Sei sulla pagina 1di 2

Salve Regina

Harm.: Rupert Twine


Sal-ve Re-gi-na,

Soprano

Alto


Ma-ter Mi-se- ri-cor-di - e,

Vi- ta, Dul-ce

Sal-ve Re-gi-na,

Ma-ter Mi-se- ri-cor-di - e,

Vi- ta, Dul-ce

do

et Spes nos-tra, Sal - ve.

Sal-ve Re-gi-na,

Ma-ter Mi-se- ri-cor-di - e,

Vi- ta, Dul-ce

do

et Spes nos-tra, Sal - ve.

Sal-ve Re-gi-na,

Bass
Ad

Te Cla - ma-mus,

Te Cla - ma-mus,

et Spes nos-tra, Sal - ve.


Ex - su- les, Fi - li - i He-vae.
Ad Te Sus - pi - ra-mus, Ge - men - tes et Flen - tes


Ex - su- les, Fi - li - i He-vae.
Ad Te Sus - pi - ra-mus, Ge - men - tes et Flen - tes

Te Cla - ma-mus,

Ex - su- les, Fi - li - i

He-vae.

Ad Te Sus - pi - ra-mus,

Ge - men - tes

et Flen - tes

Ad

Te Cla - ma-mus,

Ex - su- les, Fi - li - i

He-vae.

Ad Te Sus - pi - ra-mus,

Ge - men - tes

et Flen - tes


subito

La - cri - ma - rum Val - le.in hac La - cri - ma - rum Val - le.
subito

in hac
subito

do

Ad

in hac
subito

Vi- ta, Dul-ce - do


et Spes nos-tra, Sal - ve.


Ad

Ma-ter Mi-se- ri-cor-di - e,

Tenor

in

hac

La - cri - ma - rum Val - le.

La - cri - ma - rum Val - le.


E - ia

Er - go,E - ia

Er - go,

il - los tu - os

Ad - vo - ca - ta

nos - tra,

Ad - vo - ca - ta

nos - tra,

E - ia

Er - go,

Ad - vo - ca - ta

nos - tra,

E - ia

Er - go,

Ad - vo - ca - ta

nos - tra,

il - los tu - os

il - los tu - os

il - los tu - os

Salve Regina

Mi- se - ri - cor-des O - cu- los

te.

Mi - se - ri - cor-des O - cu- los

ad nos Con-ver

te.

post hoc Ex - si - li - um

Be - ne - dic-tum Fruc-tum Ven-tris tu - i,


subito

Et Je - sum,

Be - ne - dic-tum Fruc-tum Ven-tris tu - i,

O- sten - de.

post hoc Ex - si - li - um

O- sten - de.

Dul

Dul

Dul

Dul

Cle - mens,

Cle - mens,

cis

Cle - mens,

O- sten - de.

Cle - mens,

Et Je - sum,

post hoc Ex - si - li - umno - bis, post hoc Ex - si - li - um
O- sten - de.

21

Et Je - sum,

ad nos Con-ver

no - bis,

te.

no - bis,

Mi - se - ri - cor-des O - cu- los

no - bis,

ad nos Con-ver


Be - ne - dic-tum Fruc-tum Ven-tris tu - i,
subito


subito


Mi - se - ri - cor-des O - cu- los ad nos Con-ver - te.
Et Je - sum,
Be - ne - dic-tum Fruc-tum Ven-tris tu - i,

subito

17

13

cis

Vir - go

Vir - go

cis

Vir - go

cis

Vir - go

Pi - a,

Pi - a,

Pi - a,

Pi - a,

a.

a.

a.

Ma - ri

a.

Ma - ri

Ma - ri

Ma - ri