Sei sulla pagina 1di 2

Tanjiro Kamado No Uta

Arreglo: Anime Pro Go Shiina feat. Nami Nakagawa


 = 76
            
4    
    
     

 4

8
                 
             

14
       
     

  
           

21
                  
            

28
      
     
            

     

6  
33
   
               
          
  3

37        

           
          
  
41
       
                        

44                      
                          
47
                       
 
       


53          
                 3  
    
6

59   


                     

6  
63
         
    
     
  3

66  
                       
   

70
  
                       
        
 

73

             