Sei sulla pagina 1di 2

Natali Melody (Gm x 2 Cm D7) Gm Cm D7 Rit.: Gm Babbu Natali, st'annu no' ffatia i, Cm D7 Din!i allu "at unu !

a ti "u# "en$iuna i, Gm Cu ddomila anni ti %%iusti !ont ibuti Cm D7 &' o a tti i lassi e !!u lassi alli 'a%nuni Gm (assa la manu, non ) nna s!onfitta, Cm D7 No' ti 'n!a"un* la tua +a""onia 's"etta, Gm Ce tu non ) sulu mala'olont,, Cm ma sta la le%%i ) la le%%i D7 - . ba "lus ( ima o "oi /a'a !an%i, Gm No ssi 'mbian!unu li st ati ddo nui, Cm Natali 's"loti solu "i t adi$ioni, D7 0i ssietti 'n taula !u tti 'n1ua ti ti Gm & n!i sta' 'n!o a !i ti fami mo i (Gm) N!ununu 'ai alla messa "i s"itti!ula i, Cm Cumma i 'n'idiusi si s!an%iunu i!ali D7 &' nna 'ita !a si ta%%/iunu ti % etu, Gm ma sontu ami!/i 1uandu s!endi Natali Melody Gm Cm D7 2e se 2 Gm 3ott'a la 'illa %iu'int4 'ntulittata Cm fa!i la %a a a !i 'ai !un$atu me%%/iu D7 (u u "i st'annu " imu non !i iu Gm Ma sie ma teni fa!!i !!u si ua da 'nt a llu s"e!!/iu Gm +a di%nit, !!/iu % andi ) !!u ti sa !!untinta i Cm Cu "assi %li anni !u no tti !!untienti mai D7 & ment i s"ie i !u ia la 'ota bona Gm &' 1uedda bona !a ti minti 'nt a lli uai

ei

Rit.

( e5solo (6in%le Bells mino ) Gm x 7 Cm x 2 D7 x 8 3olo Gm x 2 Cm D7 0900: x 2 - . ba "lus

2e se 7 Gm ;uandu nas!i 1uasi "i !oin!iden$a Cm & "i !asu n!e%ni subbutu a ubba i D7 Non ) sfu tuna !i ti fottunu int a Gm ( ima la ba ba !!u !umen$a a 'ntusta i (Gm) Nnu la'o u mien$u onesti "i mmei Cm Non !') santu !u si "o' 'n'inta i D7 2ulia fatia'a !u mi s"e$$u li s"addi Gm & !u stau !autu 1uandu ia Natali Rit. x 2 - 7 C/iuse e tema 6B