You are on page 1of 2

Chestionarul COPE

(198a) care vizeaz6 14 forme stresului elaborat de Lazarus integreaz.modelul preponderent activ sau pasiv' coping, care pot avea un caracter form6 de coping fiind evaluata cuprinde 53 de afirma1ii, fiecare chestionarul
de la unu

AfostelaboratdeCarver,scheiergiWeintraub(1989).Instrumentui de

prinpatruitemi;excepsefacecopinguiprinrecurgerelaalcool_medicamente, la patru' in

se ptaseaz[ pe o scall nilsurat printr-un singur item. R[spunsurile fac fac acest lucru'' iar cifra patru - ,,deseori unu reprezintl,,de obicei nu care cifra

acest lucftt"-

Cele14scalecorespunzAtoarestrategiilordecopingsunt:

-copingwlactit,_vizeazda{iunileconcreteceurmirescinlit.rrareastresorului e$e q forml de ac'tiune conqtientf, ameliorarea efectelor sale' sau


14, 31, 40);

de

intensificareaefortrrluiinvedereaamelior[riisauajustiriilastresor(itemiil'

.planifi'care(x-sereferllaorientareagf,ndiriisprepaqiigimodalitftilede
acliune (2,15,30, 45);

-eliminareaaetivit&tiloreonewrente-evaltleaz1tendiolapersoanelordea
evitadistragefeadelasitualiaproblematicipentr'uaseputeaconcentamai (3' L6'28' 42); mult asupra solufionirii ei -reginereadelaaQiume_ncasoar[opusultendinlelorimpulsivegipremature

deaac$onachiardac[sitraliaouoperrnite;esteoformidecopingactivin sensulfocaliz[riipestresor'darinacelaqitimpostrategiepasivfl,pdn[in
momentulcOndcircurnstanlelevorpermiteacliunea(14'1'l'29'43);de a solicita evatrveazi tendinla suportnlai social irtsfrwwental' cd'ufuea

sfahrri,informalii,ajutormateriainecesafinacliunitredearneliorarea 32' 44); de coping activ (5' 18' considerat a fi o form[ este
situalrei;

.cd.utareasuportulwisocialemo,connt_itemiiidentificdincemisura
persoanatindes[soliciteiafelegere,compasiunesa$suportmoraldela

ptieterrr,rude,colegipentruadiminuadistresul;esteoform[decoping
(6' 19' 33'46); fomlizatb sPre emolii

-reinterpretareapozitivd_idei*tficitendinpuneipersoanedeaextrageun
beneficiuchiardintr-ositrralieindezirabillsauouconsecinlenefaste;nuafe doarscopr,rldeareducedisresulcipoatefigipunctuldeplecarepentruunalt Q '20'34' 48); de acliune asupra stresorului
gen

ficeept$re{x_vizeazdunadinceledoulsinralii:acceptarearealitl1iifactorului ameninlatorinvedereaa4ion6riiasupftlluigi/sauacceptareafaptuluicinuse 47); ameliora situalia (8' 21'35' poate face nimic pentru a

fteg&rea_sereferiiarefuzuldeacredecistresorulexistbsaulaacliunile
intreprinsecareignoristresorulcaqicumnuarfireal,deqiinmodtradilional
negareaesteinclusEincategoriamecanismelordefensive,Carverqicolab.

consideriutil6includereanegdriiinstrategiiied,ecopirrg(||,24,38,52);

-ilescdreareuemo{wnald-scalapuneineviden!6tendin1a.:"tt"1Tt:ea-qi
reduceniveluldistresuluiprinexprimareaafectelorqiemo$ilornegative(10, 23,37,51);

.orientafe(lsprereligie_sereferilam[suraincaresubiectrrlape|eazlin
momentelenesigurelaajutoruldinparteadiviait4ilautoriichestionarului apteciaz]cborientareasprereligieesteostrategiedecopingcufunclri
multiple:poateservipentrureinterpretareapanivl,pentrusuportemolional
activ cu uo stresof, sau ca o form6 de coping

tg'22'36'

49);

.pasivinteatnemtald-scaTaidentifici',tactica',folositideanumitepersoane
?nscopuldeaevitaconfruntareacuproblema;pasivitateamentallarelocprin

,,imersid,inalteactividli:vizionareadefilmeqispectacole,vizitarea
prieterrilor,practicareasporhrrilor,somnetc;estetardinlaopus6suprimfii artoractivitit'pentruaseconcentralasi*aliaproble'matici(13'76'27'53);

.pasilitateaco*ryortamenta{&_evalueazltendinlader[spunslastresprin
reducereaefortuluisauchiarabandonareaangajlriiinatingereascopuluisau scoPul;

care interfereazE inlbnrrarea stresorului


(12,25,41'

cu

'-

::t*tut"u
a

compofialnental[castrategiecopingestesimilariconcepfirluideneajutorare

recnrgqea Is' alcool-weilicnmente

50);

ea de itemul identifio[ propen$un]

apelalamedica4ieanxioliticisaulaalcoolpentruinlocuireastlrilorde
disconfortpsihicrezultatedinconfrtrntareaersitualiaameninlbtoare(39).