Sei sulla pagina 1di 29

Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

3+<6,&$/35,1&,3/(62)6(16,1*

&DSDFLWDQFLD 8QD FRPELQDFLyQ GH WHUPLQDOHV SODQDV TXH SXHGH DOPDFHQDU FDUJD HOpFWULFD VH
GHQRPLQD&DSDFLWRU

(O FDSDFLWRU VH FDUDFWHUL]D SRUTXH OD PDJQLWXG GH OD FDUJD HQ FXDOTXLHU FRQGXFWRU \ SRUTXH XQ
YROWDMH9RGLIHUHQFLDGHSRWHQFLDOHQWUHORVFRQGXFWRUHV


q Coulomb
C = = Capacitancia, Farad =

V Volt

 9HUILJXUD>)UDGHQ@ 
V 1
Impedancia capacitiva = =
i jWC
&RQHVWHSULQFLSLRVHSXHGHPHGLUGLVWDQFLDiUHDYROXPHQQLYHOSUHVLyQIXHU]DURWDFLyQHWF

&DSDFLWRUGHSODFDVSDUDOHODV

(QHOYDFtR   9HUILJXUD)UDGHQ 
= Permitividad en el vaco 
oA F
C= donde o = 8.85
d m


'HVSOD]DPLHQWR YHUILJXUD 

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales
2o"
C= (QHOYDFtRyDLUHVLKDFHPRV aire = 1
b
Ln

a

GRQGH" VHUHILHUHDODGLVWDQFLDGHWUDVODSH

 (VWHVHQVRUWLHQHXQDFDSDFLWDQFLDGLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDODOGHVSOD]DPLHQWR" 

'LHOpFWULFR (ODXPHQWRHQFDSDFLWDQFLDGHELGRDODSUHVHQFLDGHXQGLHOpFWULFRHVHOUHVXOWDGRGH
XQD SRODUL]DFLyQ PROHFXODU (Q DOJXQRV GLHOpFWULFRV FRPR HO DJXD ODV PROpFXODV WLHQHQ XQ
PRPHQWR GLSRODU SHUPDQHQWH PLHQWUDV TXH RWUDV VRQ SRODUL]DGDV FXDQGR VH OHV DSOLFD XQ FDPSR
HOpFWULFR/DDJLWDFLyQWpUPLFDSUHYLHQHXQDDOLQHDFLyQFRPSOHWD

 3DUDHOFDSDFLWRUGHSODFDVSDUDOHODVWHQHPRV
 
KoA
C= 
GRQGH.HVODFRQVWDQWHGHOGLHOpWULFR
d


9HUILJXUDWDEOD)UDGHQ1RWDUGHSHQGHQFLDGHODWHPSHUDWXUD\ODIUHFXHQFLD

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales


9HUILJXUD)UDGHQ3DUDQRWDUODGHSHQGHQFLDGHODWHPSHUDWXUD


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales6HQVRUGHQLYHO3DUDHOVHQVRUGHQLYHOGHODILJXUD


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

2 o
Ch =
a
[ H h(1 K )] /DVHQVLWLYLGDGGHSHQGHGHOOLTXLGR
Ln

b

0$*1(7,602
7DUHD
 ,QYHVWLJDU OD UHODFLyQ HQWUH FDPSR PDJQpWLFR FDPSR HOpFWULFR \ FRUULHQWH HOpFWULFD 'DU VX
UHVSXHVWDXVDQGRGLDJUDPDV\H[SUHVLRQHVPDWHPiWLFDV
 6HWLHQHXQFDEOHUHFWRODUJRSRUGRQGHSDVDQP$8VHODOH\GH%URW6DYDUWSDUDFDOFXODUOD
PDJQLWXGGHOFDPSRPDJQpWLFRDXQDGLVWDQFLDSHUSHQGLFXODUG FPGHGLFKRFDEOH>DQV
[ 7HVOD@


 4XHFDQWLGDGHVVHH[SUHVDQHQWpUPLQRVGH
:HEHU
")OXMRPDJQpWLFR
 6ROHQRLGHV"
 ,QGXFWDQFLDV"
5HVLVWHQFLD &RQVLGHUHPRV XQD EDUUD GH PDWHULDO KRPRJpQHR GH ORQJLWXG "  YHU ILJXUD 
)UDGHQ 6LVHFRQHFWDXQDEDWHUtDHQORVH[WUHPRVGHODEDUUDVHFUHDXQFDPSRHOpFWULFR(FX\D
LQWHQVLGDGHVWiGDGDSRU
  

V
 Campo electrico 
V
E=
" m
(OFDPSRFUHDGRLPSXOVDDRVHOHFWURQHVOLEUHV\ORVKDFHPRYHUVHHQGLUHFFLyQRSXHVWDDOFDPSR$
ODUD]yQGHIOXMRGHODFDUJDHOpFWULFDVHOHOODPDFRUULHQWHHOpFWULFD


dq Coulomb
i= A=

dt S

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

/D FRUULHQWH HOpFWULFD TXH IOX\H D WUDYpV GH XQ PDWHULDO GDGR XQ FDPSR HOpFWULFR HV OD PLVPD VLQ
LPSRUWDUHOWLSRGH
SHUILO
GHOPDWHULDO VHFFLyQWUDQVYHUVDO 

$QDORJtDFRQHOVLVWHPDGHWXEHUtDVGHDJXDVHULDGDVGHGLVWLQWRVDQFKRV(OPRYLPLHQWRGHHOHFWURQHVHQXQPDWHULDOVHGHEHDODIXHU]DH( VLHQGRHODFDUJDGHOHOHFWUyQ 
6LQHPEDUJRHVWHPRYLPLHQWRHVPX\FRUWR\DTXHHOHOHFWUyQFKRFDFRQORViWRPRVYHFLQRVTXH
HVWiQ FRQWLQXDPHQWH YLEUDQGR GHELGR D OD WHPSHUDWXUD GHO PDWHULDO /D HQHUJtD FLQpWLFD TXH VH
WUDQVPLWHFRQHOFKRTXHOLEHUDRWURHOHFWUyQTXHYLDMDHQODGLUHFFLyQRSXHVWDGHOFDPSR(\FKRFD
QXHYDPHQWH

(OHWLHPSRSURPHGLRHQWUHFROLVLRQHVGHSHQGHGHOWLSRGHPDWHULDOHVWUXFWXUDHLPSXUH]DV3RU
HMHPSORHQFREUHSXURXQHOHFWUyQVHPXHYHHQSURPHGLRPHQWUHFROLVLRQHVFRQ [
 6 (VWH IOXMR GH HOHFWURQHV HV FRQVWDQWH \ FRQIRUPD OD FRUULHQWH HOpFWULFD /DV FROLVLRQHV


DXPHQWDQODDJLWDFLyQDWyPLFD\ODWHPSHUDWXUDDXPHQWD


 &DPSRHOpFWULFR  
 )OXMRGHHOHFWURQHV  
 FRUULHQWHHOpFWULFDFRQYHQFLRQDO  

/DKDELOLGDGGHXQPDWHULDOGHSHUPLWLUHOSDVRGHFRUULHQWHHOpFWULFDVHOODPDUHVLVWLYLGDG6HGLFH
TXHHOPDWHULDOWLHQHFLHUWDUHVLVWHQFLD

R= 
V


I

$QDORJtDFRQUHVLVWHQFLDDOIOXMRGHDJXD GLIHUHQFLDGHSUHVLyQHQXQDWXEHUtDIOXMRGHDJXD 

/DUHVLVWHQFLDGHSHQGHGHOPDWHULDO\ODJHRPHWUtDGHOUHVLVWRU

5HVLVWLYLGDGHVSHFtILFD(OPDWHULDOPLVPRSXHGHVHFDUDFWHUL]DGRSRUXQDUHVLVWLYLGDGHVSHFtILFD


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

E i
= donde j= es la densidad de corriente.
V a
 
V
Va 1
= " = = m El recproco = = Conductividad
i "i
a

/DUHVLVWLYLGDGWDPELpQSXHGHVHUH[SUHVDGDHQWpUPLQRVGH WLHPSRHQWUHFROLVLRQHV H ODFDUJD
HOHFWUyQLFD P OD PDVD GHO HOHFWUyQ \ HO Q~PHUR GH HOHFWURQHV FRQGXFWRUHV SRU XQLGDG GH
YROXPHQ

= 2 YHUWDEOD 
m
ne

/DUHVLVWHQFLDGHXQFRQGXFWRUVHHQFXHQWUDPHGLDQWHODVLJXLHQWHIyUPXOD

R= 
"


a

GRQGH
D
HVODVHFFLyQWUDQVYHUVDO\" ODORQJLWXGGHOFRQGXFWRU

6HQVLWLYLGDG D OD WHPSHUDWXUD /D FRQGXFWLYLGDG GH XQ PDWHULDO FDPELD FRQ OD WHPSHUDWXUD GH
PDQHUD QR OLQHDO 6LQ HPEDUJR SDUD XQ UDQJR SHTXHxR GH WHPSHUDWXUDV VH SXHGH DSUR[LPDU
PHGLDQWHODVLJXLHQWHH[SUHVLyQXVDQGRTXHHVHOFRHILFLHQWHGHWHPSHUDWXUDGHODUHVLVWHQFLD
7&5 

= o [1 + ( T To)] DSUR[LPDFLyQ

GRQGHRHVODUHVLVWLYLGDGDODWHPSHUDWXUDGHUHIHUHQFLD7R QRUPDOPHQWHR& 

3DUDPD\RUH[DFWLWXGHQXQUDQJRPiVDPSOLR~VHVH

" = 4.45 + 0.0269T + 1914 x10 6 T 2 

.

GRQGH7HVWiHQ&\" HQP

3DUDODUHVLVWLYLGDGHVSHFtILFDGHOWXQJVWHQR YHUILJXUD 

/RV PHWDOHV WLHQHQ FRHILFLHQWHV GH WHPSHUDWXUD SRVLWLYRV 37& PLHQWUDV TXH PXFKRV y[LGRV \
VHPLFRQGXFWRUHVWLHQHQ 17& (QODVUHVLVWHQFLDVGHFLUFXLWRVHOHFWUyQLFRVVHGHVHDXQ7&5EDMR
3RURWURODGRXQFRHILFLHQWHGHWHPSHUDWXUDDOWRSHUPLWHODIDEULFDFLyQGHVHQVRUHVGHWHPSHUDWXUD
FRPRHOWHUPLVWRU\HOUHVLVWRUGHWHFWRUGHWHPSHUDWXUD 57' 

8Q57'GHSODWLQRRSHUDGH&D& YHUILJXUD)UDGHQ 

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales(-(03/2
'RVDSUR[LPDFLRQHVSDUDFDOFXODUODUHVLVWHQFLD\VXHUURU3DUDXQ3W57'

)RUFDOLEUDWLQJUHVLVWDQFH5RDW&WKHEHVWVWUDLJKWOLQHLVJLYHQE\HTXDWLRQ

R = Ro(10036
. + 36.79 x10 4 T ) 

:KHUH7LVWHPSHUDWXUHLQ&DQG5LVLQ
 7KHPXOWLSOHDWWHPSHUDWXUH 7 LVWKHVHQVRU
VVHQVLWLYLW\ DVORSH ZKLFKPD\EHH[SUHVVHGDV
&

7KHUHLVDVOLJKWQRQOLQHDULW\RIWKHUHVLVWDQFHFXUYHZKLFKLIQRWFRUUHFWHGPD\OHDGWRDQ
DSSUHFLDEOHHUURU$EHWWHUDSUR[LPDWWLRQRI3WUHVLVWDQFHLVDVHFRQGRUGHUSROLQRPLDOZKLFKJLYHV
DFFXUDF\EHWWHUWKDQ&

R = Ro(1 + 39.08 x10 4 T 58 . x10 7 T 2 )
LW VKRXOG EH QRWHG KRZHYHU WKDW WKH FRHIILFLHQWV LQ WKH SRO\QRPLDO VRPHZKDW GHSHQG RQ WKH
PDWHULDOSXULW\DQGPDQXIDFWXULQJWHFKQRORJLHV


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

 ,ID3W57'VHQVRUDW&KDVDUHVLVWLYLW\5R DW&WKHOLQHDUDSSUR[LPDWLRQ
JLYHV
R = 100(10036
. + 36.79 x10 4 (150)) = 15555 . 
ZKLOHIRUWKHVHFRQGRUGHUDSSUR[LPDWLRQ
R = 100(1 + 39.08 x10 4 (150) 58. x10 7 (150) 2 ) = 157.32
WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHWZRLV7KLVLVHTXLYDOHQWWRDQHUURURI&DW&

7HUPLVWRUHV /RV WHUPLVWRUHV WLHQHQ FDUDFWHUtVWLFDV QR OLQHDOHV GH WHPSHUDWXUD FRQWUD UHVLVWHQFLD 
YHUILJXUD /DIRUPDPiVXVDGDSDUDDSUR[LPDUHVWHYDORUHV

1 1

Rt = Rtoe T To 


GRQGH7RHVODWHPSHUDWXUDGHFDOLEUDFLyQWtSLFDPHQWH&\HVODWHPSHUDWXUDFDUDFWHUtVWLFDGHO
PDWHULDOHQ.\WRGDVODVWHPSHUDWXUDVWDPELpQHVWiQHQNHOYLQ

+DFHUFRPSDUDFLyQHQWUHWHUPLVWRUHV\57'

6HQVLWLYLGDGDODGHIRUPDFLyQ1RUPDOPHQWHODUHVLVWHQFLDHOpFWULFDFDPELDFXDQGRHOPDWHULDOHV
GHIRUPDGR PHFiQLFDPHQWH $ HVWR VH OH OODPD HIHFWR SLH]RUHVLVWLYR (Q DOJXQRV FDVRV SXHGH
UHVXOWDUHQHUURUHVSHURHVWHHIHFWRVHSXHGHXVDUSDUDFUHDUVHQVRUHVTXHUHVSRQGHQDOHVIXHU]R
= =E 
F d"
a "
GRQGH(HVHOPyGXORGH\RXQJ\)HVODIXHU]DDSOLFDGD$TXt = e \VHOHOODPDOD
GHIRUPDFLyQ

d"

RPLFURGHIRUPDFLyQ 
"


 /D ILJXUD PXHVWUD XQ FRQGXFWRU FLOtQGULFR 3DUD HVWH FDVR HQ HO TXH VH DSOLFD ) HO
YROXPHQSHUPDQHFHFRQVWDQWHODORQJLWXGDXPHQWD\ODVHFFLyQWUDQVYHUVDOGHFUHFH" 9 YROXPHQ
2
R=

V

/DVHQVLWLYLGDGGHODUHVLVWHQFLDFRQUHVSHFWRDODHORQJDFLyQGHOFDEOHHV


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

= 2 "
dR


d" V

(OYDORUGHODUHVLVWHQFLDQRUPDOL]DGRGHODODPEUHGHIRUPDGRHVXQDIXQFLyQOLQHDOGHH
dR
= See 

R

6H
HVHO
JDXJHIDFWRU
RVHQVLWLYLGDGGHXQDJDOJDH[WHQVLRPpWULFD(QPHWDOHVWHYDORUHVWiHQWUH\
(QVHPLFRQGXFWRUHVHQWUH\ 5HTXLHUHFRPSHQVDFLyQGHWHPSHUDWXUD 

(IHFWRSLH]RHOpFWULFR(OHIHFWRSLH]RHOpFWULFRVHUHILHUHDODJHQHUDFLyQGHFDUJDHOpFWULFDSRUXQ
PDWHULDOFULVWDOLQRFXDQGRpVWHVHVRPHWHDXQDIXHU]D(OHIHFWRH[LVWHHQFULVWDOHVQDWXUDOHVFRPRHO
FXDU]R 6L2 FHUiPLFRVDUWLILFLDOHV SRODUL]DGRV \DOJXQRV SROtPHURV FRPR 39') 3RO\YLQ\OLGHQR
IOXRULGH /DSDODEUD
SLH]R
SURYLHQHGHOJULHJR
SLH]HQ
TXHVLJQLILFDHMHUFHUSUHVLyQ
(IHFWRGHVFXELHUWRSRUORVKHUPDQRV&XULHHQ
3ULPHUDDSOLFDFLyQPiV~WLOIXHHQSRU3/DQJHULQ 6RQDU 
(Q+.DZDLGHVFXEUHHOHIHFWRHQ39')
(Q3LRQQHU/7'6DFyXQSURGXFWRFRPHUFLDOFRQ39')

6H FODVLILFDQ FRPR QDWXUDOHV FXDU]R VDO GH URFKHOD \ VLQWpWLFRV VXOIDWR GH OLWLR \ ELVIRIDWR GH
DPRQLR HQ FULVWDOHV \ FHUiPLFDV IHUURHOpFWULFDV SRODUL]DGDV WLWDQDWR GH EDULR >%D7L2 @ 
]LUFRQRWLWDQDWRGHSORPR3=7 ([SOLFDUHIHFWRHQFXDU]R

8QVHQVRUSLH]RHOpFWULFRVHFRQYLHUWHHQXQFDSDFLWRUDODSOLFiUVHOHHOHFWURGRVSDUDPHGLUHOYROWDMH
JHQHUDGR/RVHOHFWURGRVHFXDOL]DQODFDUJDEDMRVXiUHDVLQHPEDUJRHVSRVLEOHFUHDUXQDUUHJORGH
HOHFWURGRVSDUDKDFHUODSHUFHSFLyQPiVVHQVLWLYD

(OHIHFWRSLH]RHOpFWULFRHVUHYHUVLEOHXOWUDVRQLGR


(OYROWDMHGHXQVHQVRUSLH]RHOpFWULFRHV

Fx 
dii dii"
V= Fx =
C o a

GRQGH &HVODFDSDFLWDQFLDIRUPDGD )[HVODIXHU]DDSOLFDGD " HVHOHVSHVRUGHOFULVWDO DHVHOiUHD
FXELHUWDSRUORVHOHFWURGRV\GLLHVXQFRHILFLHQWHSLH]RHOpFWULFRD[LDO


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

 6H XVDQ YDULDV FRQVWDQWHV ItVLFDV FRQ VXEtQGLFHV GREOHV SDUD GHVFULELU QXPpULFDPHQWH HO


IHQyPHQR/DFRQYHQFLyQHVTXHHOSULPHUVXEtQGLFHVHUHILHUHDODGLUHFFLyQGHOHIHFWRHOpFWULFR\HO
VHJXQGRDOHIHFWRPHFiQLFR

V
Campo
g= = " Donde g y d son direccionales por lo tanto
Esfuerzo F
a
Carga Q 
d= = se usan los subndices
Fuerza F

d = g Donde es la constante dielctrica del material.GLLSDUDHOFXDU]R 3FRXO1HZWRQ

3RODUL]DFLyQ (V SRVLEOH GDUOH OD FDUDFWHUtVWLFD FULVWDOLQDV GHO FXDU]R D RWURV PDWHULDOHV (O FXDU]R
WLHQHVXVFHOGDVFULVWDOLQDVRULHQWDGDVDORODUJRGHOHMHFULVWDOLQRGHPDQHUDQDWXUDO(OSURFHVRPiV
SRSXODUGHSRODUL]DFLyQHVHOGHWHPSHUDWXUDHVWHSURFHVRLQFOX\HORVVLJXLHQWHVSDVRV
 8Q PDWHULDO FULVWDOLQR FHUiPLFR R SROtPHUR TXH WLHQH GLSRORV RULHQWDGRV DOHDWRULDPHQWH VH

FDOLHQWDMXVWRDQWHVGHVX7HPSHUDWXUD&XULH (QDOJXQRVFDVRV 39')ILOP HOPDWHULDOGHEH


VHU HVWUHVDGR /D WHPSHUDWXUD HOHYDGD SURYRFD XQD DJLWDFLyQ PiV SURQXQFLDGD GH ORV GLSRORV \
SHUPLWHRULHQWDUORVFRQIDFLOLGDGGHODPDQHUDGHVHDGD
 (OPDWHULDOVHFRORFDEDMRXQFDPSRHOpFWULFRIXHUWH ( GHWDOPDQHUDTXHORVGLSRORVVHDOLQHHQ

GH DFXHUGR D OD OtQHDV GH FDPSR /D DOLQHDFLyQ QR HV WRWDO SHUR VH PDQWLHQH XQD DOLQHDFLyQ
HVWDGtVWLFDPHQWHSUHGRPLQDQWH
 (OPDWHULDOVHGHMDHQIULDUVLQUHWLUDUHOFDPSRHOpFWULFR

 (O FDPSR HOpFWULFR VH UHWLUD \ HO SURFHVR WHUPLQD 0LHQWUDV HO PDWHULDO VH PDQWHQJD EDMR VX

WHPSHUDWXUD &XULH OD SRODUL]DFLyQ SHUPDQHFH /RV GLSRORV TXHGDQ


FRQJHODGRV FRQ OD
RULHQWDFLyQ
TXHVHOHVGLR 

 /D WHPSHUDWXUD &XULH HV OD VXSHULRU DTXHOOD D OD TXH HO PDWHULDO SLHUGH VXV SURSLHGDGHV


IHUURHOpFWULFDV/LPLWDODWHPSHUDWXUDDODTXHWDOHVPDWHULDOHVSXHGHQVHUXVDGDV


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

(VWHPpWRGRWDPELpQVHXVDSDUDFUHDUPDWHULDOHVSLH]RHOpFWULFRV'HVSXpVGHFLHUWRWLHPSRODFDUJD
HOpFWULFD VH GHVYDQHFH GHELGR D FRUULHQWHV GH IXJD \ FDUJDV HQ HO DPELHQWH (VWR SURYRFD XQD
DQXODFLyQGHODFDUJDRULJLQDOSHURHOPDWHULDOD~QUHVSRQGHDSUHVLyQDSOLFDGD6LVHOOHJDDHVWDGR
HVWDEOHQXHYDPHQWHODVFDUJDVVHQHXWUDOL]DQSRUORWDQWRXQVHQVRUSLH]RHOpFWULFRHVXQVHQVRU
GH$&QRGH'&)XQFLRQDVyORFRQFDPELRVHQODH[FLWDFLyQ (QWUDGD 

'HSHQGHQFLD GH OD WHPSHUDWXUD /RV FRHILFLHQWHV
G
 VRQ GHSHQGLHQWHV GH OD WHPSHUDWXUD SHUR
FRPRKHPRVYLVWRODFRQVWDQWHGLHOpFWULFDWDPELpQ\HVWDVGRVIXHQWHVGHUXLGRWLHQGHQDFDQFHODUVH
GHDFXHUGRFRQODIyUPXODGDGD

39')(VXQSROtPHURVHPLFULVWDOLQRTXHFXDQGRVHXVDFRPRPDWHULDOSLH]RHOpFWULFRQRUPDOPHQWH
VHXVDHVWLUDGR/DFDSDFLGDGHOiVWLFDFDPELDFRQODWHPSHUDWXUD\WDPELpQVXUHVLVWLYLGDG$GHPiVHO
SDUiPHWURGHOPyGXORGH<RXQJ\VXUHVLVWLYLGDGWDPELpQFDPELDQVHJ~QTXHWDQHVWLUDGRHVWp
(VWRORKDFHXQHOHPHQWRPX\YHUViWLOHQVXVDSOLFDFLRQHV9HUWDEOD )UDGHQ 
/RVPDWHULDOHVSLH]RHOpFWULFRVWDPELpQSXHGHQFRQHFWDUVHHQYDULDVFDSDV6HJ~QODDSOLFDFLyQVHUiHO
WLSRGHFRQH[LyQHQWUHFDSDVTXHVHXWLOLFH9HUILJXUD )UDGHQ 8QFLUFXLWRHTXLYDOHQWHGHOVHQVRUHVHOTXHVHPXHVWUDHQODILJXUD )UDGHQ /DVUHVLVWHQFLDVGH

IXJD
VRQPX\JUDQGHVGHORUGHQGH ORTXHVLJQLILFDPX\DOWDLPSHGDQFLDGHVDOLGD\VXV
 

FRUUHVSRQGLHQWHVLPSOLFDFLRQHVHQODHOHFWUyQLFD 9HUILJXUD 

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales()(&72+$//
(IHFWRItVLFRGHVFXELHUWRHQ-RKQV+RSNLQV8QLYHUVLW\HQSRU(++DOO
6HXVDSDUDGHWHFWDUFDPSRVPDJQpWLFRVSRVLFLyQ\GHVSOD]DPLHQWRGHREMHWRV

(OHIHFWRVHEDVDHQODLQWHUDFFLyQHQWUHSRUWDGRUHVHOpFWULFRVPyYLOHV\XQFDPSRPDJQpWLFRPyYLO


&XDQGRXQHOHFWUyQVHPXHYHDWUDYpVGHXQFDPSRPDJQpWLFRXQDIXHU]DODWHUDODFW~DVREUHpO
F = qVB 
& &&

GRQGH T  [ & HV OD FDUJD GHO HOHFWUyQ 9 HV OD YHORFLGDG GHO HOHFWUyQ \ % HV HO FDPSR


PDJQpWLFR /D QRWDFLyQ YHFWRULDO HV XQD LQGLFDFLyQ GH TXH OD GLUHFFLyQ \ PDJQLWXG GH OD IXHU]D
GHSHQGHQGHODUHODFLyQHVSDFLDOHQWUHHOFDPSRPDJQpWLFR\ODGLUHFFLyQGHOPRYLPLHQWRHOHFWUyQLFR
9HUILJXUDV)UDGHQ\ &RRSHU 


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales 5HVSHFWR D OD ILJXUD (O PRYLPLHQWR GH FRUULHQWH RFXUUH FXDQGR VH DSOLFD XQ FDPSR
HOpFWULFRDOPDWHULDOVHPLFRQGXFWRUORFXDORULJLQDTXHORVHOHFWURQHVHQWUHQHQODWHUPLQDOQHJDWLYD\
VHPXHYDQKDFLDODSRVLWLYD(QWpUPLQRVJHQHUDOHVHOPRYLPLHQWRVHUHDOL]DDORODUJRGHXQDOtQHD
UHFWD\VLHOSRWHQFLDOVHPLGLHUDHQWUHORVSXQWRV$\%ODGLIHUHQFLDGHSRWHQFLDOVHUtDFHUR6LVH
VRPHWLHUDHOPDWHULDODXQFDPSRPDJQpWLFRGHGLUHFFLyQSHUSHQGLFXODUDOPRYLPLHQWRGHODFRUULHQWH
GH HOHFWURQHV ORV HOHFWURQHV HQ PRYLPLHQWR H[SHULPHQWDUtDQ XQD IXHU]D TXH GHVSOD]DUtD ODV
WUD\HFWRULDV GH ORV HOHFWURQHV HQ HO PDWHULDO VHPLFRQGXFWRU KDFLD XQ ODGR 'HELGR D TXH OD
GLVWULEXFLyQGHHOHFWURQHVHVPD\RUHQXQODGRTXHHQRWURH[LVWHXQSRWHQFLDOHQWUHDPERVODGRV$
\%

 'H HVWD PDQHUD HO FDPSR PDJQpWLFR \ OD FRUULHQWH HOpFWULFD SURGXFHQ HO
YROWDMH +DOO
WUDQVYHUVDO
9+$WHPSHUDWXUDFRQVWDQWH
VH = hiBsin 
GRQGHHVHOiQJXORHQWUHHOYDORUGHFDPSRPDJQpWLFR\ODSODFD+DOO 9HUILJXUD)UDGHQ K
HVHOFRHILFLHQWHGHVHQVLWLYLGDGFX\RYDORUGHSHQGHGHOPDWHULDOODJHRPHWUtDGHOPDWHULDO iUHDDFWLYD 
\VXWHPSHUDWXUD

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales2WUR SDUiPHWUR LPSRUWDQWH HV HO FRHILFLHQWH +DOO TXH HV XQD PHGLFLyQ GHO JUDGLHQWH GH SRWHQFLDO
HOpFWULFR WUDQVYHUVDO SRU XQLGDG GH LQWHQVLGDG GH FDPSR PDJQpWLFR SRU XQLGDG GH GHQVLGDG GH
FRUULHQWH'HDFXHUGRDODWHRUtDGHHOHFWURQHVOLEUHVHQPDWHULDOHV

1
H=
Ncq
GRQGH1HVHOQ~PHURGHHOHFWURQHVOLEUHVSRUXQLGDGGHYROXPHQ\FHVODYHORFLGDGGHODOX]

'HSHQGLHQGRGHODHVWUXFWXUDFULVWDOLQDGHOPDWHULDOODVFDUJDVSRGUiQVHUHOHFWURQHVRKR\RV KROHV 
&RPRUHVXOWDGRHOHIHFWR+DOOSXHGHVHUSRVLWLYRRQHJDWLYR

&LUFXLWR HTXLYDOHQWH (O FLUFXLWR HTXLYDOHQWH GHO VHQVRU SXHGH VHU UHSUHVHQWDGR SRU UHVLVWHQFLDV
FRQHFWDGDVHQFUX]\GRVIXHQWHVGHYROWDMHFRQHFWDGDVHQVHULHFRQODVWHUPLQDOHVGHVDOLGD/DFUX]
HQFHUUDGDHQXQFLUFXORLQGLFDHOVHQWLGRGHOFDPSRPDJQpWLFR

(VWRV VHQVRUHV SXHGHQ SUHVHQWDUVH HQ IRUPD EiVLFD R FRQ FLUFXLWHUtD LQWHJUDGD 8Q HMHPSOR VH
SUHVHQWDHQODWDEOD )UDGHQ 3XHGHVHURQRII
,QYHVWLJDUFyPRIXQFLRQDQORVJDQFKRVPHGLGRUHVGHFRUULHQWH 

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales


(IHFWR 6HHEHFN 'HVFXELHUWR DFFLGHQWDOPHQWHHQ SRU 7KRPDV -RKDQQ 6HHEHFN FXDQGR XQtD
SHGD]RVVHPLFLUFXODUHVGHELVPXWR\FREUH2EVHUYyTXHXQDEU~MXODFHUFDQDVHPRYtD\GHVSXpVGH
YDULRVH[SHULPHQWRVOODPRDOHIHFWR
WHUPRPDJQHWLVPR
 9HUILJXUD)UDGHQ 
6LVHIRUPDXQFRQGXFWRU\VHSRQHXQH[WUHPRHQXQOXJDUIUtR\HORWURHQXQOXJDUFDOLHQWHKDEUi
XQIOXMRGHHQHUJtDGHODSDUWHFDOLHQWHDODSDUWHIUtD/DHQHUJtDWRPDODIRUPDGHIOXMRGHFDORU/D
LQWHQVLGDGGHOFDORUHVSURSRUFLRQDODODFRQGXFWLYLGDGWpUPLFDGHOFRQGXFWRU$GHPiVHOJUDGLHQWH
WpUPLFR JHQHUD XQ FDPSR HOpFWULFR GHQWUR GHO FRQGXFWRU (O UHVXOWDGR GH HVWR HV XQ YROWDMH
LQFUHPHQWDO
dx 
dT
dVa = a
dx
GRQGHG7HVHOJUDGLHQWHGHWHPSHUDWXUDHQXQDGLVWDQFLDFRUWDG[\DHVHOFRHILFLHQWHGH6HHEHFN
DEVROXWRGHOPDWHULDO
6LHOPDWHULDOHVKRPRJpQHRDQRHVXQIXQFLyQGHODORQJLWXG\SRUORWDQWRWHQHPRV
dVa = a dT 

2EVHUYDFLyQGHODFRUULHQWHJHQHUDGD 9HUILJXUD)UDGHQ 
/D FRUULHQWH GHSHQGH GH PXFKRV IDFWRUHV FRPR IRUPD WDPDxR FRQGLFLRQHV GH SUHVLyQ HWF 6L HQ
OXJDUGHODFRUULHQWHVHREVHUYDHOYROWDMHGHODGRDODGRGHXQRGHORVFRQGXFWRUHVURWRVHOSRWHQFLDO
GHSHQGHUiVyORGHORV PDWHULDOHV\GHODWHPSHUDWXUD$HVWHSRWHQFLDOVHOHOODPD3RWHQFLDO GH
6HHEHFN


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales
/DV XQLGDGHV &XDQGR GRV PDWHULDOHV GLVWLQWRV D OD PLVPD WHPSHUDWXUD VH XQHQ KD\ HOHFWURQHV
OLEUHVTXHVHWUDQVPLWLUiQDWUDYpVGHODXQLyQ6LODVGRVXQLGDGHVHVWiQDODPLVPDWHPSHUDWXUDORV
FDPSRHOpFWULFRVJHQHUDGRVVHFDQFHODQORTXHQRVXFHGHVLODVSXQWDVHVWiQDWHPSHUDWXUDVGLVWLQWDV

 &XDQGRVHWLHQHODXQLyQGHGRVPDWHULDOHV
AB = A - B
dVAB 
dVAB = ABdT AB =
(QXQWHUPRSDUWLSR7
dT

VAB = ao + a1Ta 2 T 2 = 0.0543 + 4.09 x10 2 T + 2.874 x10 5 T 2 &XiQWRYDOH$% & "5HVS9

= a 1 + 2a 2 T = 4.094 x10 2 + 5.748 x10 5 T 
dVAB
AB =
dT
WDPELpQVHOODPDVHQVLWLYLGDG

(OFRHILFLHQWHGH6HHEHFNQRGHSHQGHGHOWLSRGHXQLyQLPSRUWDQODWHPSHUDWXUD\ORVPHWDOHV

7HUPRSLODV 6RQ WHUPRSDUHV P~OWLSOHV FRQHFWDGRV VHULDOPHQWH VH XVDQ SDUD GHWHFWDU UDGLDFLyQ
WpUPLFD\IXHURQLQYHQWDGRVSRU-DPHV-RXOH


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

(IHFWR3HOWLHU-&$3HOWLHUGHVFXEULyTXHVLVHKDFLDSDVDUXQDFRUULHQWHHOpFWULFDHQODXQLyQGH
PDWHULDOHVGLVWLQWRVSXHGHKDEHUDEVRUFLyQRVHFUHFLyQGHFDORU/DDEVRUFLyQGHFDORU RVX
SURGXFFLyQ HVXQDIXQFLyQGHODGLUHFFLyQGHODFRUULHQWH


dQp = pidt 9HUILJXUD
GRQGH\HVODFRUULHQWH\WHVHOWLHPSR(OFRHILFLHQWHSWLHQHGLPHQVLRQHVGHYROWDMH\UHSUHVHQWDODV
SURSLHGDGHVWHUPRHOpFWULFDVGHOPDWHULDO
(OHIHFWR3HOWLHUVXFHGH\DVHDTXHODFRUULHQWHVHDLQWURGXFLGDH[WHUQDPHQWHRLQGXFLGDSRUODXQLyQ
PLVPDGHOWHUPRSDU

([SOLFDU3HOWLHUDQLYHOHOHFWUyQLFR 

<DTXHHOHIHFWR3HOWLHUVHUHILHUHDOD
SURGXFFLyQ
GHFDORURIUtRGHSHQGLHQGRGHODGLUHFFLyQGHOD
FRUULHQWH VH XVD HQ OXJDUHV GRQGH VH UHTXLHUH XQ FRQWURO WpUPLFR GH SUHFLVLyQ 1R GHSHQGH GH OD
QDWXUDOH]D GH OD XQLyQ 6H XVD HQ HQIULDGRUHV WHUPRHOpFWULFRV SDUD HQIULDU GHWHFWRUHV GH IRWRQHV
RSHUDQGRHQHOUDQJRHVSHFWUDOH[WUHPRGHOLQIUDUURMR

0HGLFLRQHVPHFiQLFDV

&LQHPiWLFD DQiOLVLVGHPRYLPLHQWR 3DUWHGHODItVLFD 
'LQiPLFD $QiOLVLVGHPRYLPLHQWRHLQWHUUHODFLRQHVFRQIXHU]DV

3RVLFLyQ r = ix + jy 
9HORFLGDG v = 
dr dx dy dx dy
=i + j Vx = Vy =
dt xt dt dt dt
$FHOHUDFLyQ a = 
dV dVx dVy
=i +G

dt dt dt

(QXQVLVWHPDQGLPHQVLRQDOVHUHTXLHUHQQVHQVRUHVSDUDPHGLUODVQFRPSRQHQWHV

/H\HVGH1HZWRQ
 7RGRFXHUSRSHUPDQHFHHQVXHVWDGRGHUHSRVRRPRYLPLHQWRXQLIRUPHDPHQRVTXHXQDIXHU]D
ORKDJDFDPELDUGHHVWDGR6LQRKD\IXHU]DTXHDFW~HVREUHXQFXHUSRVXDFHOHUDFLyQHVFHUR
 D )P
 $WRGDDFFLyQFRUUHVSRQGHXQDUHDFFLyQGHLJXDOPDJQLWXG\VHQWLGRRSXHVWR

'HQVLGDG&DQWLGDGGHPDVDSRUYROXPHQ PY

(VIXHU]R (VIXHU]R VH GHILQH FRPR IXHU]D SRU XQLGDG GH iUHD &XDQGR OD IXHU]D VH DSOLFD
SHUSHQGLFXODU D OD FDUD GHO PDWHULDO VH OODPD HVIXHU]R QRUPDO QRUPDO ([SOLFDU SXUH WHQVLRQ 
SXUHFRPSUHVVLRQ 


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

6KHDUVWUHVV6HUHILHUHDXQHVIXHU]RFRUWDQWH\HVFXDQGRVHDSOLFDXQDIXHU]DWDJHQFLDODODFDUDGHO
PDWHULDO

= 
F

'HIRUPDFLyQ &XDQGRXQFXHUSRUHFWRVHVRPHWHDXQDFDUJDWHQVLRQDQWHHOFXHUSRVHDODUJD/D

FDQWLGDGGHHORQJDFLyQVHOODPDGHIRUPDFLyQ$ODHORQJDFLyQSRUXQLGDGGHORQJLWXGVHOHOODPD
GHIRUPDFLyQXQLWDULD$ODGHIRUPDFLyQWRWDOVHOHOODPDGHIRUPDFLyQWRWDO

= 


"

GRQGHHVODHORQJDFLyQWRWDO SDUDGHIRUPDFLyQWRWDO GHXQREMHWRGHORQJLWXGLQLFLDO 


+LVWHUHVLV )HQyPHQR DVRFLDGR FRQ IULFFLyQ IUDFWXUDV FRUURVLyQ \ FRQWDPLQDQWHV 7DPELpQ VH
UHODFLRQDFRQODHVWUXFWXUDFULVWDOLQDGHOPDWHULDO'HSHQGHGHODFDUJDSHURQRGHOWLHPSR

&UHHS " (VXQDIXQFLyQGHOWLHPSR&DUDFWHUtVWLFDTXHUHVXOWDHQXQDGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWH
GHOPDWHULDO\GHSHQGHGHODFDUJD\ODWHPSHUDWXUD(VSURQXQFLDEOHHQPDWHULDOHVFRQWHPSHUDWXUDV
GHIXVLyQEDMDV

(IHFWR HOiVWLFR &DSDFLGDG GH XQ PDWHULDO GH YROYHU D VX HVWDGR RULJLQDO GHVSXpV GH KDEHU VLGR
VRPHWLGRDXQDFDUJD


 0RGXORGHHODVWLFLGDGRGH<RXQJ E = 


5D]yQGH3RLVVRQ&XDQGRXQPDWHULDOVHVRPHWHDWHQVLyQH[LVWHQRVyORXQDGHIRUPDFLyQD[LDO
VLQRWDPELpQODWHUDO3RLVVRQGHPRVWUyTXHHVWRVGVYDORUHVHUDQSURSRUFLRQDOHVHQWUHVL


Deformacion lateral
V=

Deformacion axial

9HUILJXUD 3UDFWLFDOVWUDLQJDJHPHDVXUHPHQWVSiJ(2PHJDYHUWDEOD)UDGHQ 


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales
'XUH]D/DUHVLVWHQFLDGHXQPDWHULDODODSHQHWUDFLyQSRUXQDKHUUDPLHQWDVHOODPDGXUH]D

21'$662125$6
&RPSUHQVLyQ\H[SDQVLyQDOWHUQDGDGHXQPHGLR VyOLGRVOtTXLGRV\JDVHV DFLHUWDVIUHFXHQFLDVVH
OODPDRQGDVVRQRUDV/RVFRQWHQLGRVGHOPHGLRRVFLODQHQODGLUHFFLyQGHSURSDJDFLyQGHODRQGD
SRUORTXHHVWDVRQGDVVHOODPDQRQGDVPHFiQLFDVORQJLWXGLQDOHV

(ORtGRKXPDQRHVVHQVLEOHD.K]DSUR[LPDGDPHQWH
GH+]VHOODPDLQIUDVRQLGR
GH.K]HQDGHODQWHVHOODPDXOWUDVRQLGR

 /DGHWHQFLyQGHLQIUDVRQLGRVHUHTXLHUHGHODQiOLVLVGHFRQVWUXFFLRQHVJUDQGHV\SUHGLFFLyQ
GHWHUUHPRWRV

/DYHORFLGDGGHOVRQLGR'HSHQGHGHODVSURSLHGDGHVHOiVWLFDV\GHODGHQVLGDGGHOPHGLR


B
V=
o
'RQGH% PRGXORGHHODVWLFLGDGHQPDVDGHOPHGLR
 GHQVLGDGIXHUDGHOD]RQDGHFRPSUHVLyQ
R


 <D TXH DPEDV SURSLHGDGHV VRQ GHSHQGLHQWHV GH OD WHPSHUDWXUD OD YHORFLGDG GHO VHQWLGR
WDPELpQGHSHQGHQGHODWHPSHUDWXUD$VtVHSXHGHFRQVWUXLUWHUPyPHWURVDF~VWLFRV 9HUWDEOD
)UDGHQ 


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales7HPSHUDWXUD\SURSLHGDGHVWpUPLFDVGHORVPDWHULDOHV

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

/DWHPSHUDWXUDHQVXIRUPDPiVVLPSOHSXHGHVHUGHVFULWDFRPRXQDPHGLGDGHODHQHUJtDFLQpWLFD
GHSDUWtFXODVHQYLEUDFLyQ

 (VHQFLDOPHQWHWRGRVORVVyOLGRVVHH[SDQGHQHQYROXPHQFRQXQDXPHQWRHQWHPSHUDWXUD
(VWRHVUHVXOWDGRGHiWRPRV\PROpFXODVHQYLEUDFLyQFXDQGRODWHPSHUDWXUDDXPHQWDODGLVWDQFLD
SURPHGLR HQWUH iWRPRV DXPHQWD OR TXH UHVXOWD HQ XQD H[SDQVLyQ GH WRGR HO FXHUSR VyOLGR (O
FDPELR HQ FXDOTXLHU GLPHQVLyQ OLQHDO ORQJLWXG DQFKR R DOWXUD VH OODPD H[SDQVLyQ OLQHDO /D
ORQJLWXGD " 2 WHPSHUDWXUD7 GHSHQGHGHODORQJLWXG " 1DODWHPSHUDWXUDLQLFLDO7" 2 = " 1 1 + ( T2 T1 ) $SUR[


[ ]

3DUDPDWHULDOHVLVRWUySLFRV

A = 2AT

V = 3VT

&DORUQRUPDOPHQWHVHPLGHHQFDORUtDV
&DORUtD/DFDQWLGDGGHFDORUUHTXHULGDSDUDFDOHQWDU&XQJUDPRGHDJXDDSUHVLyQDWPRVIpULFD

 (Q86$VHXVDHO%78 %ULWLVKWKHUPDO8QLW %78 &DO

&DSDFLGDGWpUPLFD&XDQGRXQREMHWRVHFDOLHQWDVXWHPSHUDWXUDDXPHQWD$OFDOHQWDUXQREMHWRVH
WUDQVILHUHDpOXQDFLHUWDFDQWLGDGGHHQHUJtDWpUPLFDRFDORU(OFDORUVHDOPDFHQDHQHOREMHWRHQ
IRUPDGHHQHUJtDFLQpWLFDGHiWRPRVHQYLEUDFLyQ/DFDSDFLGDGFDORULILFDGHSHQGHGHHOPDWHULDO\VX
PDVD

& FP
GRQGH & HV XQD FRQVWDQWH TXH FDUDFWHUL]D ODV SURSLHGDGHV WpUPLFDV GHO PDWHULDO \ VH OODPD FDORU
HVSHFtILFR


Q
C=
mT

(OFDORUHVSHFtILFRGHVFULEHDXQPDWHULDO

&DSDFLGDGWpUPLFD'HVFULEHDXQREMHWRKHFKRGHHVHPDWHULDO

(OFDORUHVSHFtILFRHQXQPDWHULDOQRHVFRQVWDQWHSDUDXQUDQJRDPSOLRGHWHPSHUDWXUD\QRORHV
HVSHFLDOPHQWHVLHOPDWHULDOFDPELDGHHVWDGRSRUHMHPSORGHVyOLGRDOtTXLGR

7UDQVIHUHQFLDGHFDORUH[LVWHQGRVSURSLHGDGHVIXQGDPHQWDOHVGHOFDORUTXHGHEHQVHUHVWDEOHFLGDV
 (VLPSRVLEOHHVWDEOHFHUVXRULJHQXQDYH]TXHVHKDSURGXFLGR
 (OFDORUQRSXHGHVHUFRQWHQLGR)OX\HHVSRQWiQHDPHQWHGHPiVFDOLHQWHDPiVIUtR
Ral Leal Ascencio
(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

/DHQHUJtDWpUPLFDSXHGHVHUWUDQVPLWLGDGHXQREMHWRDRWURGHWUHVPDQHUDV

D &RQGXFFLyQ
E &RQYHFFLyQ
F 5DGLDFLyQ

D &RQGXFFLyQ/DFRQGXFFLyQGHOFDORUUHTXLHUHHOFRQWDFWRItVLFRHQWHGRVFXHUSRV/DVSDUWtFXODV
DJLWDGDV WpUPLFDPHQWH HQ XQ FXHUSR FDOLHQWH VH YDQ PRYLHQGR \ WUDQVILHUHQ HQHUJtD FLQpWLFD D HO
FXHUSRPiVIUtRFRPRUHVXOWDGRKD\XQLQWHUFDPELRGHHQHUJtDFDORULILFDHOREMHWRFDOLHQWHSLHUGH
FDORU\HOREMHWRIUtRJDQDFDORU/DFRQGXFFLyQWpUPLFDHVDQiORJDDODFRQGXFFLyQHOpFWULFD


dQ dT
H= = kA
$ FURVVVHFWLRQDODUHDN FRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
dT dx


(OVLJQRPHQRVLQGLFDTXHHOFDORUIOX\HHQODGLUHFFLyQGHODGLVPLQXFLyQGHODWHPSHUDWXUD8QEXHQ
FRQGXFWRUWpUPLFRWLHQHXQDNDOWDNVHFRQVLGHUDXQDFRQVWDQWHVLQHPEDUJRDXPHQWDDOJRFRQOD
WHPSHUDWXUD

3DUDXQDODPEUH
T T
H = kA 1 2 
GRQGH/HVODORQJLWXGGHODODPEUH
L


 DPHQXGRHQOXJDUGHXVDUODFRQGXFWLYLGDGWpUPLFDVHXVDODUHVLVWHQFLDWpUPLFD R = SRU
L

ORWDQWRODHFXDFLyQDQWHULRUVHSXHGHUHHVFULELUFRPR
k

T T1
H=A 2 
9HUWDEOD
R

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales3HUILO GH FRQGXFFLyQ GH WHPSHUDWXUD UHDO 8Q SHUILO PiV UHDO HV FRPR HO TXH VH REVHUYD HQ OD
ILJXUD$/DFDtGDUHSHQWLQDGHWHPSHUDWXUDHQODXQLyQHOODPDUHVLVWHQFLDWpUPLFDGHFRQWDFWR
/DWUDQVIHUHQFLDGHFDORU


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales


T2 T3
H=
R A + RC + R B

5 \5 VRQODVUHVLVWHQFLDVWpUPLFDVGHORVPDWHULDOHV
5 HVODUHVLVWHQFLDGHFRQWDFWR
$ %


&

0LFURVFySLFDPHQWHODXQLyQSXHGHYHUVHFRPRHQ)LJ%
([LVWHQGRVFRQWULEXFLRQHVSULQFLSDOHVHQODWUDQVIHUHQFLDGHFDORUHQODXQLyQ
 /DFRQGXFFLyQGHPDWHULDODPDWHULDODWUDYpVGHOFRQWDFWRItVLFRUHDO
 /D FRQGXFFLyQ D WUDYpV GHO DLUH DWUDSDGR HQ ORV HVSDFLRV YDFtRV FUHDGRV SRU ODV VXSHUILFLHV
LPSHUIHFWDV

 <D TXH OD FRQGXFWLYLGDGWpUPLFD GH ORV JDVHVHV PX\ EDMD UHVSHFWR DOD GH ORV VyOLGRV pVWH
HOHPHQWRUHSUHVHQWDODPD\RUUHVLVWHQFLDDWUDQVIHUHQFLDGHFDORU$TXtKFVHSXHGHGHILQLUFRPR

1 ac 2 k A k A av
hc = + kf 
lg a k A + k B a

GRQGHOJHVHOJURVRUGHOHVSHFWURYDFtR YHUILJXUD NIHVODFRQGXFWLYLGDGWpUPLFDGHOIOXLGRHQHO
HVSDFLR YDFtR DF \ DY VRQ ODV iUHDV GH FRQWDFWR \ YDFtR UHVSHFWLYDPHQWH N \ N VRQ ODV
FRQGXFWLYLGDGHVWpUPLFDVGHORVPDWHULDOHVUHVSHFWLYDPHQWH
$ %


/DUHVLVWHQFLDHQODXQLyQGHFUHFHFRQODSUHVLyQ
6HGHEHEXVFDUXQDFRSODPLHQWRWpUPLFRHQODXQLyQFRPRSDVWDGHVLOLFyQWpUPLFD

E &RQYHFFLyQ /D FRQYHFFLyQ UHTXLHUH XQ DJHQWH WUDQVPLVRU LQPHGLDWR TXH OOHYD FDORU GH XQ
FXHUSRPiVFDOLHQWHDXQRPiVIUtR\TXHSXHGHQRUHJUHVDUDKDFHUORRWUDYH] IOXMR /DFRQYHFFLyQ
SXHGH GDUVH GH PDQHUD QDWXUDO JUDYHGDG R IRU]DGD SRU DOJ~Q PHFDQLVPR H[SOLFDU FRQYHFFLyQ
QDWXUDO\IRU]DGD 

/DHILFLHQFLDHQWUDQVIHUHQFLDGHFDORUSRUFRQYHFFLyQGHSHQGHGH


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

/DYHORFLGDGGHPRYLPLHQWRGHOPHGLRWUDQVPLVRU
(OJUDGLHQWHGHWHPSHUDWXUD
$UHDVXSHUILFLDOGHOREMHWR
3URSLHGDGHVWpUPLFDVGHOPHGLR

 /DSHUGLGDRJDQDQFLDGHFDORUSRUHOREMHWRVHGHWHUPLQDPHGLDQWH

H = A( T1 T2 ) 

GRQGH HV HO FRHILFLHQWH GH FRQYHFFLyQ\ GHSHQGH GHOFDORU HVSHFtILFR GHOIOXLGR VX YLVFRVLGDG \
YHORFLGDG
(QHODLUHZP N 


F 5DGLDFLyQ WpUPLFD (QWRGRVORVREMHWRVWRGRVORViWRPRV\WRGDVODVPROpFXODVYLEUDQ/D
HQHUJtD FLQpWLFD SURPHGLR GH ODV SDUWtFXOD HQ YLEUDFLyQ VH SXHGH UHSUHVHQWDU SRU VX WHPSHUDWXUD
DEVROXWD'HDFXHUGRDODVOH\HVGHHOHFWURGLQiPLFDXQDFDUJDHOpFWULFDHQPRYLPLHQWRSURGXFHXQ
FDPSR HOpFWULFR YDULDEOH TXH D VX YH] SURGXFH XQ FDPSR PDJQpWLFR FDPELDQWH (VWH FDPSR
PDJQpWLFRFDPELDQWHWDPELpQSURGXFHXQFDPSRHOpFWULFRYDULDEOH'HHVWDPDQHUDXQDSDUWtFXODHQ
YLEUDFLyQHVIXHQWHGHXQFDPSRHOHFWURPDJQpWLFRTXHVHSURSDJDKDFLDDIXHUDFRQODYHORFLGDGGHOD
OX] \ HV JREHUQDGD SRU ODV OH\HV GH OD ySWLFD /DV RQGDV HOHFWURPDJQpWLFDV SXHGHQ VHU UHIOHMDGDV
ILOWUDGDV GLULJLGDV HWF /D ILJXUD PXHVWUD HO HVSHFWUR GH UDGLDFLyQ HOHFWURPDJQpWLFD WRWDO GH
RQGDVGHUDGLRDUD\RVJDPPD


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

/DORQJLWXGGHRQGDVHUHODFLRQDFRQODIUHFXHQFLDYPHGLDQWHODYHORFLGDGGHODOX] = 
c
v
 /DUHODFLyQHQWUH\ODWHPSHUDWXUDHVPiVFRPSOHMD\HVWiGDGDSRUODOH\GH3ODQFNSRQHOD
GHQVLGDGGHIOXMRUDGLDQWH:HQIXQFLyQGH\WHPSHUDWXUDDEVROXWD
/DGHQVLGDGGHIOXMRUDGLDQWHHVSRWHQFLDGHUDGLDFLyQHOHFWURPDJQpWLFDSRUXQLGDGGHORQJLWXGGH
RQGD
( ) C1
W = 
5 c t
2

e 1
GRQGH HVODHPLWLYLGDGGHOREMHWR WDEODV F [ ZFP & FPN
 
/D WHPSHUDWXUD HV HO UHVXOWDGR GHO SURPHGLR GH OD HQHUJtD FLQpWLFD GH XQ Q~PHUR PX\ JUDQGH GH
SDUWtFXODVHQYLEUDFLyQVLQHPEDUJRQRWRGDVODVSDUWtFXODVYLEUDQDODPLVPDIUHFXHQFLDRPDJQLWXG
8QPDWHULDOHVFDSD]GHUDGLDUYLUWXDOPHQWHXQQ~PHURLQILQLWRGHIUHFXHQFLDV\DTXHODWHPSHUDWXUD
HVXQDUHSUHVHQWDFLyQHVWDGtVWLFDGHOSURPHGLRGHODHQHUJtDFLQpWLFDGHWHUPLQDODSUREDELOLGDGPiV
DOWD GH TXH ODV SDUWtFXODV YLEUDQ D FLHUWD IUHFXHQFLD \ WHQJDQ XQD ORQJLWXG GH RQGD HVSHFtILFD (VWD
ORQJLWXGGHRQGDPiVSUREDEOHVHHVWDEOHFHSRUODOH\GH:HLQTXHVHHQFXHQWUDLJXDODQGRDFHUROD
SULPHUD GHULYDGD GH OD HFXDFLyQ GH IOXMR UDGLDQWH (O UHVXOWDGR HV XQD DOUHGHGRU GH OD FXDO HVWi
FRQFHQWUDGRODSRWHQFLDUDGLDQWH

$PD\RUWHPSHUDWXUDPHQRU

2898
=
6LOLFyQ FRPR PDWHULDO VHQVRU 6LOLFyQ HV HO VHJXQGR PDWHULDO PiV DEXQGDQWH HQ OD WLHUUD
T

5HSUHVHQWDKDVWDXQGHODFRUWH]DWHUUHVWUHHQSHVR1RH[LVWHGHPDQHUDSHUR\DKD\PXFKRV
PpWRGRVSDUDREWHQHUOR6HSXHGHQKDFHUVHQVRUHVEDVDGRVHQVLOLFyQTXHUHVSRQGDQD

(VWtPXORVGHUDGLDFLyQ3RUHIHFWRIRWRYROWDLFRIRWRHOpFWULFRIRWRFRQGXFWLYLGDGHWF
(VWtPXORVPHFiQLFRV3LH]RUHVLVWLYLGDGHIHFWRIRWRHOpFWULFRODWHUDOIRWRYROWDLFRODWHUDO
(VWtPXORVWpUPLFRV(IHFWRVHHEHFNGHSHQGHQFLDWpUPLFDGHODFRQGXFWLYLGDG
(VWtPXORVPDJQpWLFRV(IHFWR+DOOPDJQHWRUHVLVWHQFLDHWF
(VWtPXORVTXtPLFRV6HQVLWLYLGDGLRQLFD
(OVLOLFyQQRSRVHHHOHIHFWRSLH]RHOpFWULFR

(OVLOLFyQH[KLEHSURSLHGDGHVPHFiQLFDVPX\~WLOHVVREUHWRGRFRQSURFHVRVGHPLFURPDTXLQDGR

 9HUILJXUDVWDEOD)UDGHQ


Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales)LJXUDV7HPSNLQV:HEVWHU
)LJXUD

3UHVLyQ(VODIXHU]DSRUXQLGDGGHiUHDVLQHPEDUJRDTXtODYDPRVDGHILQLUFRPRODIXHU]DSRU
XQLGDGGHiUHDHMHUFLGDSRUXQIOXLGRHQXQDSDUHGTXHORFRQWLQ~H HVIXHU]RIDWLJDHQVyOLGRV 

3UHVLyQDEVROXWD6HUHILHUHDOYDORUDEVROXWRGHODIXHU]DSRUXQLGDGGHiUHDHMHUFLGDHQODSDUHG
TXHFRQWLHQHDXQIOXLGR

3UHVLyQ PDQRPpWULFD 5HSUHVHQWD OD GLIHUHQFLD HQWUH OD SUHVLyQ DEVROXWD \ OD SUHVLyQ DWPRVIpULFD
ORFDO

9DFtR5HSUHVHQWDODFDQWLGDGHQTXHODSUHVLyQDWPRVIpULFDH[FHGHDODSUHVLyQDEVROXWD

 /D SUHVLyQ ORFDO GH XQ IOXLGR GHSHQGH GH PXFKDV YDULDEOHV HOHYDFLyQ YHORFLGDG GH IOXMR
GHQVLGDGGHIOXMR\WHPSHUDWXUD
YHUILJ>+ROPDQ@FXQLGDGHV 

/DSUHVLyQVHH[SUHVDFRQIUHFXHQFLDHQWpUPLQRVGHODDOWXUDGHXQDFROXPQDGHIOXLGR SRUHMHPSOR
PHUFXULR OD FXDO VRSRUWD D & $ SUHVLyQ DWPRVIpULFD HVWiQGDU HVD DOWXUD HV GH PP GH
PHUFXULRFRQXQDGHQVLGDGGHJFP 


 /D SUHVLyQ GH XQ IOXLGR UHVXOWD GH XQ LQWHUFDPELR GH OD FDQWLGDG GH PRYLPLHQWR HQWUH ODV
PROpFXODV GHO IOXLGR \ OD SDUHG TXH OR FRQWLHQH SHUR HO LQWHUFDPELR WRWDO GH OD FDQWLGDG GH

Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)
Instrumentacin para Control de Procesos Industriales

PRYLPLHQWRGHSHQGHGHOQ~PHURWRWDOGHPROpFXODVTXHFKRFDQFRQODSDUHGSRUXQLGDGGHWLHPSR\
ODYHORFLGDGSURPHGLRGHODVPROpFXODV3DUDXQJDVLGHDO
p = nmv 2 rms 
1

GRQGHQ GHQVLGDGPROHFXODUPROpFXODVXQLGDGGHYRO
3

P PDVDPROHFXODU
Y UDt]FXDGUDGDPHGLDGHODYHORFLGDGPROHFXODU

UPV

 
3kt
v rms =
vm
GRQGH7 WHPSHUDWXUDDEVROXWDGHOJDVN
N [ -PROpFXODVN FRQVWDQWHGH%ROW]PDQ 5HVSXHVWDGLQiPLFDSDJV +ROPDQ FRQHMHUFLFLRV


%LEOLRJUDItD\RWURVUHFXUVRVGLGiFWLFRV

 %HQWOH\-RKQ36,67(0$6'(0(',&,13ULQFLSLRV\DSOLFDFLRQHV&RPSDxtD(GLWRULDO
&RQWLQHQWDO6$ &(&6$ 0p[LFR
 'RHEHOLQ(UQHVW2',6(f2<$3/,&$&,1'(6,67(0$6'(0(',&,1(G
',$1$
 )UDGHQ-DFRE$,3+$1'%22.2)02'(516(162563+<6,&6'(6,*16$1'
$33/,&$7,216$PHULFDQ,QVWLWXWHRI3K\VLFV1HZ<RUN86$>LQFOX\HDOJRGH
HOHFWUyQLFD@
 -RQHV/DUU\'&KLQ$)RVWHU(/(&7521,&,167580(176$1'
0($685(0(1763UHQWLFH+DOO(QJOHZRRG&OLIIV1-(8$
 :HEVWHU-*7RPSNLQV:-,17(5)$&,1*6(16256727+(,%03&(QJOHZRRG
&OLIIV1-3UHQWLFH+DOO(8$
 -RKQVRQ&XUWLV'352&(66&21752/,167580(17$7,217(&+12/2*<
8QLYHUVLW\RI+RXVWRQ-RKQ:LOH\DQG6RQV(8$>FRQWUROGHSURFHVRV@
 &RRSHU:LOOLDP'+HOIULFN$OEHUW',167580(17$&,21(/(&7521,&$
02'(51$<7(&1,&$6'(0(',&,213UHQWLFH+DOO+LVSDQRDPHULFDQD0p[LFR
>JHQHUDO@
 +ROPDQ-3(;3(5,0(17$/0(7+2'6)25(1*,1((56,QWHUQDWLRQDO6WXGHQW
(GLWLRQ0F*UDZ+LOO.RJDNXVKD-DSyQ>DQiOLVLVGHGDWRVH[SHULPHQWDOHV@
 0HOOLFKDPS'XQFDQ$5($/7,0(&20387,1*ZLWKDSSOLFDWLRQVWRGDWDDTFXLFLWLRQ
DQGFRQWURO9DQ1RVWUDQG5HLQKROG86$>DUWtFXORV@
 2KED5\RMLHGLWRU,17(//,*(176(16257(&+12/2*<-RKQ:LOH\DQG6RQV
(QJODQG>DSOLFDFLRQHV@Ral Leal Ascencio


(compilacin, traduccin, creacin,)