Sei sulla pagina 1di 4

Dừng bước giang hồ

Chuyể n soạn Guitar: Nhạc: Hoàng Trọng


Nguyễn Hữu Quyề n

Allegretto

Guitar
 42              
4
3 a m i
m
i i
0
m
1
i m

8 2
  C.III

Guit.
4               
2 3
1
1
3
8 0  4
1

Guit.
7

              
2 3 1 2 4
0 0
8 0    2 3
p

Guit.
10                  
i m a

4 3
4

8  0

Guit.
14                   3
1

8 
Guit.
18              
8 
Dừng bước giang hồ
1
Guit.
                 
21
p
4
4 2
C.III

8    p 4 0

Guit.
                 
25
3


8
ff

Guit.
             
29
4
0 1 3

8 2

Guit.
                 
32

8
f
 
p

Guit.
            
36
1
3 0
8  2
0
0

Guit.
             
39
3
1
3

4
0
0
8
p
 2
 2 1
0

Guit.
               
43
1
2
  
8

Dừng bước giang hồ


2
Guit.
            
47
3

8
   
Guit.
               
51

    
8
2

Guit.
                
56
3

8     
4

Guit.
                
60
1

 
8
2
3

Guit.
               
65
1 4

8
   
70
3

               
1
3 1
2
Guit. 4 0
    
8 2
 0 0

Guit.
74

         
        1
2

8

Dừng bước giang hồ
3
3

78
              
Guit.      
8

82
                 2
Guit.     
8


87
 4
  1           
Guit.
8    1
    
  
        
91
           
Guit.
8
 
96
               
2
3 1
Guit.     
8
3

101
     
           C.III

1
Guit. 3 4
2
8    5 3

Dừng bước giang hồ


4