î î l
Ç È · =l
===============================
l & l _ÇÇö . _j Çö Çö l ll È l l È l È l l
l Ä l _ÈÏ l _ÈÏ _ÈÏ __ÈÏJÈÏ __ÈúÈú l l _ÈÏ l _ÏÈ l _ÈÏ l l
ÈÈÈ ÈÈÈ l _ÈÏÈÈ Î î l
l
l b b b JÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ úÈÈ l ÏÈÈÏÈ .. ÏJÈÈÏÈ ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ JÈÏÈÈ l JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l l ÏÈÈÈ ÈÈ î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏ · =l
l & È
È È È
=============================== È È È
Äl l ll l l l l l
l JÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈúÈÈ l . ÈJÏ JÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈúÈÈ l l ÏÈÈ _ÈÏÈÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÏ ÈÈ ÈÈ l _ÈÏÈÈ l l
b
l=============================== È È È È
È È È È È È È È
bb È l ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È ll È î lÈ È Î È È lÈ È È È È È l Î î l w = ll
l? lÄÈ l ll l l l l
l l l ll l l l l l
b Ç Î Ç
Ç
ll=============================== Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Ç
Ç î Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
ll öÇÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ öÇ Î öÇÇ öÇÇ ll öÇÇ öÇÇ öÇ öÇÇ öÇÇ öö Ç Ç Ç Ç
Ç Î î
? b b ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll ll ÇöÇ öÇ ÇÇ ÇÇ ll öÇ ll
_
_ = ll
Çö Ä Çö Çö w
Pag. 3

b bb · ÇÇöÇ ä ÇÇj JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
l l ¹ È È È l öÇ È È È l öÇ öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
ö
Ç È È öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
52 56

l===============================
&
l ll l l l l l l l
l bbb Ç Ç Ç
· l l ÇÇöÇ ä ÇÇj öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇj
===============================
& Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇö ä ÇÇj
È È È ö
Ç È È È Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇjÇ
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l
È È =È l
l ll ¹ l l l l l l
l ll l l l l l l l
l bbb · l l · l · l · l · l · l · l · l
===============================
l & ll l l l l l l = l
l ll l l l l l l l
l bb wb ll · l · l · l · l · l · l · l
===============================
l? ll l l l l l l =l
l ll Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l
b Ç Î
ll=============================== Ç Ç Î Ç
ll ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll ÇÇ öÇ ÇÇ ll ÇÇ öÇ ÇÇ ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll ÇÇ Î Ç Î Ç Ç Î Ç Ç Î Ç Î Ç l
?bb _ Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇö _Çö __ÇÇö _Çö __ÇÇö Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇö _Çö
öÇ =
__ÇÇÇÇö l
_w ¹

b b b Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï


J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
È È Ç Ç È
ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j È Ç È È öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
È È È È Ç Ç È È Ç öÇ ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
60 64

l===============================
&
l ll Ä l l l l l l l
Ç Ç
l b b b Ç Ç ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l l ÇÇ ä Çj Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
ö È È
===============================
& Ç
ö È È ö
Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇö ä Çj
È È È Ç
ö È È È Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l
È È =È l
l ll Ä l l l l l l
l l l _Èú .. l l ú. l l _Èú .. l l ú. l
b ú
È È
È
ú. ú
È È
ú
È .
l bb · l l ÈÈ Î l · l ÈÈ Î l · l ÈÈ Î l · l ÈÈ Î l
gg
gg

gg
gg
gg
gg

gg
gg
g
===============================
l & ll Ä l l l l l l =l
l l l __ÈúÈÈ . l l __ÈúÈÈ . l l __ÈúÈÈ . l l __ÈúÈÈ . l
bb b È È È È
gg
g

gg

l===============================
· l l Î l · l Î l · l Î l · l Î l
gg

gg
l ? ll Ä l l l l l l = l
l ll l l l l l l l
b Î Ç
Ç
ll=============================== Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ = l
__ÇÇÇÇö l
_Çö Ä _öÇ _öÇ _Çö _Çö _öÇ _öÇ

Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÏÈÈ


b b b ÇÇ ÇÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÇöÇÇöÇ ÇöÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ ä Çj
öÇöÇ j öÇöÇ öÇöÇ j
öÇöÇ öÇöÇ öÇöÇ ÏÈÈ Î î · · ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î
68 72

l===============================
& öÇ È ll l lÈ l l Ò{ È lÈ =l
l ll Ä l l l l Ò¹ l l
Ç Ç
l b b b Ç ÇÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇöÇ Î î l Ç l
Ç Ç
ö È
===============================
& ö È È Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö
j Ç
ö
jö Ç Ç
ö
jö Ç Ç
ö · · Ò { ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î= l
l Ç È ll Ä l l l l ÒÈ lÈ l
l ll l l _ÈÏ l l ¹
Ò si si l si yo quiero l
l bbb · l l È
Ï
È
Ï È
Ï
È
Ï È
Ï
Ï
È È
Ï
È
Ï ä È
Ï
Ï
È
J l È
Ï
È
Ï
J È
Ï
È
Ï È
Ï
È
Ï
J È
Ï
È
Ï È
Ï
Ï
È l È
Ï
È
È Î î l · l · Ò ÏÈÈ Î ÏÈÈ Î l ÏÈÈ ä ÇÇj È
Ï ÇÇ l
=============================== È È È È È È È È È È ö
Ç È öÇ
l& l l ÄÈ È È È È l È È È È È l l l Ò¹ {È È lÈ È = l
l l l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ JÏÈ l JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ l _ÈÏÈ l l Ò l l
b
l=============================== È È È
· ll È È È È È l È È È È È l Î î l w È ä È È È È È È È l w Ò{ · l · =l
bb
l? ll Ä l l l l Ò l l
l ll l l l l Ò l l
b Î Ç
Ç
ll=============================== Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll ll ÇöÇ ÇöÇ öÇÇ öÇÇ ä j ÇöÇ ll jö ÇöÇ ÇÇ jö ÇöÇ ÇÇ ÇöÇ ll öÇ ll
__w
ll
__w
ÒÒ { ÇöÇ öÇ ÇÇ ll ÇöÇ öÇ =
__ÇÇö __ÇÇÇÇö l
l
Ç Ä ¹
Pag. 4

b b b ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î · · Ç ä ÇÇj
ö Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
ÈÈ È È l ÈÈ È È Ç Ç
öÇ È ÈÈ È l öÇ È È Ç ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
76 80

l===============================
& {Ó l l l l ¹
l l ÓÄ l l l l l l
l b b b ÏÈ ÏÈÈ î l ÏÈ ÏÈÈ î Ó ÏÈ ÏÈ Î Î ÏÈ ÏÈ l î ÏÈ ÏÈ Î l Ç
& È
Ï
È È
È È È
Ï
===============================
È È
È È { È
È È
È È
È È
È È
È È
È · l · l ÇÇöÇ ä ÇÇj öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ=JÏÈÈÈ l
l l Ó l l l l ¹ l l
l l Ä
Ó _ÈÏ _ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ l _ÏÈ _ÏÈ l l l l l
l b b b ÏÈÈ ÇÇöÇ Î ÏÈÈ l ÇÇöÇ Î î Ó ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î l · l · l · l · l
mambo mambo

l & È È
===============================
l {
ÓÄ l l l l l = l
l l Ó _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ l _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ l l l l l
l bb b · l · Ó Î Î lî È È Î l w l w l · l · l
===============================
l? l {Ó Ä l l l l l =l
l Ç l Ç Ó l l l l Ç l Ç l
b Î Ç
ll=============================== Î Ç Ç
Ç Ç
Ç Î Î Ç
Ç Ç
Ç î Ç
Ç Ç
Ç Î Ç Î Ç Ç Î Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ Ó{Ó öÇ öÇ öÇ öÇ ll öÇ öÇ ll
__w
ll
__w
ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ =
Ç __ÇÇÇö Ç
l
__ÇÇÇÇö l
_Çö _Çö Ä ¹

b b b Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï


J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj ö Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
ÇöÇ j È È È È Ç Ç È
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j È Ç È È È È È
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇÈ Ç Ç È È Ç ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
84 88

l===============================
& Ä
l l l l l l l l l
Ç Ç Ç
l b b b Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l Ç Ç ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l ÇÇ ä Çj Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
ö
j È È È
===============================
& Ç
ö È Ç
Ç
ö Ç
ö È È
È È ö
Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇjÇ
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇö ä Çj
È È È Ç
ö È È È Ç öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ=JÏÈÈÈ l
l l l l l l l l l
l l l l l l l Ä _ÈÏ _ÈÏ _ÈÏ l _ÈÏ _
Ï
È l
l bb b · l · l · l · l · l Ï
È Ï
J
È Ï
J
È
· l ÏÈÈÏÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÏÈ ÈÈ l ÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈJÈÏÈ ÈÈ Î l Ï
J
È Ï
È
===============================
l & l l l l l l ÄÈ È l È È =l
l l l l l l l ÏÈ _ÈÏÈ _ÈÏJÈ ÏÈ _JÈÏÈ l _ÈÏJÈ ÏÈ JÏÈ _ÈÏÈ l
bb b
l===============================
· l · l · l · l · l · l ÈÈ È ÈÈ ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î l
l? l l l l l lÄ l =l
l l l l l l l l l
b Î Ç
Ç
ll=============================== Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç
? b b _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ = l
__ÇÇÇöÇ l
_Çö _Çö _öÇ _öÇ _Çö _Çö Ä _öÇ

b b b ÇÇ ä Çj È
Ï
J Ï È
Ï
J Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ Ç ä Ç JÏÈ Ï JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ Ï JÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î
öÇ Ç È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
Ç
ö È È È öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j ÇöÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l
92 96

l===============================
& Ä l =l
l l l l l l l l l
Ç Ç
l b b b Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l Ç ÇÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ l ÇÇ ä Çj Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç ö
j
Ç È Ç Ç
ö È öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ä ÇÇÇj ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ Î Î ÏÈÈ ÏÈÈ l î ÏÈÈ ÏÈÈ Î l
l Ç È È È
===============================
& ö l ö
Ç È È È l Ç
ö l l È È È l öÇ È È È l È È È È l È È =l
l l _ ÈÏÏÈ l _ÈÏÏÈ _ÈÏJÏÈ _ÈÏJÈÏ l _ÈÏJÏÈ _Ï
È l Ï l _ ÈÏÈÏ l Ä_ÏÈÈÏÈ _ÏÈÈÏÈ _ÏÈ _ÏÈ l _ÏÈ _ÏÈ l
l b b ÈÈÈ ÈÈÈÏ î l ÈÏÈÏ ÏÈÏÈ ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÈÈ l ÏÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÏÈ ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈJÏÈÈ ÈÈ Î l ÈÈÈ ÈÈÈÏ î l ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÈÈÈ l È È Î Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ Î l
b Ï Ï
È È
Ï È
Ï Ï
È Ï È Ï
È È
Ï
ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È
===============================
l& È l È È l ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l Ä l =l
l l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ l ÏÈÈ _ÈÏÈÈ _ÈÏJÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ l _ÈÏJÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ _ÈÏÈÈ l ÏÈ Ï l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ l _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ l _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ l
b Ï
È
È Ï
È
l===============================È
Ï È
Ï È
Ï
È È
Ï
È È È È È È
Ï È
Ï È
Ï
È È
Ï
È
b b È ÈÈ î l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È lÈ È l È È Î l È ÈÈ î l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l Î Î lî Î l
l? l l l l l lÄ l = l
l l l l l l l l l
b Î Ç
Ç
ll=============================== Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Î Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Î Î Ç
Ç Ç
Ç î Ç
Ç Ç
Ç Î
? b b _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ __ÇÇÇ ll _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll _ÇÇÇö öÇ __ÇÇÇö ll ÄöÇ öÇ öÇ öÇ ll öÇ öÇ = ll
Ç Ç Çö Çö Ç Ç
Pag. 5

b bb · ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÇÇj ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î
öÇ È öÇ l öÇ ÈÈ l öÇ nöÇÇ Çj
öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ l öÇ nöÇÇ Çj
öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ = l
100 104

l===============================
& l l nöÇ j
l l l ¹ l l l l l l
l bbb l Ç Ç Ç Ç Ç
l ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î l ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î l ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î l Ç
·
l ¹öÇ nöÇÇ Çj
===============================
l & l öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ l öÇ nöÇÇ ÇjöÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ l öÇ nöÇÇ ÇjöÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ = l
l l l l l l l l l
l bbb · l l · l · l · l · l · l · l
===============================
l & l l l l l l l = l
l l l l l l l l l
l bb wb l w l · l · l · l · l · l · l
===============================
l? l l l l l l l =l
l l l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l Ç l
b Ç
ll===============================
ll Î Ç Ç Î Ç
ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ Ç ll Çö öÇ =Ç Î Ç Ç Î Ç Ç Î Ç Ç Î Ç l
?bb _ __w Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇö Ç __ÇÇÇÇö l
_w ¹

b b b Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇö Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇö Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇö Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇö Î
ÇöÇ nöÇÇ j ÇöÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöö Ç ÇÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ j ÇöÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ j ÇöÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç = l
108 112

l===============================
& Ä Çj
l l l l l l l l l
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
l b b b ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î l ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î l ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î l ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î l Ç Ç
öÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ j
===============================
l& öÇ l öÇ ÈÈ l ÄöÇ nöö ÇÇ Çj
Ç ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ l öÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ l öÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ = l
l l l _ÈÏ _ÈÏ . l _
È
Ï È
Ï _È
Ï È
Ï l _ÈÏ _ÈÏ . l . l _ÈÏ _ÈÏ . l _
È
Ï È
Ï _
È
Ï È
Ï l
l bb b · l Ï
È Ï
È Ï
J
È Ï
È . Ï
È È
Ï nÏ
È È
Ï È
Ï Ï
È Ï
È
· l ÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l Î ä JÈÏÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ l úÈÈÈ Ï
J
È Ï
È . ú
È . Ï
È Ï
È Ï
J
È Ï
È . Ï
È
Î l ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ l Î ä JÈÏÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l Ï
È nÏÈ È
Ï È
Ï
===============================
l & l lÄ l l l l l =l
gg

l l l ÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈ . l JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ . l úÈ . l ÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈ . l JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l


bb b
l===============================
· l · l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Î ä ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l ÈÈ ÈÈ JÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ Î l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Î ä ÈÈ ÈÈ ÈÈ = ÈÈ ÈÈ l
È
l ? l lÄ l l l l l l
gg

l l l l l l l l l
b Ç Î Ç
Ç
ll=============================== Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç Ç Î Ç
Ç
? b b ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ _ÇÇÇ ll ÇöÇ öÇ = __ÇÇÇöÇ l
l
_öÇ _öÇ Ä _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ

Ç ÇÇÇ ÇöÇÇ ä JÏÈ ÇÇöÇ Î ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ Î U


w
b b b ÇÇöÇ öÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÇÇj ö Ç
ö È ·
116

l===============================
& nöÇ jöÇ È Ç l È l l l =Ó
l l l l l Ó
Ç Ç
l b b b ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ l ÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î l ÏÈ Ç U
Ç
ö Ç Ç È
===============================
& nöÇ ö
j Ç
ö
j Ç
ö È È Î ÏÈÈ Î l · l w
=
Ó
l Ç È l È l È È l l Ó
l _ÈÏ _ÈÏ l l _ÈÏ _ÈÏÈÏÈ l l U Ó
l b b b ÏÈÈÏÈÈ ÈÏÈÈ JÈÏÈÈ ÏÈÈÏÈÈ .. l úÈÈúÈÈ .. Î l ÈÏÈÈ
Î È Î l · l #w
w Ó
===============================
l & l l l l U = Ó
gg

l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈJÈÈ ÏÈÈ . l úÈÈ . l _ÈÏÈ _ÈÏÈÈ l l __w Ó


b
l=============================== È
bb È È È l È Î l Î Î l · l =ÓÓ
l? l l l l
gg

l l l l l Ó
b Ç Î Ç
Ç
ll===============================
öÇ _ÇÇ ll ÇöÇ Ç Î Ç
Ç
öÇ _ÇÇ ll öÇ Ç
Ç Î Ç
Ç Î ll · ll
? b b ÇöÇ _ÇÇö _ÇÇö
öÇ _
w =ÓÓ
u
MAMBO Nº 5
Pérez Prado
200 negras/min. 11-06-2005

C ÇÇ ÇÇöÇ î ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ Î ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ Î î w w


8
Î ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ Î Î ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇöÇ Î
& Ä öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l l l f jö öÇ Ç öÇ öÇ l jö
öÇ Ç öÇ
4 16

Trompas mib
========================================= l l ll l l =l

Î ä ÇÇjöÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ä ÇÇjöÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î Î ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇöÇ Î ÇÇ ä ÇÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇj ÇÇj ÇÇ ÇÇjöÇÇj Ç ÇÇ ä ÇÇ ÇÇj
ö ÇÇÇ ÇÇj
ö
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ä Ç ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç ä Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç Ç Ç #ö Ç ljöÇ#öÇ jö
öÇ j
Ç ÇöÇ . l ÇöÇ Çj öÇ ÇöÇ j
öÇ j öÇ ÇöÇ jö
öÇ l j öÇ j öÇ j
Ç ÇöÇ . l ÇöÇ Çj öÇ#öÇ j
öÇ l
20 24 28

=============================================
& l l l l l öÇ j
öÇ öÇ l öÇ öÇ . l öÇ j öÇ

Çj
Ç
Ç
ö ÇÇ Çjö
Ç
Ç
ö Çj
Ç
Ç Ç
Ç ÇÇ ä ÇÇ ÇÇj
Ç
ö ÇöÇÇ ÇÇj
Ç
ö
ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇö Î
Ç
ö
j Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö
jöÇ
Ç
j Ç Ç Ç Ç Ç Ç w w
4
Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ ÇöÇÇ ÇÇjú
Ç
ö
ÇÇ
Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ ÇöÇÇ ÇÇjú
Ç
ö
ÇÇ
Ç l
& #öÇ öÇ . l öÇ j öÇ öÇ . l öÇ öÇ öÇ öÇ Çj öÇ jöÇ l j
öÇ Çj öÇ jöÇ l j
öÇ
32 36 40

=============================================
l l l l l _ÇÇö . _Çj
ö
Ç ö
Ç l _ÇÇö . _Çj
ö
Ç ö
Ç
Ä F Ä

ÇÇö ÇÇöÇ î ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î î úÈÈ . Î · úÈ . Î ·
w w l ÈÈ
8
lÄÈ
44 48 60

& ll Ç
=============================================
l l l l l ll l l l

gg
g

gg
ÇÇ ÇÇ ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ Î î
si

úÈÈÈ .
si si yo quiero

Î · úÈÈ . Î · Ç
Ç Ç
Ç · l ·
l È lÄl öÇ öÇ öÇ öÇ j öÇ l jö
öÇ Ç j
öÇ öÇ öÇ l l w l w
64 68 72

=============================================
& l l Ò{ l
gg
g

gg

ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇj ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ


· · Ç
ö Ç
ö Î Î Ç
ö Ç
ö î Ç
ö Ç
ö Î Ç
ö Ç
ö Ç
ö
j Ç
ö Î Ç î Ç Ç Ç Ç
mambo mambo

w w Ç Ç Ç Ç Ç Ç
8
l l öÇ öÇ l öÇ j öÇ Ç Ç
76 88

=============================================
& l Ó{ l l l l l öÇ _ÇÇö l _ÇÇö _ÇöÇ öÇ öÇ l
Ä Ä

ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇj


ö
Ç ÇÇöÇ ÇÇj ö
Ç
ÇÇ Ç Ç ÇÇ
ö
j
Ç Ç Ç ö
Ç Î Ç Ç î Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ î ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇöÇ . Î ä ÇÇj ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
8
Ç
ö Ç
ö
j Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ö Ç
ö w w ö
Ç Ç
ö öÇ öÇ öÇ öÇ l
92 96 108

=============================================
& l l öÇ _ÇÇö l _ÇöÇ _ÇöÇ öÇ öÇ ll l l l ll ll l
Ä Ä
Ç Ç Ç Ç ÇÇö Î ÇÇö Î U
ÇÇ ÇÇöÇ Çj Ç Ç
ÇöÇ ÇöÇ . l ÇúÇ . Î Ç Ç Ç Ç Î ä Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î · w
& öÇ l ÇöÇ ÇöÇ j ÇöÇ ÇöÇ . l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÇöÇ ÇöÇ j
Çj ÇöÇ ÇöÇ . l ÇúÇ . l Ç Ç
112 116

============================================= l l Ó
gg
gg
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

_ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈÈ ___ÏÈJÈ ___ÈÏÈÈ ___ÏÈÈÈ ___ÈÏÈ ä ___ÈÏJÈ ___ÈÏÈÈ ___ÏÈÈÈ
200 negras/min. 11-06-2005

È
Ï È
Ï
È È
Ï
È È
Ï
È _ È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î î È
Ï
J È
Ï
È È
Ï
È È
Ï È
Ï
J È
Ï
È È
Ï
È Ï
È
È ä ÈÈÈ È È ÈÈÈ ÈÈÈ È È ÏÈÈ
b C È
È î È È È È Î È È È È Î ä È
È È È È
È È
È È È È Î Î È Î
?bb Ä l w l w lä
4 8 16

Trombones
========================================== l l l ll ll f l l =l
__ÏÈJÈ __ÈÏÈ _ÏÏÈÈ __ÈÈ ä __ÏÈJÈ __ÈÏÈ __ÏÈÈ
_
Ï
È ä _ È _ È _ È _È _ÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈ ÏÈÈ JÏ JÏ JÏ JÏ JÏ JÏ JÏ
bb b Î ä ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ä ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î Î ÈÈ È È ÈÈ È Î ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ
20 24 28

=============================================
? l l l ll l l l l l l l
_JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÈÏ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈúÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈúÈÈ
bb b JÏÈÈÈnÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î w Ï . Ï
J
È Ï
J
È È
Ï
È Ï . Ï
J
È Ï
J
È È
Ï
È
l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È
4
l w
32 36 40

=============================================
? l l Äl l ll l
F Ä
Ï _ÈÏÈÈ È
Ï È
Ï È
Ï _ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈ __ÈúÈÈ . __ÈúÈ .
bb ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î î È ÈÈ

gg
g
î Î · Î l ·

gg
b w w
44 8 48 60

=============================================
? ll l l l l l l l lÄ l l l
__ÈúÈÈ . __ÈúÈ . Ï Ï È
Ï È
Ï Ï
J Ï
J Ï Ï
J Ï Ï Ï
È
_
È
b È ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ä ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È Î î
si si yo quiero
gg

si
gg
g

b b Î · Î · l w l w · l ·
64 68 72

=============================================
? l l l ll Ä l l Ò{ l

_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ È


Ï _ÏÈÈÈ _ÏÈJÈÈ ÏÈ _JÏÈÈÈ _ÏÈJÈÈ ÏÈ JÏÈ _ÏÈÈÈ Ï
È È
Ï È
Ï È
Ï
È È
Ï
È _ÏÈÈÈ
b · · Ó{ Î Î lî Î l w È È ÈÈ È È È È ÏÈ ÏÈ ÏÈ È È È È
l l ÄÈ l È È Î l È ÈÈ î l ÈÈ ÈÈ È È
mambo mambo

?bb l w
76 8 88

=============================================
l ll l
Ä
_ÈÏ _ÈÏJ _JÈÏ _ÈÏJ _ÈÏ ÏÈ ÏÈ _ÈÏ _ÈÏÈ _ÏÈÈ _ÈÏÈ _ÏÈÈ _ÈÏÈ _ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈ . Î ä JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
bb b ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È Î Î È È î È È Î w
ll È È l È È l
8
l w
92 96 108

=============================================
? l l l ll l l ll
Ä Ä U
È
Ï Ï
È Ï
È È
Ï . È
ú . È
Ï Ï
È Ï
J
È È
Ï . È
Ï
J È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï Ï
È Ï
È È
Ï . È
ú . Ï
È
_
È Ï
È
_
È __w
b È È È
J
È È È È È È È
Î l È È È È l Î ä È È È ÈÈ ÈÈ l È È ÈÈ È l È È È È È È È È È
J È È È È
?bb È È È È l È Î l Î Î l ·
112 116

============================================= l Ó
gg

gg
MAMBO Nº 5
Pérez Prado
200 negras/min. 11-06-2005

b C ÇÇ ÏÈÈ î ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ Î ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ Î î 2 ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä Çj Ç
Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ
Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö È
È È l È È l Ç È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È =
È È Ç
ö È È È È ö È l
4 8 12

Saxos Tenores
& Ä È
========================================= l l È lÈ l l¹ l

b ÇÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj
È È È l Çö ÈÈ È È È È l l Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l Çö Ç
ö JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj
È È È l Çö ÈÈ È È È È l Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l Çö öÇ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÈ l ÇÇÇö ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÈ l l ÇÇöÇ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÈ l
JÏ JÏ ÏÈ JÏ JÏ JÏ JÏ
& öÇ
16 20

=============================================
f
b Ç
Ç È
Ï È
Ï
È Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È Ç
Ç ä Ç
Ç
ö
j
Ç Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È Ç
Ç È
Ï È
Ï
È Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä Çj Ç
ö
Ç Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È Ç
Ç È
Ï È
Ï
È Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ Î
& Çö ÈÈ È È È È l öÇ È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l Çö ÈÈ È È È l Çö ÈÈ È È È È l öÇ È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l Çö ÈÈ È È È l Çö ÈÈ È È È È l öÇ öÇ öÇ öÇ È l
24 28 32 2
============================================= l
Ä
b Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj Ç
Ç ÇÇ JÏÈ úÈ Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç ÇÇ JÏÈ úÈ Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç ÇÇ JÏÈ úÈ Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç ÇÇ JÏÈ úÈ Ç
Ç È
Ï î ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ Î ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈ Î î
öÇ öÇ l j öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ l _ÇÇö . Çj öÇÇ ÇöÇ j öÇ l j öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ l _ÇÇö . Çj öÇÇ ÇöÇ j öÇ l j öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ l _ÇÇö . Çj öÇÇ ÇöÇ j öÇ l j öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ ÈÈ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ ÈÈ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÈÈ
36 40 44

=============================================
& l l _ÇöÇ . j öÇ j Ç öÇ j Ç öÇ j Ç öÇ j l
¹ 2 Ä
Ç Ç
ä JÏÈÈ JÏÈÈÈÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ä Çj Ç JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ Çö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj
Ç JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏÈ JÏÈ
b Ç
ö
Ç ö
Ç È È È Ç
ö È È È È Ç È È È È Ç È È È Ç
ö ö
Ç È È È l öÇ ÈÈ È È È È l Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l öÇ öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ l
48 52 56 60

=============================================
& l È l È l l È È l È l È l
¹ Ä
b ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ä JÏÈÈ JÏÈÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÈÏÈ JÏÈÈÈ ÇÇ ä ÇÇj È
Ï
J
È Ï
È È
Ï
J
È Ç È
Ï
È È
Ï
J
È Ï
È È
Ï
J
È Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç ä Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ï
È Î î È
Ï È
Ï È
Ï
È î È
Ï È
Ï È
Ï
È î ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ î
È l öÇ öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈ È ÈÈ È l l öÇ öÇ öÇ öÇ j öÇ Ç öÇ l ÈÈ Ò { ÈÈ ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ È l öÇ È
2
öÇ l jö öÇ Ç jö
64 68 72

& öÇ ÈÈ È È l È È l È
============================================= Ä l l
¹
ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈ Î Î ÏÈÈ ÏÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈ Î ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏ JÏ ÏÈ JÏ JÏ
b Ç
ö È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È È l öÇ öÇ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ l ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ l
2
È È È È È È È Ç
ö È È È Ç
ö È È È È ö
76 80 84

=============================================
& Ó{ l l l ¹È È l È È l Ç
Ä
ÇÇöÇ ä JÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ï
J
È Ï
J
È Ç È
Ï Ï
J
È Ï
J
È Ç Ï
J
È Ï
J
È Ç È
Ï Ï
J
È Ï
J
È Ç ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÏÈÈ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ Î Î ÏÈ ÏÈ î ÏÈ ÏÈ Î Ç ÇÇ Ç Ç Ç
b È Ï
È È È È Ï
È È Ç ä Ï
J
È È Ï
È È Ç È
Ï È È Ï
È È ä È È È È Ç öÇ Ç ö ÏÈÈ Çj
È l öÇ öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ È È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈ È ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l l l ¹öÇ #öÇÇ Çj Ç È öÇ l
88 92 96 2
=============================================
& ll È È l È
Ä Ä
b ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
& öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ l Ç ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj
öÇ ÈÈ jö öÇ ÈÈ jöÇ l
100 104 108

============================================= Ä
Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ U
Ç
b Ç öÇ ä JÏÈÈÈ ÈÏÈ Î Ç öÇ #öÇÇÇ Çj Ç Ç
ÏÈ öÇ ÇöÇ öÇ ä JÏÈÈ ÈÏÈ Î Ç ÏÈ Î ÏÈÈÈ Î · w
& öÇ l ÇöÇ Çö ÈÈ Çj l ÈÈ
112 116

============================================= È l È È l l Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

ÈÏÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ __ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ
Ï
J
È _ Ï
J
È
È È
Ï
È _ Ï
J
È
È È
Ï _ È
Ï
È _ Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È Ï
J
È _ Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï _
È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È Ï
J
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _Ï
J
È
È È
Ï _
È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _Ï
J
È
È
C È î Î Î î
200 negras/min. 11-06-2005
2
ll È lÈ lÈ lÈ
4 8 12

=========================================
& l l l l ¹ lÈ lÈ lÈ =l
Ä
Saxos Altos mib

_ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ
ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ
& È lÈ lÈ lÈ lÈ lÈ
16 20 24

============================================= ll l l l ll l l
f
_ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ _ Ï
È
J Ï
È _ Ï
È
J _ È
Ï
È _ Ï
È
J Ï
È _
Ï
È
J Ï
J _ Ï
È
J Ï
È _Ï
È
J È
Ï _
È
Ï
È _
Ï
È
J Ï
È _ Ï
È
J È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï __ÈÏÈÈ
È
Ï
ÏÈÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ä È È ÈÈ È Ï
J È È È
Ï È
È ÏÈÈÈ ä ÈÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈÈ ä ÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈÈ ÈÈ È È ÈÈ È È È È È È Î È È È È È È È È È È ÇÇö . Çj ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ ÇÇöÇ . Çj Ç ÏÈ JÏÈ
l öÇ JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l
2
Ç
28 32 36

=============================================
& l l l l l l l l ll È l
Ä ¹

È
ÏÈÈ _ÈÈÈ È
Ï
_
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ Ï
È
_ _ Ï
È
JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ ÇÇö . ÇÇj Ï
J È
Ï È
Ï
J È
Ï
J Ï
È
È JÏÈÈ úÈÈ ÇÇö . ÇÇj Ç
ö È
Ï
Ï
J Ï
È
È
Ï ÏÈJÈÏ ÏÈJÈÏ ÏÈÈÏÈ _ÈÏJÈÏÈ _ÈúÈúÈ È î È È Î È È È È È È È È Î î È
Ï ä JÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ
l Ç öÇ ÈÈ ÈÈ È l È È È È È È È Ç È
l öÇ . öÇ ÈÈ ÈÈ È l È È È È È È ll È È
È l ÈÈ
2
& È
40 44 48

============================================= ll l l l l l
F Ä ¹
_JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ
ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
52 56 60

=============================================
& l l l l l lÄl l l l l l l
È
Ï
J _JÈÏÈ ÏÈÈ _JÈÏÈ ÏÈ _ÏÈÈÈ _JÈÏÈ ÏÈÈ _JÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈJÏÈ ÏÈJÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈJÈÏ ÏÈÏÈ ÏÈÈÏ __ÈÏÈÈÏÈ Ç Ç
Ç Ï Ç Ç
Ç Ï Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç
__ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ
È È
__ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ
È È
ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ä ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È Î î 2
Ç
Ç
ö Ç
ö ÈÈÈ î ÇöÇ öÇ ÈÈÈ î ÇöÇ öÇ ÏÈÈ î ÇöÇ öÇ ÏÈÈ î Î Î
È È È È
64 68 72

=============================================
& l ll l l l Ò{ l l l Ó{ l
Ä ¹ Ä
__ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ
î È È Î 2
ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ
76 80 84

=============================================
& l ll ¹ l lÈ lÈ l l lÈ lÈ llÄ l
_ È
Ï _ Ï
È
J Ï _ Ï
È
J _
Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ È
Ï _
Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ Ï
È
J Ï _Ï
È
J _
È
Ï _ Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ È
Ï _ Ï
È
J Ï _ Ï
È
J __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ
È
Ï È È È
È È Ï
J
È È È
È È
ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È È
Ï È È È
È È Ï
J
È È È
È È È
Ï È È È
È È Ï
J
È È È
È È È
Ï È È È
È È È È Î Î È È î È È Î 2
ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ
& È lÈ lÈ lÈ lÈ lÈ lÈ ll È È È È l
88 92 96

============================================= ll l l
Ä ¹
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ #ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î
lÈ È È È l lÈ È È È l lÈ È È È l È È È È l lÈ È È È l
100 104 108

=============================================
& Äl l l
È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
J Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
J Ï __ÈÏÈÈ __ÈÏÈÈ __U
w
ÏÈÈ ÈÈÈ #ÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä ÈÈ ÈÈ Î È ÏÈÈ ÈÈÈ #ÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä ÈÈ ÈÈ Î È Î È Î È ·
& È È È È l l È È È È l
112 116

============================================= l l l Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

ÈÏÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ __ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÏÈÈÈ ÈÈÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ
Ï
J
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï _
È
Ï
È _ Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È Ï
J
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï _ È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _
Ï
J
È
È Ï
J
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _Ï
J
È
È È
Ï _ È
Ï
È _
Ï
J
È
È È
Ï
È _ Ï
J
È
È
C È î Î Î î
200 negras/min. 11-06-2005
2
l È lÈ lÈ lÈ
4 8 12

=========================================
& l l l l ¹ lÈ lÈ lÈ =l
Ä
Requinto mib

_ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ
ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ
& È lÈ lÈ lÈ lÈ lÈ
16 20 24

============================================= ll l l l ll l l
f
_ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ _JÈÏÈÈ _ Ï
È
J Ï
È _ Ï
È
J _ È
Ï
È _ Ï
È
J Ï
È _
Ï
È
J Ï
J _ Ï
È
J Ï
È _Ï
È
J È
Ï _
È
Ï
È _ Ï
È
J Ï
È _ Ï
È
J È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï __ÈÏÈÈ
È
Ï
ÏÈÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ä È È ÈÈ È Ï
J È È È
Ï È
È ÏÈÈÈ ä ÈÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈÈ ä ÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈÈ ÈÈ È È ÈÈ È È È È È È Î È È È È È È È È È È ÇÇö . Çj ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ ÇÇöÇ . Çj Ç ÏÈ JÏÈ
l öÇ JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l
2
Ç
28 32 36

=============================================
& l l l l l l l l ll È l
Ä ¹

È
ÏÈÈ _ÈÈÈ È
Ï
_
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ Ï
È
_ _ Ï
È
JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ ÇÇö . ÇÇj Ï
J È
Ï È
Ï
J È
Ï
J Ï
È
È JÏÈÈ úÈÈ ÇÇö . ÇÇj Ç
ö È
Ï
Ï
J Ï
È
È
Ï ÏÈJÈÏ ÏÈJÈÏ ÏÈÈÏÈ _ÈÏJÈÏÈ _ÈúÈúÈ È î È È Î È È È È È È È È Î î È
Ï ä JÏÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ
È
l Ç öÇ ÈÈ ÈÈ È l È È È È È È Ç È
l öÇ . öÇ ÈÈ ÈÈ È l È È È È È È ll È ÈÈ l ÈÈ
2
& È
40 44 48

============================================= ll l l l l l
F Ä ¹
_JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ _ÏÈ _JÈÏ ÏÈ _JÈÏ
ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
52 56 60

=============================================
& l l l l l lÄl l l l l l l
È
Ï
J _JÈÏÈ ÏÈÈ _JÈÏÈ ÏÈ _ÏÈÈÈ _JÈÏÈ ÏÈÈ _JÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈJÏÈ ÏÈJÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈJÈÏ ÏÈÏÈ ÏÈÈÏ __ÈÏÈÈÏÈ Ç Ç
Ç Ï Ç Ç
Ç Ï Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç
__ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ
È È
__ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ
È È
ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ä ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È Î î 2
Ç
Ç
ö Ç
ö ÈÈÈ î ÇöÇ öÇ ÈÈÈ î ÇöÇ öÇ ÏÈÈ î ÇöÇ öÇ ÏÈÈ î Î Î
È È È È
64 68 72

=============================================
& l ll l l l Ò{ l l l Ó{ l
Ä ¹ Ä
__ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ _ÏÈ _JÏ _JÏ _JÏ _JÏ
î È È Î 2
ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ
76 80 84

=============================================
& l ll ¹ l lÈ lÈ l l lÈ lÈ llÄ l
_ È
Ï _ Ï
È
J Ï _ Ï
È
J _
Ï
È
J Ï _Ï
È
J _ È
Ï _
Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ Ï
È
J Ï _Ï
È
J _
È
Ï _ Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ Ï
È
J Ï _
Ï
È
J _ È
Ï _ Ï
È
J Ï _ Ï
È
J __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ
È
Ï È È È
È È Ï
J
È È È
È È
ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ È È È È ÏÈÈ ä ÈÈ È È È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È È
Ï È È È
È È Ï
J
È È È
È È È
Ï È È È
È È Ï
J
È È È
È È È
Ï È È È
È È È È Î Î È È î È È Î 2
ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ
& È lÈ lÈ lÈ lÈ lÈ lÈ ll È È È È l
88 92 96

============================================= ll l l
Ä ¹
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ#ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ #ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î
lÈ È È È l lÈ È È È l lÈ È È È l È È È È l lÈ È È È l
100 104 108

=============================================
& Äl l l
È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
J Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
J Ï __ÈÏÈÈ __ÈÏÈÈ __U
w
ÏÈÈ ÈÈÈ #ÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä ÈÈ ÈÈ Î È ÏÈÈ ÈÈÈ #ÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä ÈÈ ÈÈ Î È Î È Î È ·
& È È È È l l È È È È l
112 116

============================================= l l l Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

ÇÇö ÇÇö ÇÇö Î ÇÇö


200 negras/min. 11-06-2005

Ç
Ç Ç Ç È
Ï
È Ï
È
È Ï
È
È Î Ç Ç
? C ÇöÇ ÇöÇ î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÏÈÈÈ Î î l w l w È
Ï ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ô l Ô l Ô Ô =l
4 8

========================================== ¹ l l È
È Î l
Ä ¾ ¾
Percusión

Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ
Ô Ô Ô ÏÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈ l Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô
12 16 20

=============================================
? l l Ä l l È È È l l l l l l l
ÇÇÇö
Ç Ç Ç Ç Ç
Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ Î l
24 28 32

=============================================
? ll l l l l l l l l l
Ä Ç Ç
Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇö ÇÇö
Ç Ç
? w¾ l w l¹l ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô l l ÇöÇ ÇöÇ î l
36 40 44

============================================= l l lF l l l
¾ Ä
ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Î î Ç
Ç
Î öÇ Î öÇ Ç
Ç
Î È
? ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ È l w l w l¹l ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l
48 52

=============================================
¾ ¾
Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ô Ô È
Ï È
Ï È
Ï Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô l l öÇ öÇ öÇ öÇ ä j öÇ l
56 60 64

=============================================
? l l l ÈÈ Î ÈÈ ÈÈ l l l l l l l
ÇÇö Ä ÇÇö Îsi ÇÇö si yo quiero mambo ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ Ä
Ç Î Ç Ç Ô Ó{ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ l î ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l w
si

ÇöÇ ÇÇÇ ÇÇjö


öÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ Î î l w
mambo

? Çjö l w Ò { ÏÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈ l Ô l Ô l


68 72 76

============================================= l
¾ ¾ ¹ È È È Ä ¾
Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ
? w l l ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l l ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l Ô l
80 84 88

=============================================
¹ È
È Î È È
¾ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ç
ö Ç
ö ö
Ç Ç
ö ö
Ç Ç
ö Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ
Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ç Ç Ç Ç
Ô l ÇöÇ ÇöÇ Î Î ÇöÇ ÇöÇ l î ÇöÇ ÇöÇ Î l w Ç Ç
l w l ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l
92 96

=============================================
? l¹
Ä ¾ ¾
Î ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ
Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l l ÏÈÈ Ï Ï Ô l Ô l Ô l
È Î ÈÈÈ ÈÈÈ l
100 104 108

=============================================
?
ÇÇÇö ÇÇÇö w
Ô Ô Ô Ô Ç
Ç
ö Î ÇÇö Î · w
112 116

=============================================
? l l l l Ç Ç l l u Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

b bb C ÏÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÏ È È È


ÏÏ È
ÏÈÈ
È Î î Ç ä ÇÇj Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
200 negras/min. 11-06-2005

l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Ç ö
Ç È
l¹l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ jÈ Ç È È È È È Ç ö
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
È Ç È È Ç öÇ ÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
2
ÈÈ
4 8 12

===========================================
& l
Ä
Oboes

b bb Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç


ö Ï
J
È
È Ï
È Ï
J
È
È Ç
Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç
ö Ï
J
È
È Ï
È Ï
J
È
È Ç
Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç
ö Ï
J
È
È Ï
È Ï
J
È
È Ç
Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ
ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l
16 20 24

=============================================
&
f
Ç
bb Ç ÇÇÇ ÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä Çj Ç ÇöÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä Çj Ç ÇöÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Î ÇÇ ÇÇ ÇÇö Çj ÇÇ
b È È Ç Ç
ö
Ç È
Ï
J
È Ï
È È
Ï
J
È Ç È È È È È È Ç Ç
ö
Ç È
Ï
J
È Ï
È È
Ï
J
È Ç È È Ç Ç Ç
ö
Ç ú
Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj
2
Ç Ç
ö È È
öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l È È È ÈÈ Ç ö
j
Ç È Ç Ç
ö È È È È È È È Ç Ç Ç Ç Ç
ö
j Ç
ö
j Ç Ç Ç öÇ öÇ l
28 32 36

=============================================
& l l l _ÇÇö . _Çj ö
Ç l l Ç
Ä ¹ Çö j öÇ Çö j
_ÇÇö . _j
b bb Ç ÇÇ ÇÇjú ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj Ç
ö
ÇÇ
Ç
ú Ï
È
ÏÈÈ î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ Î î
È È È Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
öÇ öÇ öÇ Ç l _ÇÇö . _ÇÇj
Çj ÇöÇ Çj öÇ öÇ jú
öÇ l Çj öÇ Ç l Çö . Çj öÇöÇ Çj öÇöÇ ÇööÇ j öÇöÇ l jöÇöÇ öÇ öÇ úÇ l l ÈÈ l l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
2
Çj l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
40 44 48

=============================================
& Ç ö
Ç ö
Ç Ç
_
ö
Ç . _ l
F Ä ¹
Ç
bb Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
b Ï
J
È È
Ï
öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ j Ï
J
È öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
öÇÇ j
52 56 60

=============================================
& Ä
Ç
bb Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ÇÇÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇÇ ä ÇÇj ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
b Ç
ö
Ç ö

Ç Ç ö
j
Ç ö
Ç ö
Ç Ï
È Î î È
Ï
2
ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÈÈ Ò { ÈÈ È l ÈÈ È l ÈÈ È l ÈÈ È
64 68 72

=============================================
& l Ó{ l
Ä ¹ Ä
b bb î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ï
J
È Ï
È Ï
J
È Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
È È È l öÇ öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
È È öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
76 2 80 84

=============================================
& l ll ¹ È È È l Ç Ä
b bb Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj È
Ï
J Ï È
Ï
J Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Ç ÇÇ Ç Ç Ç
öÇÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ Çj ö ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ Ç ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ Çj ö È ö ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l l l öÇÇ öÇ nöÇÇÇ Çj öÇ ÏÈÈÈ jöÇÇ l
88 92 96 2
=============================================
& l l
Ä ¹
b bb ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î
öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ ÇjöÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l
100 104 108

=============================================
& Ä
bb Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇö Î ÇÇ Ç Ç ÇÇ ä ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ Uw
b Ç Ç Ç È Ç È Ç Ç
Ç Ç
ö Ç
Ç Ç
Ç È
Ï
È Ç
Ç Ç
Ç Ç
ö È
Ï
J
È ö
Ç Î È Î È Î ·
öÇ nöÇ j öÇ È j öÇ l öÇ l öÇ nöÇ j öÇ È j öÇ l öÇ
112 116

=============================================
& È È l l l Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

b b b C ÏÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÏ È È È


Ï È
Ï
ÏÈÈ
È Î î Ç ä ÇÇj Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj Ï
J
È È
Ï Ï
J
È Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
200 negras/min. 11-06-2005

l ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Ç ö
Ç È
l¹l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j È Ç È È È È È Ç ö
öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
È Ç È È Ç öÇ ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
2
ÈÈ
4 8 12

===========================================
& l
Ä
Flautas

b bb Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç


ö Ï
J
È
È Ï
È Ï
J
È
È Ç
Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç
ö Ï
J
È
È Ï
È Ï
J
È
È Ç
Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç
ö Ï
J
È
È Ï
È Ï
J
È
È Ç
Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ
ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ È ÈÈ È l öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l
16 20 24

=============================================
&
f
Ç
bb Ç ÇÇÇ ÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä Çj Ç ÇöÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä Çj Ç ÇöÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Î ÇÇ ÇÇ ÇÇö Çj ÇÇ
b È È Ç Ç
ö
Ç È
Ï
J
È Ï
È È
Ï
J
È Ç È È È È È È Ç Ç
ö
Ç È
Ï
J
È Ï
È È
Ï
J
È Ç È È Ç Ç Ç
ö
Ç ú
Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj
2
Ç Ç
ö È È
öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l öÇ È È È l È È È È È Ç ö
j
Ç È Ç Ç
ö È È È È È È È Ç Ç Ç Ç Ç
ö
j Ç
ö
j Ç Ç Ç öÇ öÇ l
28 32 36

=============================================
& l l l _ÇÇö . _Çj ö
Ç l l Ç
Ä ¹ Çö j öÇ Çö j
_ÇÇö . _j
b bb Ç ÇÇ ÇÇjú ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj Ç
ö
ÇÇ
Ç
ú Ï
È
ÏÈÈ î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ Î î
È È È Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
öÇ öÇ öÇ Ç l _ÇÇö . _ÇÇj
Çj ÇöÇ Çj öÇ öÇ jú
öÇ l Çj öÇ Ç l Çö . Çj öÇöÇ Çj öÇöÇ ÇööÇ j öÇöÇ l jöÇöÇ öÇ öÇ úÇ l l ÈÈ l l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
2
Çj l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
40 44 48

=============================================
& Ç ö
Ç ö
Ç Ç
_
ö
Ç . _ l
F Ä ¹
Ç
bb Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
b Ï
J
È È
Ï
öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ j Ï
J
È öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
öÇÇ j
52 56 60

=============================================
& Ä
Ç
bb Ç ä ÇÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ Ç ÇÇÇ ÇöÇ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇÇ ä ÇÇj ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
b Ç
ö
Ç ö

Ç Ç ö
j
Ç ö
Ç ö
Ç Ï
È Î î È
Ï
2
ÇöÇ j öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ È ÈÈ È l l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÈÈ Ò { ÈÈ È l ÈÈ È l ÈÈ È l ÈÈ È
64 68 72

=============================================
& l Ó{ l
Ä ¹ Ä
b bb î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ï
J
È Ï
È Ï
J
È Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
È È È l öÇ öÇ È ÈÈ È l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j
È È öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
76 2 80 84

=============================================
& l ll ¹ È È È l Ç Ä
b bb Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇj È
Ï
J Ï È
Ï
J Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä ÇÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Ç ÇÇ Ç Ç Ç
öÇÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ Çj ö ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ Ç ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ Çj ö È ö ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l l l öÇÇ öÇ nöÇÇÇ Çj öÇ ÏÈÈÈ jöÇÇ l
88 92 96 2
=============================================
& l l
Ä ¹
b bb ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇöÇ Î
öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ ÇjöÇ l öÇ ÈÈ Ç l ÇöÇ nöÇÇ Çj öÇ ÈÈ Çj öÇ l öÇ ÈÈ Ç l
100 104 108

=============================================
& Ä
bb Ç ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ Ç ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÇÇö Î ÇÇ Ç Ç ÇÇ ä ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ Uw
b Ç Ç Ç È Ç È Ç Ç
Ç Ç
ö Ç
Ç Ç
Ç È
Ï
È Ç
Ç Ç
Ç Ç
ö È
Ï
J
È ö
Ç Î È Î È Î ·
öÇ nöÇ j öÇ È j öÇ l öÇ l öÇ nöÇ j öÇ È j öÇ l öÇ
112 116

=============================================
& È È l l l Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

Ï
È
È È
Ï
È È
Ï
È È
Ï
È Ç Ç
ä JÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇö ä Çj Ç JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ Çö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ Çö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj
Ç Ç JÏ JÏÈÈ
b C ÏÈÈ È î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ È ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÏ
ÈÈÈ ÈÈÈ È Î î Ç È È È l öÇ ÈÈ È È È È l Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l öÇ öÇ ÈÈÈ ÏÈÈÈ=
200 negras/min. 11-06-2005

ö ö
Ç
2
Ç È l
4 8 12

È
==========================================
& l l l l l¹ È È l È È l Ç
Ä
Clarinetes

b ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ä JÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj
È È ö
È lÇ È È È l È È l È È È È È Ç
ö È È È Ç
ö È È È È ö Ç
ö JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj
È l Ç È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È È l öÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l
JÏÈ Ï JÏÈ
16 20 24

=============================================
& È È l È l È l
f
ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä Çj È
Ï
J È
Ï
J Ç È
Ï È
Ï
J È
Ï
J Ç È
Ï
J È
Ï
J Ç È
Ï È
Ï
J È
Ï
J ÏÈÈ Ç Ç Ç ÇÇ JÏÈ ÇÇúÇ ÇÇ ÇÇj
b Ç
ö È È
Ï È È
Ï È È È
Ï È Ç ä Ï
J
È È È
Ï È Ç È
Ï È È È
Ï È È
Ï
È È
Ï
È È
Ï
È È
Ï
È È Î Ç Ç Ç Ç ö ÇÇ ÇÇj
& öÇ ÈÈ È È È È l Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l öÇ Ç È ÈÈ È l ÇöÇ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ È ÈÈ È l öÇ ÈÈ È È ÈÈ È l È È È È Ç Ç
2
l _ÇÇÇö . Çj Ç Ç
ö ö
j
Ç ö
j
Ç È Ç öÇ öÇ öÇ l
28 32 36

============================================= l öÇ ö
j
Ç l È l Ç
_
ö
Ç . j ö
Ç
Ä ¹
ÇÇj ÇÇ JÏÈ ÇÇúÇ ÇÇ ÇÇj ÇÇj ÇÇ JÏÈ ÇÇúÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇj ÇÇj Ç Ç
ÇöÇöÇ ÏÈJÈÏ ÇúÇúÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Î î ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ
b ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç
2
ö
Ç È Ç
l _ÇöÇ . Çj Ç Ç
ö ö
Ç ö
Ç È Ç . Ç
ö
j ö
j
Ç Ç
ö ö
Ç ö
Ç È È È È È È È È È È È È È Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l
40 44 48

=============================================
& È ö
Ç ö
j
Ç l È l _ ö
Ç
ö
Ç . ö
Ç ö
Ç l È l l l l l l l
F Ä ¹
ÇÇ ä ÇÇj JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÏÈ JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ä JÏÈ ÏÈ JÏÈ Ç ÏÈ JÏÈ ÏÈ JÏÈ
& öÇ È È È l öÇ ÈÈ È È È È l Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l öÇ È È È l öÇ ÈÈ È È È È lÄl Ç ÈÈ È È È l Ç È È È È l öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
b ö
Ç ö
Ç
52 56 60

=============================================
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
b ÇÇöÇ ä ÇÇj Ç
ö Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È Ç
Ç È
Ï È
Ï
È Ï
J
È
È Ï
È
È Ï
J
È
È ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ä ö
j
Ç ö

Ç Ç ö
j
Ç ö
Ç ö
Ç Ï
È
È Î î È
Ï
È
2
È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l È Ò{ È lÈ lÈ lÈ
64 68 72

=============================================
& l Ó{ l
Ä ¹ Ä
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ
b î Î Ç
ö Ç
ö
2
Ç
ö È È È Ç
ö È È È È ö È È ö È È È È Ç
ö È È È Ç
ö È È È È ö È È È l öÇ ÈÈ ÈÈ È È È l öÇ ÈÈ È È È l
76 80 84

=============================================
& l ll ¹ È È l È È l Ç È Ç
l È È È l È È l È È l Ç
Ä
ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇ ä ÇÇj Ç Ç Ç ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ç ÇÇ Ç
b ö
Ç È
Ï
J
È È
Ï
È È
Ï
J
È Ç
Ç È
Ï È
Ï
È È
Ï
J
È È
Ï
È È
Ï
J
È Ç ä Ï
J
È È
Ï
J
È È
Ï
È È
Ï
J
È Ç È
Ï È
Ï
È È
Ï
J
È È
Ï
È È
Ï
J
È Ç
Ç ä Ç
ö
j
Ç È
Ï
J
È È
Ï
È È
Ï
J
È Ç
Ç È
Ï È
Ï
È È
Ï
J
È È
Ï
È È
Ï
J
È È È Î Î È È î È È Î Ç öÇ #öÇÇÇ Çj
Ç ÏÈÈÈ ÇÇÇj
2
ö
Ç È È È È È Ç
ö È È È Ç
ö È È È È È ö
Ç È È È È ö
Ç È È È È È Ç
ö È È È Ç
ö È È È È È ö
Ç Ç
ö öl
88 92 96

=============================================
& È l l È È l È l È l l È È ll l l ll
Ä ¹
b ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ä JÏÈ ÏÈ Î
& öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ #öÇÇ Çj öÇ ÈÈ j öÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ
100 104 108

============================================= Ä l
ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ È
Ï È
Ï U
w
b Ç
Ç öÇ #öÇÇÇ Çj Ï
È Ç
Ç Ç
Ç
Ç Ç
ö ä Ï
J
È È
Ï Î Ç
Ç Ç
ö Ç Ï
È Ç
Ç Ç
Ç
Ç Ç
ö ä Ï
J
È È
Ï Î È
È Î È
È Î ·
ö
Ç öÇ È È ö
j
Ç Ç
ö È È ö
Ç Ç
#öÇ j Ç
öÇ È È ö
j
Ç Ç
ö È È
112 116

=============================================
& l È È l l È È l l l Ó
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

_ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈÈ ___ÏÈJÈ ___ÈÏÈÈ ___ÏÈÈÈ ___ÈÏÈ ä ___ÈÏJÈ ___ÈÏÈÈ ___ÏÈÈÈ
200 negras/min. 11-06-2005

È
Ï È
Ï
È È
Ï
È È
Ï
È _ È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î î È
Ï
J È
Ï
È È
Ï
È È
Ï È
Ï
J È
Ï
È È
Ï
È Ï
È
È ä ÈÈÈ È È ÈÈÈ ÈÈÈ È È ÏÈÈ
b C È
È î È È È È Î È È È È Î ä È
È È È È
È È
È È È È Î Î È Î
?bb Ä l w l w lä
4 8 16

Bombardinos
==========================================l l l l l f l l l
__ÏÈJÈ __ÈÏÈ _Ï
_ ÏÈÈ __ÈÈ ä __ÏÈJÈ __ÈÏÈ __ÏÈÈ
Ï
È ä _ È _ È _ È _È _ÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈ ÏÈÈ JÏ JÏ JÏ JÏ JÏ JÏ JÏ
bb b Î ä ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ä ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î Î ÈÈ È È ÈÈ È Î ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ
20 24 28

=============================================
? l l l ll l l l l l l l
_JÈÏ _JÈÏ _JÈÏ _ÈÏ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈúÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈúÈÈ
bb b JÏÈÈÈnÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ Î w Ï . Ï
J
È Ï
J
È È
Ï
È Ï . Ï
J
È Ï
J
È È
Ï
È
l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È
4
l w
32 36 40

=============================================
? l l Äl l ll l
F Ä
Ï _ÈÏÈÈ È
Ï È
Ï È
Ï _ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈ __ÈúÈÈ . __ÈúÈ .
bb ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È Î î È ÈÈ

gg
g
î Î · Î l ·

gg
b w w
44 8 48 60

=============================================
? ll l l l l l l l lÄ l l l
__ÈúÈÈ . __ÈúÈ . Ï Ï È
Ï È
Ï Ï
J Ï
J Ï Ï
J Ï Ï Ï
È
_
È
b È ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ä ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È Î î
si si yo quiero
gg

si
gg
g

b b Î · Î · l w l w · l ·
64 68 72

=============================================
? l l l lÄl l l Ò{ l

_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ È


Ï _ÏÈÈÈ _ÏÈJÈÈ ÏÈ _JÏÈÈÈ _ÏÈJÈÈ ÏÈ JÏÈ _ÏÈÈÈ Ï
È È
Ï È
Ï È
Ï
È È
Ï
È _ÏÈÈÈ
b · · Ó{ Î Î lî Î l w È È ÈÈ È È È È ÏÈ ÏÈ ÏÈ È È È È
l l ÄÈ l È È Î l È ÈÈ î l ÈÈ ÈÈ È È
mambo mambo

?bb l w
76 8 88

=============================================
l ll l
Ä
_ÈÏ _ÈÏJ _JÈÏ _ÈÏJ _ÈÏ ÏÈ ÏÈ _ÈÏ _ÈÏÈ _ÏÈÈ _ÈÏÈ _ÏÈÈ _ÈÏÈ _ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈJÏÈÈ ÏÈÈ . Î ä JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
bb b ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È Î Î È È î È È Î w
ll È È l È È l
8
l w
92 96 108

=============================================
? l l l ll l l ll
Ä Ä U
È
Ï Ï
È Ï
È È
Ï . È
ú . È
Ï Ï
È Ï
J
È È
Ï . È
Ï
J È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï Ï
È Ï
È È
Ï . È
ú . Ï
È
_
È Ï
È
_
È __w
b È È È
J
È È È È È È È
Î l È È È È l Î ä È È È ÈÈ ÈÈ l È È ÈÈ È l È È È È È È È È È
J È È È È
?bb È È È È l È Î l Î Î l ·
112 116

============================================= l Ó
gg

gg
MAMBO Nº 5
Pérez Prado
200 negras/min. 11-06-2005

b Ç ÇÇÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇöÇ Î î ÇÇ Î ÇÇöÇ Ç l ÇÇ Î ÇÇöÇ Ç l ÇÇ Î ÇÇöÇ ÇÇ l ÇÇ Î ÇÇöÇ ÇÇ l ÇÇ Î ÇÇöÇ =


? b b C ÇÇöÇ ÇöÇ î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöö Ç Ç Ç ÇÇ l
4 8

=========================================== Ç Ç Ç
ö Ç
ö l l _ l _ l ö
Ç _ Ç
Ç ö
Ç Ç
_
Ç _
ö
Ç _Ç _
ö
Ç _Ç ö
Ç _ ÇÇö
Ä _
w _
w ¹ _ Çö _
Çö _ö
Ç _ö
Ç _
Bajos

b bb Ç Î ÇÇöÇ Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Î ÇÇ
Ç
ö Ç Ç Î ÇÇ
öÇ _ÇÇÇ l
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
12 16 20

=============================================
? öÇ __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l l öÇ __ÇÇÇö l öÇ __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l öÇ __ÇÇÇö l öÇ __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö _Çö
f
b Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
? b b l l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î ÇöÇ __ÇÇÇö l _ÇÇÇö Î ÇöÇ __ÇÇÇö l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î ÇöÇ __ÇÇÇö l _ÇÇÇö Î ÇöÇ __ÇÇÇö l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ Î l
24 28 32

=============================================
Çö Çö Ç Ç Çö Çö Ç Ç Çö Çö Ä
bb Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç Î ÇÇ Ç ÇÇ î
b Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç öÇ
36 40 44

=============================================
? __w l __ ¹ l l öÇ _
_Çö Ç
Ç l Ç
ö _
_Çö Ç
Ç l Ç
ö _
_Çö Ç
Ç l Ç
ö _
_Çö F Ç
Ç l Ç
ö _
_Çö Ç
Ç l Ç
ö _
_Çö ÄÇ
Ç l Ç
ö _
_Çö Ç
Ç l Ç
ö _
_Çö Ç
Ç l l Ç
ö l
w
b ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
? b b ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇö Î î l __ l l ÇÇöÇ Î ÇÇö __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇÇö __ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇÇö Î ÇÇö __ÇÇÇö l ÇÇöÇ Î ÇÇö __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇÇö __ÇÇÇ l
48 52

============================================= l __
w w ¹ Çö Çö Ç Ç Çö Çö
b bb Ç Î ÇÇöÇ Ç Ç Î ÇÇöÇ Ç ÇÇ Î ÇÇöÇ Ç ÇÇ Î ÇÇöÇ Ç Ç Î ÇÇöÇ Ç Ç Î ÇÇöÇ Ç ÇÇ Î ÇÇöÇ Ç ÇÇ Î ÇÇöÇ Ç Ç Î ÇÇöÇ Ç Ç Î ÇÇöÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÇÇ
56 60 64

=============================================
? _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l l ÄöÇ __ÇÇÇö l öÇ __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l öÇ __ÇÇÇö l öÇ __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l l öÇ öÇ öÇ öÇ j öÇ l
Ä
bb Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇöÇ Î î Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ò { ÇÇöÇ Î ÇöÇ _ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ _ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î ÇöÇ _ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î ÇöÇ _ÇÇÇ Ó{ ÇöÇ ÇöÇ Î Î ÇöÇ ÇöÇ l î ÇöÇ ÇöÇ Î l _
si si si yo quiero mambo mambo

? b jö ÇöÇ ÇÇ jöÇöÇ ÇÇ ÇöÇ l


68 72 76

============================================= l _ l _ l
_w _w ¹ _ ö
Ç _ ö
Ç _ ö
Ç _ö
Ç Ä _
w
b Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
? b b __ l l ÇÇöÇ Î öÇÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î öÇÇ __ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î öÇÇ __ÇÇöÇ l _ÇÇÇö Î öÇÇ __ÇÇöÇ l ÇÇöÇ Î öÇÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î öÇÇ __ÇÇÇ l _ÇÇÇö Î öÇÇ __ÇÇöÇ l _ÇÇÇö Î öÇÇ __ÇÇöÇ l l ÇÇöÇ Î öÇÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î öÇÇ __ÇÇÇ l
80 84 88

=============================================
w ¹ Çö Çö Ç Ç Çö Çö Ç Ç Ä Çö Çö
b bb Ç Î ÇÇÇö Ç Ç Î ÇÇÇö Ç Ç Î ÇÇÇö Ç Ç Î ÇÇÇö Ç Ç Î ÇÇÇö Ç Ç Î ÇÇÇö Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ î ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î Ç Î ÇÇ
Çö _ÇÇ l
__ÇÇÇö l ÇöÇ __ÇÇÇö l ÇöÇ l l ÇöÇ
92 96

=============================================
? _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö l _ÇÇö __ÇÇÇö Äl l l l __ l __ _ÇÇö
w w ¹
b Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
? b b ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l ÇÇöÇ Î ÇöÇ __ÇÇÇ l
100 104 108

=============================================
Çö Çö Çö Çö Çö Çö Çö Ä Çö Çö Çö Çö
b bb Ç Î ÇÇÇö Ç Ç Î ÇÇ
ö Ç Î ÇÇ
ö Ç Î ÇÇ
ö
ÇÇ Î ÇÇ Î ·
Ç Ç Ç Ç Ç __ÇÇÇö l Çö
Ç Çö
112 116

? öÇÇ
============================================= __ÇÇÇö l öÇÇ __ÇÇÇö l öÇÇ __ÇÇÇö l öÇÇ l l _w Ó
u
MAMBO Nº 5
Pérez Prado

ÈÏÏÈÈ __ÏÈÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ __ÏÈÏÈÈÈ ÈÏÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ __ÏÈÏÈÈÈ ÈÏÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ __ÏÈÈÏÈÈ
200 negras/min. 11-06-2005

ä ÏÈJÏÈÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈJÏÈÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈÈ _ÈÏÏÈÈÈ _ÈÏ


ä ÏÈJÈÏÈÈ ÈÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ä ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î
b C È È î È Î È È È È È È È È È È Î î Î È È È È ä È È È Î Î
2 8 4 16

Trompetas
==========================================
& Ä l l l l ll ll f l l l =l
_ÈÏ _ÈÏ _ÈÏ _ÈÏ _ÈÏ _ÈÏ _ÈÏ
b Î ä ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÈÏÈÈ ä ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î Î ä ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÈÏÈÈ ä ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÏÈÈ ä ÏÈJÈÏÈ ÏÈJÈÏÈÈ # #ÏÈÏÈÈÈ ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈJÈÏÈÈ # #ÏÈÈÏÈÈ ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈJÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈ .. ÏÈÈÏÈÈ ä ÏÈJÈÏÈÈ JÏÈÈÈ #ÏÈÈÏÈÈ JÈÏÈÈ JÏÈÈÈ #ÏÈÏÈÈÈ JÈÏÈÈ JÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ .. ÏÈÈÏÈ ä ÏÈJÈÏÈ ÏÈJÏÈÈÈ ##ÏÈÈÏÈÈ ÏÈJÈÏÈÈ ÏÈJÏÈÈÈ # #ÏÈÏÈÈÈ ÏÈJÈÏÈÈ ÏÈJÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ..
ll È È È l lÈ È È l
20 24 28

=============================================
& l l l l l l

Ï
È
Ï È
Ï
Ï
J _ÈÏJÏÈ #ÏÈÏÈ _ÈÏJÏÈ _ÈÏJÈÏ # ÏÈÏÈ _ÈÏJÏÈ _ÈÏJÏÈ ÏÈÏ .. ÏÈÈÏ ÏÈJÏÈ _ÈÏJÏÈÈ _ÈÏÈÏ _ÈÏJÈÏÈ _ÈÏJÏÈÈ _ÈÏÏÈ _ÈÏJÈÏÈ _ÈÏJÈÏÈ ÏÈÏÈ .. ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ __ÏÈÈÈÈ Ç Ç Ï
J ú Ï
È . È
Ï
Ï
J ÏÈJÈÏ _ÈÏÏÈÈ _ÈÏJÏÈÈ
È ä È È È È È È È È È ä
È È È È È È È ÈÈ È È È È È È Ç Ï È È Ï
öÇ öÇÇ JÏÈÈÈ l JÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l . È
& b ÈÈ ÈÈ È È È l È È È È ÈÈ l È È ÈÈ l ÈÈ Î l l ÇÇöÇ . Çj öÇ Çj
32 2 36 4 40

============================================= Äl ll
F Ä
_ÈÏÈJÏÈ __ÈÏÏÈÈÈ __ÈÏJÏÈÈÈ __ÈúúÈÈÈ ÏÈ __ÈÏÈÈÈ
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ __ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ __ÈÏÈÈÈ _ÈúÈúÈ .. _ÈúúÈÈ ..
b È È î È È Î È È È È È È È È Î î È Î · Î
l È

gg
gg
g
2 8

gg
gg
g
44 48 60

=============================================
& ll l l l l ll lÄl l l
_úúÈÈÈ .. _ÈúúÈ .. È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï _ÏÏÈÈÈ
È È ÈÏ ÈÏ ÏÈ ÏÈ ä JÏÈ JÈÏ ÈÏ JÈÏ ÈÏ ÏÈ È ÏÈ ÏÈ
&b · Î l · l È Î l · l l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Î î l Ò { ÈÈ Î ÈÈ Î l
gg
gg
g

si
gg
gg
g 64 68 2 si

============================================= l
Ä ¹
__ÏÈÏÈÈ __ÏÈÏÈÈ __ÈÏÈÏÈ __ÏÈÏÈÈ __ÈÏÈÏÈ __ÏÈÏÈÈ _ÈÏÏÈÈ _ÈÏJÈÏÈ ÏÈ _ÈÏJÈÏÈ _ÈÏJÏÈÈ ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈÏÈ
È
Ï ä È
Ï Ï
È Ç
Ç Ï
È Ç
Ç È È È È È È Ï
È
È
Ï È È È
Ï È È Ï
È È
Ï
J È ÈÏÈÈ _ÈÏÈÏÈÈ î
mambo

b È
Ï
J È
Ï È Î È Î î È È Î Î È È î È È Î Î
mambo

ö ö
si yo quiero

È È Ç Ç È È È È
2 8
& È ÈÈ È ÈÈ l È È l ÈÈ
72 76 88

============================================= Ó{ l l ll ll È È l È È l l
Ä Ä
È
Ï È
Ï __ÈÏÈÏ _ÈÏÈÏ _ÈÏÈJÏ _ÈÏÈJÏ _ÈÏÈJÏ _ÈÏÈÏÈ Ï _ÈÏÈ È
Ï È
Ï __ÈÏÈÏ __ÈÏÈÈÏ __ÏÈÈÈÏ __ÈÏÈÈÏ__ÏÈÈÈÏ __ÈÏÈÈÏ __ÏÈÈÈÏ ÈÏÏÈÈ _ÈÏÈÏÈÈ _ÈÏÈJÏÈÈ ÈÏÈÏÈ ..
b È
Ï È
Ï È È
Ï È
È È
Ï
ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÈÏÈ ÈÏÈ ÈÏÈ ÈÈ È ÈÏÈ È È ÈÏÈ È È ÈÏÈ ÈJÏÈ È Î È ÈÏÈ î È È È
Ï È È È
Ï È
Ï È
È È È
ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÈÏÈ ÈÏÈ ÈÏÈ ÈÈ È È È Î Î È È î ÈÈ ÈÈ Î
È
Ï È
Ï È È
Ï È È È È È
l l ÄÈ È l
2 8
lÈ È l È È
92 96

=============================================
& È È È È È l È lÈ È È È È lÄl l l ll

Ï
È _ÈÏÈÏÈ #Ï_ÏÈÈÈ _ÏÈÏÈÈ _ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈ _ÈÏÈÏÈ _ÈÏJÏÈÈ ÏÈÏÈ .. úÈÈú .. È
Ï _ÈÏÏÈÈ _ÈÏJÈÏÈ ÏÈÏÈ .. È
Ï _ÈÏÏÈÈ #Ï_ÏÈÈÈ _ÏÈÏÈÈ _ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈ _ÈÏÏÈÈ _ÈÏJÏÈÈ ÏÈÏÈ .. úÈúÈ .. __ÈÏÏÈ __ÈÏÏÈ U
Ï
J
È
ä È È È È È È ÈÈ È Ï
È Ï
J
È
Î l ÈÈ È È ÈÈ l Î ä ÈÈ È È È È l ÈÈ È È ÈÈ l ÈÈ È
Î l ÈÈ Î ÈÈ Î l È #w
&b Î È È È lÈ l È · l w
108 112 116

============================================= Ó
gg