Sei sulla pagina 1di 5

xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân

(from DreAMEE album) in C Major


Original artist: Amee
Piano arrangement: Black Keys
 = 73 Intro
4            
 
        
4   
    
 44     

5

     
        
        

      
 
  

7

  

     
          
  
        

      
      
 

A1 
10  
                       
      

   
    

Chỉ dùng cho mục đích tham khảo


(For informational purposes only - Tutorial video available on Youtube)
13             
              
   
    
 
    

16   
            
           

    

 
18 A2

        
        

       

   
   
  
20

      
                 
             
 
  
     
   
23

       
                  
        
 
      
    

Chỉ dùng cho mục đích tham khảo
2 (For informational purposes only - Tutorial video available on Youtube)
26 B

       
              
  
        
 
28
    
         
              
   
    

        
    

30

      
       
          
   
           
         

33

      
        
 
 
       

       
  
          
  

35
     
    
  
      
            
     
  
       
    

Chỉ dùng cho mục đích tham khảo
(For informational purposes only - Tutorial video available on Youtube) 3
37

  
                       
     
    
  
     
   

39
   
      
              

  
  
 
     

41 C

               
     
    
       
    
     
   
43

  
                
           
  
      
   
    
 
45    D
  
          
           
   
  
       
     
 
Chỉ dùng cho mục đích tham khảo
4 (For informational purposes only - Tutorial video available on Youtube)
48  
 
    
       
      
      
   
    
    

50

              


        
      

            
   
    
   
52

       
 
      
         
   
    
         
          
    
 Outro
55  

             
     
  
  
   

 
58

           
        


      
   

Chỉ dùng cho mục đích tham khảo


(For informational purposes only - Tutorial video available on Youtube) 5

Potrebbero piacerti anche