Sei sulla pagina 1di 4

Ave Regina / Ave, O Herrin

Five Hymns op. 140, Nr. 4


Josef Gabriel Rheinberger

bb b b c pw dolce
Andante molto

Soprano & b w
A - - - - - - ve Re - gi - na, Re - gi - na cae - lo - rum,
A - - - - - - ve, o Her - rin, o Her - rin des Him - mels,

b b b b c p dolce
Alto & b
A - ve, a - ve, a - ve Re - gi - na, Re - gi - na cae - lo - rum,
A - ve, a - ve, a - ve, o Her - rin, o Her - rin des Him - mels,

p dolce
bb
Tenor Vbbb c

A - ve, a - ve, Re - gi - na, Re - gi - na cae - lo - rum,
A - ve, a - ve, o Her - rin, o Her - rin des Him - mels,

p dolce
? bb b c j n
Bass bb .
A - ve Re - gi - na, Re - gi - na cae - lo - rum,
A - ve, o Her - rin, o Her - rin des Him - mels,

b f p
& b bbb . b J J N .
7

. . .
S
J
a - ve Do - mi - na An - ge - lo - - rum: Sal - ve ra - dix, sal - ve por - ta,
a - ve, K - ni - gin al - ler En - - gel: Wur -zel Jes - se, heh - re Pfor - te,

b f j j j p
& b bbb . . .

. .

A

a - ve Do - mi - na An - ge - lo - - rum: Sal - ve ra - dix, sal - ve por - ta,


a - ve, K - ni - gin al - ler En - - gel: Wur -zel Jes - se, heh - re Pfor - te,

b f
V b bbb . J J n
p. .
n
.
. n
T J
a - ve Do - mi - na An - ge - lo - - rum: Sal - ve ra - dix, sal - ve por - ta,
a - ve, K - ni - gin al - ler En - - gel: Wur -zel Jes - se, heh - re Pfor - te,

f p. . F
? bb b A . w .
B bb J J J
a - ve Do - mi - na An - ge - lo - - rum: Sal - ve ra - dix, sal - ve
a - ve, K - ni - gin al - ler En - - gel: Wur -zel Jes - se, heh - re
Ave Regina / Ave, O Herrin
2

F f > p
b
& b bbb
n
14

S n
ex qua mun - do - lux, lux est or - ta. A - - - ve Re - gi - na, Re - gi - na cae -
draus der Er - de Licht Licht ge - wor den, a - - - ve o Her - rin, o Her - rin des

bb F f p
A &bbb b n b n
j j
ex qua mun - do lux est or - ta qua mun - do - lux est or - ta Re - gi - na, Re - gi - na cae -
draus der Er - de Licht ge - wor den, der Er - de Licht ge - word -den, o Her - rin, o Her - rin des

bb F f p
T Vbbb n j j
ex qua mun - do lux est or - ta qua mun - do - lux est or - ta Re - gi - na, Re - gi - na cae -
draus der Er - de Licht ge - wor den, der Er - de Licht ge - wor - den, o Her - rin, o Her - rin des

? bb b f . p
J J
B bb J
por - ta, ex qua mun -do qua mun - do lux est or - ta Re - gi - na, Re - gi - na cae -
Pfor - te, draus der Er - de der Er - de Licht ge - word -den, o Her - rin, o Her - rin des

b
& b bbb . J nf w
21

n n
> > > >
S

lo - rum: gau - de Vir - go glo - ri - o - sa, glo - ri - o -


Him - mels, freu dich, Jung - frau voll der Eh - re, voll der Eh -

b f
& b bbb n n
. n
> >
A

lo - rum: gau - de
> >
Vir - go glo - ri - o - - sa, glo - ri - o -
Him - mels, freu dich, Jung - frau voll der Eh - re, voll der Eh -

b > > > n f


T V b bbb n b .
lo - rum: gau - de Vir - go glo - ri - o - - sa, glo - ri - o -
Him - mels, freu dich, Jung - frau voll der Eh - re, voll der Eh -

> n n f
? bb b A n w
bb > n >
>
B

lo - rum: o gau - de Vir - go glo - ri - o - - sa, glo - ri - o -


Him mels, o freu dich, Jung - frau voll der Eh - re, voll der Eh -
Ave Regina / Ave, O Herrin
3

S
b
& b bbb
f b . b > b Sb
28


S
> >
sa,
>su - per o - mnes, o - mnes spe-ci - o - sa: sal - ve, o val - de, o
re, schn und herr - lich bist du - ber al - le, a - ve, du Zier - de, du

bb f . S > S
&bbb
A
> A >
sa,
>
su - per o - mnesspe-ci - o - sa: sal - ve, sal - ve, o val - de, o
re, herr lich bist du - ber al - le, a - ve, a - ve, du Zier - de, du

bb f S S
V b b b N . b
.
T
> >
- sa,
>
su - per o mnes spe - ci - o - sa: sal - ve, sal - ve, o
- re, herr - lich bist du - ber al - le, a - ve, a - ve, du

? bb b
f> > > Sb . > S
B bb
sa, su - per o - mnes spe-ci - o - sa: sal - ve, o val - de, o
re, herr - lich bist du - ber al - le, a - ve, du Zier - de, du

smorz. p f
b .
& b bbb b
j
. j .
35 cresc.

S n .
val - de de - co - ra, et pro no - bis Chri - stum ex o - ra, et pro
Str - ke der Jung - frau'n, fle - he, fle - he bei dei - nem Soh - ne, fle - he,

b p f
& b bbb j
dim. cresc.
A
.
.
val - de de - co - ra, et pro no - bis Chri - stum ex o - ra, et pro
Str - ke der Jung - frau'n, fle - he fr uns bei dei - nem Soh - ne, fle - he,

b p f
V b bbb N
dim. cresc.
T

val - de de - co - ra, et pro no - bis Chri - stum ex o - ra, et pro


Zier - de, der Jung - frau'n, fle - he fr uns bei dei - nem Soh - ne, fle - he,

p f . n
? bb b n
dim. cresc.
B bb J
val - de de - co - ra, et pro no - bis Chri - stum ex o - ra, et pro
Str - ke der Jung - frau'n, fle - he fr uns bei dei - nem Soh - ne, fle - he,
Ave Regina / Ave, O Herrin
4

b p f
& b bbb .
42

n A w
S
.
no - bis Chri - stum ex - o - ra. A - ve Re - gi - na cae - lo - - rum, a -
fle - he bei dei - nem Soh - ne. A - ve, o Her - rin des Him - mels, a -

bb p f
A & b b b n n n A n b .

no - bis Chri - stum ex - o - ra. A - ve Re - gi - na cae - lo - - rum, a -
fle - he bei dei - nem Soh - ne. A - ve, o Her - rin des Him - mels, a -

bb > > p f
Vbbb n
J
. j>
T

no - bis Chri stum ex - o - ra. A - ve Re - gi - na cae - lo - - rum, Re -


fle - he bei dei - nem Soh - ne. A - ve, o Her -rin des Him - mels, o

? bb b n p f
B bb n Aw
.
no - bis Chri - stum ex - o - ra. A - ve Re - gi - na cae - lo - - rum, Re -
fle - he bei dei - nem Soh - ne. A - ve, o Her - rin des Him - mels, o


b
& b bbb > w> j U
49
rit.
S .
w
ve Re - gi - na cae - lo - rum, a - ve, a - ve Re - gi - na cae - lo - rum.
ve, o Her - rin des Him - mels, a - ve, a - ve, o Her - rin des Him - mels.

b U
& b bbb . j
.
> >
A

ve Re -

gi - na cae - lo - rum, a - ve, a - ve Re - gi - na cae - lo
- rum.
w
ve, o Her - rin des Him - mels, a - ve, a - ve, o Her - rin des Him - mels.

b
V b bbb . > b . j
U
T
w
gi - na cae - lo - rum, a - - - ve, Re - gi - na Re - gi - na cae - lo - rum.
Her - rin des Him - mels, a - - - ve, o Her - rin o Her - rin des Him - mels.

> . U
? bb b w . J J
dolce

bb w
B

gi - - - na cae - lo - rum, a - ve, a - ve Re - gi - na cae - lo - rum.
Her - rin des Him - mels, a - ve, a - ve, o Her -rin des Him - mels.

Potrebbero piacerti anche