Sei sulla pagina 1di 6

Piano Tema

Principessa Mononoke
La Leggenda di Ashitaka - Miyazaki Hisaishi

4        
 4   
 = 76

     
  44         

                
          

      
                   
           
9


            
         
    

     
                 
         
          
        
 
15


 
         
    


                    
            

21

      
     
    

 


    


  
                  
                
  
25

  
      
              
                 
  
 
                                 
                
   
30


   
       

  
            
                

36


       
 
                          
        


 
   
      
             
41

         

  

                 
      

                
     
45

 
      
  
      
   
    
                

                
   
            

49

   

      
                  
                
     

2
           
     
     
53

                           
                         

          
          
56

                      
                    

         
       
  
  
58

      
              
     

                      
    
             
 
62

          
          
         
                
            
  
66


                    
      
 
   
                     
  
               
   
71 73


     
     

3
     
     
    
          
  
76

   
                      
       
 
      
   
             
81

         

  

         
   

                
     
85


       
    
             

                
 
                 
89

 
                       
               
           
      
    
93

                            


                        

          
          
96

                      
                   

4
   
 
            
 
98

      
                


                
            

101

      
          

 


    


  

             


            
   
105

  
                 
        
           
 
                                 
                
   
110


   
       


  
               
     
 
116

                   
         
3

  

         


                   
 
121


                
        
            

5
        
         
                     
125

  
             
      

    

131

    

Potrebbero piacerti anche