Sei sulla pagina 1di 7

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Episode 19 ED

"Kamado Tanjiro no Uta"


Arranged by Fonzi M
Original Artist: Go Shiina feat. Nami Nakagawa
 = 151 8
8
  
4              
 


 4  

4       
4 
     


     

15
            


         
  
  
 
    


      
     

23 
         
       
 
   
             
         
 
  
28 8  
  
              
     
   
     
            
     
8
35        
 
     
          

         

41

      
   
   
       
  
   
  
          
46
    
      
  
    
 
     

           
   
  
51  
  
 
                  
 
  

             
          

8
59
       8   


         
 
              
9  
     
       
  
       
       
66 8 
           
        
  

  
   
          
         
          
 
        
71          
     
       
  

  
     
    
         
   
   
2

76           
         
        
 


    
 

 
      
    
     

81 

        
  
         
 
    
     
     
   
        
 
     
86      
          
  
                  
  
     
    
          
   
    
93
                 
   
                      
      
        
                 
   
     
 
100
             8
                

      
                       
 
   
        
         
  
       
    
107 8  
              


   
   
 

    
      


  
       

3
115 
         
    
  
 
       
          
 
120  
               
    
               
 
    
                 
   
     
    
127
           
   
      

  
               

       

  
  
               
   
   

134
           
           
  
 
          

   

 
  
 
           
     
   
         
    
141
             
                 
       
 
                 

 

           
                       
145
       
         

      
             
 
                             
                       
4
149
      
          
              
        
 
                           
                       
153      
                     
          

          
  
                  
     

                     
157 
         
      
 

        
 

    

 
 
  
162
  


         
       
 
      
    
  

167



       
              
       

   

       

     

      
8
175 8 8

                   
 
     
 
        
      
     

5
8  


180         
   
           
    
    
 
       
  
    

 

186
                 
          
                 
      
 
        
      
 
         
     
  
194
            

    
       
      

       
       
         
  
   
    
           
    


200

  

                
 
           

    
      
    
    
207
             

    
    

   
            
 
  
213
           

       
 
                
     
   
  

6
220     
  
          

         
   
     
       

227
       
  
       
 

        
        

 
 

234

  
 
 

   
  

Potrebbero piacerti anche