Sei sulla pagina 1di 6

Về phía mưa

(Words and Music by Thế Bảo)


Arranged by Lê Mạnh Hùng
 = 65
3
 44           
           

 

4      
4 
      
  
5
3
  
 
    
       
              


3
     
           
   

8
 3 3
                           
 
          
      
    

11

 
                        
        
 
                
 

 
      

14
3
 
       
  
                
       3

         
     
      

3

© 2018 Gabhung Music Arrangement


17
3 3 3
3   3 
   
                      
  
      
 
   
    3
           
     
 
21
 
         
        
 
          
          
               

  
23 
       
              
 
        
 
         
 
   
25

     
  
           
          
 
     
         
 
   
27
                  
 
                

        
        
     
  
30
    
  
     

 
           
 
  

           
    
2 © 2018 Gabhung Music Arrangement
32

     
                  
 
          
           
        
 
            
  
35

       
    

              

        
        
        
37 
                   
                 

           
        
 
41
 3 3

          
                              
  
     3
  
        
 
45
3
 3 
      
        
            
3

 
    
         

    
48
3 3 
 
      
    
  
    
     

  3       
           
   

© 2018 Gabhung Music Arrangement 3
51
 

                  
            
         
  


          

53  

      
       
   

      
            
       
55
 
          
               
 
 
     
     
   
     
57 
               


    
   
      
      
               

60 
  
      
   
             
     
            
                 
      

63
 
           

   

           
       
       

           
      

4 © 2018 Gabhung Music Arrangement


66  
      3
             
     
     3
3

                  
        

69 
3
       
    
3

         
    
70 
             
                  
   
           
              
  
72 

        
     
        
      
             
   
  
 
75
 
        
  
                     

      
3

  
     
 
         
  
78  
                
         
 

    
       




    
   
© 2018 Gabhung Music Arrangement 5
80
               
           

       
         
     
 
82
           
     

 
     
    
        

           
   
84
 
              
        

  
        
 
       
86  
               
  
      

     3 3 3
          
88 3
  
      
                   
          
 3

    
       
    

 = 60
92

     
       
 
 
   


 
 
 
6 © 2018 Gabhung Music Arrangement

Potrebbero piacerti anche