Sei sulla pagina 1di 2

Tema

Principessa Mononoke
Sassofono contralto
La Leggenda di Ashitaka - Miyazaki Hisaishi

 4 6  4     
  
 4          
 = 76


                       11   
   
19

           2   13        
 
35

                        

53

  


                     

56


                       10  
    
59 73

               20  
         

74

                 11            
  
   
100
       14

117