Sei sulla pagina 1di 1

Legend of Zelda; Dungeon Theme

Koji Kondo

 = 90

 4                


 4         
  
 4   
Piano

4

        


       
3

      
Pno.
   
      
 

        
                          45
5

   
  
Pno.
         5
 3
4
3

  
         
  45          
7


    
  5        
Pno.

  
4
     
