Sei sulla pagina 1di 5

Phn m

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Phin m Nam m rt-na tra-da-da Nam m A-ri-da Va-l-ki-t Soa-ra-da B-i Sot-va-da Ma-ha Sot-va-da M-ha Ka-ru-ni-ka-da OM Soa-r-va Ra-ba-d St-a-na a-si-a Nam m Skrit-toa I-mm A-ri-da Va-l-ki-t Soa-ra-da Rm-a-va Nam m Na-ra-kin-i Hri Ma-ha Va-a-soa-m A-tha-t Su-bam

Bn truyn thng
Nam M Hc Ra t Na a Ra D Da Nam M A R Da B L Kit Thc Bt Ra Da B Tt a B Da Ma Ha Tt a B Da Ma Ha Ca L Ni Ca Da N Tt Bn Ra Pht Du S t Na t Ta Nam M Tt Kit Lt a Y Mng A R Da B L Kit Tht Pht Ra Lng B Nam M Na Ra Cn Tr H R Ma Ha Bn a Sa M Tt B A Tha u Thu Bng A Th Dng Tt B Tt a Na Ma B Tt a Na Ma B D Ma Pht t u t it Tha

Namo ratna-trayya Namo riy Valokite-varya Bodhi-sattvya Maha-sattvya Mah-krunikya OM Sarva rabhaye Sudhanadasya Namo skritva imam ry Valokite-vara ramdhava Namo narakindi Hrih Mah-vadha-sv-me Sarva-arthato-ubham Ajeyam Sarva-sata Namo-vasat Namo-vka mavitto Tadyath

Soa-r-va A--dam

Soa-r-va-sa-ta Nam m vt-sa Nam m Vt-ka Ma-vi-ta-tu T-da-tha

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

OM avaloki Lokate Karate E-hrih Mah-bodhisattva Sarva sarva Mala mala Mahi Mahi Ridayam Kuru kuru karmam Dhuru dhuru vijayate Mah-vijayati Dhara dhara Dhrini varya Cala Cala Mama vimala Muktele Ehi ehi ina ina

OM A-va-l-ki L-ka-t Ka-ra-t H-ri Ma-ha B-i-sot-voa Soa-r-va Soa-r-va Ma-la Ma-la M-hi Ma-hi Ri-a-dam K-ru Ku-ru Ka-r-mm -ru u-ru Vi-cha-da-t Ma-ha Vi-cha-da-ti -ra a-ra -ri-ni Soa-v-ra-da Choa-la Choa-la M-ma Vi-ma-la Mu-kt-l -hi -hi S-na Si-na

n. A B L H L Ca Ca Ra Di H R Ma ha b tt a Tt b, tt b Ma ra, ma ra Ma H Ma H R Dng Cu L Cu L Kit Mng L L Pht X Da Ma Ha Pht X Da Ra Ra a R Ni Tht Pht Ra Da D Ra D Ra M M Pht Ma Ra Mc L Y H Di H Tht Na Tht Na

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

rsam prasari Viva Vivam Prasaya Hulu hulu mara Hulu hulu hrih Sara sara Siri siri Suru suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Narakindi Dhrish-nina Bhayamana Svh Siddhya Svh Maha siddhya Svh

-r-sm Pra-sa-ri Vit-soa Vt-soam Pra-sa-da H-lu Hu-lu Ma-ra H-lu Hu-lu Hri Sa-ra Soa-ra S-ri Si-ri

A Ra Sm Pht Ra X Li Pht Sa Pht Sm Pht Ra X Da H L H L Ma Ra H L H L H R Ta Ra Ta Ra Tt R Tt R T R T R B D B D B D B D Di R D Na Ra Cn Tr a R Sc Ni Na Ba D Ma Na Ta B Ha Tt D Ta B Ha

S-ru Su-ru B-i-da B-i-da

B-a-da B-a-da M-tray-da Na-ra-kin-i -rt Ni-na

B-da-ma-na Soa_ha St-a-da Soa_ha M-ha Soa_ha St-a-da

Ma Ha Tt D Ta B Ha

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Siddha-yoge varaya Svh Narakindi Svh Mranara Svh ira simha-mukhya Svh Sarva mah-asiddhaya Svh Cakra-asiddhya Svh Padma-kastya Svh Narakindi-vagalya Svh Mavari-ankharya Svh

St-a-d-gh Soa-ra-da Soa_ha N-ra-kin-i Soa_ha M-ra-na-ra Soa_ha S-ra Sim-ma Mu-kha-da Soa_ha Sa-r-va Ma-ha A-shi-a-da Soa_ha Ch-kra A-shi-a-da Soa_ha Pt-ma Kat-sta-da Soa_ha N-ra-kin-i Va-ga-la-da Soa_ha Ma-va-ri Soa_ha Sn-ka-ra-da

Tt Du Ngh Tht Bn Ra D Ta B Ha Na Ra Cn Tr Ta B Ha Ma Ra Na Ra Ta B Ha Tt Ra Tng A Mc Kh Da Ta B Ha Ta B Ma Ha A Tt D Ta B Ha Gi Kit Ra A Tt D Ta B Ha B Ma Kit Tt D Ta B Ha Na Ra Cn Tr Bn Ra D Ta B Ha Ma B L Thng Kit Ra D Ta B Ha

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Namo ratna-tryya Namo ry Valokite varaya Svh OM Sidhyantu Mantra Padya Svh

Nam m Rat-na-tra-da-da Nam m A-ri-da Va-l-ki-t Soa-ra-da Soa_ha OM Si-dan-tu Man-tra Pat-a-da Soa_ha

Nam M Hc Ra t Na a Ra D Da Nam M A Ri Da B L Kit Thc Bn Ra D Ta B Ha n. Tt in Mn a Ra Bt Ra Ta B Ha