Sei sulla pagina 1di 16

ANNALES · Ser. hist. sociol.

· 18 · 2008 · 1

pregledni znanstveni članek UDK 902/904(497.4-14):929Moser


prejeto: 2007-09-25

ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI


IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI
Matej ŽUPANČIČ
Pokrajinski muzej Koper, SI-6000 Koper, Kidričeva 19
Komisija za topografijo pri Narodni in študijski knjižnici Trst, IT-34138 Trieste, Ul. Petronio 4
e-mail: matej.zupancic@guest.arnes.si

IZVLEČEK
Avtor na osnovi rokopisne dokumentacije dr. L. K. Moserja osvetli nekatere arheološke najdbe iz Ospa, Predloke
in Črnega Kala v istrski Sloveniji ob koncu 19. stoletja. Kot osnova mu služijo pisma Osrednji spomeniški komisiji na
Dunaju ter ohranjeni dnevniki L. K. Moserja v tržaškem Mestnem naravoslovnem muzeju. Glede na opise je bilo
možno izdvojiti posamezna najdišča in slediti usodi nekaterih predmetov. Pokaže se potreba po obdelavi približno
istočasne arheološke aktivnosti A. Puschija. V prispevku je opazna tudi arheološka vloga vaškega predstojnika J.
Andrejašiča iz Črnega Kala oziroma "slovenske" komponente ob "avstrijski" in "italijanski".

Ključne besede: arheologija, Osp, Predloka, Črni Kal, istrska Slovenija, Moser, grobovi, prazgodovina, rimska doba,
rimski napisi, glagolski napisi

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E ATTIVITÀ DI L. K. MOSER A OSPO, PREDLOKA


E ČRNI KAL NELL'ISTRIA SLOVENA
SINTESI

In base alla documentazione manoscritta del dott. L. K. Moser l’autore fa luce su alcuni ritrovamenti archeologici
a Osp (Ospo), Predloka e Črni Kal nell’Istria slovena alla fine del XIX secolo. Il lavoro si basa sulle lettere spedite alla
Commissione centrale per i monumenti a Vienna e sui diari di L. K. Moser conservati nel Museo di storia naturale di
Trieste. In base alle descrizioni è stato possibile definire i singoli siti archeologici e seguire la sorte di alcuni oggetti.
Si palesa il bisogno di analizzare anche l’attività archeologica pressoché parallela di A. Puschi. Nell'articolo si
evidenzia anche il ruolo archeologico del capovilla di Črni Kal J. Andrejašič, ovvero la componente "slovena"
accanto a quella"austriaca" e "italiana".

Parole chiave: archeologia, Ospo, Predloka, Črni Kal, Istria slovena, Moser, tombe, preistoria, età romana, iscrizioni
romane, iscrizioni glagolitiche

15
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Dr. Ludwig Karl Moser,1 dopisnik dunajske Osrednje ge, die, wie Marchesetti richtig feststellte, einer wissen-
spomeniške komisije iz Trsta2 in zbiralec tudi arheo- schaftlichen Kritik nicht standhalten konnten". V na tem
loških starin, je obiskoval občasno tudi kraški rob; to mestu obravnavanih najdiščih pa je poudarek na rim-
nikakor ni čudno zaradi njegovega zanimanja za kraške skodobnih najdiščih, z izjemo ene prazgodovinske se-
jame, pa tudi, ker je ta rob tako rekoč zamejeval Trst, v kire izpod črnikalskega Gradu. Kot v historiografiji6 je
katerem je živel od leta 1876 (Mader, 2002; Mihovilić, tudi v arheologiji s časom postalo vrednotenje osebnosti
2005). Dostop do arheoloških najdišč, o katerih so mu in inštitucij na (narodnostno in državno) obmejnem
sporočali informatorji s terena, sta mu olajševali Južna in ozemlju pogojeno z nacionalno zamejenostjo. To še
Istrska železnica, kot tudi proga Trst–Hrpelje, pa še posebej v Trstu in v Istri, kjer se je vpletala pred prvo
ladijske zveze Trsta s Koprom in Miljami – mnogo tega svetovno vojno še neka nadnacionalna skupnost, kot se
danes ne deluje več! Dostikrat sporne vloge L. K. Mo- je dogajalo podobno tudi po drugi svetovni vojni in
serja v kompetenčnih vprašanjih med tržaškimi muze- ponovno od začetka tretjega tisočletja dalje. Zaradi
alci, Osrednjo spomeniško komisijo in poreškim Provin- povedanega se zdi vedno bolj potreben nek bolj celovit
cialnim muzejem ter ponujanja predmetov antikvari- prikaz Moserjevega dela v celoti in tudi v podrobnostih.
atom3 tokrat ne bomo posebej obravnavali.* Na tem mestu posebej obravnavamo Moserjevo pri-
Kot dopisnik dunajske Spomeniške komisije in tudi sotnost v Predloki in bližnji Bržaniji na osnovi dopisov
kot turist je ob neštevilnih, večkrat težko sledljivih in dunajski Osrednji spomeniški komisiji, ki se hranijo v
danes slabo preglednih obiskih beležil in pošiljal drobne Avstrijskem državnem arhivu (ÖSA AVA) na Dunaju. V
in manj drobne notice na Dunaj in v nekatere lokalne letih od 1980 do 1990 so bili na Dunaju pregledani
časopise. Priznati mu moramo, da je hitro, skoraj takoj dopisi raznih korespondentov Osrednje spomeniške ko-
po obisku in posegu na najdišču, pošiljal rokopisno no- misije s posebnim poudarkom na gradivu z najdišč
tice, tudi z risbami in skicami, dunajski Spomeniški Primorske (Istra, Kras, Posočje) in še posebej glede
komisiji, pa tudi drugam v tisk. Pri njegovem delu morda dopisnika L. K. Moserja. Tedaj italijanski poznavalci
poleg arheološke izobrazbe pogrešamo sistematiko; tudi niso poznali gradiva, saj je Kraljevina Italija po vojni
njegovo edino obsežnejše tiskano delo Der Karst und pozabila na zahtevek za restitucijo tega materiala. Tako
seine Höhlen (1899b) vsebuje množico opažanj in po- se imamo zahvaliti vodstvu arhiva za vsestransko pod-
datkov brez sinteze; zato ga težko vzporejamo s skoraj poro pri iskanju in kopiranju tega gradiva. Dnevnike, ki
istočasnim Marchesettijevim delom o prazgodovinskih jih hrani tržaški Naravoslovni muzej (Crismani, 2001;
gradiščih iz leta 1903 – obe deli pa obravnavata pri- Mader, 2002), na tem mestu uporabljamo predvsem za
bližno enak prostor med Alpami in morjem. V celoti dopolnitev seznamov predmetov, ki jih je ponujal anti-
vzeto bo potrebno oba "italijanska" strokovnjaka (C. kvariatom. Tokrat le omenjamo njegovo navzočnost v
Marchesetti, A. Puschi) in "avstrijskega" Moserja vzpo- Bezovici in na Dolinskem, saj so jo že obdelali (Žu-
rejati in ocenjevati zelo previdno v kontekstu tedanjih pančič, 1990a; Flego, Župančič, 1991), leta 1889 je
nacionalnih in nacionalističnih trenj4 in tudi pozneje.5 obiskal Gradišče Mati božja (tudi: Marija Snežna) pri
Ko Mario Cosiansich (1918, XII, op./nota 1) povzema Črnotičah (Moser, 1889; 1895; Župančič, 2006), v Nugli
uspehe prazgodovinskih raziskav na Tržaškem, po opisu je bil leta 1894 (Crismani, 2001), v letih 1882, 1886,
delovanja C. Marcesettija z veliko mero rezerviranosti 1898, 1899 je obiskoval Socerb (Sveto jamo in Jame pod
doda: "Ein eifriger Forscher war ferner auch L. C. Moser. socerbskim gradom (Moser, 1886; 1901, [33]; Malečkar,
Er hat ohne Zweifel manche Verdienste um die prä- Župančič, 2008), pri Socerbu vodil izkopavanja grobišča
historische Durchforschung des Landes; leider war er in jih objavil v letih 1902 in 1903 (Moser, 1902; 1903;
etwas zu sehr Dilettant und Liebhaber, um bei seinen Dugulin, 2002; Mader, 2002; Crismani, 2002). Tako
Arbeiten immer die richtigen Grenzen einzuhalten ... er nekako v razponu dveh desetletij in pol sledimo Mo-
publizierte über paläolitische Funde verschiedene Din- serjevim obiskom na najdiščih v Bržaniji in na kraškem

* Sestavek je nastajal v letih 2004–2006 v sklopu naloge "Odtujena dediščina" pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
1 Ludwig Karl Moser (Teschen, 7. 11. 1845 – Bolzano, 2. 6. 1918), gimnazijski profesor biologije, v Trstu od leta 1876. Teschen, danes
Cieszýn/ Český Těšín, leži ob mejni reki Olza med Poljsko in Češko.
2 K. K. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale, Wien.
3 Iz dnevnikov dr. L. K Moserja so razvidni seznami arheoloških najdb in tudi mineralij, ki jih je Moser ponujal trgovini. Na tem mestu
bomo upoštevali le predmete, ki izvirajo iz obravnavanega področja. Zahvaljujem se upravama obeh tržaških muzejev (Museo civico
di Storia naturale in Museo civico di Storia ed Arte), še posebej direktorjema S. Dolceju in Adrianu Dugulinu, ki sta mi 3. 7. 2006
dovolila uporabljati v tem prispevku navedbe iz njihovega gradiva, po tudi uporabo slikovnega materiala.
4 Dovolj je prebrati nepodpisan pamflet "Marchesetti a Moser" v Il Cittadino (19–20. 2. 1887).
5 Podrobneje o odnosih L. K. Moserja s sodobniki G. Bandelli (2005, 35ss).
6 "Historiography on the 20th ct. in the northern Adriatic until very recently, and even now tends to function within national frameworks
– an approach fatal for many aspects on the complex situation in the border areas" (Rutar, 2005, 241).

16
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Sl. 1: Črni Kal – toponimi. Arheološka najdišča okoli Črnega Kala po dr. L. K. Moserju. Osnova: Kataster Črni Kal,
Zemljiška knjiga, TTN.
Fig. 1: Črni Kal – toponyms. Archaeological finds around Črni Kal according to Dr. L. K. Moser. Based on: Črni Kal
Cadastre, Land Register, TTN.

17
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

robu, a pozabiti ne smemo, da je medtem obiskal še Le za trenutek se ustavimo ob metodi in nekakšni


mnogo najdišč drugod in da za vse obiske očitno niti ne taktiki, ki si ju je izbral. Jamam je posvetil največ
vemo. Ni odveč pripomniti, da njegovo delovanje obiskov, zato je tudi razumljiva njegova že omenjena
povzemamo iz rokopisnih pisem, ki jih je pošiljal na monografija Der Karst und seine Höhlen. Dostikrat je v
dunajsko Osrednjo komisijo, medtem ko so strokovni eno jamo ali na eno najdišče odhajal zaporedno, pa tudi
javnosti poznani le skopo objavljeni povzetki teh pisem v daljših presledkih in tam tudi kopal. Nadalje so
v poročilih dunajske Osrednje spomeniške komisije. Pri značilni obiski posameznih najdišč na prostem, tu je
tem nam nekoliko pomagajo njegovi v Trstu ohranjeni skoraj po pravilu naletel na rimske ostanke in ponekod
dnevniki, ki smo jih lahko uporabili za ta namen. tudi sondiral. Obsežnejša izkopavanja8 si je dovolil le
Obiske lahko delno datiramo po objavljenih noticah, po redko, verjetno iz finančnih razlogov in zaradi sporov z
dnevnikih in po arhivu Osrednje komisije. Nismo institucijami in s posameznimi drugimi izkopavalci. Med
pregledovali arhiva dunajske Prazgodovinske komisije, poročili iz oddaljenejših terenov (Kobarid, Jasih–Viži-
saj ta ni finansirala Moserjeve aktivnosti v Bržaniji. nale, Predel, ...) izstopajo bolj prestižne najdbe. Očitno
Glede prazgodovinske sekire izpod Gradu nad Črnim je sodeloval s kar sposobno mrežo informatorjev, med
Kalom bo potrebno pregledati še korespondenco z njimi so bili gotovo tudi divji kopači in preprodajalci.
Naravoslovnim dvornim muzejem na Dunaju, posebej s Sam je posamezne predmete bil tudi prisiljen ponujati v
Petrografskim oddelekom. prodajo.9
Iz opisa spusta od železniške postaje v Podgorju7 Zdi se, da se je na terenu vsaj za silo sporazumeval v
čez kraško planoto in steno do Bezovice in Predloke na slovenščini: dosledno je skušal navajati ledinska imena,
začetku jeseni leta 1898 je moč razbrati, kako zelo je bil v pisavi pa tudi šumnike s strešico. Poleg nemščine in
tako rekoč prisiljen k hoji: ob tem je nedvomno pridobil italijanščine je obvladal tudi poljščino, kot je navedel v
poseben odnos do pokrajine. Iz kratkega odlomka iz dokumentaciji tržaške nemške gimnazije.10 Posvečal se
opisa omenjenega spusta "...reiste ich per Staatsbahn je tudi etimologiji slovenskih besed, kar je očitno pri
nach der Station Podgorje in Istrien ab, und ging von njegovih stikih z izobraženimi Slovenci, kot na primer z
hier per pedes über die öde Hochplatte des zgodovinarjem, geografom in arheologom Simonom
Tschitscherbodens und dann über die steile Felsstufe ins Rutarjem, ki pa ga označuje kot "slavista" (Flego, 2004).
Risanothal ..." se to lepo vidi; osemdeset let pozneje je Ne le da je na ta način ohranil prenekateri toponim,
nehote ponovil spust konec maja leta 1979 I. Geister zabeležil je tudi nekatere slovenske izraze, kot na pri-
(1990). Železniško postajo v Podgorju kot izhodišče in mer za gobo "prešutnico" pri Petrinjah (Župančič, 2006).
kot povezavo za prebivalce istrske Slovenije omenjata še Sicer pa si je, vsaj za arheološko indikativne toponime,
pred kratkim tudi R. Cossutta in F. Crevatin v dia- pomagal tudi z izpiski (Müllner, 1879; Deschmann,
lektološkem atlasu istrske Slovenije (2005, 15–29). Hochstetter, 1879).

7 Podgorje je postaja na progi (Divača)–Kozina–Podgorje–Pulj.


8 s.v. Moser, Ludwig Karl: npr. prvo izkopavanje prazgodovinskega grobišča v Istri v Beramu l. 1883 ter prazgodovinskega in rimskega
pri Socerbu l. 1902 (Mihovilić, 2005, 508).
9 Med pisno zapuščino v tržaškem muzeju je tudi seznam gradiva, ki ga je Moser ponudil dunajski trgovini z antikami "Kafka":
"Diese Sammlung wurde an Kafka Wien zum Verkaufe abgetreten. Taf. III."
Med bronastimi predmeti so:
"6. Kupferbarren v. Marišence (Röm Gräber) Cernikal"
Med železnimi pa:
15. Lanzenspitze Černikal
16. Bruchstück eines Helmes Cernikal
Med svinčenimi:
19 und 20. Bleikugeln (Röm Gräber) Cernikal
Iz stekla:
24. Glasbruchstück aus der Höhle S. Servolo
26. Amethystfarb. Glas v. Marišence b. Černikal
27. Randstück einer Glasvase v. Marišence b. Černikal
45. 1 grauer drehscheibe gearb. Topfscherben Cernikal
45. Bruchstück eines Deckziegels mit Wellenornamentdarstellung aus einem Grabe von Krogle b. Dolina.
Zobje iz rimskih lokalitet:
55. ein Backenzahn v. Esel Černikal
Med preostalimi ponujenimi predmeti lahko prepoznamo vsaj kleščasto fibulo iz Bajte pri Trnovci (Flego, Župančič, 2005, 456, Fig. 7),
ki pa je kasneje očitno prispela v tržaški Mestni muzej za zgodovino in umetnost.
10 Dr. Lidiji Rupel se zahvaljujem za podatek.

18
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

V tem prispevku bomo obravnavali njegovo dejav-


nost na najdišču pri Ospu (2. februarja 1897) ter na
najdiščih v Predloki in Črnem Kalu (26.–28. decembra
1898). Veduti Podpeči in Rožarja je narisal pozneje. V
času od leta 1882 do 1903 (brez izkopavanj na Socerbu)
se je v Bržaniji in na kraškem robu od Socerba do Nugle
mudil vsaj 33 dni ob pouka prostih dneh, skoraj vedno
ob sobotah in nedeljah.
Osnovni poročili Spomeniški komisija sta dopisa v
Avstrijskem državnem arhivu (ÖSA AVA, 2 za Osp) in
(ÖSA AVA, 1 za Bezovico, Predloko in Črni Kal z več
mikrolokacijami). V celoti prinašamo besedilo, če se
nanaša na arheološke lokacije in topografske odnose
med njimi, izpuščamo popotne zabeležke brez arheo-
loške ali topografske vsebine.
Moserjeva poročila lahko razdelimo na več sklopov:
oljenki iz Ospa, kamnita sekira s Črnega Kala, posa-
mezne najdbe, ki jih bo treba povezati tudi z najdbami
iz evidence predloškega župnika J. Sancina11 iz nasel-
binskega in grobiščnega območja ob župnijski cerkvi in Sl. 2: Osp: Oljenki po dr. L. K. Moserju (Wien,
pa opis in risbe rimskih nagrobnikov. Obiske strnemo v Österreichisches Staatsarchiv (ÖSA AVA)).
vsaj dva, namenjena Ospu, in vsaj dva Predloki in Fig. 2: Osp: Oil lamps according to Dr. L. K. Moser
Črnemu Kalu. (Vienna, Austrian State Archives (ÖSA AVA)).

OSP – GRUBELJCE mu jih posredovala kaplan I. Tiringer14 in vaški pred-


stojnik J. Andrejašič.15 Dopis je Moser zaključil 2.
Dopis L. K. Moserja, 2. februar 1897 (ÖSA AVA, 2): februarja 1899 (ÖSA AVA, 1) K besedilu spadata tudi
dopis na osnovi poročila dekana J. Kompareta,12 da so dva lista z risbami predmetov iz Predloke in Črnega
našli na Grubeljcah dve oljenki in dva merjaščeva če- Kala. Tretji list, enakega formata, hrani Naravoslovni
kana. V besedilu sta tudi risbi oljenke z žigom VIBIANI muzej v Trstu med dnevniki: na tem so upodobljeni
(na Moserjevi skici N:1, premer okoli 7 cm, dolžina 11 kamnita glajena sekirica, kos stekla, fibula in obesek.
cm), ki močno ustreza pogostemu tipu X-a po E. Buchiju Med predmeti, ponujenimi antikvarju, sta tudi dva
(1975, 161ss); datacija od sredine 2. do začetka 3. sto- steklena predmeta iz Marišenc ("Amethystfarb. Glas" ter"
letja. Druga je oljenka z žigom AB ter nekoliko nejasno Randstück einer Glasvase"). Risba, kolikor je sicer ne-
podobo (Župančič, 1990b, 20). Moser drugo oljenko opi- popolna, dopušča obliko Isings 43, ki so zelene barve:
suje: "... Die Oberseite habe ich in beifolgender Skizze zdi se, da vijoličasti (ametistni) odlomek ni narisan. Po
abzubilden versucht; ... ist das Bild undeutlich ausge- tem dopisu je trajalo dalj časa le dopisovanje glede
fallen, wegen des zu klein angenommenen Maßstabes. petrografske analize sekire in glede odtisov glagolskih
Die Oberseite von N:2 zeigt das Bild einer Merkur- napisov.
ähnlichen Figur, die auch im Abdruck der Lampe auch
nicht recht richtig zum Ausdruck kommt. ...". Po risbi so- BEZOVICA
deč so mere druge oljenke enake prvi. Po vsej verjetnosti
je upodobljen prav Merkur. Podobne oljenke so še v iz Moser se je po kraški planoti in čez kraški rob spusti
prve polovice 3. stoletja (Bailey, 1980, 369, Pl. 84, Q od železniške postaje Podgorje proti vasi Bezovica, kjer
1397).13 – Pozneje, 14. februarja 1897, pa je sledilo opisuje najdbo srednjeveških kovancev v ruševinah
enodnevno izkopavanje (Moser, 1897) na Grubeljcah. kamnite okrogle hiške pri Bezovici. Ta del poti in opis
Sledijo Moserjevi daljši opisi vrste najdišč pri Črnem najdišča je bil že v celoti objavljen (Župančič, 1990a);
Kalu in Predloki v okviru ekskurzije 26. – 28. decembra iz Bezovice se je mimo vasi Loka napotil k župnišču v
1898 in z naknadnimi podatki 16. januarja 1899, ki sta Predloki.

11 Sancin, Jožef (1842–1927). V predloškem župnišču je ohranjeno njegovo rokopisno gradivo Zgodovinske drobtinice za Predloko
Lonche, 1898; letnica označuje verjetno začetek pisanja, zaključeno je bilo okoli 1904.
12 s.v. Kompare, Josip (1858–1925): v Ospu od 1889 do 1907 (Pelikan, 2005, 404).
13 Za ljubeznivo pomoč se zahvaljujem Vereni Vidrih Perko iz Gorenjskega muzeja v Kranju.
14 Ivan Tiringer, kaplan (1897–1901) v Predloki.
15 Josip (Jože) Andrejašič (Josephus Andriasich, 10. 3. 1856–14. 1. 1932). Danes je v vasi priimek Andrejašič.

19
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

PREDLOKA – ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JANEZA In der Einfriedung des Friedhofes befindet sich, aus
KRSTNIKA dem alten Kirchenpflaster herausgenommen (1892), ein
Wappen (Fig. II.) Fig. III. ein Stein, aus dem Keller des
"... gelangte ich ins Pfarrhaus von Predloka, wo mich Pfarrhauses.
der Herr Pfarrer Sancin auf einen in der Kirche ein- Fig. IV. ein Grenzstein mit dem kaiserl. Wappen
gemauerten römischen Inschriftstein16 aufmerksam 1755, ebenfalls in der Friedhofmauer. In der Kirche (l.
machte – Er ließ ihn freilegen. Fig. I [= In.It. X/4, 356]17 Hand b. Eingange) befindet sich eine glagolitische, gut
zeigt die Copie desselben, leider sehr schlecht erhalten erhaltene, umfangreiche Inschrift, die ich später einmal
und daher unleserlich.18 abgeklatschen gedenke."19

Sl. 3: Skica kot priloga pismu dr. L. K. Moserja Osrednji spomeniški komisiji: kamnito gradivo iz Črnega Kala in
Predloke (Wien, Österreichisches Staatsarchiv (ÖSA AVA)).
Fig. 3: A sketch enclosed in the letter written by Dr. L. K. Moser to the Central Heritage Commission: Tombstones
from Črni Kal and Predloka (Vienna, Austrian State Archives (ÖSA AVA)).

16 J. Sancin je nastopil službo v Predloki l. 1886; napis je že pred tem evidentiral P. Kandler.
17 Navajanje "Fig. rimska številka" v Moserjevem besedilu o najdbah se nanaša na originalno oštevilčenje predmetov na dveh listih.
Navedbe [In It X/4] v oglatih oklepajih so v tem prikazu dodane kot pojasnilo.
18 Kamen z napisom je vzidan v vogal cerkve desno od nekdanjega vhoda, tako da je dobro vidna napisna ploskev, ki danes ni ometana,
medtem ko stransko ploskev pokriva zunanji zid veže pred cerkvijo. Župnik Sancin omenja v rokopisu na str. 65; omenja ga tudi G.
Cirilli (gl. op. 26).
19 Gradbeni napis na steni stolpa iz l. 1461 [Fučić 1982, nr. 338]. O napisu tudi Mader, 2001, 133–134. Glej tudi v nadaljevanju
"Predloka glagolski napisi"!

20
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

ČRNI KAL – GRAD grobnika, ki sicer ni zabeležen v literaturi; prikazana in-


tegracija napisa25 dopušča tudi kako drugo izbiro gen-
Iz Predloke se je avtor 27. oktobra 1898 odpravil tilnega imena:
proti Črnemu Kalu. V prvem delu opisa pravzaprav ni
arheološke vsebine, očitno si je Moser šele pozneje C·LIBVRNIVS·C·F [C(aius) Libu]rniu[s) [C(ai) f(ilius)]
našel informatorja. Nad vasjo stoji na skalnati luski VALENS Vale[ns]
(Kunaver, Ogrin, 1992) pred kraško steno ruševina V·F·SIBI·ET·SVIS [v(ivus) f(ecit)sib]i et [suis]
Grad.20 Moserja je prevzela slikovitost pogleda, in ga je OMNIBVS [om]n[ibus]
tudi upodobil v svinčniku (glej sliko 5).
Skica VI naj bi kazala ruševino s Steno od strani,
viden je pri tem tudi del nižje ležečega jamskega gradu.
Ruševina sama je popolnoma nedostopna, saj počiva na
samostojno stoječi skali. Iz pripovedi razberemo, da se
tedaj ni uspel povzpeti na ruševino utrdbe. Desno se v
ozadju vidi jamska pečina, morda je skiciral tudi jamsko
utrdbo.21 Ugotavljamo, da je desno od Gradu opazil
vhod v jamo ("Felsenhöhle"), verjetno Jamo v Kovšci,22
ki jo je pozneje tudi želel obiskati. Obe omenjeni skici
(V in VI) je v dunajskem gradivu treba še zaslediti in
objaviti z integralnim besedilom, čeprav eksplicitno ne
govori o arheoloških najdbah oziroma najdiščih.

ČRNI KAL – ANTIČNI NAPISI

Bolj se posveti "arheološkim" ostankom, očitno je, da


mu informator (pozneje se izkaže, da Ivan Andrejašič)
nudi vso podporo.
Römische Inschriften in Černi Kal.
Im Schweinstall23 des Bauers Josip Skorja No. 3 in
Cernikal sind in der Wand drei Bruchstücke von
römischen Grabsteinen eingemauert, mit schöner In- Sl. 4: Rekonstukcija. Črni Kal: risarska rekonstrukcija
schrift [= In.It. X/4, 362] und sculptoriertem Architrav. rimskega napisnega kamna CIL 5, 510 (grafična ob-
Fig. VII A u B beide getrennt und von mir copiert, so wie delava Nataša Tumpić).
dieselben in der Mauer stehen.24 Fig. 4: Reconstruction. Črni Kal: Graphic reconstruction
Na istem listu kot napis z arhitravom in spodnji del of a Roman inscribed stone CIL 5, 510 (graphical
nagrobnika je tudi risba tretjega odlomka, očitno na- adaptation by Nataša Tumpić).

20 Colombo (2002, 298–300, Fig. 7): ruševine tabora iz 16. st. na skali ("Grad") in utrjene jame v Steni; posnetek je nastal okoli l. 1920.
Pobočje pod Steno in okoli Gradu je bilo še popolnoma neporaslo in kamnito.
21 V VG 270: Grotte di San Sergio, Alpi Giulie 24, genn.-ott. 1–5, 25–26: presek jame in foto jame skupaj z Gradom; Župančič (1990,
21) s staro fotografijo. Puschi omenja, da jamsko utrdbo domačini imenujejo "Tratizza" (Benussi, 1928, 261).
22 Jama v Kovšci: imenovana tudi Grotta dell' orso di Poppecchio, Jama v Kavšci, Jernejeva jama, Jama pri železniškem useku: kat. št.
3735. Omenja jo Lonza (1977, 200), izkopavanj B. Lonze se je spominjal tudi M. Peracca iz Milj (Župančič, 24, 1982, 214).
23 Glede prenosa rimskih napisnih kamnov iz Črnega Kala v koprski Mestni muzej dokument tržaške prefekture, oddelek za lepe
umetnosti in spomenike, št. 385 e 334 z dne 24. 3. 1923, podpisan vodja oddelka Guido Cirilli, našteva naslednje kamne in lokacije:
V Črnem Kalu:
a. Napis na peščenjaku, včasih v hiši Giacoma Zacha in sedaj v čuvanju pri g. Andrassichu. [= In.It. X/ 363]. Pripis s svinčnikom:
Pavlic Giuseppe di Gius. No. 5 Lapide glag.
b. Fragment okenskega okvirja v seniku n. 49 FUS I... [In.It. X/360]. S svinčnikom pripisano Giovanni Semic fu Giuseppe, Cernical 14.
c. Fragmenti, ki so bili del vratnega okvirja hiše št. 38, svinčnikom pripisano Giuseppe Skorja fu Matteo No 53, Cernikal. Danes
ohranjen le en fragment: M SO..S. Drugi fragment je tudi verjetno ohranjen v bližini (AEC...Paulla) [In.It. X/4, 362].
2a. Iz vasi Loka našteva dokument del nagrobnika L. SEPTV., ki je bil najden v gozdu, ki iz Črnega Kala vodi na kraški rob [In.It. X/4,
361].
Glede napisnih kamnov okoli župnijske cerkve pravi, da niso ogroženi. Omenja napis, vzidan desno od stranskega vhoda v cerkev
[In.It. X/4, 356].
24 Der Bauer ist bereit die Steine abzutreten, falls man ihm die Arbeit und Ersatz bezahlt.
25 Za ljubeznivo pomoč in za dovoljenje, da uporabim kot vzorec enega izmed njegovih predlogov, se zahvaljujem prof. Cl. Zaccarii iz
Trsta.

21
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Moser za noben fragment ne nakaže izvorne loka- der Burgruine, behufs Gewinnung der Bausteinen,
cije. Oba napisna in ornamentirani odlomek so narisani Grabungen vorgenommen wurden,30 bei denen, wie ich
tako, kot so bili vzidani, to je obrnjeno. Na istem listu je aus eigenen Anschauung weiß, eine Culturschichte
tudi risba nagrobnika (Sticotti, 1951, 363) iz Mlačic pri aufgedeckt wurde, aus der sonderbarweise ein feines
Predloki, tedaj še last Ivana Semiča. Le-ta je narisan v kleines "Chlormelanit Beil", ein Randstück eines Glas-
perspektivi, ker je bil verjetno vdelan v drugo steno kot gefäßes (siehe die Figuren VII und VIII), einige Ge-
nagrobnik z arhitravom. fäßreste jüngeren und älteren Datums, Randstück eines
eisernen Gefäßes und zwei Bleikugeln31 zu Tage geför-
PREDLOKA – MLAČICE dert wurden. Das Chlormelanit Beil habe ich sofort
angekauft. – Dieser Fund ist von besonderer prae-
Grabstein fig. VIII [= In.It. X/4, 363]26 wurde vom historischer Bedeutung und scheint auf alte Handels-
kurzem bei dem Pfarrhofe in Predloka in der Localität wege hinzudeuten. Die Untersuchung der bemerkten
"Mladce" von Pad Mladcih" vom Bauer Ivan Semič aus Felshöhle wird vielleicht Aufschluß geben."
Černikal N.o 24 gefunden. Nachdem ich eine natur- Glede sekire sledi več dopisov med Moserjem in
getreue Zeichnung machte, ersuchte ich den Eigen- Spomeniško komisijo ter med Komisijo in petrografskim
thümer den Stein für die Friedhofmauer in Predloka zu oddelkom dunajskega Naravoslovnega muzeja. Že Mo-
überlassen, was er auch versprach. (Die Fundstätte heißt ser sam je določil kamnino glajene neolitske sekire kot
"Mladce".27 Die Lokalität "Pod Mladcih" erscheint auch klormelanit, ko se je v zadnjem dopisu (1. avgust 1899,
und wird später erwähnt werden). ÖSA AVA, 3) pravzaprav le potožil, da na Dunaju niso
določili nič več kot on sam "Der ergebenst gefertigte
ČRNI KAL – CERKEV Correspondent beehrt sich mit Bezug auf die Zuschrift v.
8. März d. Js. Z. 824 ex 1899. dem geäußerter Wünsche
Po gornjem opisu rimskih napisnih kamnov bežno bezüglich des Chlormelanit–Beiles v. Černikal insofern
omenja cerkev v vasi: Beim Besuch der Ortspfarrkirche aufzukommen, daß er nicht einen Splitter, sondern das
in Cernikal [Valvasor schreibt den Ortsnamen ganze Beil zur Untersuchung einsendet, mit der Bitte daß
Tschernekall (deutsch), was er des vorzüglichen starken derselbe nach vorgenommener mikropetrografischen
Weines gedankt]; finden wir die hübschen "Lavabo" auf, Untersuchung ......? .... Es wird dem Spezialforscher
die aus der Blütezeit des venetianischen Kupferstiches leichter sein einen Splitter abzuspringen, als mir. Der
stammen. Leider muß die Kirche,28 wegen beträcht- großen Härte und der bedeutenden ...? wegen halte ich
lichen Senkungen der Fundamente, allseits gestützt das Beil für aus dem Mineral Chlormelanit gefertigt: Bin
werden. Die Herstellung eines ordentlichen Wasser deshalb ... sehr begierig zu erfahren, ob meine Diagnose
Abzuggrabens [Canales] von der Ursprung Stelle würde eine richtige ist. Mit den Entscheidungen vom 9. März
dem Übelstande abhelfen. und von 27. März erkläre ich mich vollkommen
einverstanden".32 In v istem dahu še dodaja: "Mit Bezug
ČRNI KAL – GRAD (SEKIRA) auf die Zuschrift v. 8. März bezüglich der Funde von
Cernikal und Predloka erlaube ich mir zu berichten, daß
Moser po opisu antičnih napisov omenja najdbo auch vor kurzem Herr Conservator Puschi33 dort die-
kamnite sekire neposredno pod skalnatim zobom, na ka- selben Fundstätten besuchte und einen goldenen Ring
terem stoji ruševina utrdbe, imenovane tudi Grad. "Durch erwarb, der auch römischer Provenienz sein soll".
den Bürgermaister29 Andreašic erfuhr ich, daß am Fuße

26 Pod risbo kamna z napisom je Moser pripisal: Auf der Lokalität "Mladce" gefdn: nachst Predloka. Eigentümer Ivan Semič N°24 in Černi
Kal.
27 Kartiranje toponimov iz Zemljiške knjige Črni Kal, kot so Mladce, Njiva u Mladzi, Njiva u Mlazih, Srednich Mladzech, Ta gurenja
Mlaza, Njiva u Mlazeh pri Potoku [to je pri Masovcu], U Mlazeh nad Kunčovem, in podobnih je omejeno izključno na pobočje med
desnim bregom potoka Masovec in levim bregom vodotoka Kaluščica, na karti TTN Kozina 32 označba "Mlačice".
28 Cerkev je danes posvečena sv. Valentinu. Na začetku 20. stoletja so staro cerkev sv. Lovrenca "prezidali in povečali – menda zaradi pla-
zenja zemljišča" (Premrl, 2005, 23); nagnil se je tudi zvonik iz začetka 19. stoletja, ki predstavlja izrazito vedutno posebnost Črnega Kala.
29 Naziv "Bürgermeister" za Andrejašiča je verjetno vljudnosten. Črni Kal v tem času ni bil občina. Tržaški slovenski časopis Edinost tedaj
uporablja izraz "vaški predstojnik".
30 Nepodpisan prispevek Andrejašiča v časopisu Edinost (Starinske najdbe, 1899) omenja, da je poseg pod Gradom opravilo 6 domači-
nov novembra 1898, nato pa 9. januarja 1899 še na najdišču pod vasjo.
31 Moser navaja v seznamu gradiva, ki ga je ponudil dunajski trgovini z antikami "Kafka", tudi "Bruchstück eines Helmes Cernikal" ter
dvoje svinčenih krogel iz rimskih grobov pri Črnem Kalu. Glej opombo 9! Oba podatka nekoliko zmanjšujeta verodostojnost podatkov
v podrobnostih, vendar naš sum ni nedvoumno utemeljen.
32 Moserjevo poročilo in tudi povzetek v Moser, 1899a, 212.
33 Puschi, Alberto (Trst 13. 2. 1853–9. 11. 1922), geograf in zgodovinar, numizmatik; direktor Mestnega muzeja za zgodovino in
umetnost v Trstu 1884–1919; o njem nedavno Klara Buršić Matijašić (2007).

22
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Sl. 5: Skica kot priloga pismu dr. L. K. Moserja Osrednji spomeniški komisiji: kamnito gradivo iz Črnega Kala in
Predloke (Wien, Österreichisches Staatsarchiv (ÖSA AVA)).
Fig. 5: A sketch enclosed in the letter written by Dr. L. K. Moser to the Central Heritage Commission: Tombstones
from Črni Kal and Predloka (Vienna, Austrian State Archives (ÖSA AVA)).

ČRNI KAL – MARIŠENCE Po opisu Marišence nadaljuje Moser pisanje poročila


doma v Trstu šele 16. januarja 1899, tokrat sledi pri-
Moser po opisu najdbe kamnite sekire pod Gradom povedi kaplana Tiringerja iz Predloke. Najprej omenja
in po omembi utrjene jame pove "Im Weingarten "M a - grobove: "Am 16 Jänner 1899 theilt mir Pfarrcaplan
r i š e n c e "34 unmittelbar unter dem Ort Cernikal hat Tiringer aus Predloka, dass man in der Nähe des
Andreašic ein römisches Grab aufgedeckt. Er barg ein Pfarrhofes in der Richtung gegen Černikal auf römische
schlecht erhaltenes Skelet, ein patiniertes Stück "Kupfer" Gräber gestossen sei. Die hier vorfindigen Tumuli
– zwei Eisennägel ein Stück Lava Zähne von Pferd und deuten darauf hin. Die Bauern stossen auf eine Mauer
Rind und Ziegelfragmente. Am Rand des Weingartens ist zu deren beide Seiten Skelettgräber aufgedeckt wurden.
noch ein zweites ganz unberührtes Grab, dessen Er- Neben den Skeletten fand man Kupfer =Bronze= und 5
öffnung ich in den letzten Faschings Tagen auszu- Silberdenare, ein silbernes Armband, einen Ziegelstein
nehmen gedenke. Hier endet mein Bericht über meine mit Marke35 AL’ Auch Urnenreste wurden gefunden.
Weihnachtstour." Herr Tiringer war in Folge Substition des Dechants von

34 Verjetno to isto najdišče omenja kot "Merišče" E. Boltin Tome kar dvakrat (Boltin-Tome 1979, 54; 1981, 235). Njene koordinate bolj
ustrezajo legi današnjega pokopališča. – V rokopisni zapuščini dr. V. Šribarja je zabeležka iz časa okoli 14. 8. 1953: "Črni Kal: Njiva
.???? , našli kamen kropilnik. Njiva se nahaja na sev.-zah. Strani vasi. Marišnica – ime njive". Zahvaljujem se dr. Renati Šribar, ki mi je
junija 2007 odstopila kopije zapiskov pokojnega očeta.
35 Žig ni omenjen v Zaccaria, Župančič, 1993; morda fragment sicer pogostega žiga L. Q. Thal., oc., 169.

23
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Ospo nicht in der Lage einen Plan an Ort und Stelle Antoninus Pius, Gordianus und noch ein anderer Imp.
aufzumachen." S pisanjem poročila je zaključil šele, ko (?) und 6 große sehr schlecht erhaltene Bronzemünzen,
mu je Tiringer prinesel prispevek J. Andrejašiča v ein Anhängsel Federverzierung aus Bronze – eine
Edinosti (Starinske najdbe, 1899, 3),36 opoldne pa ga je silberne Fibel mit Wolfsköpfchen (siehe die beiden
obiskal še Andrejašič sam: "Gestern37 bringt er ein Bleistiftskizzen). Welche Fundgegenstände als Beigaben
Schreiben in slovenischer Sprache von Bürgermeister von den Skeletten verwähren. Es wurden sämtliche
Andreašic aus Cernikal ein, also den Bericht über diese Urnenbruchstücke und Fundgegenstände aufgesammelt
Grabfunde in der sloven. Zeitschrift "Edinost" ergänzt. und befinden sich in Černikal. Unter dem Grad (Bur-
Mittags besuchte mich Andreašic in meiner Wohnung gruine) fand man auch eine Eisenlanze.38
und überbrachte mir zur Ansicht 5 Silberdenare von

Sl. 6: Predmeti po dr. L. K. Moserju iz dnevnika Črni Kal – Predloka, 26.–28. 12. 1898 (Museo civico di Storia
Naturale, Trieste): sekirica iz klormelanita izpod Gradu, steklo (Črni Kal – Marišence), srebrna fibula in bronast
obesek iz Predloke: vse merilo 1:1.
Fig. 6: Artifacts from Črni Kal and Predloka according to Dr. L. K. Moser’s diary of December 26–28, 1898
(Museum of Natural History in Trieste): Chlormelanite hatchet found beneath the Castle, glass (Črni Kal –
Marišence), silver fibula and bronze pendant from Predloka – ratio 1:1 for all artifacts.

36 Avtor je nedvomno J. Andrejašič:


"Starinske najdbe. Iz Črnikala nam pišejo: Blizo nad vasjo Črnikal stoji visoka skala, na kateri je videti razvaline starega gradu. Ob
vznožju te skale so prišli na sled nekemu podzemeljskemu zidovju. V novembru mesecu minolega leta se je zbrala dobrovoljno
šestorica njih, ki so bili radovedni, kaj da pomenja to zidovje. Podali so se na izkopavanje, in res so našli raznovrstnih čepinj, posod,
raznega železja, umetne steklenine, človeških in živalskih kosti m tudi nepoznane tvarine.
Dne 9. januvarija t. 1. so se pak podali, po nasvetu vaškega predstojnika, ravno ista šestorica na izkopavanje na neko drugo mesto pod
vasjo Črnikal. In zopet so našli staro grobišče iz rimskih časov, v katerem so našli še dvoje človeških črepinj in druga okostja, nekaj
kosov denarjev, 6 vrst zmesi, podobne teramu, raznovrstne steklovine, razne opeke, eno zapestnico in tudi živalskih čudno velikih
zobov. Takih grobišč se je našlo okoli vasi Črnikal že na petih mestih. Dobro bi bilo, da bi se kateri narodni zavod pobrigal za to, da bi
se pregledale te starine."
37 To je 1. febr., saj je Moser pismo zaključil 2. febr. 1899.
38 Prim. omembo železne sulice med predmeti iz Črnega Kala, ponujenimi dunajskemu antikvarju Kafki (op. 11).

24
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Sl. 7: Vaški predstojnik Josephus Andriasich, 10. 3. 1856 – 14. 1. 1932 (osebni arhiv g. Franka Andrejašiča).
Fig. 7: Village head Josephus Andriasich, March 3, 1856–January 14, 1932 (personal archive of Mr Franko
Andrejašič).

Die obigen Fundgegenstücke stammen von den Lo- mu je zapisala slovenska beseda, ki jo je takoj tudi
kalitäten: Komiščak39 mit 15 Münzen, Pod Mladcih: 1 prečrtal. Moser zaključi dopis z obračunom stroškov,
Denar, V Mladcih 2 Denare, Na steklo njivah, ein Glas videti je, da je z denarjem Spomeniške komisije plačeval
u(nd) 2 Bronzenadeln, Na Križišče40 Knochen und kopače na uro, kljub temu, da iz prispevka v Edinosti
Kohle Scherben, Na stariji ähnliche Funde. Im Ganzen zvemo, kako so se vsaj novembra 1898 zbrali dobro-
sind also 6 Localitäten aufgedeckt worden." Iz nemškega voljno in iz radovednosti, medtem ko Moser piše malček
besedila je razvidno, da je Moser imel vsaj pri za- bolj realistično "behufs Gewinnung der Bausteinen".
ključnem odstavku pred seboj slovensko besedilo, saj se

39 Puschi našteva več najdišč v okolici Črnega Kala (Benussi, 1928, 261), med njimi tudi "Komischtiak", ki je nedvomno isto kot Moserjev
"Komiščak"; dodatno zmedo vpelje ledina "Gomiščak" (ANSl, 1975, 129), kar pa je verjetno le poskus "slovenjenja". Puschi omenja na
tem mestu rimsko cesto. Ob cesti omenja dve skupini žar in več drugih predmetov, pa tudi skeletne pokope. – Med variantnimi zapisi
v zemljiški knjigi je tudi Komensčak, kar kaže na izvor v "komunski", skupni. – Vendar nas v dvome spravlja opis pri Moserju "...in der
Nähe des Pfarrhofes in der Richtung gegen Černikal auf römische Gräber geßtossen sei. Die hier vorfindigen Tumuli ...". Tu omenjena
pot bi lahko peljala tako čez "Komiščak" kot tudi dosti bolj verjetno po levem bregu grape Kaluščice. Lokacije omenjenih tumulov za
sedaj ne moremo podrobneje opredeliti, pa tudi tega ne, če so bili res tumuli v Črnem Kalu. Zamenjava z manjšimi grubljami je prav
tako verjetno na pobočju pod gradiščem Mati božja pri Črnotičah (Župančič, 2006).
40 Puschi omeni najdišče "Krisistich" z rimskim kamnom, skozi teče rimska cesta iz Osapske v Rižansko dolino (Benussi, 1928, 261).

25
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Sl. 8: Dr. L. K. Moser: Podpeč (14. 8. 1908, 8h Morgen), akvarel


(Museo civico di Storia Naturale, Trieste).
Fig. 8: Dr. L. K. Moser: Podpeč (August 14, 1908, 8 am), watercolour
(Museum of Natural History in Trieste).

26
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

PREDLOKA (GLAGOLSKI NAPIS) je pokazalo izrazito grupiranje in neprekrivanje. Še


posebej smo poskušali s kartiranjem toponima Merišče
Moser je opazil že 26. decembra 1898 v Predloki, kot (Marišče), ki pa se pojavljata daleč stran od Marišence,
sem že omenil, tudi glagolski napis ob vhodu v cerkev in zamenjava skorajda ni možna. Opomniti pa je treba
in sklenil, da ga nekoč odtisne. Po ponovnem obisku na rokopisno zabeležko pri skici (sl. 6) peščenjakovega
Predloke ob ekskurziji41 je prosil za ustrezen papir kvadra iz groba "Sandstein a.d. Grabe v. Marišce =
Komisijo (dopis 1. avgusta 1901, Denkmalpflege Marišence = verödeter Ort (Černikal)". Moserjev zapis si
1094/1901), da naj bi odtisnil kar dva glagolska napisa, moramo razlagati kot sprotni poskus etimologije, je pa
gradbenega iz leta 1461 in tistega na kustodiji iz leta tudi posredni dokaz za grobove na Marišencah. Morda
1466 (Fučić 1982, 338–339). Papir naj pošljejo g. žup- je le pripis ob Tiringerjevem obisku v Trstu zopet poskus
niku Johannu Sancinu v Predloko, pošta Kozina.42 etimologiziranja. Terenske oglede je nato v sedemde-
Župnik je na Dunaj poslal odtisa obeh glagolskih na- setih letih 20. stoletja opravljala E. Boltin Tome; njene
pisov 10. maja 1902 (AVA, 1095/1901). O rezultatu zapiske bo potrebno še izkoristiti (gl. ARKAS!). Tako
izvemo iz dopisa jezikoslovca V. Jagića43 7. junija izpis pri Moserju navedenih toponimov iz zemljiške
1902, ki je razrešil oba napisa in dodatno prosil W. knjige za Črni Kal ter njihovo kartiranje jasno pokažeta,
Neumanna iz Spomeniške službe za ponovni odtis za- da lahko nedvoumno lociramo Marišenco, Križišče,
radi določenih nejasnosti pri branju (AVA, Denkmal- Komiščak, Starije in Mlačice, medtem ko za sedaj "pod
pflege, Orte 991/1902). Napis na zvoniku je v Predloki Mladce" iščemo po logiki pod Mlačicami bodisi v strugi
videl tudi S. Rutar (Rutar Si., 1896, 155), kustodija pa potoka Masovca ali na Blatu. Iskanje po isti metodi v
naj bi bila tedaj še vzidana na evangelijski strani prez- okviru k.o. Loka ni dalo rezultatov. Domnevamo, da se
biterija v podružnični cerkvi sv. Štefana v Zanigradu. je Andrejašič s svojo pripovedjo držal okvirov svoje
Leta 1880 pisec v podlistku (Naša Sloga, let. 11, št. 12, vaške skupnosti, to je ozemlja k.o. Črni Kal. Tudi mesta
16. jun. str. 1) "Glagoljica u Koparšćini" omenja iz Pred- čuvanja antičnih spomenikov so po pravilu v Črnem
loke le gradbeni napis in ne kustodije. V Sancinovem Kalu, pač glede na lastnike najdišč, medtem ko žup-
rokopisu sta oba napisa omenjena, kot da sta iz Pred- nijska cerkev deluje kot sekundarni privlačnostni center
loke, in sta razrešena. za odlaganje posameznih kosov. K temu je nedvomno
Kratek obisk Moserja v Predloki in Črnem Kalu po- pripomogla dejavnost župnikov, posebej g. J. Sancina. V
meni zelo bogat topografski prispevek, še zlasti, ker nam tem vidimo z veliko gotovostjo tudi ključ za premestitev
je uspelo locirati dokaj natančno v besedilu omenjena glagolske kustodije, upoštevajoč Rutarjev podatek, iz
najdišča, saj so vpisi teh toponimov v katastru lepo Zanigrada v Predloko.
razvidni in se ne prekrivajo. Za sedaj manjka podrobna
določitev najdišča "pod Mladci", še zlasti, ker Moser ZAHVALA
izrecno pove, da je to najdišče drugo, kot so Mladci–
Mlačice. Ob upoštevanju drugega topografskega opiso- Zahvaljujem se gospem in gospodom, ki so mi po-
valca, A. Puschija, z izredno skopimi opisi (Benussi, magali: Milan Stepan, župnik iz Predloke; Maja Kranjc,
1928, 261), lahko malo bolje sledimo poteku rimske Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna; Österreichisches
ceste od Križišča, koder naj bi bil najden rimski napisni Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien;
kamen, pa vse do Komiščaka, kjer omenja Puschi žare Franko Andrejašič, Črni Kal 5; Andrea Kourgli, Biblio-
in dva skeleta z novci. Ta odsek ceste je možno thek NHM, Wien; Aljoša Žerjal in Nataša Kolega,
podaljšati še do Črnega pila (Župančič, 1990b, 24, op. Harpha sea, d.o.o., Koper; Claudio Zaccaria, Università
29), kjer je bil najden napis Iter privatum (It, X/4, 372), Trieste; Nataša Tumpić, Koper; Adriano Dugulin, di-
ki označuje odcep do antičnega naselja in grobišča v rektor, Museo Civico di Storia ed Arte, Trieste; Sergio
Predloki. Izbor toponimov (skupaj z variantami, ki so Dolce, direktor, Museo Civico di Storia Naturale, Tri-
posledica različnih zapisov) smo izpisali iz seznama este; Verena Vidrih Perko, Kamnik.
parcel v zemljiški knjigi s sodišča v Kopru. Kartiranje teh

41 Dnevnik: 27. – 29. 7. 1901 (sobota–ponedeljek): Trst–Koper (z ladjo) in z vozom do Sv. Antona, dalje peš: Truške – dolina Dragonje –
Kubed – Predloka. Kar velika razdalja, nad 20 km, v poletni vročini!
42 Pismo Moser zaključuje s prošnjo "Indem ich im vorhinein denke [: und im gütige rasche Erledigung meines in Juli überreichten
Berichtes d. Subvention f. d. Ausgrabung auf der C e r o v a s t a j a bitte:]
43 Jagić, Vatroslav, von, 1838–1923, univerzitetni profesor (1886–1908) slavistike na Dunaju.

27
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

ARCHAEOLOGICAL FINDS AND ACTIVITY OF L. K. MOSER IN OSP, PREDLOKA


AND ČRNI KAL IN ISTRIAN SLOVENIA
Matej ŽUPANČIČ
Regional museum, SI-6000 Koper, Kidričeva 19
Commision fot topography of the Slovene national library of the studies, IT-34138, Trieste, via Petronio 4
e-mail: matej.zupancic@guest.arnes.si

SUMMARY

The article assesses the archaeological activity undertaken by the Trieste biologist Dr. L. K. Moser at the end of
the 19th century in the vicinity of the villages of Osp, Črni Kal and Predloka located in Istrian Slovenia. The
assessment is based on printed sources, L. K. Moser’s manuscripts kept by the Austrian State Archives in Vienna and
written and pictorial sources kept by the Civic Museum of History and Art and by the Civic Museum of Natural
History in Trieste.
On the basis of notes and fallow names carefully written down by Moser, the author of the article locates the sites
from Moser’s notes in the vicinity of Črni Kal using the relevant land register and cadastral plans. The drawings of
inscribed Roman tombstones include an unidentified monument.
The article also mentions Moser’s co-operation with the village head Jožef Andrejašič who was undoubtedly the
author of an unsigned archaeological notice published in 1899 in the Trieste newspaper Edinost.

Key words: Archaeology, Osp, Predloka, Črni Kal, Istrian Slovenia, Moser, tombs, prehistory, Roman times, Roman
epigraphs, Glagolitic inscriptions

VIRI IN LITERATURA di studi (Castello di Duino, Trieste, 14–15 novembre


2003). Fonti e Studi per la Storia della Venezia Giulia 2,
ANSl (1975) – Arheološka najdišča Slovenije. Ljubljana, 2005, 9. Trieste, Editreg, 33–54.
DZS. Bandelli, G., Montagnari Kokelj, E. (eds.) (2005): Carlo
MAGW – Mitteilungen der Anthropologischen Gesell- Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno
schaft in Wien. internazionale di studi (Castello di Duino, Trieste, 14–15
MZK – Mitteilungen der Zentral-Kommission für Denk- novembre 2003). Fonti e Studi per la Storia della Ve-
malpflege, Wien. nezia Giulia 2, 2005, 9. Trieste, Editreg.
ÖSA AVA – Österreichisches Staatsarchiv Wien (ÖSA), Bailey, D. M. (1980): A Catalog of the Lamps in British
Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA). Museum, 2. Roman Lamps Made in Italy. British Mu-
ÖSA AVA, 1 – ÖSA, AVA, Denkmalpflege, Funde, 224. seum, London.
ÖSA AVA, 2 – ÖSA, AVA, Denkmalpflege, Funde, 248, Benussi, B. (1928): Dalle annotazioni di Alberto Puschi
2. februar 1897. per la carta archeologica dell’Istria. Archeografo Tri-
ÖSA AVA, 3 – ÖSA, AVA, Denkmalpflege, Funde, 636, estino, IIIS 14, 1927–28. Trieste, 243–282.
1. avgust 1899. Boltin-Tome, E. (1979): Slovenska Istra v antiki in njen
Il Cittadino (19–20. 2. 1887) – Il Cittadino, anno 22, 43. gospodarski vzpon. Slovensko morje in zaledje, 2–3. Ko-
Trieste, 19–20 febr. 1887. per, Lipa.
Boltin-Tome, E. (1981): Črni Kal. Varstvo spomenikov,
Bandelli, G. (2005): La questione dei castellieri da 23. Ljubljana, Zavod SR Slovenije za VNKD.
Richard Burton a Carlo Marchesetti. V: Bandelli, G., Buršić-Matijašić, K. (2007): Alberto Puschi i Buzeština.
Montagnari Kokelj, E. (eds.): Carlo Marchesetti e i Ca- Buzetski zbornik. 34 . Buzet – Pula, Katedra Čakavskog
stellieri – 1903–2003. Atti del Convegno internazionale sabora, 11–64.

28
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Colombo, F. (2002): Il "Taber" di Draga e la genesi delle Zentralkommission für Kunst- und historische Denkmale
strutture erette a difesa delle incursioni turche nei din- in Wien. Acta Histriae 9, 2001, 1. Koper, 121–142.
torni di Trieste alla fine del quattrocento. Archeografo Mader, B. (2002): Karl Ludwig Moser e gli scavi a San
Triestino, S 4, 62. Trieste, Minerva, 285–320. Servolo alla luce del materiale archivistico della i.r.
Cosiansich, M. (1918): Prähistorische Untersuchungen Commissione centrale per la ricerca e la conservazione
in der Umgebung von Triest (übersetzt von O. Menghin). dei monumenti di storia ed arte. V: Dugulin, A. (ed.): La
Bbl. zu den Mitt. der Z.-K. für Denkmalpflege, Bd. 16, necropoli di San Servolo: Veneti, Istri, Celti e Romani
Beiblatt, XII–XXIX. Wien. nel territorio di Trieste. Trieste, Civici Musei di Storia ed
Cossutta, R., Crevatin, F. (2005): Slovenski dialektološki Arte, 17–23.
leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI) I. Knjižnica Malečkar, F., Župančič, M. (2008): Pet posegov dr. L. K.
Annales Majora. Koper, Založba Annales. Moserja l. 1899 v jamah pod gradom na Socerbu [v
Crismani, A. (2001): I segreti della grotta di Nugla in delu].
Istria: le ricerche di Alberto Puschi e di Karl Moser. Atti Marchesetti, C. (1903): I castellieri preistorici di Trieste
CMSA Trieste, 18. Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, e della regione Giulia. Museo civico di storia natuale,
161–199. Trieste.
Crismani, A. (2002): Ricerche sul sito di San Servolo. V: Mihovilić, K. (2005): s.v. Moser, Ludwig Karl. V: Istarska
Dugulin, A. (ed.): La necropoli di San Servolo: Veneti, enciklopedija. Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Kr-
Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste. Trieste, leža, 508.
Civici Musei di Storia ed Arte, 53–62. Moser, L. C. (1886): Geschichtliche Notizen über die
Dernikovič, A. J. (1983): Osp: Vas, stena, dolina. Pla- Grotte von Sct. Servolo (slav. Sačerb) und das Schloss gl.
ninski vestnik, 1983/6 (junij). Ljubljana, Planinska zve- Namens bei Triest. Mittheilungen der Section für Höh-
za, 352–356. lenfunde des Österreichischen Touristen-Club, Jahrgang
Deschmann, C., Hochstetter, F. (1879): Prähistorische V, 1886, Nr. 3, 1. Oct. 1886, 37–42.
Ansiedelungen und Begräbnissstätten in Krain: erster Moser, L. C. (1889): Das Gradišče "Mati Božja" bei
Bericht, Denkschriften der Math.-Naturwissenschaft- Černotič im Küstenlande. Annalen des k.k. Natur-
lichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissen- historischen Hofmuseums, Bd. IV. Notizen, 110–111.
schaften; Bd. 42. Wien. Moser, L. C. (1895): Il Castelliere di Sta. Maria della
Dugulin, A. (ed.) (2002): La necropoli di San Servolo: Neve presso Černotič. Il Tourista, Organo von Club Tou-
Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste. risti Triestini, 2, 1895, 6 (5 giugno). Trieste 54–58.
Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte. Moser, L. K. (1896): Grabungen in der Höhle "Pecina
Flego, S. (2004): Pejca v Lascu: zakaj in čemu? (dis- jama pod ostri vrh" bei Nugla in Istrien. MZK, 22. Wien,
kusija k članku T. Fabca). Annales. Series historia et 44–46.
sociologia, 14, 2004, 2. Koper, 431–432. Moser, L. K. (1897): Notizen: Ospo. MCC NF, 23. Wien,
Flego, S., Župančič, M. (1991): Arheološka topografija 169–170.
občine Dolina = Topografia archeologica del comune di Moser, L. K. (1899a): Bericht über den Fund eines
San Dorligo della Valle. Trst – Ljubljana, NŠK – ZRC Chlormelanitbeiles von Černikal, die Römergräber von
SAZU. Predloka und deren Beigaben (römisch). MZK, 25. Wien
Fučić, B. (1982): Glagoljski natpisi. Zagreb, JAZU. 212.
Geister, I. (1990): Ornitološka freska Hrastovske doline. Moser, L. K. (1899b): Der Karst und seine Höhlen:
V: Žitko, S. (ed.): Kraški rob in Bržanija. Koper, Obra- naturwissenschaftlich geschildert: mit einem Anhange
tovalnica IMO, Turistično posredovanje – Skupščina über Vorgeschichte, Archäologie und Geschichte, und
občine, 135–140. einer chromotypie, zwei Tafeln mit Reproductionen
Kunaver, J., Ogrin D. (1992): Exfoliation-generated rock prähistorischer Funde, einer Orientirungskarte und 24
shelters in limestone escarpments in western Dinaric Abbildungen im Texte. Triest.
Slovenia. V: Proceedings of the International Symposium Moser, L. K. (1900): Notiz. MAGW, 30. [139].
"Geomorphology and sea" and the Meeting of the Moser, L. K. (1901): Höhlenforschungen im Küsten-
Geomorphological Commission of the Carpatho-Balcan lande. MAGW, 31. [33].
Countries, Mali Lošinj, Sept. 22–26 1992. Zagreb, Geo- Moser, L. K. (1902): Notizen. MZK, III S, vol. I, 1902.
grafski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sve- Wien, 89, 119, 148, 155, 180, 249.
učilišta, 267–274. Moser, L. K. (1903): Die Nekropole von S. Servolo in
Lonza, B. (1977): Appunti sui castellieri dell'Istria e Istrien, Jahrbuch der Zentralkommission I. Wien, Koll,
della provincia di Trieste. Società per la preistoria e 115–138.
protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, 2. Tri- Moser, L. K. (1903): Notizen. MZK, III S, vol. II. Wien,
este, Italo Svevo. 100, 386.
Mader, B. (2001): Die glagolitischen Denkmäler im Müllner, A. (1879): Emona, archaeologische Studien aus
österreichischen Küstenland aus der Sicht der k.k. Krain. Laibach, Kleinmayr & Bamberg.

29
ANNALES · Ser. hist. sociol. · 18 · 2008 · 1
Matej ŽUPANČIČ: ARHEOLOŠKE NAJDBE IN DEJAVNOST L. K. MOSERJA V OSPU, PREDLOKI IN ČRNEM KALU V ISTRSKI SLOVENIJI, 15–30

Pelikan, E. (2005): s.v. Kompare, Josip (1858–1925). V: Župančič, M. (1982): Preliminarna poročila o konser-
Istarska enciklopedija. Zagreb, Leksikografski zavod Mi- vatorskih raziskavah in delih = Preliminary research and
roslav Krleža, 404. work reports. Arheološki spomeniki 1980–1981. Varstvo
Premrl, B. (2005): Po poteh mojstrov Felicijanov iz spomenikov 24. Ljubljana, 131–215.
Rodika. Sežana, Kulturno društvo Vilenica. Župančič, M. (1983): Skozi preteklost. V: Dernikovič, A.
Rutar, Sa. (2005): War, memory and nation in the J.: Osp: Vas, stena, dolina. Planinski vestnik, 1983/6
northeastern Adriatic: a contribution to methodology. V: (junij). Ljubljana, Planinska zveza, 353–356.
Pirjevec, J., Bajc, G., Klabjan, B. (eds.): Vojna in mir na Župančič, M. (1990a): Kamnita okrogla hiška pri Be-
Primorskem. Knjižnica Annales Majora. Koper, Založba zovici v Istri (poročilo dr. L. K. Moserja iz 1. 1898).
Annales, 241–254. Traditiones, 19. Ljubljana, Inštitut za slovensko narodo-
Rutar, Si. (1896): Samosvoje mesto Trst in mejna grofija pisje SAZU, 269–273.
Istra: prirodoznanski, statistični, kulturni in zgodovinski Župančič, M. (1990b): Arheološka podoba Brega s
opis. Ljubljana. Kraškim robom. V: Žitko, S. (ed.): Kraški rob in Bržanija.
Sancin, J. (1898–1904 cca): 1. Liber, Res historicae, Koper, Obratovalnica IMO, Turistično posredovanje –
Zgodovinske drobtine za Predloko Lonche 1898, rkp. Skupščina občine, 19–24.
Predloka, Župnijski arhiv. Župančič, M. (2006): Grobišče Kalaužnik in gradišče
Starinske najdbe (1899): Starinske najdbe. Edinost (ve- Mati božja pri Črnotičah v istrski Sloveniji (po L. K.
černa izdaja), Domače vesti, v torek 31. januvarija Moserju). Annales, Series historia et sociologia, 16,
1899. Trst, 2–3. 2006, 2. Koper, 453–464.
Sticotti, P. (1951): Inscriptiones Italiae, 10, 1951, Regio Župančič, M., Flego, S. (2005): "La Strada dei Ca-
X/Fasc. 4, Tergeste. Roma, Unione Academica Nazio- stellieri" sul Carso Triestino. V: Bandelli, G., Montagnari
nale. Kokelj, E. (eds.): Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–
Zaccaria, Cl., Župančič, M. (1993): I bolli laterizi del 2003. Atti del Convegno internazionale di studi (Castello
territorio di Tergeste romana. In: Zaccaria, C. (ed.): I di Duino, Trieste, 14–15 novembre 2003). Fonti e Studi
laterizi di età romana nell'area nordadriatica. Roma, per la Storia della Venezia Giulia 2, 2005, 9. Trieste,
135–178. Editreg, 455–470.

30

Potrebbero piacerti anche