Sei sulla pagina 1di 5

LA MAR QUIERE SER CIELO

Poesía: PEDRO LEZCANO


Música: DANTE ANDREO

Â
q = 85

c · · · ·
Coro Ò==========================
l& l l l =l
Òl l l l l
Òl ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l w l ÇÇ . Ç
Çj ÇÇ ÇÇ Ç Ç l Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇöÇ l Ç Ç
c Î . Ç ö
Ç ö
Ç Çö öÇ ÇÇö #öÇÇ #öÇÇ . ÇöÇ Çj ÇöÇ öÇ
legato
Ç
Ç_j Ç
§ Ò==========================
l& Ç
ö Ç
ö l Ï
È . Ï
J È
Ï
È È
Ï
È È
Ï È
Ï l ú
È . Ï l ö
Ç =l
Çö ÈÈ È
ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
ÈÈ _w
Òl l l Ç úÈ l Ç ÏÈ l
ê Òl c ÇÇ ÇÇöÇ úÈÈÈ
Piano

ÏÈÈ l Ç ÇÇöÇ úÈÈÈ È


Ï Ç
Ç
ÈÈ ll #öÇÇÇ È Ç
Ç
ö È Ï Ç
Ç Ç
Ç
ö È
ÈÈ l öÇÇ È È ÈÈ Ï
È
È È
Ï l
l ? öÇÇ
LÒ========================== È l ÇÇöÇ È l =l
p

Ç Ç£ ÇÇ
Â
5
. ä ÇÇ JÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇj ÇÇ ÇÇöÇ Ç
ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ
· · î Ç =
legato

Òl=============================
& l l öÇ l
j È È ö
Ç j
Ç
ö l
Òl l l p Yoen - l tien - do que la mar quie -re ser l
Òl wÏÈ . l ÏÈ . ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç l Ç l £ Ç l
Ï
È È
Ï È . ö
j
Ç ö Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç . Ç Ç Ç
Ç ÇöÇ l
JÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÏÈÈ
§ Òl=============================
& ÈÈ ÇöÇ öÇÇÇ öÇÇ ÇÇÇö #öÇÇ l Çú.ÇÇ
Ç
ö Ç
_Çö _öÇ l _Çú .
Î l Î ÇÇ ÇöÇ
_jÇö
ÇÇö öÇ =
Òl È l l l
Ç ú
È Ç ú
È Ç Ï
È _Ï
È Ç ú
È
ê Òl ÇÇÇ ÇöÇ ÈÈ ÏÈÈ l ÇÇÇÇ ÇöÇ ÈÈ Ç l ÇÇÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ Î l ÇÇÇ ÇöÇ ÈÈ ÏÈÈ l
Ç
LÒ=============================
l ? öÇ È l #öÇ Ç_Çö l öÇ l Çö È =l

 úÈÈ ä ÇÇ Ç Ç Ç JÏ JÏÈ Ç Ç ÇÇöÇ ä ÇÇj JÏÈÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇj
Çj Çj ÈÈÈ ÈÈ Çj
9

l& È
Ò============================= Ï
È
È Ç
Ç ö
j
Ç Ç
ö Ç

j
Ç Ç
ö Ï
J
È
È ö
Ç #úÇ
Ç Ç
ö l È È ÈÈ È È È = öÇ l
È öÇ l
j È l
Òl des - l de su ver - de co - ra - zón a - l so - un l an - sia so - te rra - da de pa - l
Ç
cie - lo, ma

Òl ÇÇ Ç
Ç
l Ç
Ç ÇÇ ÈÏ ÏÈ #ÏÈÈ #ÏÈÏÈ l w_úÈÈÈ _ÇÇú È
Ï
l _w
w È
Ï È
Ï
l
Çú . ö ÈÏÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈ ÈÈÈ l ÈúÈ .
Çj ÏÈÈÈ ÈÈ l ÈúÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈ l
& ÏÈÈÈ . JÏÈÈ úÇÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l öÇúÈÈ
§ Òl============================= ÈÈ È È È È = È l
Òl È È È È l È l l
ê Òl Ç
Ç
ÇÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ l ÇÇÇÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ l ÇÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ ÈÈÈÏ ÏÈ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈ l
? _ÇÇÇö öÇ
LÒl============================= È l #öÇ _ÇÇÇö l öÇ öÇÇ l öÇÇ ÈÈ ÈÈÈ #öÇÇ È = ÈÈ l

Â Ç ÇÇ ä ÇÇ JÏÈÈ JÏÈ JÏÈ ÇÇj ÇÇ ÇÇj ÇÇ ä JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇj ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇj
ÇÇ úÈÈÈ ÏÈÈ öÇ öÇ ÇÇj
13

Ç
Ç
ú Ç
ö
Òl=============================
& Ç
ö
j l È È
È È ö
Ç #ö Ç
j ö
Ç ö
j
Ç öÇ l
j È È ö
Ç öÇ j
j öÇ j öÇ=l
È È l È
Òl lo - ma, un l es - pu - mo - so fre - ne - sí de l vue - lo, un l es - pu - mo -so fre - ne - sí de l

Òl ÇÇ öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ l ÇÇúÇ . ÏÈ . ÇÇÇö ÇÇ l lÇ l


úwÇÏÈ . Ç
ö Ç Ç
ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈÈ
§ Òl=============================
& ÈÈ l ÈÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ #ÏÈ
È È ÈÈ l ww úÈÈÈ úÈÈ l ÇÇúÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÇÇÇúÇ ÈÈÏ ÈÈÏ _ÏÈ _=l
Òl È l l È l _ ú
Ç È È _Çú È È ÈÈ _ÏÈÈ l
ê Òl ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ Ç l ÇÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ È
Ï l ÏÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ È
Ï ÏÈÈÈ ÏÈÈ l ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l
Ç
LÒl=============================
? öÇ È Ç
öÇ l #öÇ Ç Ç È
È È È È
È È È
l ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ È Ç Ç
ö È Ç =l
_ÇÇö _ÇÇö
Â Ç Ç ä Ç Ï
J
È ÇÇj ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇj Ï
J
È È
Ï
J ú
È ä ÇÇj ÇÇ ÇÇ ÇÇ JÏÈ JÏÈ JÏÈÈ ÇÇ
17

& ÇúÇ ÇöÇ Çj


Òl============================= ö È
l È ö
Ç ö
j
Ç öÇ
j ö
j
Ç ö
Ç È
È È l È È È Ï
È
ÈÈ Ç
Çj l j ö
Ç öÇ #öj Ç j öÇ ÈÈ ÈÈ È = öÇ l
j
P Ç ö
Ç
Òl vue - lo. He l vis - toal mar, lu - ná - ti - coen des -l ve - lo, ha -l cer - sees -ca - lay a - la,ha -cer - se l

î Î ä ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇú
Òl============================= ÇÇö ä Ç l Ç Ç Ç ÇÇj ö
Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç l
#öj
Ç j öÇ j öÇ = Çj
& öÇ j
j öÇ j öÇ j öÇ j öÇ j öÇ j öÇ j öÇ j öÇ Ç Ç Ç
öÇ l j
j Ç
öÇ j Ç
öÇ j Ç
öÇ öÇ
Òl l
P He vis - toal mar, lu - ná - ti - coen des - ve - lo, l ha - cer - sees -ca- lay a - la,ha - cer - se l
Òl î Î ä ÇÇ l Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç l Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ l Ç ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l
Òl=============================
& öÇj _Çj ÇÇ _ ÇÇ _ÇjÇ ÇÇö _Çj
Çö _Çj
Çö _Çj Çö l úÇ Ç öÇ _j
j Çö _Çj ÇÇö l #__Çj ÇÇö _Çj Çö j öÇ j öÇ j öÇ = öÇ l
j
P l _ ÇÇö _ _j Çö _j Çö Çö _j Çö __j ÇÇö __j Çö _j
Òl He l vis - toal mar, lu - ná - ti - coen des -l ve - lo, el mar ha -l cer - sees - ca -lay a - la,ha -cer - se l
Òl l ÇÇ ÇÇöÇ l ÇÇúÇ ÇÇú l Ç ÇÇ ÏÈ ÏÈ #ÏÈÈ #ÏÈÈ l
Î . Ç Ç
Ç Ç Ç
ö
Ç . öÇ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ l
j
§ Òl=============================
&_ÇÇ w ÇÇ l ÇÇj ÇÇö öÇ öÇ l ÏÈ . JÏÈ È
Ï È Ï l úÈ È È =
Òl _ÇÇú _w #_ _ÇÇú l _Çö l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈ l
Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ú
È
È Ï
È Ç Ç
Ç Ï
È
È È
Ï #ÏÈ
ê Òl Ç Ç ÏÈÈ È ÈÏ È Ç Ç l Ç öÇ È ÏÈÈ l Ç ÇÇ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ll ÇÇ öÇ È ÈÈ ÈÈ ÇÇ =ll
l ? _öÇÇÇ öÇ È ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ öÇ öÇ l ÇöÇ
LÒ============================= È l _ÇÇÇö öÇ È È #öÇ _öÇ

Â21 Ç ÇÇ ä ÇÇ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈ JÏÈ JÏÈ JÏÈÈ JÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÇÇ JÏÈÈ JÏÈ JÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇj ÇÇ
l & #úÇ Ç Ç
ö
Ò============================= Ç
ö
j l È È
È È ÈÈ È È È È È Ç
ö
j l úÇ öÇ j öÇ l È ÈÈ ÈÈ j öÇ #öj Ç j öÇ öÇ = öÇ l
j
Òl l Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç l Ç l Ç Ç Ç Ç l
Ç Ç Ç
lo - ma, a - ta - do a la lu - nay la ma - ro - ma el mar es sue - lo, blan - do, pe - ro

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ä Ç Ç Ç Ç
öÇ n) Çj
Ò=============================
l & ÇúÇ Çj( öÇ Çj
öÇ Çj öÇ l j öÇ j öÇ j öÇ j öÇ jöÇ j öÇ jöÇ j öÇ l ÇúÇ ÇöÇ Çj öÇ l #öÇj
Ç Çj öÇ Çj
öÇ Çj öÇ Çj öÇ Çj öÇ Çj öÇ = öÇ l
Çj
Òl lo - ma, el mar a - l ta - do a la lu - nay la ma -l ro - ma el l mar es sue - lo, blan - do, pe - ro l
Òl ä Ç l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇöÇ ÇÇ l Ç Ç Ç Ç Ç l
Ç Ç
=============================
Òl _Çú& Ç Ç Ç
Çö l ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç #ö j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç l ö
Ç l Ç
ö
j
Ç Ç
ö
j
Ç Ç
ö
j
Ç Ç
ö
j
Ç Ç Ç
Ç Ç = Ç
_Çö _j öÇ _j
j Çö _Çj Çö _Çj Çö l
Òl lo - ma, a - l ta - do a la lu - nay la ma -l ro - l mar es sue - lo, blan - do, pe - ro l
Òl ÇÇÇú l l ÇÇ ÇÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l
ma el

_úÈ
È _ _ w Ç
ú ö
Òl w ÈúÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l wúÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ l wÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ úÈ Çö öÇ l úÇ . ÏÈÈÏ .. JÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ #ÏÇöÈ öÇ l
È
§ Ò=============================
l& l È È
È È È È l È È È È
ÈÈ È È l È È È ÈÈ ÈÈ =l
Òl Ç Ç ÈÏ _ÏÈÈ Ç Ç ÏÈ ÏÈ l Ç ÏÈ Ç È
Ï l Ç ÏÈ l Ç Ç ÏÈ l
ê Ç È È Ç Ç È È Ç Ç È Ç Ç
ll ? öÇÇÇ öÇ È ÇÇöÇ öÇ È È ll ÇÇ öÇ ÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇ öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ ll öÇÇÇ öÇ È ÈÈ ÇÇöÇ ll #öÇÇÇ öÇ È
ÒLÒ============================= È Ç Ç È Ï
È Ç Ç È Ï
È
ÈÈ =l
öÇ È #öÇ _ÇÇÇö l

Â25 úÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇj ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇj Ç Ç Ç ä Ç Ç Ç ÇÇ JÏÈ ÏÈ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ


& È È
Òl============================= È È l È È ö
Ç öÇ j
j Ç
öÇ j öÇ ö
Ç Ç
öÇ l ÇúÇ
j ÇöÇ Çj
öÇ l ÇjöÇ Çj öÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
Òl sue - lo, el l mar es sue - lo, blan - do, pe - ro l sue -
F A - l ca - soen su ni - ñez, cuan -£do gru l
ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ l Ç Ç Ç Ç Ç Ç ä ÇÇ JÏÈ ÈÏ ÏÈ ÈÏ ÈÏ l
lo.
Òl Ç ö Ç l Ç l Ç Ç
Ç
Òl=============================
& öÇ Ç Ç
ö
l
Ç
öÇ j
j Ç
öÇ jÇ
öÇ j Ç
öÇ Çj öÇ Çj öÇ Çj öÇ _Çj Ç
Çö l _ÇÇú
Ç Ç
_ÇÇö F j Ç
öÇ l j Ç
öÇ j öÇ j
Ç öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È = ÈÈ
l
£
Òl l l l ÇÇ JÏÈ ÏÈ ÈÏ ÏÈ l
ä ä
sue - lo, el mar es sue - lo, blan - do, pe - ro sue - lo. A - ca - soen su ni - ñez, cuan -do gru

ÇÇÇ Ç
ÇöÇ Ç
Çj Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
öÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ = ÏÈÈÈ l
Òl=============================
& _ _ ú
Ç
öÇ l Çj öÇ ÇjöÇ Çj
öÇ Çj öÇ _ÇÇj
Çö _ÇÇj Çö _ÇÇj
ö
Ç __ÇÇÇj
ö
Ç
l _ÇÇÇ
_
ú
Ç _
_
ÇÇ
# Çö F lÇ
Çj
öÇ l ÇjöÇ Çj
Òl l l £ l
Òl l l l l
Ç
sue - lo, el mar es sue - lo, blan -do, pe - ro sue - lo. A - ca - soen su ni - ñez, cuan -do gru

Òl wú Ç
l ÇÇúÏ ÇÇÇ l l Î Ç
ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇöÇ l
& w ÈÈÈ
§ Òl============================= úÈÈ
È Ç
Ç
l _ÇúÈ È
È ÈÏ È
Ï ú
Ç Ï
È
ÈÈ ÈÈ __ÇÇúÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈ __ÏÈ l __ÇÇú_w # __ÇÇú Ç
Çw Ç l Ç
Ç
_Çö Ç
ö _Çöö
Ç ö
Ç = l
È È Ç Ç Ç
Òl È
Ï _ÈÈÈÏ È
Ï l Ç l l Ç ÇÇ ÇÇ ÇöÇ ÇúÇ ÇÇöÇ l
ê Òl È
ÏÈ È È È
Ï
ÏÈ È È l Ç Ç È Ç È
Ï ÏÈ Ç Ç Ç Ç
l ÇÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÇöÇ ÇöÇ l ÇÇöÇ öÇÇ Ç
ö úÈÈÈ l
? ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈ l ÇÇöÇ öÇ È
LÒl============================= Ç_ÇÇö ÈÈ l _ÇÇö È È l úÈÈ =l
È È
 úÈÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç JÏÈ JÏÈ JÏÈ JÏÈ JÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ £ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈ JÏÈ ÇÇj ÇÇ Ç ÇÇj
29

È
Òl=============================
& ö
j
Ç j
ö
Ç l Ç
ö
Ç È
È È È È
È È
È È
È È l È È È
È È È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ j öÇ Çj öÇ = öÇ l
Òl - meÇ - te,Ç Çle col Ç
- l ga - ran aun a - la la pe - l sa - da ca - de - na quea -l ho - ra a - rras - tra yel gri - l

ÇúÇ
Òl============================= ÇöÇ Çj ö Çj
ö l ÇÇö ÇÇj Ç
ö
ÇÇj ÇÇj
Ç
ö Ç
ö
ÇÇj ÇÇj
Ç
ö Ç
ö
ÇÇj ÏÈ £ÏÈ ÏÈ
Ç
ö l È
Ï È
Ï
J È
Ï
J l È
Ï È
Ï
J È
Ï
J
ÇÇ Ç Ç ÇÇ
ö Çj ö l
& Ç Ç Ç È È
È È È ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ Çj È È öÇ Çj öÇ =Çj
Òl - me - te, le col - l ga - ran aun a - la la pe - l sa - da ca - de - na quea -l ho - ra a - rras - tra yel gri - l
Òl ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇÇö ÇÇÇj ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ £ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ JÏÈ l ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈ ÇÇj ö
Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ l
& úÇ
Òl============================= öÇ j öÇ j öÇ l ö ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç l ö
Ç ö
Ç ö
Ç #öÇ ö
j
Ç È
È lÈ È È È ö j
Çj öÇ = öÇ l
j
Òl - me - te, le col - l ga - ran aun a - la la pe - l sa - da ca - de - na quea l
- ho - ra a - rras - tra yel gri -l

Òl ÇÇ Ç Ç Ç Ç l l lÇ l
Òl wúÇ Ç Ç Ç Ç Ï
È £ Ï
È Ç Ç Ç
öÇÇ . ÇöÇ Çö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇúÇúÇú ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ l ÈÈÏ ÏÈÈÏÈ ÏÏÈÈ ÈÏÈ
È
Ï È È
Ï Ï Ï
È #ÏÈ
ÏÏÈÈÈ ÏÈÏÈ l ÇÇö úÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇö öÇ l
ÏÈÈ ÏÈÈ ÈúÈÈ öÇ öÇ öÇúÈ
& w
§ Òl============================= l ö
Ç Ï
È È È
_ÇÇö ÈÈ È È l È ÈÈ È È È È È È È l ÈÈ ÈÈ =l
Òl Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÈÏ
Ç Ç Ç
ö
l Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÈÏ ÏÈ ÇÇÇ
ö
Ç
l £ Ç ÇÇ ÇÇöÇ l Ç ÏÈ l
ê Ç Ç ö
Ç È È
Ï
ll ? ÇÇ öÇ È ÈÈ ÏÈÈÈ Ç ll öÇÇÇ öÇ
ÒLÒ============================= Ç Ç È
È È ú
Ç
È ÇúÇúÇ ll ÇÇ q ÇÇÇ ÇöÇ Q Ç Ç #öÇ Ç
ll ÇÇ öÇ È Ç È Ç
ÇúÇ
öÇ _ÇÇö __ÇÇö _Çö Çö =ll

Â33 ÇÇú ÇÇö ä Ç ## # JÏÈ JÏ JÏÈ JÏÈÈ JÏÈ JÏÈ JÏ ÇÇ úÈ ú


È Ï
È
È È
Ï
È È
Ï È
Ï
J JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈ ÇÇj ÇÇ
Ç
Ò=============================
l& Ç Ç
öÇ l l
j È
È È
È È
È È È
È È
È È
È ö
j
Ç l È
È È
È l È È È
È È
È È È È ö
Ç öÇ l
j
f È È È =
Òl lle - te. Por l l e - so suim - po - ten- te ma - re -l ja - da l jue - gaa£ cie - loa - zul, ya re - sig l
# # Ç Ç £ ser
Ç
Òl Ç
ÇúÇ Ç
ÇÇ ä ÇÇj l l # Çj Ç
ö
Ç Ç
Çj
ö
Ç Ç
Çj
ö
Ç Ç
Çj
ö
Ç
Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç l ÇúÇÇ Ç
ÇúÇ l ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇj ö
Ç ÇÇj
ö
Ç ÇÇj
ö
Ç ÇÇj
öÇ ÇÇj ÇÇ l
Òl #ö
=============================
& Ç
ö ll ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç ö
j
Ç l l ö
Ç =öÇ l
j
te. f Por
Òl lle -
ll # # e - so suim -po - ten- te ma - re - ja
l - da
l £
jue - gaa ser cie- loa - zul, ya re - sig
l
l & ÇÇúÇ ÇÇöÇ ä ÇÇj # Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ò============================= öÇ l l ÇÇj öÇ ÇÇj öÇ ÇÇj
öÇ ÇÇj öÇ ÇÇj öÇ ÇÇj
öÇ ÇÇj
öÇ ÇÇj öÇ l ÇúÇ ÇúÇ l ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ Çj öÇ Çj öÇ Çj öÇ Çj öÇ Çj öÇ = öÇ l
Çj
Òl lle - te. f Por l l e - so suim -po - ten - te ma - re -l ja - da l jue - gaa ser cie- loa - zul, ya re - sig l
Òl ll l Ç Ç Ç Ç l ÇÇ ÇÇÇö _ÇÇöÇ __öÇÇ _ÇöÇ _ÇÇö Ç l
Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç . Ç
Ç Ç Ç
ö
Ç Ç Ç
Ç Ç _ ö
Ç . _
__ _ _ _ _öÇ l
Òl l l # # ÇÇ
# ö ÇÇÇö ÇÇÇ ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÏÈ öÇÇ ÇöÇ öÇÏÈ ÇöÇ l _wÇö Çö_öÇ __öÇ öÇ ÇöÇ l _ww
l & wwúÈÈÈ Ç Ç w
#úÈÈÈ
§ Ò============================= ll ÏÈÈ ÈÈÈÈÏ ÏÈÈÈ Çö ÈÈÈÏ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ l l =l
Òl ll È l l l
ê Òl ÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÏÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇÇÇ Ç l l # # Ç ÇÇöÇ _ÈÏÈÈÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈ l Ç ÇÇ ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈ l ÇÇÇ ÇÇöÇ _ÈÏÈÈ _ÈÏÈ
È ÏÈÈ
È l
? _ÇÇÇö öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ öÇ ÇöÇÇö #öÇÇÇ l l # ÇÇö
LÒl============================= È ÈÈ _ÇÇÇö È ÈÈ l ÇÇöÇ öÇ È È ÈÈ l öÇ =l

Â37 # ## ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈ ÇÇj ÇÇj ÇÇ Ç 24
ú
È
È ú
È
È
Òl=============================
& l £ È È È l £ È È Ç
ö ö
Ç öÇ l ÇÇúÇ
j ÇÇöÇ ÇÇj öÇ Çj
öÇ = l
È È
Òl ## - naÇ - da, l jue -gaa£ ser cie - loa - zul, Ç l jue - gaa ser cie - loa - zul, ya re - sig -l na - da, con es -l
# ÇúÇ Ç l nöÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇ böÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇj l 24
Òl Ç
Ç
ú
=============================
& Ç
ö Ç
ö
j Ç
ö Ç
ö öÇ l ÇÇúÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇj
ö
Ç ö
j
Ç öÇ =
Òl l jue - gaa ser cie- loa - zul, a - l zul, l l
Òl # # l £ ÇÇ l ÇÇ l l2
- na - da, ya re - sig - na - da, con es -

# Ç
ÇúÇ Ç Ç Ç Ç
ÇöÇ ÇöÇ l _ÇÇöÇ _öÇÇÇ _öÇÇÇ _Çj
Òl============================= Ç Ç Ç Ç nöÇ l úÇ nöÇ j Ç
Ç Ç
Ç
öÇ j Ç
Ç Ç
öÇ l ÇúÇ Ç Ç
ÇöÇ Çj Ç
Ç l4
& Çö _ÇjÇö _ÇÇö öÇ j öÇ =
Òl l jue - gaa ser cie -loa - zul, a - l zul, re - sig -l na - da, con es -l
Òl ÇÇ . ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ l _Èú l l l
- na - da y ya


Ç Ç Ç Ç Ç Ç_Ç
ö ö
Ç
_ # ö
Ç
_ _ È Ç _ Ï
È _ ú
È .
Òl # ## úúÈÈ ÇööÇ öÇ ÇöÇ öÇ Çö l núÈÈú ÇúÇúÇ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l úÈúÈ
È È È È
núÈúÈ
È l Èú.Èú.È Î l 24
È
È
§ Òl=============================
& l È È l È ú
È
È ú
È
È l È
È =
l
È
Òl
ê Òl # # Ç ÇÇ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇ
l bÏÈÈÈ __ÈÏÈÈÈ nÏÈ ÇÇ ÇÇöÇ _ÈÈÈÏ l È
Ï ÏÈÈ l Ç ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈ
Ç Ç È È È
l
? # _ÇÇÇö öÇ È ÈÈ öÇ ll ÏÈÈÈ ÈÈ
LÒl=============================
È È
Ï
È böÇÇ ÈÈÈ ÈÈÈ ll ÇÇÇ ÇöÇ ÈÈ È ÈÏÈÈ Ç
Ç
Ç
ll ÇöÇ È Ç
ö È Î = ll 24
_Çö _ÇÇö
 # ## 2 £Ç Ï ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ
Ç Q È
41

4 q #ö Ç c È
È Ç
ö ö
Ç Ç
öÇ l ú
Ç úÇ · ·
Ò=============================
l& ll ll l l =l
Òl ## 2 l l £ÇÇ Q l l ÏÈ ÇÇ ÇÇ Ç l ÇÇ l l l
#
tre - llas y lu - na de ju - gue - te.

Òl 4 l l q #öÇ l l c ÈÈ öÇ öÇ ÇöÇ l úÇ Ç
ÇúÇ l l · l
Òl=============================
& l l tre - llas y l l lu - na de ju - l gue - te. l _· l = l
Òl # # 2 l l £ÇÇ ÏÈ l l ÏÈ ÇÇ ÇÇ Ç l ÇÇ Ç l l l
#
l & 4 ll q #ö Ç È c È ö
Ç ö
Ç Ç ú
Ç Ç · ·
Ò============================= È ll È öÇ l úÇ l l =l
Òl l l tre - llas y l l lu - na de ju - l gue - te. l lÇ Ç l
£
Òl # # l l Ç Ç ÇÇ l l ÇÇ Ç Ç l Ç Ç Ç Ç
f Ç l Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ öÇÇÇ öÇÇ ÇÇ l _wÇÇö . öÇÇ _ÇöÇ _Çö _öÇÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l Ç Ç Ç
# 2 Ç Ç
ö ö
Ç Ç Ç
l & 4 l l ÇÇööÇ n# ÇÇööÇö ÇÇööÇ l l c w öÇ öÇ ÇöÇ l wúÇ
§ Ò=============================
Ç Ç ÇöÇ . ÇÇöÇÇöÇ l ÇöÇÏÈ ÏÈÈÈ ÇÇöÏÈÈ ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇöÈÏÈÈ ÏÈÈÈ öÇ l w
Ç
=l
Òl ll ll l lÈ È È È È È l l
_Q £_ÈÏ Ç Ç _ Ï
È Ï
È Ç _ Ï
È Ç
ê Òl # # 2 l l ÈÈ nÏÈÈ l l c ÇÇ ÇöÇ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l Ç ÇÇ nÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l ÇÇÇ ÇöÇ ÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇ ÇöÇ ÈÈÈÏ ÏÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l
# 4
LÒ=============================
l? ll È ll Ç
ö È Ç Ç
ö È È
l _ÇÇö È _ÇÇö l È
È Ç Ç
ö È È Ç È Ç È È =l
_öÇÇ l öÇ

 # ## ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈ ÇÇj
Ï ÇÇ ÇÇ
46

·
Òl=============================
& · È È
È È È È È È È È È jö
Ç öÇ =
öÇ l
j
l f l £ l l
Òl l £ l -£gaa ser cie - loa - zul, ya re -sig -l
Òl # ## l nöÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇ böÇÇÇ l ÇÇú ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇj
jue - gaa ser cie - loa - zul, jue

· l · ö
Ç ö
j
Ç ö
Ç Ç ö
Ç öÇ l
Òl=============================
& l =
f l jue - gaa ser cie- loa -zul, a - l zul, l
Òl # ## l l £ Ç ÇÇ l ÇÇ l
ya re - sig -

· · Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç nöÇ l úÇ nöÇ j Ç
Ç Ç
Ç
öÇ = Ç
Ç
öÇ l
j
Òl=============================
& l f l _ÇÇö _ÇöÇ _öÇÇ _Çj Çö _j
Çö _Çö
Òl ÇÇ Ç ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç l Ç l jue - gaa ser cie -loa - zul, a - l zul, re - sig -l

ÇöÇ ÇöÇ l Ç . ÇÇ ÇÇÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ _ÇÇöÇ_ÇöÇ#_ÇÇöÇl __Èú


ya

Òl _
_
wÇö . _ ÇÇ_öÇ_
ö
_ _öÇ _
öÇ _ ÇÇÇú_ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l úÈ l
Òl # # # w _ _ _ _ _ lw_
ö
Ç w Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
ö Ç
ö l ÈÈ nú È
È
ú nú
È
§ Ò=============================
úÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l úÈÈÈú ÈúÈÈú l
l & l l l È È È
È = l
Ç Ï
È _
Ï
È
ê Òl # # ÇÇÇ ÇöÇ _ÈÈ _ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ l Ç ÇÇ ÏÈÈ Ï
È ÇÇ l ÏÈ bÏÈÈÈÈ _ÈÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ l Ç Ç ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇöÇ l
l ? öÇ#
ÒL============================= l _ÇÇÇö öÇ È È
È öÇ l ÈÈ È È
bÏÈÈ ÈÈ È È l ÇÇ öÇ È Ç Ç
È _Çö _ÇÇöÇ =l

 # ## úÈ È
Ï Ç 2 ÇÇ£ Q c úÈÈrit. úÈÈ úÈÈ ÏÈÈ UúÈÈ UúÈÈÈ
50

È
È È
È j Ç
Ç Ç 4 q #ö Ç È È È È
Ï
È È
Òl=============================
& öÇ jöÇ l l ll l È l È =Ó
Òl # ll ll l lU U Ó
# Ç Ç £ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ l ÇÇúÇ ÇÇ Ó
na - da, con es - tre - llas y lu - na de ju - gue - te.

Òl # ÇúÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇj l l 24 q #öÇÇ q l l c ÇúÇ Ç


ö
Ç Ç
ö
Ç úÇ =
Ò=============================
l& öÇ öÇ l l
j l l l l Ó
Òl # # ll 2 £Ç ll l lU U Ó
na - da, con es - tre - llas y lu - na, y lu - na de ju - gue - te.

# Ç
ÇúÇ Ç
ÇöÇ Çj Ç Ç Ç c Ç
Ç Ç
öÇ öÇ l nöÇ öÇ öÇöÇ _ÇöÇö l _ÇÇÇúÇ _ÇÇúÇÇ =Ó
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ò=============================
l& öÇ l l 4 q nöÇ q l l úÇ
öÇ Çj
Òl l l - tre - llas y l l lu - na, y l lu - na de juÇ - l _gue Çú _Çú Ó
Òl ll ll l l Ó
na - da, con es - te.

Òl # ## _ÈúÈú.ú.È . l l 2 Ç £ÇÇ ÇÇöÇ l l rit.úÈÈ l ÇÇúÇ Ç ÇÇÇ ÇÇ l UÇÇ U ÇÇÇ Ó


È Î Ç Ç Ç c ú
È
È ö Ç
ÈÈ
§ Ò=============================
l& l l 4 ÇööÇ n# öÇöÇö ÇööÇö l l ww È È l núÇúÇ ÇöÇöÇ öÇöÇöÇ l ÇúÇú
_Çú _ÇÇúÇú =Ó
ú
Òl ll ll l l Ó
ê Òl # # ÇÇ ÇÇöÇ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ Î l l 2 _ÈÏÈÈ _ÈÏÈÈ nQ l l c Ç Ç ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l nÏÈÈ ÏÈ ú
Èl úÈ úÈÈú Ó
? # ÇöÇ
LÒl============================= ll 4 £ l l _ÇÇÇö ÇöÇ ÈÈ ÈÈ È l È ÈÈ _ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÈÈÈúÈÈ ÈÈÈú =Ó
ÈÈ

Potrebbero piacerti anche