Sei sulla pagina 1di 4

___________________________________________________________________

S A L V E R E G I N A
___________________________________________________________________

SATB CHORUS, A CAPPELLA

Traditional David Basden


deebee @ pacific.net.au

g and reflective, as a meditation


Slow q= c. 56 (e = e throughout)

Q[ ! D D
Soprano & \ . .# . . . - - . . . . . . . - -
Sal - ve, Re - gi - na, ______ ma - ter mi - se - ri - cor - di - ae: ______
g
Q[ D D
Tenor & \ . . # .! . . - - . . . . . . . - -
) Sal - ve, Re - gi - na, ______ ma - ter mi - se - ri - cor - di - ae: ______

Q ! ,
#
& . . .
7

. . . - . . . . -
S
. . . -
Vi - ta, dul - ce - do, ________ et spec no - stra, sal - ve. _______

Q ,
!
& . . .# . . . - . . . . -
. . . - w
T
)
Vi - ta, dul - ce - do, ________ et spec no - stra, sal - ve. _______

Q - , i ! ]
. Q . . [` . ! [\ . !
A unhurried
-
12

S & . ` Q. . . .# . . .
iAd
___ ___ te cla - ma - mus, ex - su - les, fi - li - i ___

QD D [` ! ] ! [\ .
Alto & . . . ` . . . - . . .
, i
Ad te cla - ma - mus, ex - su - les, fi - li - i
Q [ ! ]` . ! [\ . !
T & - . . . ` Q. . .
.
- .# . . .
) ___ Ad ___ te cla - ma - mus, ex - su - les, fi - li - i ___

Copyright © 2016 David Basden


BASDEN :: SALVE REGINA :: PAGE 2

, i
17
Q . . . ]` .
B
.
sempre ! Q. . ! [\ . .# !
S & . . - - . . .
He - vae. _______ Ad ___
i
te su - spi - ra - mus, ge - men - tes et
,
Q ]` sempre ! ! [\ . !
& . . . . . . . .#
. - - .
A

He - vae. _______
,
Ad te
i
su - spi - ra - mus, ge - men - tes et

Q . Q . . ]` Q .
sempre
. ! ! [\ . .# !
& . . - - . . . .
T
.
)
He - vae. _______ Ad ___ te su - spi - ra - mus, ge - men - tes et

Q D
22

& . . .# . . .# ! . . - -
S
" . . . -
flen - tes in hac la - cri - ma - rum val - le. _________

Q D
&
. . . . . . . . . - . . - -
A

flen - tes in hac la - cri - ma - rum val - le. _________


Q ! ! D
& . . .# . . .# . . - -
. . . -
T
)
flen - tes in hac la - cri - ma - rum val - le. _________

h
|
C a tempo

Q D
27

S & . . . . . . . - -
h g - ia _________
|
E er - go, _________
Q â
A & . - -# -# -#
h
|
Sal - ve ________________________________
>
Q D
T & . . . . . . . - -
) h
g
|
E - ia _________ er - go, _________

%Q â
Bass
. - -# -# -# -#
Sal - ve ________________________________________________>

Copyright © 2016 David Basden


BASDEN :: SALVE REGINA :: PAGE 3

Q . . . D
. . -
32

S & . . . . - - . . -
Ad - vo - ca - ta ___ no - stra, ________ il - los tu - os
Q
A & -# -# -# -# -#
_ (e) ____
>
Q D
T & . . . . . . . - - . . - . . -
) Ad - vo - ca - ta ___ no - stra, ________ il - los tu - os

%Q
B
-# -# -# -# -#
_ (e) ____
>

Q .
37
!
.# ! . . .#
cresc. poco a poco
S & . . . - . . - . . . -
mi - se - ri - cor - des o - cu - los ad __ nos con - ver - te. ________
Q cresc. poco a poco
A & -# -# -# -# -#
_ (e) ____
>
Q cresc. poco a poco
!
& . .# ! . . .# . . . -
. . . - . . -
T
)
mi - se - ri - cor - des o - cu - los ad __ nos con - ver - te. ________
%Q
cresc. poco a poco
B
-# -# -# -# -#
_ (e) ____
>

j
Q , _ ! [ !
! [\ .
dolce

. Q. . ` . . .
D
-
42

S & - . ` Q. . . .# .

, j dolce
____ Et ____ Je - sum be - ne - di - ctum fru - ctum ven - tris _____
Q _ ! [` ! [\ !
& . ` . . . . - . .# .
A
- . . .
____ j Et ven - tris _____
,
Je - sum be - ne - di - ctum fru - ctum
Q dolce
_ [` . [\ .
T & - . . . ` Q. . . .
"
. " - . .# Q.
"
) ____
, j dolce
Et ____ Je - sum be - ne - di - ctum fru - ctum ven - tris _____

%Q . _` . . . . [` . . [\ - . - .
B
- " "
____ Et Je - sum be - ne - di - ctum fru - ctum ven - tris

Copyright © 2016 David Basden


BASDEN :: SALVE REGINA :: PAGE 4

, j
Q . . . ]` . . .! _` Q . ! [\ .
E sempre poco rall.
-
47

& . . - - . .
S .
tu - i, _______
,
no - bis
j
post hoc ex - si - li - um o - sten - de. ________
Q ]` sempre ! _` ! [\
A & . . - - . . . . . . . . . . -
post jhoc ex
,
tu - i, _______ no - bis - si - li - um o - sten - de. ________
Q Q. . - - Q . . ] sempre _ [
& . ` Q. . . ` . . . . \ .# . . .
" " " à à
T
) tu - i, _______ post jhoc ex
, .
no - bis - si - li - um o - sten - - - -
. ] . . . _` .
%Q . . . . [\ .# . .à
sempre
- - ` " " .à
"
B

tu - i, _______ no - bis post hoc ex - si - li - um o - sten - - - -

g
Q |- # " D
a tempo
D D
52 subito F

S & . . - . . . . . -
___
gO
| " D
cle - mens: ________ O __ pi - a: ________
Q D
subito
D
A & -# . . - . . . . . -
___
gO
Q | " D
cle - mens: ________ O __ pi - a: ________
D
subito
D
T & -# . . - . . . . . -
)
| " D
gO
- de. cle - mens: ________ O __ pi - a: ________

% Q -# D
subito
. . - . D . . . . -
B

- de. O cle - mens: ________ O __ pi - a: ________

Q D |- D
. . -
57 poco rall.
S & . . . . - . . - - .

|
__ O dul - cis Vir - go ________ Ma - ri - a. ________
Q D D
A & . . . . - . . - - . . - -

|
__ O dul - cis Vir - go ________ Ma - ri - a. ________
Q D . . . - . . - - . . . - - D
T & .
)
|
__ O dul - cis Vir - go ________ Ma - ri - a. ________

%Q . D . - . -# . .# . D
B
" . - -
__ O dul - cis _____ Vir - go Ma - ri - a. ________
Duration: approximately 3:20
Sydney, July 2016

Copyright © 2016 David Basden