Sei sulla pagina 1di 3

Starting Wind

OsPiAN Deemo Edmund Fu


 = 160   

      


 4                    
 4    
   
   44
  


 

            
    
 
       
   
6              
   
                       
      
 
                         
               

11
         
                          

            
    
 
                            
       
      
 
 
17
           
   
          
  
   
            
    
  
 
   
                   
  
               

23   
   
    
                     

         

    
  

     


       
        
      
           
      
   
29
                          
              
   
 
            
 
      
     
  

         
  
       
  
 
   
 
 

 
8
35
              


     
        

             
  
   
                            


    
   
      
       

[YouTube] OsPiAN
41  
             
              
     
  
       
    
  
            
 
              
 


              

47
   

            
                             
         
       
 

                         
   
          
       
 
54
                           


              
         

           

  
      
  
60
  
            

                            
         
      
          
              
  
        

66
   
                                           
               
                 
            
                 
         
     
72 
          
                  
               

     
                
         
            
88       
  
78
    
               
             
    

 
     
  
         
  
   
        

  
   
83
           

                          

           
            
   
                                     
      

2 [YouTube] OsPiAN
89    



                     
      
              
       
   
           
         
    


     
     
  
95
  
                              
        
         
  
           
 
 
                 
            
    
  
   
101
         
 
                         
                    
    
           
 
                     
            
  
106
          
             

 
  
           
      
  
            
          
    
 
110
         8 
  
          
            
7
       7 
          
     
  7


 8
114   8  
                       
         
 
            
     

8
8
120
                   

    


    

  
      


   
    



rit....
 
[YouTube] OsPiAN 3

Potrebbero piacerti anche