Sei sulla pagina 1di 1

Brezza di primavera

# 8
& c .. j œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ w
œ. œ œ œ J
Go ià bo boà sciù - di en è Tzin hong du i bin tzoi

# 8 Sciun be lun ghun duè hang sai i ai zai shin lai

& c .. j
œ. œ œ.
j
œ œ œ
˙ ˙ œ œ ˙˙ ˙˙

# œ œ j
œ. œ œ
13

& J œ. œ ˙ œ œ œ w
œ. J
za ci de ho i boè tzu ghe dion diao shao len ghe

# ˙
dun dai po sci gun lai zai tzin tzun (H)o dan zai

w
13

& ˙ j œ w
w œ. œ œ

17
# j j w
& œ. œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ œ.
go len bial di bin ba bè scian ka lan tzu de

# j j
tian ghi wa bin u lan lai qui ma/n kuà ka bai
w
17

& œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ

# . 4
& œ œ œ œ œ ..
21

J œ œ œ œ œ œ w
˙ œ. J
shu be bang i ghian pa i sè scin lai duà pi be

#
we niun ciò wa sci kun du a tai (H)o hun pen n zai
4
œ œ œ ˙˙ ..
21

& ˙ œ œ
˙ œ œ w

by Angioletta