Sei sulla pagina 1di 3
MESAJUL, STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE CADRELOR MILITARE iN REZERVA $1 iN RETRAGERE DI SISTEMUL NATIONAL DE APARARE, _ ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Donmnilor: - Klaws Werner lohannis, Presedintele Romaniei, Comandantul Fortelor Armate; - Gilin Popesen - Taviccanu, presedintele Senainiui, Parlamental Roménies; Livia Dragaea, prepedintele Camerei Depmuarilor, Parlamentn! Roisdiniei: thai Tudase, prim-ininisirn, Giverrnad Rowmenvet: = Preyedinfi ai Comisiilor de apdrare, ordine publicd si siguranpd national ale Senatelui si Camerei Depuiatitor, Parlamentul Roméniei: + Preyedingi ai Comisiitor de munca $l protectie socialié ale Senatutui si Camere’ Deputapilor, Parlamental Romd - Preyedin{i ai Comisiilor pentru buget, finante, activitate bancard $f piagit de capital ale Semanilii si Camerei Depuiasilor, Parkanrentad Romdniei: - Adrian Tunianu, ministry, Ministernl Apirarit Najronale: ~ Tudorel Toader , miistru, Ministerul Justities. Doamnelor: - Carmen Daniela Dan, mninistrr, Minister! Aieoerilor liniene: + Lia Olguga Vasileseu, ininistrn, Mintsterul Muncii si Justifie Sociale Stimate doammne si stimati domni, Structurile asociative reprezentative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere din Sistemul National de Aprare, Ordine Publica si Siguranti Nationala ancorate permanent in realitatea cotidiand a socictafii romAnegti, sunt profund afectate de reluarea .Jingajului” prin _m: ge-inedia, asupra rezervistilor militari-pensionari militari, acwzalt we »pensi nesinite”, ..pensii speciale”, speculafii gi invective fara acoperire, urmare a unei totale necunoasteri, in special de cAtre cei responsabili pentru © astfel de cunoastere, asupra a ceea ce reprezinti segmentul socio-profesional de rezervist militar. Structurile asocialive ale rezervistilor militari-pensionari militari din Sistemul National de Aparare, Ordine Publicé si Siguranté National se_pozi afer i indexare ‘ieee stat aflate in plata, conform noului act normativ al Guvernului. Legislafia national actunla privind sistemul de pensii militare este aliniata practicilor legislative, in materie, din firile aliate NA.T.O. si ULE. Pensiile militare de stat cuprind segmentul sovio-profesional, reprezentat de cadre militare, politisti gi functionari publici cu statut special ce trebuie disociat de celelalte segmente socio- profesionale. in fara noastra, ined din anul 1864, fost definit, in cadrul Constitutiei si al unor legi specific, statutul cadrelor militare ca un corp socio-profesional aparte in socictate, inclusiv sub raportul drepturilor lor materiale ai financiare. _ De inal bine de un se; stile mi ”. deoarece componentele 31 metodologia de calcul a acestora au facut obiectul unor lepi care au finut intotdeauna seama de specificul serviciului militar, de rigorile gi privatiunile acestuia. Nu trebuie omis faptul cf serviciul militar al fiecdrui stat implica al caracter special care presupun disponibilitatea permanent a militarilor gi poli Pentru expunerea la rise gt sacrificiu. Serviciul militar se executi sub puterea jJuramintului militar, pe baza de regulamente si ordine, consecintele nerespectirii acestora fiind de natura penal, calitatca de militar constituind in aceste cazuri o circumstanja agravanta, Ordonanta de urgenti nr.59/ 2017 incalea principiile ech i egalitafii avand Prevederile art, VII al O.U. nr.59/ au_ayut in vedere Decizia nr20 din 2 februarie 2000 i onducerile ‘Asociatiilor noastre sustin toate elementele mai sus mentionate, precum gi numeroasele semale care vin din parte membrilor filialelor/ sucursalelor judetene si ale sectoarelor Capitalei, care 1 Lil relor militare_in_ isii kere, sentimente ce sunt determinate de faptul ca asemenea misuri sunt de natura sd afecteze eray a itea de aparar diminueze_i entry cariera mili i eialigtii_ mi si pirascasca sistemul militar, preferand capitalizarea valorii lor in alte domenii de activilate mai bine asigurate material gi financiar in detrimentul potentialului de aparare al {irii. Pentru toate aceste considerente, apreciem ci actul normativ adoptat de Guvern la 04.08.2017 reprezinté o masura nedreapta fata de rezervistii din Sistemul National de Apdrare, Ordine Publicé si Sigurangi Nationala si in | consecintl piopunem ca feprezentantii_partidelor_politice din Parlar fi_fie de acord cu enilor art. VIL al OU, H incredere ci demersul nostru va fi corect receptat gi cd veti da curs favorabil solicitarilor noastre, va asiguriim de loialitatea noastra neconditionata fala de interesele si valorile perene ale Rominiei ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU ! PATRIE, ONOARE, DEMNITATE ! ANUC.MERR, oe MALL. General sa ewashlivga D.LP.L - MLA, ‘casionarilor dia AJN.P, DINTE eae maior (r.] lil °& oe in LAN ASESCU