Sei sulla pagina 1di 12

www.classicartist.

com
Adelaide
L. van Beethoven Op. 46

_ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈ ÏÈÈ


_
Larghetto
bb c Ç ÏÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈ. ÏÈÈÈ . Ï
È . È
Ï È
Ï
ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ È È È È È È ÈÈ ÈÈ
Ç È ÈÈ È È
§ l===========================
l
& ö
Ç È l
l
l
l
È
È È ÈÈ È l È È
l
l
l
l dolce e
l P l l l
ê ll l
È
Ï Ï
È
È È
Ï È
Ï Ï
È
È È
Ï
l
È
Ï È
Ï
È È
Ï È
Ï È
Ï
È È
Ï
l
È
Ï È
Ï
È _ÏÈÈÈ ÏÈÈ
È
Ï È
Ï È
Ï
È È
Ï È
Ï
È
l
bc î l ÈÏ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ l
?b l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ È È È l È È
l=========================== È È È È È l
£ £ £ £

bb · î ÇÇ
ö
Ç ÏÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
===========================
l & l È l l
l
l
Ein - sam wan - delt dein

l Té ÏÈ
_ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ . bÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ. ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç
l bb ÏÈÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ
§ ===========================
l& È £È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ l _ÇÇ ÇöÇ _ÇÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇ l
£ l È öÇ öÇ öÇ __ÇöÇ öÇ öÇ
l l l l
l l p l l
êl È
Ï
È _ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ ÈÏÈ __ÏÈÈÈÈ l _ÈÏÈÏÈ l
Ç Ç
l
b ÏÈÈ È È È È ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l È Î î l ÇúÇ ÇÇúÇ l
? b È ÈÈ È
ll=========================== l l _ÇÇÇ __ÇÇÇú l
_Çú

b ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ vÇ ÇÇ Ç


Ç Ï
J
È ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ
b È È l È ÈÈÈ ÈÈ Ç
öÇ öÇ Ç È
Ï
J
ÈÈ È È È È ÈÈ È
l===========================
& l öÇ £ È £ È l
l
l
..
Freund im Fruh - lings - gar - ten, mild vom lieb - lichen Zauber lichtum

l
l bb Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç
§ ===========================
l& __ÇÇÇ _öÇÇ öÇ öÇ öÇ _öÇÇ __ÇÇÇ __ÇÇöÇ _öÇÇ öÇ _öÇÇ __ÇÇöÇ l __ÇÇÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ __ÇÇÇöÇ _ÇÇöÇ öÇ öÇ _ÇÇöÇ l _ÇÇö ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ __ÇÇöÇ _öÇÇ öÇ _öÇÇ __ÇÇöÇ l
_Çö _öÇ l _öÇ l l
l
l l l l
êl ÇÇ l
Ç ÇÇ lÇ
Ç
l
b Ç
ll=========================== úÇÇÇ l ÇúÇÇ úÇÇÇ l ÇúÇÇ ÇÇ l
? b __ÇÇúÇÇ _ÇúÇ l Ç
_ÇÇú _ÇúÇ l Ç
úÇ __ÇúÇÇ l
Ç_Çú __ÇÇú
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 1
www.classicartist.com

ÏÈÈ v ÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈ


bb ÏÈÈÈ ÏÈÈ ú
È È
Ï
È ÈÈ ÈÈ JÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ
l===========================
& È È È l ÈÈ È È È l
=
l ..

l
- flos - sen, das durch wan - ken - de Blu - ten - zwei - ge
ÇÇ Ç Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
l bb ä Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç öÇ Ç Ç
Ç Ç Ç ä Ç Ç
Ç Ç
ö Ç
Ç Ç
Ç ä Ç
Ç öÇ öÇ ÇöÇ l ÇöÇ öÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ öÇ ÇöÇ=
Ç Ç ÇÇöÇ l
_ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ ___ÇÇÇÇÇö _ÇÇöÇ ÇöÇ ___ÇÇÇÇÇöb __ÇÇöÇ nö_ÇÇÇ l __ÇÇÇöÇ _ÇÇöÇ öÇ öÇ _ÇÇöÇ öÇ
§ ===========================
l&
l l l l
êl b Ç ÇÇ l ÇÇ P l úÈ l
Ç Ç
ú
Ç ú
Ç
Ç ú
È
È È Ç
ÇÇöÇ Ç
ÇÇöÇ =l
? b _úÇÇÇÇ
l=========================== _ÇÇÇú l _ÇÇÇú È l È
_Çú
bb JÏÈÈ JÏÈ Î Ç
Ç Ç ÇÇ£ ÇÇöÇ Ï
î ÇöÇ ÇÇö öÇ ÈÈÈ
È ÈÈ
l===========================
& l î l ÏÈÈÈ î =l
l
l Ç Ç Ç
ÇöÇ ÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
zittert, A - de- la -i - de!

b Ç Ç
l b ä ÇÇ ÇöÇ ä ÇÇ ä ÇÇ ä öÇ ÇÇ ä öÇ ÇÇ ä ÇöÇ ÇÇ ä ÇöÇÇ ÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇ ä ÇÇö ÇÇ ä ÇÇÇ ä öÇ ÇÇÇ ä öÇ ÇÇÇ Ç Ç
Ç Ç
ÇöÇ
§ ===========================
l& öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ Çö öÇ l ÇöÇ öÇ öÇ öÇ = öÇ l
l l l Ï l
Ï
È
_ÈÈ _ÈÏÈÈ ÏÈÈ _
l _ÈÈÈ Ï
È Ï
È
_ÈÈ _ÈÏÈÈ l ÏÈÈ . _
_ÈÈ È
È
Ï _ Ï
È
_ÈÏÈÈ _ÈÏÈ Ï
È l
êl b Ç È ÏÈÈ È È
? b öÇ Ç
l=========================== l È l =l

bb î ÏÈÈ
È
ÏÈÈÈ ÏÈÈ
È È È
Ï
È
ÏÈÈ
È ÏÈÈ î Î ÇÇj.öÇ ÇÇk ö
Ç ÏÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ
===========================
l & È È È l È l È È =l
l £ £
l Ç
A - de -la - i - de! In der spie - gelnden

l bb ä ÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇÇöÇ ÇÇ ä ÇÇÇÇö ÇÇ ä ÇÇÇöÇ ÇÇöÇÇ ÇÇöÇÇæ. ÇÇÇöÇæ. ÇÇÇöÇæ. ÇÇæ. ÇÇæ.
ö
Ç ö
Ç
ÇÇæ. ÇÇæ.
ÇöÇÇö. öÇÇö.Ç
§ ===========================
l& öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÇöÇö öÇöÇ ö.ÇöÇ . ö.ÇöÇ . ö.ÇöÇ . l ÇÇö.öÇ . ÇÇö.öÇ . öÇ . öÇ . =l
l l l l
ê l b _ÈÏÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈ . .
l Ç ÇÇÇöæ.
æ ÇÇÇöæ. Çæ l
b È
È Ï
È È
Ï
È Ç
Ç
ÇöÇ ll ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ È
Ï È È æ È
È Ï
È
È Ç
ö .
ll Ç ÇöÇ . Ç
Ç Ç Ç
Ç
ö .
È
l===========================
? ÈÈ ÈÈ æ æÈ _ÇÇÇö . __ÇÇÇöÇ . =ll

bb n ÇÇjöÇ ÈÏÈÈ Î Î ÇÇ úÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Î JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ


l===========================
& ö
Ç l È l È =l
l
l æ æ æ Ç Ç
ÇÇÇ ÇöÇ ä ÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇ
Flut, im Schnee der Al - pen, in des

l bb ä ÇÇÇöÇöÇ ÇÇÇöÇöÇ ÇÇÇÇöö .. ÇÇÇöÇö .. ÇÇÇöÇö .. ÇÇÇæ ÇÇÇæ ÇÇÇæ ÇÇÇæ


ö
Ç . ö
Ç . ö
Ç . ö
Ç . ä
§ ===========================
l& öÇö öÇö ÇöÇö.. ÇöÇö.. ÇöÇö.. l öÇöÇö... öÇöÇö... ÇööÇö... öÇöÇö... l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ = ÇÇöÇ l
l l l l
ê l b ÇÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÏÈ . ÈÈ Ç Ç _ Ï
È . ÏÈÈÈ . l ÇöÇÇ . ÇÇæ Çæ Ç æ l Ç ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l
Ç È È Ç Ç ÏÈÈ
? b __ÇÇöÇ æÈ Ï.
È Ï.ÈÈÈ ll ÇöÇÇ . _ÇÇ _ö.ÇÇ ö. Ç Ç æ
Ç l Çö È =ll
l===========================
Ç__ÇöÇ æÈÈ Èæ _ÇÇö . __ÇÇÇö . ___ö.ÇÇÇÇ . l __ÇÇÇÇö
_öÇ
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 2
www.classicartist.com

JÏÈÈ . KÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈÈ ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ
bb ÏÈÈÈ È È È È È Î Ï
J
È
È . Ï
K
È
È È
l===========================
& l È ÈÈ È È Èl =l
l
l
..
sin - ken - den Ta -ges Gold - ge - wol - ken, im Ge - fil - de der

l bb ä ÇÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇ ä ÇÇ Ç ä ÇÇ Ç ä ÇÇÇö ÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇöÇ ÇÇÇ ä ÇÇÇöÇö ÇÇ ä ÇÇöÇöÇ ÇÇ ä nöÇÇÇÇ ÇÇ ä ÇÇÇöÇ ÇÇ
ÇöÇ
§ ===========================
l& ÇöÇ #ö_ÇÇöÇ ÇöÇ _öÇÇÇö ÇöÇ l _ÇÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ b ÇöÇ l _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ öÇ _ÇÇöÇ öÇ= _ÇÇöÇ l
l l l l
ê l b _ÈÏÈÈ ÏÈÈ
È ÏÈÈÈ l ÏÈ
È ÏÈÈ Ï
È l
nÏ È Ï
È
l
Ï
È Ç È Ï
È Ï
È
?b
l=========================== ÈÈ lÈ ÇÇö È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =l

b ÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ . KÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇ Ç ÏÈÈÈ ÏÈÈ
b È
l===========================
& Î È È l È È Î È
Ï
ÈÈ l Ç
ö Ç
Ç
ö ÈÈ ÈÈ È
È
Ï nÏJÈÈÈ . =KÏÈÈÈ l
l
l Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ster - ne strahlt dein Bild - nis, dein Bild - nis, A - de - la
Ç ÇÇ Ç Ç
l bb ä ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇ ä ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇ ä ÇöÇÇöÇ ÇöÇÇöÇ ÇöÇÇöÇ ÇöÇÇöÇ ÇöÇÇöÇ ä ÇÇöÇöÇ ÇÇöÇöÇ ÇÇöÇöÇ ÇÇöÇöÇ ÇÇöÇöÇ ä ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ä ÇÇÇööÇ ÇÇöÇöÇ ÇÇÇöÇö ÇÇöÇöÇ ÇÇöÇöÇ nöÇÇÇÇöÇ ÇÇöÇÇöÇ ÇÇöÇÇöÇ ÇÇöÇÇÇö ÇÇöÇÇöÇ ÇÇöÇÇöÇ
§ ===========================
l& nöÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l nö_ÇöÇ _öÇöÇ _öÇÇö _öÇöÇ _öÇöÇ l _ÇÇö _ÇöÇ _ÇÇö _ÇöÇ _ÇöÇ nö_ÇÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ= _ÇöÇ l
l P l l f l
ê l b ÇÇÇ ÇÇÇ Ç
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l ÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l Ç
?b Ç
ö Ç
ö
l=========================== ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È È È ll ÏÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È È È ll ÇÇöÇÇ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ l
È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ _ÇÇö _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ= _ÇöÇ l

bb JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ Î î úÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ . KÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ
l===========================
& l È È l È È È È È È È =l
l
l Ç Ç Ç
- i - de! In des sin - ken - den Ta - ges Gold ge-

l bb ÇöÇÇÇ ÇÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ
l & nö_ÇÇö _ÇöÇ öÇ öÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ _ÇöÇ l _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ nöÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ l _ÇöÇ _ÇÇöÇ nöÇ _ÇöÇ _ÇÇöÇ öÇ _ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇöÇ =
§ =========================== _ÇÇöÇ l
l S l l l
ê l b ÇÇ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Ç
ÇöÇÇ l ÇÇö ÇÇ Ç ÇÇÇ l ÇÇ ÇÇÇ l
Ç È Ç Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇÇ
? b _ÇöÇÇ bÏÈÈÈ
l=========================== ÏÈÈÈ ÇÇö ll ÇÇöÇ úÇÏÈÈ ÈÏÈÈ öÇÏ ll öÇÇ
ÈÈÈ nö_Ç __ÇÇÇÇö
ö
_ÇÇÇö
öÇ ö
_ÇÇÇö =ll
_Çö È È
ÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ nÏÈÈ
bb ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î ÈJÏÈÈ . ÈKÏÈÈ úÈÈÈ È ÏÈÈ î
l===========================
& l l È È È =l
l
l
..

Ç Ç Çæ Çæ
wol - ken, im Ge - fil - de der Ster - ne
Ç
l bb ä ÇÇöÇ ÇÇ ÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ä ÇöÇÇöÇ ÇöÇöÇÇ ÇöÇÇöÇ .. ÇÇÇúÇú ... nÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÈÏ.. ÏÈÏ.È . ÏÈÏ.È .
Ç Ç
_ÇöÇ öÇ _ÇöÇ nöÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ l
§ ===========================
l& Ç Ç Ç öÇ öÇ öÇ . ú
Ç l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈÈÈ . ÏÈÈÈÈ . ÏÈÈÈÈ = . l
l l æ æ æ l
l n _ Ï
È _
È
Ï _
È
Ï _ Ï
È . _
Ï
È . _
Ï
È .
ê l b ÇÇ ÏÈÈÈ l _È
Ï _ È
Ï
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Ï.ÈÈÈÏ
È
_ . _ ú
È
ú.ÈÈÈ. _ È
Ï È
_
Ï È
_
Ï
l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ . l _ È
Ï . _
Ï
È . _
Ï
È .
ÏÈÈ Ï
È
? b ÇöÇÇ
Ç
ö
l=========================== È È
È ll ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È æ æ ll È È È æÈ æÈ æÈ =ll
È
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 3
www.classicartist.com

bb úÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈ nÏÈ ÏÈ ÏÈ î
l===========================
& l È È È l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ =l
l
l b ÏÈ Ç
strahlt_______ dein Bild - nis, dein__ Bild - nis,

ä ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ä Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ


&b
§ l=========================== öÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ _ÇÇ l _ÇÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ l _ÇÇ _ÇÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ nö_ÇÇ öÇ _ÇÇöÇ =
ÇÇöÇ l
_
l _Çö _öÇ l __ÇöÇ __ÇÇö _
l _ÇöÇ _Ç
ö _ Ç
ö _ Ç
_Çö b _
Ç
ö _ l
lê P
lÇ lÇ ÇÇ l
l bb ÏÈÈÈ Î ÇÇ Î Î ÇÇ Î Ç bú Ç
decresc.
Ç
l _ÇöÇÇ ÇöÇÇ Ç
ú
l _ÇÇÇ ÇÇúÇÇ =l
l===========================
? __öÇÇÇÇ _ Ç
ö
Ç _
_ Ç
ö
Ç _ ú
Ç b _
_Çö

b b úÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇj ÇöÇÇ Çj ÇÇ Î î ·


È
l===========================
& ÈÈ öÇ j l öÇÇ Çj öÇ l =l
l
l b
A - - de - la - i - de!

b Ç Ç Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇö
l§ =========================== Î ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ böÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ
& nö
Ç
__ÇÇÇ n __ÇÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ __ÇÇöÇ __ÇÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ l __ÇÇÇö öÇ. öÇ. Çö. öÇ. öÇ. l öÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ=
_ÇöÇ l
l _Çö l l l
lê Ç
l ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÈÏ. ÏÈ . ÏÈ . ÏÈ . ÏÈ . ÏÈ . ÏÈ . ÏÈ . ÏÈ. l ÏÈ bÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l
bb ÇÇÇúÇ
l=========================== Ç_ÇÇ
ÇÇúÇ
l ÇÇÇöÇ . . ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ bÏÏÈÈÈÈÈ ÏÈÈÏÈÈÈ ÏÈÈÏÈÈÈ ÏÈÈÏÈÈÈ = ÏÈÈÈ l
l ? __ÇÇú ÏÈÈ
Ç _Çú

b b · · ÇÇÇ búÈÈ
l===========================
& l l b ú
Ç È =l
l
l b Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÈÏÈ . ÏÈ . b ÏÈ. ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
A - bend -

b Ç È È
È È ö
Ç Ç
ö Ç Ç ä ä öÇÏÈÈ ÏÈÈ öÇÏÈÈ öÇÏÈÈ ÏÈÈ öÇÏÈÈ öÇÏÈÈ l b öÇöÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇöÇÇ= Ç
& b öÇÇöÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÇöÇ. öÇÇ. bööÇÇ. lbböÇ ÈÏ.ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ j
§ l=========================== È È È È È È È bbö__ÇöÇ __öÇöÇ __ÇöÇö __öÇöÇ __öÇöÇ __öÇöÇ __öÇöÇ __öÇöÇ __ÇööÇ __öÇöÇ __öÇÇöÇöÇ l
l l l l
ê l b ÏÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l bÏÈÈÈÏ ÏÈÈÏÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÈÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ç l
b È
Ï Ï Ï Ï Ï
ll=========================== Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï
È Ç
? b ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ll ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ll ÈÈ böÇÇ ÇÇöÇ Ç
b _ÇÇÇö =l
l

Ç
bb ÇÇjöÇ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ bÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈ JÏÈÈ bÏJÈÈ Î î ·
È
l===========================
& È È È È È ÈÈ ÈÈ l È È È bÏ È l =l
£ £
l
l
.. ..

l bb ä Ç Ç Ç Ç Ç ä ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ . bÏÈÈ . ÇÇÇÇöÇ ÇÇöÇÇ b ÇÇöÇ böÇÇ .
luft - chen im zar -ten Lau- be flu - stern,

ä ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ


Ç Ç Ç Ç Ç È È Ç öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ ÏÈÏÈ öÇ ÏÈÏÈ l
bö_ÇÇÇöö _ÇöÇöÇö _ÇöÇöÇö_ÇöÇöÇö _ÇöÇöÇö b __öÇöÇöÇ __öÇöÇöÇ __öÇÇöÇö __öÇöÇöÇ __öÇöÇöÇ lb bö__ÇöÇÇö öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Çö. öÇ. öÇ. l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈÈ =
§ ===========================
l& bö Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç Ç b È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï ÈÈ ÈÈ
l l p l l
êl b Ç b _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _È
Ï
l b ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l b ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l
? b b__ÇúÇÇÇ
l===========================
Ç
Ç
bú_ÇÇÇ ll _b ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ll ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈÈ ÈÏÈÈÈ ÈÏÈÈÈ ÈÈÏÈÈ ÈÏÈÈÈ = ÈÏÈÈ l
È l
b _úÇÇ b __ÇÇú b ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 4
www.classicartist.com

Ç
bb ÇÇ búÈ
È
ÇÇj
öÇ ÏÈ
ÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÏÈÈ b ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈ JÏÈÈ bÏJÈÈ Î Î JÏÈÈ . KÏÈÈ
b ú
Ç
l===========================
& È l È È È È È ÈÈ ÈÈ l È bÏ È È È È = È l
£ £
l
l
.. ..

l bb b ÇÇöÇöÇ ÇÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇö.æ ÇÇÇú.æ


Sil - ber - glock - chen des Mai' sim Grase sau-sein, Wel - len

ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä b ÇÇÇÇö ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇö.æ ÇÇÇö.æ ÇÇÇö.æ
§ ===========================
& Ç Ç Ç Ç l Çö Çö Ç ö Çö Çö ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç l Ç Ç Ç Ç Ç __Çö.ÇÇö . =l
l bbö__ÇöÇ __öÇöÇ __ö.ÇÇö . __Çú.Çú . l
bö_ÇöÇ _öÇöÇ _öÇÇö _öÇöÇ _öÇöÇ b __ÇöÇö __öÇöÇ __öÇöÇ __öÇöÇ __öÇöÇ b bö__ÇöÇ __öÇöÇ __öÇöÇ __ö.ÇÇö . __Çö.Çö .
l l
l
êl b bÏ
b È
È ÇÇ Ç Ç l ÇÇ ÇÇ l ÇÇ
bö Ç
Ç Î ÈÏÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ . ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇÇ l
l===========================
? È böÇ ÇöÇ b _ÇÇö l bú_ÇÇ bú_ÇÇÇ l _ÇÇ
b ö È È È . .= böÇ. l
Ç b __ÇúÇ _
b _Çú Ç Ç
Ç
bb bÏÈÈÈ ÇÇ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
È ÏÈÈ ÏÈÈ
È b ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ î
l===========================
& öÇ l È È l ÈÈ È =l
l ..

l >
Té _ÏÈ b _ÏÈ . . __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ . __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ .
rau - schen und Nach - ti - gal - len flo - ten,

l bb Ç Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . b ÏÈÈ . ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä _È _È _ÈÈ _È _È ä _È _È _ÈÈ _È _È
È È l ÈÈ
l & b_ÇÇööÇÇö
§ =========================== ÈÈ È l =l
l f _ÏÈ _ÏÈ _ÈÏ . _ÈÏ . _ÈÏ . l p l l
bÏ Ï Ï . Ï
ê l b __ÏÈÈÏÈÈ __ÏÈÈÏÈÈ __Ï.ÈÈÈÏ.È __ÈÏ.ÈÈÏ.È. Ï
__Ï.ÈÈÏ.È. l bÏÈÈ l ÇÇ Ç Ç l
È È Î Ï
È
È Î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
? b ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ È æ æÈ
l=========================== æÈ l È & l _ ÇÇÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ böÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ böÇÇ ÇöÇ ÇöÇ=
Ç Ç
ö _
ÇÇÇ l
öÇ
È È b _ Ç
ö _Çö
ÏÈÈ ÏÈÈ
bb î Î JÏÈÈ . KÏÈÈ ÏÈÈ
È È È ÇÇ Î
öÇ
ÏÈÈ
È bÏÈÈÈ È ÏÈÈ
È È
===========================
l& l l =l
l
l Téi __ÏÈÈ _ÏÈ _ÏÈ. . .
Wel - len rau - schen und Nach - ti - gal - len

l bb ä ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ. bÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÏÈÈ. ÏÈÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ . ÇÇÇöÇ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈ . ä bÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
È È È È ÈÈ l È È È È È È È È È= È l
§ ===========================
l& ÈÈ È l
l l f lP l
êl b ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç l ÇÇ ÇÇæ ÇÇæ ÇÇæ l ÏÈÈ l
b Ç Ç Ç bö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇöÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ böÇ öÇ ÇöÇ. böÇÇ _ÇöÇ _ÇÇ l _ÇÇÇ _ÇÇööÇö _ÇÇööÇö _ÇÇööö.. _ÇÇööö.. _ÇÇööö.. l _ÇÇÇ Î È Î
l===========================
& =l
b __ÇÇÇö _ÇöÇ
?
. . öÇ. _öÇ _öÇ _öÇ _ÇÇö .. _ÇÇö .. _ÇÇö .. Çö

bb ÏÈÈÈ búÈÈÈ bÏÈÈ v úÈÈ ÏÈÈ .


È
JÏÈÈ bw
È l
l===========================
& È l È =l
l
l
..

Ç
ÇÇöÇböÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇ ä Ç ÇÇ ÇÇ Ç
l bb ä ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ bÏ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ b ÏÈÈÈ ÏÈ
flo - - ten: A - de - la - i -

È È È ä È È È È È ä È
Ï bÏÈ
È È È È
Ï ä bÏÈ È
Ï
È È
Ï ä Ç
Ç
Ï
È
È Ï
È
§ ===========================
& È bÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÏÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÈÈ È È ÈÈ ÈÈÈ b ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l böÇ öÇ b _ÇÇÇÇö ÇöÇböÇ ÇöÇ =
ÇÇÇ l
_ öÇ
l È È È È È È
l lp l l
b _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _ È
Ï _È
Ï bÏ

È
_ . _
Ï_
ê l b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ b ÈÏÈÈ .. ÏÈÈÈ .. l b ÈÏÏÈÈ Ï
È . b Ï
È
_ ÇÇÇ l l
È È È Î bö Ç Î b Ï
È Î Î
?b
l=========================== æ æ ll ll ÈÈ Ç
b _ÇÇöÇ =ll
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 5
www.classicartist.com

bb böÇÇÇÇ Î
Ç Ç
Î JÏÈÈ . KÏÈÈ bÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ böÇkÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇköÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ bÏJÈÈÈ JÏÈÈ Î Î JÏÈÈ . KÏÈÈ
l===========================
& È È l È ÈÈ È È ÈÈ È l È È =È l
l £ £
l
.. ..

Ç
ÇöÇÇ b ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç Çæ Çæ Ç Ç
ÇÇöÇ böÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç
de! A-bend - luft- chen im zar- ten Lau- be flustern, Sil- ber-
l bb ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç æ ÇÇ Ç Ç
Ç Ç Ç
bö Ç Ç Ç ö Ç Ç æ
Ç Ç Ç Ç Ç bö
_ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇö _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇÇö. _ÇÇöÇ. _ÇÇöÇ. _öÇÇöÇ. _öÇÇöÇ. bö_ÇÇöÇ. l bb b__ÇÇöÇöö... __ÇöÇÇöö... __ÇöÇÇöö...
§ ===========================
l& __ÇöÇÇöö... l b_ÇÇööÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇÇö _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇöÇÇö _öÇÇöÇ= _ÇöÇöÇ l
l l l l
ê l b ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇæ . ÇÇæ. ÇÇæ. ÇÇöÇæ. l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l
bö Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç bö Ç Ç
ö ö
Ç ll bb öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇöÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇöÇöÇ öÇÇöÇ= öÇÇ l
? b b ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ll ÇÇöÇ . ÇÇöÇ . ÇÇöÇ .
l=========================== ÇÇöÇ . öÇ l

b bÏÈÈ bÏJÈÈ . KÏÈ ÇÇÇj JÏÈÈ ä ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ bÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ
Ç Ç
b JÏÈÈ JÏÈÈ böÇÇkÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇkö ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ bÏJÈÈ JÏÈÈ Î Î È È ö
Ç
È
l===========================
& È È È È È È È È l È È È l È £ È È £= È l
l £ £
l
.. ..

ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç
glock- chen des Mai' sim - Grase sauseln, Wel - len rau schen und Nach-ti - gal- len

l bb ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÇÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇöÇÇÇ ÇÇÇÇöö ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ä ÇÇÇö ÇÇÇö ä ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ä ÇÇÇÇö ÇÇÇöÇ
§ ===========================
l & b bb__ÇöÇöÇö__ÇöÇöÇö __ÇöÇöÇö__ÇÇöÇöö __ÇöÇöÇö __ÇöÇöÇö __ÇöÇÇöö __ÇöÇöÇö__ÇöÇöÇö __ÇöÇÇöö__ÇöÇöÇö__ÇöÇöÇöl bö_ÇÇö _öÇöÇ _ÇöÇö _öÇöÇ _öÇöÇ nö_ÇÇö _öÇöÇ _öÇöÇ _öÇöÇ _öÇöÇ _öÇöÇ l _ÇÇö _ÇÇö _ÇöÇ bö_ÇöÇ _öÇöÇ _ÇöÇö = _öÇöÇ l
l l ÄÇ l p l
ê l b böÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l böÇÇ búÇÇÇ l ÇÇj ÇöÇÇ ä ÇÇ ä ÇÇj ÇÇj l
b Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î Ç ö
Ç ä bö Ç
Ç ä
ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ll b ÇöÇ
l===========================
? ÇúÇ ll ÇÇö __j ÇöÇÇ _ÇÇ Ç =ll
Ç_Çö _öÇÇ b _ÇÇö

b b ÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ä ä ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ b ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÈÏÈÈ ÇÇÇ î úÈÈÈ nÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ
& ÈÈ ÈÈ È
l=========================== ÈÈ ÈÈ È ÈÈÈ l ö
Ç l = l
£ £ £
l
l
..

Ç Ç Ç Ç ÇÇ
..

bÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ. ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÈÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ.


flo - ten, und Nach- ti - gal- len flo - ten: A - de - la -
Ï
È È
Ï Ç Ç Ç Ç
l b ä ÇÇö ÇÇö ä ÇÇö ÇÇö ä ÇÇö ÇöÇ ä ÇÇö ÇöÇ ä ÈÏÈÏÈ ÈÏÏÈÈ ÏÈÈÏ ÈÏÏÈÈ ÈÏÏÈÈ ÈÏÈÏÈ ÈÏÏÈÈ ÈÏÏÈÈ ÏÈÈÏ ÈÏÏÈÈ ÈÏÏÈÈ ä ÈÏÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ä ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ öÇ ÏÈÏÈÈ
b Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç È È Ï
È È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï nö
b Ç È
Ï Ç
ö È
Ï Ç
ö È
Ï Ç
ö È
Ï
§ ===========================
l& __ÇöÇöÇ __ÇöÇöÇ _öÇöÇ _öÇöÇ bö_ÇÇö _öÇöÇ _öÇöÇ _öÇöÇ l È È È È È È È È È È È l È È È È È È È È È =È l
l l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ . b _ÏÈ ÏÈ ÏÈ . ÏÈ ÏÈ. l b _Èú nú__ÈÈ l
ê l b Çj Ç _
È
_ _
È
_ _

È
È _
È
_ _
È
_
l ÏÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ _
È
È
_ _
È
_ _
È
_ _
Ï
È
È
_ _
È
_ _
È
_ _
È
_
È _ È l
Ç
ö
Ç ä Ç ä ÇÇ ä böÇÇj Ç ä È È È
ÈÈ
? b ÇÇöÇ Ç öÇ
j Ç lÈ È ll =ll
l=========================== __j öÇÇÇ
Ç_Çö __ÇÇÇÇö b _ÇÇÇö l È
JÏÈ U
bb ÈÈ ÈJÏÈÈ Î ÈÏÈÈ úÈÈ
Allegro molto

î búÈÈ nÏÈÈ . JÏÈÈ C Î


l===========================
& l È È È l È l =l
l
l . ÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ nöÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ U
i - de! A - de - la - i - de!

b È
Ï
È È
Ï
È b Ï
È
È È
Ï
È È
Ï
È
l b ä ÈÏÏÈ ÈÏÏÈ ÏÈÈÏÈ ÈÏÏÈ ÈÏÏÈ ÈÏÏÈÈ ÈÏÏÈ ÈÏÏÈ ÏÈÏÈÈ ÈÏÏÈ ÈÏÏÈ ä ÈÏÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ä bÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÈÏÈÈÏ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÈÈÏ ÇÇÇ C ÇÇöÇ
§l È
===========================
& È È
È È È
È È
È È È
È È
È È È
È È
È l È È È È È È È È È È l È
ÈÈ __úÇÇ bú Ç l =l
l l _ ú
Ç l P l
l . b _ÏÈ . . b _ú n ___ÈúÈÈ f
ê l b ÏÈ __ÏÈÈÈÈÈ __ÏÈÈÈÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ __ÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ ll __ÈÈÈÈÈ È
È
l b __ÈÏÏÈ U
l ÈÈ ÇÇúÇ È
Ï
l
lC Î
l
l
È
? b È ÈÈ È
ll=========================== l l __ÇÇÇ l =l
_Çú
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 6
www.classicartist.com

bb · · úÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Î ÏÈÈ


È
úÈÈ
È
ÏÈÈ ÏÈÈ
È È =l
l===========================
& l l È È l È È l
l
l Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇöÇÇ
Einst, o wunder! o Wun - der! ent -

b Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
ö.
Ç Ç
Ç
ö ÇÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ Ï
È Ç
Ç
ö ö
Ç Ç Ç Ç Ç
l b ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ . öÇ ÇöÇ Î öÇöÇ Î ÇöÇÇ Î ÈÏÈ öÇ î Ç Ç Ç
öÇöÇ Î ÇöÇöÇ Î
§ ===========================
l & l l öÇ l È l =l
l l l l l p l
Ï Ï Ï Ï
ê l b _ÈÈÏÈÈ _ÈÈÏÈÈ _ÈÈÏÈÈ _ÈÏÈÈÈ l _ÈúúÈÈ _ Ï
È
_ÏÈÈÈ l _ÈÈÈ Ï ÏÈÈÈ l ÇöÇ Ç l ÏÈÈ _ÈÏÈ l
È Î È
Ï Î Î Ç Î î È Î È
È Î
?b
l=========================== ll ll ÈÈÈ ÏÈÈÈ ll ÇÇöÇ ll ÏÈÈÈ ÏÈÈ =ll
È
È È

b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ Ï ú


b È l ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈÈ
l===========================
&
ÏÈÈ Î
È l
·
l
· =
l
l ..

l ÇÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇö.ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç


bluht auf mei - nem Gra - be,

b ÏÈÈ ö ÇÇÇ ú
È öÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ öÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ
§ l===========================
l
& b ÏÈÈÏÈÈ Î î l ÇöÇ Î ÇööÇ Î l ÈúÈÈ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ . öÇ öÇ=l
È l l Ï lF l l
l _ Ï
È nÏ
_ È _È
ê l b _ÈÏÈÈÈÏ Î î l _ÈÈÈ _ÈÈÈ l _ÈÈÈ l ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ l úÈÈú ..
È È È È
l
b È
ÈÈ ll Î Î ll Î î È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
ll ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ll Èú.È È
È Î
l===========================
? È =ll

b ÏÈÈ úÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ Ï ÇÇÇ


b · î Î È l È È È
È È È È
È l È È ÈÈ öÇ=l
È Ï
È
l===========================
& l l
l ..

l ÇÇÇö ÇÇÇ
o Wun - der!ent - bluht__ auf___ mei - nem___

b ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ úÈ ö
Ç ÏÈÈ ÇÇÇ ÇÇ Î
l===========================
b Ï
È
È ö
Ç Ç
ö ö
Ç
Ç ú
È
È Ï
È
È
Ï Ï
È
È Ç
ö
Ç Î Ç
ö
Ç Î Ï
È
È Î î ö
Ç
ö Î öÇ
§l & È öÇ ÇöÇ ÇöÇ l È ÈÈ È l öÇ öÇ l ÏÈÈÈ l ÇöÇ _ÇöÇÇö =l
l P l Ï Ï Ï l l l l
_ Ï
È _ Ï _

È _
_ È
È _
_ È
È _ Ï _ Ï
È
êl b ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈ
È
l
Ï Ï
È l
Î È È Î È
Ï
ÈÈÈ Î Ï
È Î î È
È Î È Î
?b lÈ
l=========================== l ÈÏÈÈ l ÈÈ lÈ È =l

bb úÈÈÈ ÏÈÈ Î úÈÈ úÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ
l===========================
& È l È È lÈ È È l È È
È öÇ öÇ =l
l
l
Gra - be ei - ne Blu - me der A - sche mei - nes

l bb ä Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
_ÇÇÇö ÇöÇ _ÇÇöÇ ___ÇÇÇÇö _ÇÇöÇ ÇöÇ öÇ l ___ÇÇÇöÇ _ÇÇöÇ öÇ öÇ ___ÇÇÇÇö _ÇÇöÇ öÇ öÇ l ___ÇÇÇöÇ _ÇöÇ öÇ öÇ ___ÇÇÇöÇ _ÇöÇ öÇ öÇ l ___ÇÇÇöÇ _ÇöÇ öÇ öÇ ___ÇÇÇÇö _ÇöÇ öÇ =
§ ===========================
l& öÇ l
l l l l l
ê l b ÇÇ l l l l
Î î
? b ÇöÇ
l=========================== ll _w ll _w ll _w =ll
_w __w ___w
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 7
www.classicartist.com

v ÏÈÈÈ
bb ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈ úÈÈ . nÏÈÈ úÈÈÈ . ÏÈÈ
È
ÏÈÈ ÏÈÈ
È È ÏÈÈÈ
l===========================
& È È lÈ È l l =l
l
l b
Her - zens, der_________ A - sche mei - nes___

Ç Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ
& b _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ l _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ l _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ l _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇÇ _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ =
§ l=========================== öÇ l
l __ÇÇö __ÇÇö _
l _öÇ Ç _ Ç
_Çö _
l _öÇ Ç _ Ç
_öÇ l _ Ç
ö _
ö
Ç l
lê l l l l
l bb w l _w l _w l _w
l===========================
? _ =l
_w _w __w ___w

bb ÏÈÈÈ ÏÈÈ î úÈÈ .


È ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ î úÈÈ .
È ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ
l===========================
& È l È l l lÈ =l
l
l
Her- zens; deut - lich schimmert, deut - lich schim mert auf
Ç ÇÇ
l bb ä ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ úÈÈÈ . ÏÈ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ î
È úÈÈ .
È ÏÈÈ ÈÏÈ ÇÇÇöÇ Î ÇÇÇöÇ
È lÈ
§ ===========================
l& öÇ öÇ l È l l =l
l l l l cresc. l l
êl b Ç l ÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ l ÏÈÏÈÈÏ ÏÈÏÈÏÈ ÏÈÈÏÏÈ l _ÈÏÈÈÏÏ _ÈÏÈÏÈÏ _ÈÏÈÏÈÏ l _ÈÏÈÏÈÏ _ÈÏÈÏÈÏ _ÈÏÈÏÏÈ l
? b _ÇÇöÇÇÇ Î
l=========================== î l Î Ï Ï
ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l Ï Î ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Î È È È Î ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ=l
_öÇ
Ï Ï Ï ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ UÏÈÈ U
bb ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Î ÏÈÈ È
È È î ·
l===========================
& lÈ È È l l l =l
l
l
.. ..

b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ T ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ UÏÈÈ Uî


je - dem Pur - pur - blattchen, auf jedem Pur - pur- blattchen:

b
l=========================== Ï
È
È Ï
È Î Ï
È È È È È
È
§l & È l È ÈÈ ÈÈ l l È È l _ÇÇÇÇú _
ÇÇÇú =l
Çú
l l l fp l _Çú l
l f U
êl b _ÈÏÈÏÈ _ÈÏÈÏÈ _ÈÏÈÏÈ l _ÈÏÈÏÈÏ _ÈÏÏÈÏÈ _ÈÏÏÈÏÈ l __ÏÈÏÈÏÈÈ __ÏÈÏÈÈÏÈ __ÏÈÏÈÏÈÈ l __ú__ÈúÈÈúÈ U
l l
Î ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ î l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l
?b
l=========================== l l l lÈ È =l

bb · úÈÈ ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ · · úÈÈÈ #úÈÈÈ


& lÈ
l=========================== l l l l =l
l
l b ÇÇ Ç ÇÇ
A - de - la - i - de! A -

b ÇÇÇöÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç
Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇÇ öÇ böÇÇ ÇúÇ ÇÇÇúÇ #úÇÇÇÇÏÈ
l
§ ===========================
& _ öÇ _úúÇÈ l _ÇÇú Ç ÇÇúÇ l Ç
ö
Ç Ç
ö ÇÇúÇ l Ç
ú
Ç ú
Ç
l _ÈúÈÈ ÈÈ _ ú
Ç _úÇ __Èú Ç _úÈÈ ÈÈÈ _ÏÈÈ ÈÈ _ÏÈÈ ÈÈÈ _ÏÈÈ ÈÈ _ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈ ÈÈ _ÏÈÈ =l
Ï Ï
È l Ï Ï
È l
l lÈ È È l È È l È È l È È l
l l l l cresc. ÇÇ lÇ ÇÇ lF l
ê l b ÇÇ ÏÈ Ç
Ç b È
ú Ç
ú Ç Ç
ú b È
ú Ç
Ç Ï ÏÈ l ÏÈ ÏÈ Ï ÏÈ l Ç ÏÈ Ï ÏÈ l ÈÈ ÇÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇÇ l b ÈÈÈú úÇÇÇÇ l
? b öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l b úÈÈÈÈ
l=========================== úÇ l úÇÇ úÇ l ÈÈÈ Ç_úÇ =l
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 8
www.classicartist.com

úÈ .
bb ÈÈ JÏÈÈ JÏÈ úÈ
È ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ Î î
È È l ÈÈ · ·
l===========================
& l l =l
l
l >úÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç
- de - la - i - - de!

b Ç È È
Ï Ç
Ç Ç
Ç
l b ÇöÇ È ÈÈ ÏÈÈÈ Î ÇöÇ Î ÇöÇ ä Ç ÇöÇ böÇÇ nÏÈ ÏnÏ Ç Ç Ç ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇÇöÇ öÇÇÇöÇ öÇÇÇöÇ öÇÇÇöÇ ö.ÇÇÇöÇ . ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î

§ ===========================
l & È l ö
Ç
öÇ ö
Ç ö l Ç
ö È
È È È È l l =l
l l l l l S l
êl b w l ÇÇöÇ lÇ b Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È
l _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÈÏÈ l _ÈúúÈÈ _ Ï
È
_ÈÈÏÈ l
Ç
l ÇÇöÇ Î Ç Î Ç Î î È È È È È È Î
? b _w
l=========================== ÇöÇ l öÇ l l =l

b . ÏÈÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈ î búÈ . ÏÈÈ


& b úÈÈÈ
l=========================== l È l
·
l
·
l ÈÈ È =l
l
l T bÏ . Ç
l bb Î ÇÇÇöÇö Î ÇÇöÇÇ bÏÏÈÈÈ ÏÈÈÏÈ Î böÇÇÇÇ b ÏÈÈÈÈÏ ÏÈÈÈÈÏ ÏÈÈÈÈÏ ÏÈÈÈÈÏ bÏ.ÈÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇÇöÇ Î Î bb ÏÈÏÈÈ Î ÇöÇÇÇö
Einst, o Wunder! einst, o

Ç böÇÇ l È È
§ ===========================
l& l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È l ÈÈ Ç=l
l l lf l l p l
b Ï
È Ç S
ê l b _ÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÇÇö l Ç Ç Ç Ç l
Ç ÇÇ Î l Ç Î Ç Î l
b Ï
È Î È Î Ç
ll ÇÇöÇ Î î Ç Ç Ç Ç
& ll b ÇÇööÇ ÇÇööÇ ÇÇööÇ ÇöÇöÇ ll _Ç ll ÇöÇ
? b ÈÈ ÏÈÈ
l===========================
È ÇÇúÇú b ÇööÇ böÇÇ =ll

b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ î ÏÈÈ b úÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈ


b
l===========================
& l · l î Î È l È È l È È Î È =l
l .. ..

l ÇÇ ÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ


Ç
Wunder! ent - bluht, ach! ent - bluht auf

b Ï
È Ï
È È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï b ú
È
ú
È Ï
È bÏ
È
È È
Ï
È
l b b ÈÈÏÈ ÈÏÈÈ î ä ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ Î ä ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÇÇÇ öÇÇ ä ÇÇÇ öÇÇ b öÇ
§ ===========================
l & l l l È È È È È È l öÇ böÇ =l
l lf lS lP l l
_
Ï
È b Ï
È
ê l bb ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ l ÇÇ Ï Ï
l
Ï ÇÇÇ Ï l _ÏÈÈÏÈÈ Î _ÏÈÈÈÏ Î lbÏÈÈ Î ÏÈ Î l
& b __ÇÇÇö b öÇ nöÇ öÇ llb öÇ ÈÈ ÇöÇ ÈÈ ll _ÇÇÇÇö ÈÈ nöÇ ÈÈÈ ? ll ÈÈ
Ç
l=========================== Ç È Ç È È ÈÈ ll È ÈÈ =l
l
Ç

bb b ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇöÇ ÇÇÇúÇ î ÏÈÈ ÏÈÈ búÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
È È
l===========================
& È l È l È È l =l
l
l ÇÇ
mei - nem__ Gra - be ei - ne Blu - me der
Ç Ç Ç
l bb ä ÇÇÇÇ b ÇÇÇöÇ ÇöÇ ä ÇÇÇ nöÇÇÇÇ ÇöÇ ä ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ
§ ===========================
l& _ÇÇö _ÇöÇ l _ÇöÇ l _ÇöÇ _ÇöÇ l böÇ öÇ =l
l l l l l
ê l b ÏÈ Î nÏÈ Î l Ç lÇ ú
È l ÇÇÇ l
Ç Ç Ç È Ç
? b ÈÈ ÈÈ
l=========================== l ÇÇúÇ ÇúÇ l úÇ È l ÇÇúÇ úÇ =l

Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 9


www.classicartist.com

bb ÏÈÈÈ b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇ ÏÈ ú


È î úÈÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
l===========================
& È l ö
Ç È
È È
È l l È =l
l
l
A - sche mei - nes Her - zens, der A - sche__

l bb ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ
l & b ÇöÇ öÇ öÇ ÇöÇ öÇ öÇ l _ÇÇöÇ öÇ öÇ _ÇÇÇö öÇ öÇ l _ÇÇöÇ öÇ öÇ _ÇÇöÇ öÇ öÇ l böÇÇ öÇ öÇ ÇöÇ öÇ =
§ =========================== öÇ l
l l l l F l
êl b bú úÈÈ l Ç l Ç ú
È l ÇÇÇ l
È l ÇÇúÇÇ Ç
ÇúÇ Ç
l úÇ È Ç
l ÇÇúÇ
? b ÈÈ
l=========================== È È úÇ =l

bb bÏÈÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈÈ ÇÇ · úÈ . ÏÈÈ


l===========================
& È l úÇ l l ÈÈ È =l
l
l
mei - nes___ Her - zens; deut - lich

l bb ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ Î ÇÇ ÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ
l & b ÇöÇ öÇ öÇ ÇöÇ öÇ öÇ l öÇ nöÇ öÇ
§ =========================== l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È È l È =l
l l P l l p l
êl b úÈÈ l l l ÏÈÈ ÏÈÈ l
b ú
È ll ÇÇöÇ Ç Î î · È Î È
Ï
ÈÈÈ Î
? b ÈÈ È
l=========================== ll ll =ll

bb ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ î úÈÈ . ÏÈÈ ÇÇÇ Î ÇÇÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ


l===========================
& l È È l ÈÈ öÇÏ
È öÇ l ÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ=l
l
l
..
schimmert, deut - lich schimmert auf je - dem Pur - pur - blat tchen, auf
_ÈÏÈ _ÏÈÈÈ
l bb Î ÇÇÇö Î ÏÈÈÈÈÏ Î ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ Ç È Ï
È
È Ï
È
Ç ÈÈÈ l
§ ===========================
l& È l Î ÇöÇ Î ÈÈÏÈÈ l Î È Î ÈÈ l Î ÏÈÈÈ Î ÈÏÈÈÈ =l
l l cresc. l l l _ Ï
È l
_ Ï
È
_ÈÈÈ l ÏÈ _ÈÏÈ l _ÈÏÈÈÏ _ Ï
È
_ÈÈÈ l ÏÈÏÈ _ÈÏÈÈ l _ÈÏÈÏÈ _ È
_ÈÈÏÈ l
ê l b ÏÈÈÈÏ Ï Ï
È È
Ï Ï
È Ï
È È
È Î È
È Î È Î È
È Î È
È Î È Î È
È Î È Î È Î È
È Î
? b ÈÈ È
l===========================ll È È ll È È ll È È ll =ll

b b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ UÏÈÈ Uî · · úÈÈ ÏÈÈ . JÏÈÈ


l===========================
& l È È l l l È È = È l
l ..

l U
je - dem Pur - pur - blat tchen: A - de - la -
Ç
l bb Î ÏÈÈÈÈÏ Î ÏÈÈÈÏ ÇÇúÇÇ U
î ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç
§l È È
===========================
& È È l ú
Ç l __úÇÇú
Ç
Ç
ú
_úÇÇ l __Èú öÇ _ÇúúÇÈÈ l __ÇÇÇúÇú Ç
_ÇúúÇÇ =l
l l fp l l ÈÈ È l l
f lU lP l l l
ê l b __ÈÏÈÈÈÏ __ÈÏÈ
È
__ÈúÈ
ú
È U Ç
l b ÈÈ Î ÈÏÈÈ Î l ÈÈÈ î l ÈÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l
l===========================
? l l È È l È l È È =l
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 10
www.classicartist.com

bb ÇÇöÇ úÈÈ
Ç
ú
È · · úÈÈÈ #úÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈÈ ÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ
È È
È
l===========================
& l l l l È È= ÈÈ l
l
l
ÇÇÇ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
i - de! A - - - de - la -
ÇÇ ÇÇ ÇÇ
l bb ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ö
Ç Ç Ç Ç Ç
__Èú öÇ _ÇúÇÈúÈ l úÇÏÈÈ _ÈÏ úÇÏÈÈÈ _ÈÏ l ÏÈÈ b_öÇÈÏ úÇÏÈÈÈ _ÈÏ l ÇúÇÏÈÈ _ÈÏ #úÏ
§ ===========================
l&
ÇúÇ ÈÈ
È _
Ï
È l öÇ È È ÈÈ = ÈÈ l
l
ÈÈ È l È ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ ÈÈ l l
ê l b ÇÇÇ ÏÈ Ï ÏÈ l búÈÈÈ Ç
ÇÇúÇ l ÇÇÇú Ç
ÇÇúÇ l búÈÈ f l ÇÇöÇ l
ÇÇúÇ
cresc.

b ö
Ç È
È È
È È
È l búÈÈ È Ç
ÇúÇ l ÇúÇ Ç
Ç Ç
ÇúÇ l búÈÈ È
È Ç l _ÇÇÇö Ç Î î
l===========================
? È È È _ÇÇÇú =l

b b úÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ î ÏÈ ÏÈ Î ÏÈÈÈ =l


ÈÈ È È l ÏÈÈÈ Î î
l===========================
& l ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ
l
l ÇÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇ
i - de! deut - lich schim mert auf

b ÇÇ Ç ÇÇ Ç
l b Î öÇÇÇ Î ÇÇö Ç ÇöÇÇ Î î ö
Î ÇöÇöÇ Î ÇÇööÇ ö Î öÇÇöÇ Î ÇööÇÇöÇ =
Ç
ö
§ ===========================
l & öÇ ö
Ç l öÇ l l l
l l l l l
ê l b ÇÇÇöÇ Î ÇÇÇöÇ Î l ÏÈÈ nÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l bÏÈ ÏÈÈ nÏÈ ÏÈÈ bÏÈ ÏÈÈ nÏÈ ÏÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ nÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l
? b ÇÇÇö ÇÇÇö
l===========================ll ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ll ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ll ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ =È ll
È

bb ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ


È È
ÏÈÈ
È
ÏÈÈ ÏÈÈ Î ÏÈÈ
È l nÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ #Ï ÏÈ
È l ÈÈÈ ÈÈ
ÏÈÈ ÏÈÈÈ
l===========================
& l È È È È È =l
l
l
..

Ç Ç
je - dem Pur- pur - blatt- chen, auf je - dem__ Pur - pur -
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
l bb Î ÇÇöÇöÇ Î ÇÇÇööÇ Ç
ö Ç
ö
Î ÇöÇöÇ Î ÇöÇöÇ Î ÇöÇöÇ Î ÇÇööÇ
ÇÇÇ
ö
ÇÇÇ
ö Î ÇöÇöÇ Î ÇöÇöÇöÇ
Ç
ö
Ç
ö
Ç
§ ===========================
l & Ç
ö
Ç l l l =l
l l l l l
ê l b ÇÇÇ ÇöÇ nöÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÏÈ nÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l bÏÈ ÏÈ nÏÈ ÏÈ bÏÈ ÏÈ nÏÈ ÏÈ l ÏÈ nÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l
? b ÇöÇ ÇöÇ
l=========================== l ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈ = ÈÈÈ l

b b ÏÈÈÈ nÏÈÈÈ búÈÈÈ · w úÈ . ÏÈÈ


l===========================
& l l l ÈÈ È =l
l ..

l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ


blatt - chen: A - de - la -

b b Î ö
Ç
ö ö
Ç
ö
ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ
l§ =========================== ö
Ç
ö ööÇÇ ööÇÇ öÇÇö ÇööÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ
l& l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ l _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇö _ÇÇöÇ l _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ =l
l l lP l cresc. l
ê l b ÏÈ nÏÈ ÏÈ
È È È
Ï
È ÏÈÈÈ l È
Ï
È ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÏÈÏÈ ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ ÏÈÏÈ l ÏÈÏÈ
È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï
ÏÈÏÈ
Ï
È
ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ
È
Ï È
Ï
l
? b ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ll ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ll ÈÈÈ
l=========================== ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ll ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ =ll

Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 11


www.classicartist.com

bb búÈÈÈ . ÏÈÈ Ï Î î · ·
l===========================
& È l ÈÈÈ l l =l
l
l b __ÈÏÈ __ÈÏÈ b __ÈúÈ . T b __ÈúÈ . T
i - - de!

b Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç È
È È
È È
È . _ ÈÏÈÈ È
È . _ÈÏÈÈ
l b ÇÇÇ böÇ ÇÇÇ öÇ ÇÇÇ öÇ ÇÇÇ öÇ î bÏÈÈ ÏÈÈ
È È
b ÈúÈ b úÈÈ
l & böÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ l
§ =========================== l È l È =l
l f l Ä l l l
ê l b nÏÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈÏÈ ÏÈÈÏÏÈ ÏÈÏÈÏÈ l bnÏ_ÈÏÈÏÏÈÈ _ÈÏÈÏÈÏÈÏ _ÈÏÈÏÈÏÏÈ _ÈÏÏÈÈÏÏÈ l b _ÈÏÈÏÈÏÈ _ÈÏÏÈÈ _ÈÏÏÈÈ _ÈÏÈÏÈ n _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È
lbb_Ï_ÈÈÏÏÈ _Ï_ÈÏÈÈÏ _ÏnÏ_ÈÈÏÈ _Ï_ÈÈÏÈÏ l
Ï
È Ï
È Ï
È
? b ÈÈ ÈÈ
l=========================== ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =l

w w
bb nw úÈÈ
È
núÈÈ
È
l===========================
& l l l =l
l
l n Ï
__ÈÈÈ
A - de - la - i

Ç Ç Ç Ç
l b È nÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ #ÏÈÈÈ nÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ bÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ
b
§ ===========================
l& È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l nöÇ böÇ öÇ = _ÇöÇ l
l È È l ÈÏ f l S l
l n _
_ ÈÏÈÏÈÏ ú
È
_
cresc.
_
_ ú
È
ú
È #n _
_ ú
È
È
ú _
Ï
È
_
ê l b ÈÈÏ Î ÈúÈÈ l ÈÈ
È ÈÈÈ l ÈÈ l
w
l
È Î î
?b È
l=========================== ll ll ll w =ll

bb ÏÈÈ Î î · · · ·
l===========================
& È l l l l =l
l
l b
de!
_ÈÏÏÈÈ _ÈÏÏÈÈ
b ÇÇ Ç ÇÇöÇ Ç Ç ÇÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ Ç ÇÇÇ Ç Ç Ç ? È Ï
ÈÈ È ÏÈÈÈ=l
È
§ l===========================
& l ö Ç l Ç l ö
_ÇÇö __ÇÇÇ öÇ __ÇÇÇ _ÇöÇ __ÇÇÇ _ÇöÇö __ÇÇÇ __ÇöÇöÇ __ÇÇÇ _öÇÇö __ÇÇÇ _ÇöÇ __ÇÇÇ __öÇÇöÇ __ÇÇÇ l
l _Çö _Çö l _Çö _Çö l _Çö _Çö l _Çö _Çö l l
êl b l l l l l
? b ÈÏÈÈÏ
È Î î
ll===========================
l · lw lw l_ =l
_w

U
bb · Ç
Ç Ç
Ç úÈÈ ú
È
ÈÈ · î Î
& lw
l=========================== l úÇ . öÇ l È l l =Ó
l
l _ÈÏÈÈ Ï ÏÈÈ Ï ÏÈÈ Ï ÏÈÈ Ï _ÈÏÈÈ Ï ÏÈÈ Ï ÏÈÈ Ï _ÈÏÈÈ Ï ÏÈÈ Ï _ÈÏÈÈ Ï UúÈÈ.
A - de - la - i - de!

b Ï È È È È È È Ï È È È È ÈÈÈ ÈÏÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈúÈ .


? b ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ l ÈÏÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈ l ÈÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈÈ ÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÈ
§ l=========================== l ÈÈ l ÈÈ =Ó
l l l l¹ l l Ó
êl b l l l l l ÇÇ Ó
b
l===========================
? __ l __w l __w l __ w
l __ Ç
ú
l __ÇÇÇ . =Ó
w __w __w w w u ú
Ç .
Copyright (c) 2001 Urirang World All Rights Reserved 12

Potrebbero piacerti anche