Sei sulla pagina 1di 4

Byakuya ~True Light~

DN Angel Arranged By F.M.Vartanian

  4                  
Piano
 4      
           
7
 
                                
 
Pno.
     
  
 
  
12                                
Pno.
   3
        
     
16

                      
Pno.
    
               
3    
21                               
Pno.
                             
Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/ (2013)
                          
27

Pno.

                        
 
                      
32

Pno.   
                                
                    
36

Pno.
  
                             
                   
40

Pno.     
                             
                     
44

Pno.
                              
 
                  
48         
Pno. 
                     
Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/ (2013)
2
 
   
52
                      
3
Pno.
                          

                          
57

Pno.
                          
                   
63

Pno.
 
                                   
                        
67

Pno.       
                              

               
71

Pno.
                                  
                  
75

Pno.
                           
     
Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/ (2013)
3
                     
79

Pno.
                              
        
                    
83
   
Pno.
                     

Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/ (2013)


4

Potrebbero piacerti anche