Sei sulla pagina 1di 26

&

JEAN GERS ON

& 00

UVRES

COMPLTES

Introduction, texte et notes


par Mgr GLORIEUX

Volume V
LUVRE ORATOIRE
(207-253)

DESCLE & Cie


PARIS

TOURNAI

ROME

NEW YORK

l uvre o ra to ire
o d ii vel fa v o ris in o rd in a ti, q u ia s tip e n d ia p e c c a ti m ors, non quaecumque
sed a e te rn a . C e te ru m n o n q u is in h a c re lo q u itu r vel quo animo loquitur
sed q u a m v e ru m s it q u o d lo q u itu r a tte n d e r e vos convenit. Ecce'
ru rs u s q u e r u la n tu r a lii, v id e te q u ia n ih il h ic cum modestia vel
p r u d e n tia ta lis a u t ta lis a g it, se d i n n i t i t u r p h an tasiae propriae et
fu m o s ita ti. M a le d ic tu s f u ro r e ju s q u ia p e r tin a x e t aemulatio quia
d u ra , cui ta le s e t ta le s d e illa n a tio n e v e l fa c u lta te per litteras vel1
a lite r c o n tr a d ic u n t. A t v e ro c o n s o la tu r e x e m p lu m Christi quem ob
p ra e d ic a tio n is fe rv o re m su i e tia m p a r e n te s d ix eru n t in furorem1
v e rsu m . E t de p ro p h e tic is p rio rib u s v iris in v e n im u s dictum uni: quid
q u a e rit in sa n u s iste . D e n iq u e p ro fe c to q u i d icere p o te st cum propheta:
D o m in e, co n siliu m m e u m ju s tific a tio n e s tu a e , ille jam non proprio
c a p iti, fa m o s ita ti v e l im p ru d e n tia e in n iti d ic e n d u s est sed solidissimae
v e r ita tis a u c to r ita ti, q u a m v is in h a c p a r te si testim onium hominum
recip im u s illu d a b u n d a n tiu s lo n g e e s t p ro nobis ta m numero quam
m e rito . C o n q u e ru n tu r a d e x tre m u m q u id a m : ecce, inquiunt, quanta
reg n i c h ristia n issim i d iffa m a tio in q u o t o t errores exorti dicuntur
e t fa m a n tu r. Im m o v ero re sp o n s u m h a b e a t quisquis hoc objicit ad
o p p ro b riu m q u o d a d s in g u la re m e t in c o m p a ra b ile m laudem ejusdem
reg n i e t in c o la ru m c e d it is ta e rro ru m n o n quidem publicatio sed
v irtu o sissim a d e b e lla tio , q u a e n e q u e p ro p rio sanguini neque discri
m in ib u s in n u m e ris n e q u e p ro p ria e p a r c it v ita e quando protinus ut
e rro re s in eo d em regno c a p u t, u t i t a d ic a m u s, exerere vel innoxium
g erm en e ru m p ere 3 c e p e rin t. O b s e rv e tu r illu d de psalm o : filia Babylonis
m isera, b e a tu s q u i te n e b it e t a llid e t p a rv u lo s tu o s ad petram; et illud
de N asone : A p p rim e d u m n o v a s u n t p ra v i m a la sem ina morbi. Est
en im h u m a n u m p eccare sed v e re d iv in u m co n festim a peccatis resurgere
eaq u e p ro te re re v irtu tis fo rti p ed e.
H is ita q u e sc a n d a lis ne p e rg e n tib u s n o b is a d v e rita tis inquisitionem
n o c e a n t, d e je c tis, d ed u c e m u s p rim a m p a rte m conclusionis ex multi
plici rad ice e t p rin c ip a lite r in v e stig a n d o d o c trin a lite r et radicaliter
q u id p ro p rie s it fides e t u n d e q u is d e n o m in a tu r fidelis catholicus,
e t ex o p p o sito q u id s it e rro r in fide v el h a e re sis e t quis denominatur
e rra n s in fide vel h a e re tic u s.
E t p rim o re je c tis p ro n u n c a c c e p tio n ib u s aliis de fide, quia fides
aliq u a n d o d ic itu r sponsio : I T im . v a : q u ia p rim am fidem irritam
fe c e ru n t; e t q u a n d o q u e fid e lita s : P ro v . 2 b. viru m fidelem quis
in v e n it? , q u a n d o q u e c o n sc ie n tia : R o m . ix c. om ne quod non est ex
fide est p e c c a tu m ; e st q u a n d o q u e s a c ra m e n tu m fidei : Augustinus
ad B o n ifa c iu m d : q u id e s t p a r v u lu s h a b e re fidem nisi fidei
1 et Ms.

* favorem Ms.

a I Tim. 5, i2.
b Prov. 20, 6
Epist., 98 (PL. 33, 364).

8 irrum pere P.
c R om . 14, 23.

d Augustinus,

223*

COLLATION DOMINUS REGNAVIT

quod ex consuetudine sordidos pauperum pedes abluebat adjungebatque nonnunquam oscula, piis lacrimis rorantia; edebat absque
ullo nauseae signo cibos manibus eorum contrectatos; insistebat
vigiliis, jejunia multiplicabat et culcitra utebatur qualem laudare
solebat Attalus, ut refert Seneca, quae scilicet resisteret corpori
et in qua post dormitionem jacentis vestigium apparere non posset.
Plurima sunt his similia quae a provido rege ideo assidue agebantur
nequando serva sensualitas extolleretur inconsulte, ut que malignos
ejus conatus aut effringeret aut tem peraret1; noverat enim quod
qui delicate a pueritia n u trit servum suum, postea invenit eum
contumacem, Prov. xxix a. Quis autem iste servus noster est nisi
sensualis noster appetitus, ingratissimus equidem et merito odiosus
servus; nam quo plus ei indulseris, quo amplius eum sibi ipsi dereli
queris, ideo immitior eoque in perniciem tuam pronior constituitur
Ac perinde fit ut regnum animae in perversissimam dilabatur
tyrannidem dum voluntas serva efficitur et obsequitur mirabiliter
sensualitatis imperio, quod heu, in quam plurimis plus quam satis
experimento cognitum est, et a Seneca commemoratum, epistolarum
suarum libro 2, epist. 8.
Voluntas itaque cum circa moderandos sensuum impetus lenta
negligensque est, vires paulatim assumunt et diuturnitate temporis
adaugent. Deinde vehit indomiti et infrenes tauri, contrahunt impetus
ferentes, nequaquam ultra ipsius voluntatis subire dignantur dominium
sed eam veluti regem inertem torpentemque et nil virium habentem
contumaci cervice spernunt. Nec spernunt modo, sed duris ac fortibus
vitiorum catenis circumligant ; eam deinceps stringunt male
mulcentium affectuum compedibus, et vastissima tandem ac
onustissima consuetudinis mole ne resurgat opprim unt2. Quod si
quandoque voluntas suae nobilitatis ac generositatis conscia exsurgere
tentet et vim sibi faciens indignissimum jugum satagat excutere
saepe frustra est, nam confestim ex adverso insilit serva sensualitas
et uncis eam manibus apprehendens ad se trahit et contractam humi
sternit ; sicque invita patitur illam quam negligenter subiit servitutem,
quemadmodum fabulosus ille equus cujus Aristoteles in Rhetorica
meminit b qui cum per hominem frenum sibi imponi ad cervum
e pascuis depellendum permisisset, licet postmodum reniteretur in
perpetua tamen servitute permansit. Consulit saepe ratio ut voluntas
ab hujusmodi tyrannica dominatione se subducat, ut vitam mutet,
ut mores componat et, u t de Mirra, IX Metamorphoseos c, Naso
ait, scit3 se non falso moneri, sed difficultate rerum exterrita aut
ad haec agenda minime enititur, aut in primo conatu debilitata
1tentaret P.

* im p rim u n t G.

8 Prov. 29, 21.


6 Aristot., Rhetor., I I , 20.

3 sic P.

Ovid., Metamorph., X, 297-502.

l u v r e o ra to ire

frangitur, tam firmum et tenax est perversae consuetudinis vinculum


tam gravi fasce quidquid alias 1 amplexatur obruit.
Plerumque etiam rationis vocibus obsurdescit voluntas ob dissonos
incompositos et malesuados tumultuantium hostium strepitus quos
serva sensualitas patentibus undique sensuum januis introduxit.
Introgreditur nempe per oculos elata inflataque superbia et insatiata
cupiditas; per tactum foeda pruriens enervataque libido. Subeunt
undique vastatrices curae, et innumera alia improborum hostium
genera quam primum oculos rationis aut effodiunt aut obtenebrant
et in sententiam suam ducunt. Deinceps miseram deturpant animam,
transfigunt, cruentant, Deoque et hominibus abominabilem efficiunt.
E t non jam unius domini voluntas serva est sed, ut Augustinus ait,
De Civitate Dei : tot dominorum quot vitiorum a. Multis serviet,
inquit Seneca b, qui corpori servit; accedit superbia et vult esse rex;
avaritia clamat : ego regnabo; gula dominari quaerit; luxuria imperare
satagit; ira, detractio, invidia certant cujus potissimum homo esse
videatur. Hanc vitiorum altercationem Persius graviter expressit,
Satyra 4 c. Verba ejus omitto.
Cernitis quam miseranda prorsus mutatio, et quam acri studio,
quam assidua meditatione dominatio haec fugienda est, quemadmodum
inclytus rex a se illam declinavit. Cujus regnum nunquam occupavit
avaritia, nunquam superbiae aditus patuit, nunquam molles libidinum
inconcessarum affectus, quantumcumque subdolos et blandos vultus
praetenderent, locum repcrire potuerunt; non irae, non detractioni,
non invidiae concessus est aliquando introitus; nec unquam latrun
culorum istorum aliquis de eo triumphasse aut spolia reportasse
gloriatus est; quin potius voluntas velut imperiosa domina eosdem
abjecit, recogitans cum Seneca se majorem esse et ad majora genitam
quam ut mancipium fieret corporis sui ; et quod pessima est servitus
voluntaria quam ubi quis, male vivendo, sibi imposuerit non jam
liber, immo nec homo sed bestia dicendus est. Quare? Quia intellectu
qui antonomastice homo dictus est, non utitur; sed de grege illorum
est quos Philosophus dicit esse bestiales, vitam pecudum eligentes.
Quisquis se talem exhibuerit, etiamsi in amplissima natus fuerit
familia, servus est, prout Cicero illa sua inattingibili facundia in
Paradoxis, paradoxa quarta, ostendit d. Horatius Flaccus etiam hanc
dominii et libertatis materiam graviter et eleganter executus est
in sermonum sive satyrarum suarum finali sic incipiente : jamdudum
a stulto ; ubi servum suum Davum secum colloquentem introducit
et servitutem domini sui cum sua comparantem. Boetius insuper,
1 om. P.
0 Augustinus, De Civitate Dei.
Persius, Satir., IV.
* Horatius, Satir:, II, 7. .

Seneca, Epist., 14, 1.


a Cicero, Paradox., IV.

234

228

I n festo S. Michaelis archangeli


F actum est proelium m agnum in coelo ; Michael et angeli ejus praeliab an tu r cum dracone, Apoc. xii
De angelis locuturi cognatam angelis virginitatem et ab eisdem
officiosissime salu tatam fiducialiter adeam us et ut per gratiae
infusionem sedetur in nobis vitiorum draconisque praelium, illam
salutem us oratione angelica, dicentes : Ave Maria.
Factum est, etc. Quem adm odum duplex est coelum, gloriae videlicet
et Ecclesiae, illud sursum , hoc vero deorsum sicut per glossam super
them a et M atth. xiii notum est b, sic in duplici coelo Michael et angeli
ejus praeliati sunt cum dracone. E t prim itus in empyreo coelo de quo
praesens sermo loquetur; postm odum in inferiori quod est Ecclesia,
de quo videbitur in collatione.
E t in primis, reverendi patres, Michael cujus hodie festa colimus,
quanta dignitate quantaque virtu tis eminentia praeditus fuerit
prophetica haec Joannis verba secundum beati Gregorii expositionem
patenter insinuant : factum est, inquit, praelium, etc. Oportet profecto
u t magnus magnisque et insignibus titulis illustratus extiterit quem
in praelio magno coelesti ducem ac signiferum sui exercitus praecipuum
universalis imperator ac regum supremus instituit; cujus insuper
dominationi sive ducatui videtur omnes beatorum spirituum acies
quodammodo subjecisse : Michael, inquit, et angeli ejus. Si enim beati
omnes angeli quemadmodum verisimile est, contra draconem,
Luciferum videlicet, aliosque perversos angelos praeliabantur,
consequens est illos omnes sub Michaele archangelo militasse; alioquin
quomodo dixisset propheta : Michael et angeli ejus?
Sed hoc intrim omisso, non irrationabiliter quaeritur quomodo
Michaelis cum dracone magnum in coelo factum sit praelium et unde
tam subitum inter eos malum schismatis erupit ut mox in suo crea
tionis exordio tam hostiliter dissenserint atque decertarint quasi ad
poetarum figmenta relabamur. Sic enim poetica fingit licentia ex
serpentinis dentibus a Cadmo humi jactis militiam armatam surrexisse
et confestim alternis concidisse vulneribus. Metam, iii c. Ad cujus
rei quae in abdito latet dissolutionem, repetenda est altius narratio.
Postquam omnipotentissimae ac liberalissimae Dei bonitati placuit
seipsum in creaturas diffundere, mundum hunc tamquam regnum
aliquod pulcherrimum ac maximum, non naturali quadam et aeterna
necessitate ut philosophi somniant, sed spontanea libertate fabricavit;
228 Texte tabli daprs G, f. 24-30; collt. P, III, 1468-1480.
Apoc. 12, 7.
b Glossa ordin. in h. 1.
Metamorph., III, 1-130.
292

Ovidius

l ' u v re oratoire

et publicani secan d i1, repudiandi fugiendique sunt. Cur ita? Pa]amest


ratio : quia Ecclesiam audire contemnunt, quia contumaci spiritu
ecclesiastici capitis unitatem dividunt ; quia ad extremum veritatem
sufficienter edoctam non agnoscunt ita ut non plus excusari valeant
a culpa suae dubietatis vel incredulitatis erga verum papam et cano
nicum quam Judaei erga verum Messiam Christum. Quare sic?
Successor enim Christi est, ejus auctoritate constitutus, quem qui
spernit non eum sed Christum spernit.
Sed ex cu sat eos vel ig n o ra n tia vel errans conscientia? Minime
equidem . Q uae est ra tio ? Q uoniam affectio perversa errorem illum
p ep erit a tq u e p a rtu m n u t r i t ; cu ju s jud iciu m apertum est, quia veritati
to tien s edoctae et d ilig en ter p ro p a la ta e , durissim is animis pertinaciter
c o n trad icu n t. In su rg en d u m est ig itu r v iriliter ex adverso contra hos
pacis violatores et bello fo rti dim icare convenit u t veritas praevaleat.
F elix e rit m ors quae pro fide et E cclesia suscipietur. Felix praelium
quod pacem affert; felix dem um vexatio et omni voluptate beatior
quam im ponit zelus dom us D om ini. Ita q u e si Michael et angeli ejus
non p epercerunt Lucifero ceterisque sublim ibus substantiis schisma
concitantibus quom inus in p raecip itiu m m ortis aeternae traherentur;
si in schism atibus Ecclesiae prioribus illi qui bellum suscepere famosis
sim i et christianissim i c e le b ra n tu r; si postrem o apud omnes populos,
etiam incredulos, illi gloriosi n o m in an tu r qui seditiosos cives bellis
ex term in av eru n t, non m isericordia est sed iners impietas et algidus
irreligiositatis 2 to rp o r p a r facinus seditionis non similibus bellorum
rem ediis extirpare. A t vero m iseream ur illius? Misereamur potius
Ecclesiae, religionis et fidei. C om patiam ur citius membris sanis ne
perniciem co n trah an t et ne virus alieni anathem atis effundatur in
ipsa catenique suae m aledictionis p a rite r alligentur. Tandem forte
exhorrescim us rem edii bellorum au ste rita te m ; pensetur ingens plaga
spiritualis periculum et sanationem illius quam vis duram, quamvis
asperam et acerbam fo rtite r aequanim iterque tolerabimus. Oculus
enim qui scandalizat, Christo im perante, eruendus est, manus proji
cienda; et Naso ait : im m edicabile vulnus Ense rescindendum est ne
pars sincera tra h a tu r a.
Sequitur partis alterius argum entatio. Schismaticos punire leges
praecipiunt ad schism a tollendum non ad augendum, ut praeterea
boni salvi fiant non u t in com m uni peste justi cum reprobis
obvolvantur. H aec autem sen ten tia de bello assumendo quid aliud
agit nisi in unum m ortiferae seditionis discrimen omnes Ecclesiae
partes impellere, sontes cum insontibus, simplices cum doctis communi
in teritu ; immo 3 Italiam , Alem anniam , Angliam innumerasque provin1 insectandi P.

3 irregularitatis P.

a Ovidius, Metam., I, 190.


304

8 non add. G.

24o
I n C ircum cisione Domini

Postquam consummati sunt dies octo ut circumcideretur puer


vocatum est nomen ejus Jsus. Luc ij .
Vereor ne ut loqui cepero, vetus illud proverbium intra vos agitetis :
medice cura teipsum *, et audire cum coeco nato merear illud Joann. ix :
tu in peccatis natus es totus et tu doces nos? sicque e templo ejiciar. c
Habet itaque laudem suam fortesque ad bonum stimulos illiterata
etiam infacundaque virtus; vox vero quamvis eloquentiae accuratis
sima arte blandiens et sonora, si virtutis desit opinio, inefficax est
et derisui contemptuique proxima, quoniam ut Satyricus ait d :
Quis tulerit Graecos de seditione quaerentes? quin melius Loripedem
rectus derideat, Aethiopem albus.
At mihi hanc obsocro tollite sollicitudinem et quid dicam non quid
vivam inspicite; atque ut circumcisus hodie Jsus ab obdurata indurationc nostrae mentis aures circumcidat meas, praesertim ne ut vocalis
echo et aes tinniens sine sensu vel auditu loquax inveniar matrem
misericordiae devote salutabimus dicentes : Ave Maria.
Postquam consummati sunt, etc. Evangelicam praesentis celebritatis
lectionem a capite libuit repetere quoniam pauca ejus verba senten
tiarum multiplicitate gravida sunt, et quemadmodum ex paucis
parvisque granis surgit ampla seges, sic copiosa ex eis si terram bonam
invenerint, accrescet eruditio. Jam itaque misericordia pro captivati
hominis liberatione im ploratura e terris in coelum ascendens, ex
opposito autem et effectum ad contrarium e coelis descendens veritas
obviaverunt. Jam que justitia et pax osculatae cum ex earum osculo
veritas de terra orta est, Unigenitus videlicet Dei Filius quem cele
berrimo natalis sui die sincerissima ac integerrima parturiit virginitas,
paupertas alieno natum in loco panniculosis fasciis involvit, eumdem
in praesepio reclinavit profundissima humilitas, quem antea fortis
ut mors dilectio e sinu Patris in sinum Virginis declinare compulerat.
Postquam vero consummati dies octo, etc. Prima hic oritur quaestio :
quo die quove tempore consummatio haec facta est. Illo quippe die
qui apud caput Orbis Romam celeberrimus habitus est et qui anni
praeteriti finis, sequentis autem statutus est initium. Et ne curiosae
vanitati deesset superstitio sacrilega, monstruosum quemdam sibi
finxere deum cui duas frontes ut inverecundior ac impudentior esset,
totidemque facies adseripsere; de quo die ad litteram Fastorum
descriptor Naso ait :
240 Texte tabli d aprs G, f. 36*; collt. P, III, 970.
Luc. 2, 21.
Salir., II# 22.

c J o. 9, 34

* Luc. 4, 23.

459

4 Ju vnal..

l ' uvre oratoire

Prospera lux oritur, linguis animisque favete


Nunc dicenda bono sunt bona verba die;
Lite vacent aures insanaque protinus absint
Jurgia, differt opus livida turba tuum
Salve festa dies, meliorque revertere semper
A populo rerum digna potente coli.
Haec si ad execrandos gentilium ritus spectes, impia prorsus et
falsissima sunt ; si vero ad verae religionis cultum utique verissima,
quoniam octavus dies celeberrimus atque sanctissimus. Levit xxiii
Optima igitur haec dies fuit qua non temporis modo sed totius rei
praepotens initium effulgeret ut suis radiis ab hominum mentibus
tantae dimoverentur insaniarum tenebrae et profanos sceleratosque
ritus gentilium pia sacraque religio protinus effugaret. Exercebantur
enim apud eos ludi, si tamen ludi dicendi sunt horrenda auditu,
visu faeda indignaque relatu spectacula. Praeterea decuit ut abjectus
ille bifons Janus et in risum versus cederet vero Deo qui non duas
tantummodo partes intuetur sed ubilibet secundum prophetam
respicit, in coelo et in terra b, in mari et in omnibus abyssis c.
Postquam consummati sunt, etc. Tunc scilicet cum inclyta
consuetudine homines mutuis salutationibus ac imprecationibus et
mutuis sese praeveniunt encaeniis, Unigenitus autem Dei Filius in
similitudinem hominum factus, Phil. ii d, hodie nos benedictissima
carnis suae incisione encaeniavit; donum profecto maximae carita
tis indicium et neque auro neque gemmis omnibus comparandum. Nec
vacat aut frustra est quod tempore hoc Aquarii signum sol permeat;
quod quid aliud est quam Christus ex urna pietatis gratiarum fluenta
in homines effundens? Deducam, inquit, imbrem, gratiae scilicet
plenitudinem, in tempore suo. Ezech xxxiv e.
Postquam consummati sunt. Quisquis naturas rerum sedulo perpen
det, ut hodie annus cursum ita nos temporalem dici possumus inchoare
vitam, cujus communis periodus vicibus duodecim 1 ut annus totidem
mensibus transmutatur. Quemadmodum nempe annus gelu et pruinis
incipiens paulatim per menses ad fervidum calorem et abinde in
torpidam rursus hiemem progreditur, non aliter infans ab algida et
inerti infantia per senarium annorum sensim vires acquirens ad
vividum ac aestivum virilitatis robur provehitur, in gelidam subinde
senectam sensim et, ut Naso ait, sine strepitu relapsurus. Venit
igitur hodie Jsus ut in peregrinatione nostra per quam in civitate
hac non manenti futuram inquirimus, se ducem esse monstraret et
nominis susceptione salutarem, omni aetati dans congrua ad terminum
1 duodenis P.
0 L ev. 23, 7.
E zech. 34, 26.

* P s. 112, 6.

c P S. 134, 6.

460

a Phil. 2, 7.

240.

COLLATION POSTQUAM CONSUMMATI

resistitis. Act. v iia. Circumcidendi sunt oculi a vago lubricoque


intuitu; unde sanctus Job b : pepigi foedus cum oculis meis ut nec de
virgine cogitarem. Est os a vaniloquii consuetudine circumcidendum :
Exod. vic incircumcisus labiis ego sum. Est et tactus nequissimus
omnium servus, ab illicita delectatione circumcidendus, de quo
mystice Exod. iv d : tulit Sephora, quae speculans interpretatur,
id est ratio, acutissimam petram, quae est mortis recordatio, et
circumcidit praeputium filii sui, id est tactus qui veluti filius a carna
libus diligitur et amatur.
Ut, inquam, circumcideretur. Conveniunt ecce parentes Jesu in
tugurium virgeis stipulis cannisve palustribus adopertum. Non erat
ibi quaerere circumstrepentes famulantium greges, neque ferventem
curiosa ciborum praeparatione popinam; nihil ibi ornatum, nihil
insigne, nil splendidum praeter Jesum, Joseph et Mariam. Praesto
labatur eos Joseph in limine et officiose adventantem quemlibet
tremulis salutat verbis. Novis assurgit hospitibus Maria et placido
ut erat vultu ac jucunda fronte, eosdem quasi totidem Dei angelos
recipit, salutat, veneratur, suam eis deinde ostentat prolem. Videns
certatim eos qui advenerant Jesum cupidis manibus attrectare, sibi
blandiri et defixis attonitisque oculis coelestem faciem intueri. Mulieres
praesertim videre erat quarum figit haec blanda genis oscula, arridet
ei altera ut ad ipsam similiter arrideat ; addit altera blanditias plures,
blesa, murmura dulcesque susurros. Fuit quae eum inter ulnas
reclinaret et ad ubero compresso eidem conniveret, oculis nutibusque
loqueretur. Ceterum stupent omnes, admirantur. Laudant hi sidereos
radiantesque oculos, os imperiosum atque serenum; alii vividum,
alii nitorem rubore permixtum; reliqui venustissimam corporis totius
compaginem ; erat enim speciosus forma prae filiis hominum, in
psalmo e, et ut de Adonide Naso ait : formosissimus infans; nec
videbatur viri mortalis puer esse sed Dei. Aristot. Ethicae 1. Singuli
de eo singulas ferunt1 sententias, de futuris eventibus augurantur,
conjecturantque et bona quisque secundum aestimationem suam
maxima eidem imprecatur. Non defuerunt qui aurum ei divitiarumque
acervos ac multos armentorum greges, sive dives conjugium postu
larent; ab aliis omnes magistratus, potentia, incolumitas, vitae
diuturnitas propitiaque fortuna. Qui vero altius consultiusque sapiebant
mores claros, generosum animum, prudentiam, sapientiam atque
sanctimoniam, Deum colere et jugiter venerari. Proinde ad parentes
versi ut magnum de eo gaudium ipsis obtingat uno omnes ore
unanimique exorant voto.
fe c e ru n t G P .

6 Jo b . 31, 1.

e E xod. 6, 30.

463

< Exod. 4, 25.

i \ vj

u k a i U1KE

Hac unicae divisionis declaratione contentus, juxta tres considera


tiones quae ex ipso them ate sine m agna consideratione sumi possunt
tres formare intendebam orationes; prim a erat invehens in homines
qui in tem poralibus spem habent, ju x ta illum terminum : spes mea;
secunda erat admonens juvenes u t benefacere non exspectent, juxta
illum term inum : ab uberibus, etc. ; te rtia erat beati Nicolai continens
laudes u t ad beatam vitam nos incitent, ju x ta thema in se. Is enim
praedicationis modus mihi pro nunc apparet efficacior ad conse
quendum ea qua in collationis initio praemisi; magis enim excitat
mentes et ob sui difficultatem ingenium plus exercet. Sed omissa pro
nunc secunda oratione, duas tan tu m prosequar, primam scilicet et
ultimam.
Primam vero beatissimo viro Dei Nicolao attribuam, tum quia
parum in me haberet auctoritatis, tum ne mihi objiciatur illud quod
referente Seneca objectum est Platoni, Epicuro ac Zenoni : aliter
vivis aliter loqueris0; tum quod viri hujus vita ac virtutes semper
mihi singulariter placuerunt; ejus idcirco verba menti meae adhae
rebunt ut arbitror profundius. Vos igitur si libet a consideratione mei
paulisper secedite et de multiplici et vana spe mortalium non me sed
beatum Christi sacerdotem loqui putate ; qui sic exorditur.
0 fragiles, o fallibiles, o mendaces, improbae ac temerariae mortalium
spes. Quanta in discrimina eos qui vos amplectuntur perducitis;
eosdem quam miserabili ac contumeliosa circumducitis vertigine,
Linquite eas hominum coecissimi, et ubi de aeternae mortis agitur
periculo, quam extremae dementiae sit debilem debilioribus inniti,
perspicite. Si quidem m ortalia haec omnia vere mortalia sunt, fluxibilia,
incerta, nutantia, m ultum promissionis, fidei vero nihil habentia et,
u t aliud propositum Maro ait, volucri sim ilia1 somno. Talibus quisquis
innititur aut incumbit vacillet cadat que necesse est. Ab his confestim
captivas avellite mentes. Mihi credite, indigna sunt haec omnia quae
vos in sui spem rapiant, raptos torqueant, deludant et immortalibus
adeo discerpant curis. Sed vestro vitio effectum est ut dignissimi sitis
qui talia patiamini. Majores namque et ad altiora vos genuerat Altissimus quam ut jugo, et nequissimo talium jugo, libera prius colla
subderetis. Immortales dedit animos suique capaces; ad beatam
aeternae felicitatis vitam ni renuitis evocavit; admonuit vos non
habere hic civitatem manentem sed futuram inquirere b in qua nec
auris audivit nec oculus vidit nec in cor hominis ascendit quae
praeparavit Deus diligentibus se c. Cujus capescendae immortalitatis
cupidine platonicus quidam, nomine Theobrotus,lecto De immortalitate
animae, Platonis libro, se ex alta turri in praeceps dedit non ob aliud
1 sim illim a P .
Cf. Seneca, E p ist., 24, 18.

6 H e b r. 13, 14.
514

I Cor. 2, 9,

l uvre oratoire

At vero timeo ne in cassum verba fiant, ne absentibus et surdis et,


u t graecum est proverbium, asino lyra tan g atu r. E t quando sic est,
vendant, rapiant, lacerent, dissipent, dissentiant, pugnent, per jurent
et ecclesiasticam domum periculis expositam desertam que relinquant.
E t ita hanc relinquunt plurimi et in alias domos se transferunt.
Propterea obsurdescunt Ecclesiae clamoribus, doloribus et aerumnis.
E t in quas domos abierunt si interroges, responderem, si res ita
lasciviae pateretur, ipsos ad visendas poetarum domos emigrasse.
Quosdam apud Virgilium, I Aeneid . in trem ulam Eolii ventorum
regis domum. E t hi sunt qui assiduis superbiae flatibus tum ent vel ut
evangelico exemplo utar, qui arundo sunt vento agitata, aut qui
naviculam P etri in hoc mundi salis vasto turbine illudunt scopulis et
in rapidos schismatum fluctus obvolvunt peneque demergunt.
Alii apud Valerium Flaccum in Argonauticon male jucundam
spurcidae Veneris domum frequentant, qui libidinibus obscenis
immersi illas desperatarum voluptatum voces egerunt : Exiguum et
cum taedio est tem pus vitae nostrae ; venite ergo, fruamur bonis quae
sunt ; non nos praetereat flos temporis ; coronemus nos rosis antequam
m arcescant; nullum pratum sit quod non pertranseat luxuria nostra.
Sap. i i b.
Quosdam suscipit Ovidius, libro III M etamorphoseosc, in atra
dom o1 liventis invidiae2 qui bonorum laudibus intabescunt et nequeunt
cum eis quidquam pacifice loqui, Gen. x x x v iid; similes Sauli qui non
rectis oculis aspiciebat David, I Reg. x . Partem quamdam collocat
idem Ovidius in soporifera inertis somni domo, qui cum fatuis
virginibus dorm itaverunt omnes et dormierunt f .
Ab eodem introducitur pars altera in egenam marcidae famis
domum, lib. viii, quos auri sacra fames macerat et exsangues reddit
semperque avidis faucibus auro hiantes, quia non impletur avarus
pecunia. Eccl. v .
Incolunt nonnulli apud Statium h, Theb. lib. vii, ferreas cruenti
Martis aedes, de quibus dici potest illud II Mach. xiv *i : bella nutriunt
et seditiones movent. Contra quos psalmista imprecatur : dissipa
gentes quae bella volunt.
Aliis placet strepidula loquacis domus, Meth. xii i qui cum Atheni
ensibus ad nihil aliud vacant nisi audire aut dicere aliquid novi,
Act. xvii*; et ut Naso ait : Millia rumorum confusaque verba
volutant. Demum, quod mireris, quibusdam in electione est infernalis
1 antram domum C.

1 luminantis meridei P.

Virgilius, neid., I, 50 ss.


Metam., I I I
* Gen. 37, 4.
9 Eccl. 5, 9.
h Statius, Thebaid.,
i Ovidius, Metam., XII, 55.

b Sap. 2, 1.
* I Reg. 18. 9VII.
* Act., 17* 2lm

582

e Ovidius,
f Mtt. 25, 5.
* ** Macch. 14, 6.

250. SERMON VADE IN DOMUM


curiarum furiarum; et vere infernalis domus est Metamorph. iv, et
Eneid. vi; quibus apta est illa Job : infernus domus mea est; Job xvii .

Possem et in aliis poetarum domibus ecclesiasticos viros ostendere :


cum truci Polyphemo, Eneid. iii; cum saevo Lycaone, Metam. I;
cum fure Caco, Eneid. viii; cum sacrilego Busyride, Tragoed. i et ult.,
cum aestuante Vulcano, Eneid. viii, et in labyrintho Dedali,
Metam, vii; cum semifero Minotauro ac ita de plurimis juxta morum
merita. Sed omittamus. Non est sobria res in tam vasta et tremenda
Ecclesiae tempestate operose fabulosa conquirere.
Commonuisse ad extremum suffecerit ecclesiasticos viros domus
suae neglectores, ut si quid in eis paternae virtutis inest, si quid
vivificae fidei, si quid ad Deum timoris vel amoris, si ulla denique
instantis mortis aeternorumque incendiorum recordatio, unusquisque
protinus 1esipiscat,redeat, acceleret audiat que mysticis verbis invitantem
Christum ad curam hujus domus praecipuam ; vade, inquit, in domum
tuam.
Dicere Christum credito; noli jussum contemnere; Dominus sum
qui praecipio : vade. Luc. v i i b dicebat centurio dominus militum :
dico huic vade et vadit. Quod si pudet, 0 homo, praeceptis hominum
obedire, saltem jubenti pare Deo. Dehinc extra ne sis, sed fungere
dato tibi officio, et vade in domum tuam ; nam oportet, secundum
Apostoli sententiam episcopum esse domui suae bene praepositum.
I Tim. iir; exemplo Joseph qui gubernabat creditam sibi domum.
Gen. xxxix*; et II Parai, xxix e dicebat Ezechias : mundate domum
Domini patrum vestrorum. Sequitur : sacerdotes ingressi sunt templum
Domini u t sanctificarent illud. E t utinam verus esset iste sermo aetate
nostra; non ita polluerent domum Domini. Ad extremum debet ad
hoc allicere proprietatis ratio quia non in externam sed tuam domum
mitteris. Ob hoc Gen. xxx / dicebat Jacob ad Laban : justum est
aliquando u t provideam etiam domui meae; et ecclesiastici debent, ut
non fiat domus orationis domus negotiationis. Joann. ii ^; ne de domo
piae sanctitatis vere interrogetur illud Jerem. vii : numquid spelunca
latronum facta est domus ista ft? et alibi < : quid est quod servus meus
facit in domo ista mea scelera multa? Non insuper maledictionis
illius sint participes : vae qui opulenti estis in Sion ingredientes
pompatice domum Israel, Amos. vi de quibus Oseae ix k ejiciam eos
de domo mea. Per oppositum bonis justisque ecclesiasticis et domum
Ecclesiae secundum rectam regiminis regulam introeuntibus, pollicetur
Dominus, Isaiae Ivi : laetificabo eos in domo orationis meae l ; hic in
praesenti per gratiam et bonae conscientiae tranquillitatem, et in
futuro per gloriam et coelestis domus felicitatem, quam nobis praestare
dignetur, etc.
Job. 17. UI l P a ra i. 29, 5.
< Jerem . n , 15.

b Luc. 7, 8.

c I Tim. 3, 4

/ Gen. 30, 30.


i Amos. 6, 1.

9 Jo. 2, 16.

* Os. 9, 15.

d Gen. 39, 4.
h Jerem. 7, 11.
1 Is. 56, 7-

l u v r e

o r a t o ir e

homini dum ad sui cognitionem m ittitur dictum extitit : vade in


domum tuam ; hoc dicere est; teipsum rege, cognosce atque recogitans
jugiter considera. Vade, inquit, et officium quod uniuscujusque
praenominatorum proprium est non inaniter exequere. Sciveris quid
patrem jubere, quo pacto uxorem convivere oporteat, qualiter
procreare liberos, servis imperare dominum; hospites demum suscipere
conveniat ne nesciveris.
Et in principio siquidem ad materialis exemplar spiritualis fabricanda
domus est, atque ut in basso humilitatis collocetur tenendum est
metricum illud Boetii praeceptum a :
Humili domum memento Certo figere saxo
Quamvis tonet ruinis Miscens aequora ventus
Tu conditus quieti Felix robore valli
Duces serenus aevum Ridens aetheris iras 1.
Item tragicum b illud in Hippolyto : Non capit unquam magnos
motus humilis tecti plebeia domus ; circa regna tonat.
Et rursum in Hercule furente, tragoediae prima, cujus titulus
est Hercules furens, metro 2 c.
Me mea tellus lare secreto tutoque tegat.
Certa sedet sordida parvae fortunae 2 domus.
Talem sibi fabricaverat nauta ille inops sed securus Amicias de
quo Lucanus d :
Rectorem dominumque ratis secura tenebat
Haud procul inde domus non nullo robore fulta
Sed juncto sterili cannaque intexta palustri
Sequitur : Securus belli praeda civilibus armis
Scit non esse casas, o vitae tuta facultas
Pauperis angustique lares, o munera nondum
Intellecta Deum.
In tali praeterea vitam egisse ponit Valerius, lib. vii. c. i * ipsum
Aglaum Sophodium qui quamvis Arcadiae esset pauperrimus, Apollinis
tamen responso Gygi Lydorum regi opulentissimo in felicitate praelatus
est; et respondit magis se probare securitatem ridens tegurium quam
tristem curis et sollicitudinibus aulam. Numquid hanc in habendis
aedibus modestam humilitatem Caesar tenuit Augustus qui domum
suam, eo quod paulo eminentior esset aliis, coaequavit. De hoc Ovidius
in De Fastis, lib. vi /. Nec parvum rei hujus exemplum nobis reliquit
Christus qui non marmoreas domus sed humile praesepium sua
1 m in a s G ru in as C.

* p arv a fortuna C.

* B oethius, De consolatione, I I, m etr. 4 (PL. 63, 688).


b L. A nn. Seneca, H ip p ., 1139*
e
An n - Seneca, Here. Fur.
d L u can u s, P hars., V, 528.
4 Valerius Max., V II, 1, 2.
f O vidius, Fast., V I.

586

l' uvre

o r a t o ir e

sit ac in reprobum sensum data; tunc etiam monenda est, tunc


coarguenda, et ne talia praesumat in posterum, legibus coercenda.
Altera superest intellectui sollicitudo, servos compescere et nequando
dominationem usurpent studiosissime providere. Itaque effrenes sunt,
contumaces sunt, ingratissimi sunt; confestim ut dominum suum eis
benevolum indulgentemque senserint, exilient ; repente dominum pro
prium discerpent, ut Actionem canes sui. Metamorphos. iii, atque eum
indignissima tyrannide prement ; verumque experietur illud Sapientis :
qui delicate a pueritia nutrit servum suum, postae sentiet eum
contumacem. Prov. xxix a; et Mich. vii b : ab ea quae dormit in sinu
tuo custodi claustra oris tui; et illud : inimici hominis domestici ejus.
Quamobrem eos si renitentes sint bonarum consuetudinum arceat
compedibus, si inertes assiduis exercitationum verberibus urgeat.
Quotidie insuper semel et amplius, praecipue hora nocturnae quietis
cum te lectus susceperit, ponat intellectus cum eis quasi cum suspec
tissimis dispensatoribus rationem. Nullum hoc praecepto salubrius,
nullum viro praesertim christiano efficacius esse potest, Quod Sextum
et se facere solitos ipse Seneca refert, III0 de ira c. Interroget intellectus
in tribunali mentis sedens cur sic ac sic, tali in loco, tali in tempore
gesserint, cur sic viderint, sic audierint, tetigerint, locuti sint. Puniat
mala per timorem carnificem, per discretionem errata corrigat, per
amorem bona coronet, et quid deinceps agere, a quibus se subtrahere
debeant iterum et iterum vehementissime commoneat. Ita dum ad
teipsum nocte saltem redieris verificabitur illud Virgilii, Eneid. vii d :
Ipse domum sera quamvis se nocte ferebat.
Hoc pacto tecum multa loqueris ut Seneca praecipit ; tamen cave ne
male loquaris. Hoc modo apud te coram Deo causam tuam ages,
accusator tui severissimus, idemque verax testis et judex aequissimus.
Ages autem hoc vigilantiori sedulitate si auribus tuis semper insonare
putaveris illam vocem prophetae ad Ezechiam1 : dispone domui
tuae quia morieris tu et non vives. Isaiae xxxviiie. Utilis prorsus
recordatio et quae in prosperis simul et adversis hominem sancto
timore pavidum, et quod amplius est, liberum efficiat et mundi con
temptorem. Facile, inquit Hieronymus, contemnit omnia, etc. O quam
felix somnus ille erit, altus, liber et tranquillus post hujusmodi
recognitionem sui. Anima itaque tamquam in sinu Dei jaceat, secura
persistat, rejectis foedorum demoniorum amplexibus. Nam totiens
inter abominandos amplexus diaboli anima dormit quotiens peccati
mortalis conscia impoenitens requiescit. De mane vero intellectus
ipsam oculatissimam providentiam cum memoria in speculam
1 Sedeciam G.
P ro v . 29, 21.
ftj[Mich. 7, 5.
d Virgilius, neid., V II, 492.

e Seneque, De ira,, II I , 36*


Is. 38, 1.

588

JL Le, U V K L

U K A iU lIU v

sim ilibus per quae cruciabitur, lacerab itu r e t perim etur. Ad ultimum
corpus tu u m quod efferus bos est dom abis providebisque ne otio
to rp eat. Malignae n atu rae est; abunde suaviterque pastus recalcitrat;
im pinguatus ex cu tit jugum et vehiculum sessorem que dejicit.
Audistis quibus studiis propria dom us regenda est ; quibus exercenda
disciplinis quam quam fastidii tim idus m u lta praeteream . Nunc quid
ex tra vagabundus incedis? P raecurre prior in domum tuam
Eccl. xxxii a ; et tem et a com m uni hom inum stu ltitia exime de qua
Hieronym us ad Sabinianum b\ solemus m ala domus nostrae scire
novissimi et liberorum ac conjugum v itia vicinis canentibus ignorare.
I ta est; vicinae domus curiosi, ngligentes nostrae. Vitia idcirco
nostra ultim i cognoscimus; hinc irridem ur, hinc nobis placentes
fabula populo et risus efficimur. Quo circa bene jubet Persius c ut
praem isi et repeto : Tecum h ab ita u t noris quam sit tibi curta supellex,
q uantum scilicet a v irtu tu m perfectione deficis.
Vade ergo in dom um tu am et cum paralytico surge per contritionem;
tolle grabatum peccatorum per confessionem et per satisfactionem,
in domo tu a vigilans oransque perm ane ; illic exspecta ut cum advenerit
Dominus confestim aperias ei. Sto, inquit, ad ostium et pulso; si
quis audierit vocem m eam et aperuerit mihi januam , introibo ad
illum et coenabo cum illo et ipse mecum. Apoc. iii d. 0 miserrimum
te si abieris, si non ta n to hospiti festinabundus occurreris, si non
invitaveris dicens : m ane nobiscum Domine quoniam advesperascit
et inclinata est vitae dies e. Nec invites modo, sed violenter, ut sic
loquar, tra h e ; verecundus enim hospes est, vult compelli. Quo
introducto servi certatim dom um exornent ; nullae repedantur irarum
araneae, nullus cupiditatis pulvis, nulli caninarum rixarum aut
curarum m ordacium clamores audiantur. Sed et uxor tamquam
vitis abundans in lateribus domus tuae cum liberis suis, bonis scilicet
affectionibus, in occursum culta festinaque procedat. Sternatur
dom us tap etis bonarum cogitationum , virentibus herbis bonarum
operationum spargatur et om nibus denique sanctorum desideriorum
flosculis pulcherrim e distinguatur. Ponat mensam pietas, auctoritativam
sellam obedientia, focum caritas accendat, m inistret fides candelabrum
et lectum contem platio substernat. Linteam ina vero ut pura sint
a b lu an tu r a contritione, a confessione ventilanda aeri exponantur,
quos dem um exsiccabit satisfactio. Nec omissum sit illud quod de
Palem one et Baucide deorum hospitibus Naso ait. Metam, vii / :
Super om nia vultus accessere boni. Hilarem enim datorem diligit
Deus. I I Cor. ix R ependet, neu dubita, vicem Deus ab eoque audies :
hodie huic domui facta est salus. Luc xix h. Quod si verecundum te
Eccli. 32, 15.
b Hieronymus, Epist. 147 ad Sabinianum (PL. 22, 1203).
c Persius, Satir., IV, 52.
d Apoc. 3, 20. 9 Luc. 24, 29.
/ Ovidius, Metam., VII.
9 11 Cor- 9' 7*
* Luc-

590

l uvre oratoire

Audistis, magistri et fratres in Christo carissimi, qualiter puerum


Jesum in nobis per Dei gratiam spiritualiter hodie natum et inhabi
tantem, involvere debet puritas, involutum reclinare caritas, reclinatam
custodire tranquillitas; dehinc ipsum meditatio excitat, pietas la/at,
misericordia cibat, obedientia gestat. Quibus istis quemadmodum
praemissum est solerter diligenterque exhibitis proficit in habitcCulo
cordis nostri puer Jsus, tam aetate quam sapientia coram Deo et
hominibus, donec crescat ad mensuram Verbi perfecti ubi tunc
habitabit in nobis non per fidem tantummodo et gratiam ut in
praesenti vita, sed per gloriam consummatam quam nobis praestare
dignetur Verbum hodie pro nobis caro factum, Dominus noster
Jsus Christus. Arnen.
253

In

festo

O mnium Sanctorum

Videns autem Jsus turbas ascendit in montem. Mtt. v . Doctissimi


et sapientes viri, talis tantaque est diei hujus celebritas ut in
collaudatione illius copia magis laboremus quam inopia. Etenim
viarum simul occurrentium multiplicitas quandoque viatorem turbat
amplius quam promoveat, verumque sit illud decepti amantis apud
Nasonem : Inopem me copia fecit b. Si enim unus aut alter sanctorum
innumerabilium1 laude humana superior esse ab eloquentissimis
viris saepe confessus est meus sermo, qualis erit qui praeconia non
unius aut paucorum sed omnium complectatur? Adde quod hic uber
rima et longe varia loquendi materia suppetit tum de civitate superna
de qua gloriosa dicta sunt, tum de praemio beatorum tam objectali2
quam substantiali in anima et consubstantiali in corpore et actuali
in utrisque; denique de virtutibus omnibus, de donis, de beatitudinibus
aliisque ornamentis quibus sancti in gloria nunc triumphantes et
olim in vita agonizantes praediti sunt et fuerunt. Quod si omnia
nunc dicere voluero vanus erit et inexplebilis3 conatus meus,
incidamque in illud : omnia qui dicit nihil dicit. Propterea unum
tantummodo quod alio sermone hujus diei pridem inexplicatum
reliqui nunc aggrediar, illius auxilium in quam velut in montem
Jsus descendendo per incarnationem ascendit, implorantes, praesen
temus illi Ave angelicum : dicendo Ave Maria, gratia plena, Dominus
tecum.
Videns Jsus turbas, etc. Omittamus, obsecro, doctissimi et sapientes
viri, omittamus intrim corticem litteralis intellectus et interiora
253 Texte tabli daprs Z, f. 48; Nat. lat. 2831 (Pa) f. 147; collt. P, III,

I537I54I-

1 famabilium P.

2 essentiali P.

3 explebilis Z; inexplicabilis P.

0 Matth. 5, 1.

b Ovidius, Metam., III, 466.

604

JEAN GE RS ON
I< ?0

UVRES

COMPLTES

Introduction, texte et notes


par M gr GLORIEUX

Volume VII
LUVRE FRANAISE
(2 9 2 - 3 3 9 )

'

DESCLE & Ce
PARIS - TOURNAI - ROME - NEW YORK

319.

La

d a nse

m acabre

Quique suum facinus plangere sepe solet.


Sed vivunt homines tam quam mors nulla sequatur
Et velut infernus fabula vana foret.
Cum doceat sensus viventes morte resolvi,
Atque herebi penas pagina sacra probet.
Quam qui non m etuit, infelix prorsus et amens
Vivit, et extinctus sentiet ille rogum.
Sic igitur cuncti sapientes vivere certent
Ut nihil inferni sit metuenda palus.

319 a

M d ita tio n de l a m o rt
O qui sera mon loyal et feable amy

Insr dans 317 (VII, 269)


320
Contre

le

R oman

de la

R ose

Par ung matin nagueres en mon veillant me fut aviz que mon cuer
ynel senvola moyennans les plumes et les eles de diverses pensees
d'un lieu en autre jusques a la court saine te de Crestient telle comme
estre *1 souloit. Illec est oit Justice canonique la droicturiere sant sur
le trne d equit, soustenu dune part par Misericorde, dautre part
par Vrit. Justice en sa main dextre tenoit le septre de rmunration,
en l a 2 senestre lespee trenchant de punicion; ot les yeulx vifs, honnourables et plus resplendissans que nest la belle etoille journele, voire
que le soleil. Bele fut sa compaingnie, car dune part estoit son trs
saige conseil, et tout a lenviron se tenoit sa noble chevalerie et
baronnie de toutes vertus qui sont filles de Dieu proprement et de
Franche Voulent, corne Charit, Force, Attrempance, Humilit et
autres a grant 3 nombre. Le chief du conseil et corne le chancelier
estoit Entendement soubtil joint par compaignie ferme a dame Raison
la saige. Ses secrtaires furent Prudence et Science; Foy la bonne
crestienne et Sapience la divine et celestienne furent de lestroit
conseil. En leur aide estoient Mmoire, Providence, Bon Sentement
et autres pluseurs. Eloquence thologienne qui fu de moyen langage
et attremp se pourtoit pour advocat de la cour. Le promoteur des
320 Texte tabli daprs Paris, Nat fr. 1797, f. 1-23; collt. Nat. fr. 1563,
f. 180-185; 0 \ f. 21-38; Ed. p. 29 s.
1 om Ms.
2 main add Ms.
* foison sans M.

301

l u v r e

f r a n a is e

n y estoit pas, il avoit ja trespass le hault pas duquel nulz ne revient


on demanda sil avoit en la court de crestient procureurs ou faulteurs
ou bien veullans quelxconques. Lors veissis a une grant tourbe et
une flotte, gens sans nombre, jeunes et vieulx, de tous sexes et de tous
aages qui sans garder ordre a tort et a travers vouloient lun excuser,
lautre le deffendre, lautre le louer; lautre demandoit pardon a cause
de jeunesce et de folie en allegant quil sen estoit repenti quand il
escript depuis J ay fait, dit il , en ma jeunesce mainz diz par
vanit ; lautre le soustenoit pour ce quil avoit est tel et si notable
clerc et beau parleur sans parail en franois; aucuns pour ce quil
avoit dit si proprement la vrit de tous estas sans espargnier nobles
ou non nobles, pais ou nacion, siecle ou religion. E t quel mal est ce,
dit lun des plus avisisis, quel mal est ce, je vous prie, se cest homme
de tel sens, de tele estude, et tel renom a voulu composer un livre de
personnages ou quel il fait parler par grant maistrize chascun selon
son droit et sa proprit? Ne dit pas le prophte en la personne du fol
que Dieu nest pas? E t le saige Salemon ne fit il en especial tout son
livre Ecclesiastes en ceste manir, par quoy on le sauve de cent et
cent erreurs qui la sont en escript? Sil a parl legierement cest la
condition de Venuz, ou de Cupido ou d un fol amoureux lequel il veult
reprsenter. En oultre ne parla Salemon en ses Cantiques en guise
de amoureux par paroles qui pourroient attraire a mal? Neantmoins
on le lit. Sil dit ou personnage de Raison que tout se doit nommer
par son nom, soient veus ses motifs. Voirement quel mal est es noms
qui ne li entent? Les noms sont noms comme autres; puis donques
que une mesme chose sentent par un nom ou par un autre, que doit
chaloir par quel nom on la donne a entendre? Cest certain que en
nature ny a riens lait. Seule laidure est de pechier du quel touttefois
on parle un chascun jour par son droit nom, comme de murtre, de
larrecin, de fraudes et de rapines. En la parfin sil a parl de paradis
et des choses devotes pour quoy le blme len de ce de quoy il doit
estre louez? Et prenons quaucun mal feust en son livre, n'est point
doubte que trop plus y a de bien; prengne chascun le bien et laisse
le mal. Il proteste par exprs quil ne blasme que les maulvais et les
maulvaises et qui se sent coulpable si samende. Mais aussi nest si
saige qui ne faille a la fois, neiz mesmes le grand Orner failli; et qui
plus doit encliner a pardon et a bnignit ceste saige court de crestient,
nous avons que saint Augustin et autres docteurs presque tous errerent
en aucuns poins qui touteffoiz ne sont pourtant pas accusez ou
condempnez mais honnourez. E t vraiement il doit avoir belle rose
en son chapel qui ceste rose blasme qui se dit le Rommant de
la Rose.
Testament maistre Jehan de Meun, v. 5.
304

320 .

CONTRE LE ROMAN DE LA ROSE

A ces paroles il sembla bien aux amis et fauteurs du fol amoureux


que sa cause feu st1 toute gaignee sans y savoir respondre et soubzrioient les uns aux autres et sentreregardoient ou chuchilloient
ou faisoient signes divers. Quant Eloquence Thologienne qui est
adovocat de la court crestienne a la requeste tant de Conscience
comme de Chastet sa bien amee, et a cause de son office se leva en
piez a belle contenance et manir attrempee et par grande auctorit
et digne gravit il, comme saige et bien apris, depuis qu'il ot un peu
tenue sa face encline bas en guise d un homme aucunement2 pensif,
la sousleva meurement et seriement et en tournant son regart a Justice
et environ tout son bernage ouvri sa bouche et a voix rsonnant
doulce et moienne tellement commena sa parole et sa cause :
Je vouldroie bien, au plaisir de Dieu, lequel vous reprsentez icy
dame Justice, que laucteur que on accuse feust prsent en sa personne
par retournant de mort a vie; ne me seroit ja besoing de multiplier
langage ne doccuper la court en longue accusacion car je tien en bonne
foy que ynellement voulentiers, et de cuer il confesseroit son erreur
ou meffait demanderoit pardon, crieroit mercy et paieroit3 lamende.
Et a ce prsumer me meuvent pluseurs apparances, nommement
celle qu'aucuns ont allgue : que des son vivant il sen repenti et
depuis ditta livres de vraie foy et de saincte doctrine; je lui en fais
tesmoingnage. Dommage fu que foie jeuvenesce ou autre mauvaise
inclinacion deceu un tel clerc a tourner nicement et trop volagement
a tele legieret son soubtil engin, sa grande science, son ferant estude
et son beau parler en rimes et posies; voulsist Dieu que mieulx en
eust us. Helas, bel amy et soubtil clerc, helas! E t 4 nestoient donques
assez folz amoureux au monde sans toy mettre en la tourbe? Ny
avoit il qui les menast et aprist en leur soties sans ce que tu te donnasses
leur capitainne, ducteur et maistre? Fols est qui foloie, ef folie nest
pas sens. Trop veult estre blasm qui se diffame et prent loffice dun
diffam. Pour vray tu estoies digne dautre maistrize et dautre office.
Vices et pechis, croy moy, sappreingnent trop de legier; ny fault
maistres quelconques. Nature humaine, par especial en jeunesce est
trop encline a trebuchier et a glasser et cheoir en lordure de toute
charnalit; nestoit besoing que tu les y tirasses ou a force boutasses.
Qui est plus tost empris et enflamm au feu de vilains plaisirs que
sont les cuers humains? Pourquoy donques soufoies tu ce feu puant *
par les vens de toute parole legiere et par l'auctorit de ta personne
et ton exemple. Se tu ne doubtoies alors Dieu et sa venjance que ne te
faisoit saige et avis la punicion qui fu prinse dOvide? Lonneur de
ton estt au moins t en eust retrait. Tu eusses eu honte, je ne doubte
mie, d'avoir est trouv en plain jour publiquement en lieu de foies
1 lui fu Ms.
* om Ms.
n'estoit il assez de fols add Ms.

ploureroit Ms.
* om Ms.
305

l ' u v r e

f r a n a is e

veritez a la foiz, et par dm oniaques et p ar ses invocateurs les magiciens


et aussi les hrits? Mais ce n est que pour dcevoir plus couvertement.
Si est une m auvaise doctrine de ta n t pire quant plus y a de bien \
et pis vault.
Creez m oy; non pas moy mais lapostre saint Pol, et Seneque, et
exprience, que mauvaises paroles et escriptures corrompent bonnes
meurs et font devenir les pechis sans honte, et ostent toute bonne
vergoingne qui est en jeunes gens la principal garde de toutes leurs
bonnes condicions contre tous maulx. Jeune personne sans honte est
toute perdue. Pour quoy fut Ovide, grand clerc et trs ingnieux poete
gett en dur exil sans retourner? Il mesme tesmoingne 6 que ce fu
pour son Art d Amour misrable la quelle il avoit escripte ou temps
O ctovien2 lempereur. Non pour quant fist il un livre a lencontre
dit Remede d Amours. Ovide eust bien sceu parler par songe ou
personnages se excusacion en eust attendu par ce.
O Dieu! O sains et sainctes! o devote court de crestienne religion!
O les meurs du temps prsent! E ntre les paiens un juge paien et
incredule condempne un paien qui escript doctrine attraiant a foie
amour et entre les crestiens et par les crestiens telle et pieur euvre
est soustenue, alosee et deffendue. En bonne foy je ne pourroie assez
dire lindignit et horreur ; parole me fault a la reprouver. Et que telle
euvre soit pieur que celle d Ovide, certes je le maintieng; car lArt
d Amour laquelle escript Ovide n est pas seulement toute 3 enclose
ou dit livre, maiz sont translatez et assemblez et tirez comme a violence
et sans propos, autres livres pluseurs tan t d Ovide comme des autres,
qui ne sont point moins deshonnestes et prilleux, ainsi que sont les
diz de Heloys e t 4 de Pierre Abelart, et de Juvenal et des fables faintes
toutes a ceste fin maudite 6, de Mars et de Venus, de Vulcanus, de
Pigmalion, de Adonis et dautres. Ovide par exprs protesta quil ne
vouloit parler des bonnes matrones et dames maries, ne de celles qui
ne seroient loisiblement a amer. E t vostre livre 6 fait il ainsi? Il reprent
toutes, blasme toutes, mesprise toutes, sans aucune excepcion. Au
moins puisquil se maintenoit crestien et quil parloit des choses
celestiennes a la foiz, pour quoy n excepta il les glorieuses sainctes
pucelles et autres sans nombre qui jusques a 7 souffrir trs durs
tourmens et mort crueuse gardrent chastet ou temple de leur cuer?
Pour quoy ne garda il ceste reverence a la saincte des sainctes? Mais
nennil; il estoit fol amoureux; si n en avoit cure, si n en vouloit aucune
excuser, afin de baillier plus grant hardement toutes de soy aban1 plus bien bis Ms.
4 de Heloys et om Ms.
7 au Ms.
I Cor. 15, 33.

1 Ottonien Ms.
5 maudites Ms.

b Ovide, Tristes, II, 211 s.

310

* om Ms.
icy add Ms.

340.

POUR LA PENTECTE

premirement que ne doibt on point du tout croire aux Romains


anciens pour le temps quilz estoient mescreans et ydolatrez, car toute
leur fin et flicit estoit destre puissans en armes pour conquester
et subiuguer tout le monde a eulx, fust droyt fust tort; ce que doibt
point estre fait par espicial entre crestiens sans trs raisonnables et
justes causes ou aultrement ceulx qui le font ne sont point en ce roys
ou princes, mais tirans pires que larrons et murtriers de boiz. En
apert je dis que la cause que assignoyt Scipion cesse en nostre propos
tant pour ce que Cartage estoit des lors subgecte aux Rommains et
en avoient le dessus, tant pour ce que les chevalliers crestiens ont bien
matire de soy exerciter en armes et demonstrer leur valeur ailleurs
que contre leurs propres freres qui sont d'une mesme religion avecquez
eulx. E t pour ce est solu ce qui estoit amene de la saincte escripture,
car les ennemis que Dieu laissa entre son peuple d Isral et estoient
mescreans; et treuve quil deffendit a son peuple de combatre ensemble
quant les dix ligniez se divisrent du royaulme de Roboam, filz de
Salomon. Non ascendatis, inquit, nec bellabitis contra fratres vestros.
III Regum x iia. Et pleust a Dieu que jamais se exercitast en armes
par especial contre crestiens et que jamais ne fust besoing, mais que
on eust bonne paix, car la fin de la bataille est paix. Bellamus, inquit
Aristotiles, ut pacem habeamus.
Quant Hanibal vainqui les Rommains tellement que des anneaux
qui furent ostes des doys des chevaliers occis, on emplist deux coupes,
ou selon les aultres quatre, et que se il eust voulu tantost aler a Romme
elle estoit toute conquise et estoit fait de lempire de Romme, je croy
que Scipion neust point dit que la bataille fust meilleure que la paix.
Ainsi sera ce que bien vouldra bien recorder les grands et inexcogitables
meschiefs qui sont venus par ceste guerre de deux royaulmes et seroient
ceulx de trs villain courage qui pour vengence ou leur prouffit parti
culier en pillage ou aultrement vouldroient avoir la guerre, et devroient
estre reputez plus crueulx que ung ayant nom Polipheme de quoy
parlent les poetes Ovide et Virgile, qui vivoit de chair humaine. liz
seroient pires et plus dtestables que Busiris, ung tirant qui fut occis
de Hercules, lequel laissoit sez hostes manger a ses chevaulx. Car
a bien considerer telles gens saucuns estoient qui veullent nourrir
eulx et leurs chevaulx par laisser venir bataille contre le poure peuple
dsirent vivre de chair humaine et boyre de sang humain, de pourez
gens et riches qui periroient. Et peult on bien affermer que telez
sont ennemys de crestiente, contraires a saincte esglise, fauteurs de
scismes, hostelleries de diable et que point ne doibvent estre escoutez
ne creuz au traictie de paix. La cause y est trs bonne car ils dsirent
la guerre comme le corbeau la charoingne et comme font aucunes
araingnees, comme aucuns charpentiers abatement de maisons, aucuns
0 III Reg, 12, 24.
445

Occupations, panser aux mors, se blesser, ou parler a soy, ou cracher,


parler a autre, getter eau froide, se lever soudainement du lit, penser
a la peine denfer ou temporelle; que la personne se donne comme
haire, non boire vin ou argent ou abit ou chose quelle aime, et ce sera
mritoire etc. Pensez que apres on aura, et est a commencier; sobliger
avant a dire ung miserere ou trois fois sa patenostre. Ce que il ne
voit cuer ne deult; oculus meus depredatus est , etc.
Regarder une belle personne et y prendre plaisir est ce pechie
mortel? Je di que cest souvent curiosit prilleuse; cest souvant
cause de mauvais soupesson au mary ou a la mere. Cest souvant
cause de faire pecher en orgueil ou en luxure la personne que on regarde,
suppose que on ne ait cure nulle la desire point.
Et selon ces fruiz, bonnes ou mauvaises, jugez quel est le peche;
et selon la racine aussi de vostre penser et le mal que vous faictes a
autrui. Je congnois la personne qui a cent et cent fois laisse a regarder
les autres pour aucunes des causes dessusdictes plus que pour doubte
de son pechiez. Notez des bonnes personnes qui sen doivent garder, etc.
et du basilique.
Regarder soy tout nu ou nue, ou se mirer delitablement, est ce
pechie? Je vous respon que vous regardez la fin qui en vient et
lentention que vous avez; et selond ce, jugiez du cas. Notez de
Pigmalion? Notes du baselic ou de la tigre.
Regarder chose par dehors es 1 bestes, ou en paintures ou ailleurs,
qui sont deshonnestes, est ce peche? Je respon comme par avant.
Cest fort par especial que lire livres esmouvens a luxure ne soit
pechie mortel; et ceulx qui les retiennent devroient estre contrains par
leurs confesseurs les ardre ou dessirer, que eulx ou autre ny pchassent
plus, comme est Ovide, ou je ne scay quel Matheol ou partie du
Roumans de la Rose, ou rondeaulx et balades, ou chancons trop
dissolues. Si jugez quelle penitance doivent faire ceulx qui les font et
publient; sur quoy j en ay escript plus a plain. Pareillement dire des
painture ordes et deshonnestes.
Regarder ou se monstrer es bains ou es estuves devant les enfans
dun lignage, est ce pechie? Je respon que regulierement cest chose
a sen garder puis que les enfans ont plus de deux ans, car jasoit ce
que ceulx de quatre ou six ans n y pansent lors mal, touteffois apres
quant ilz viennent en aage, la remambrance leur vient et les temptent
griefment. Encores plus di je que gens mariez ou autres ne dient ou
lacent chose quelconque deshonnestez veant ou oyant petis enfans,
ns que en presence dange. Notez de ces baboins des pardons qui
sont vilains, etc.
1et p*.
#Thren. 3, 51.

393- EN LA r * "

. \/A>A X

premire fille du v ray Dieu d amour, royne de toutes


lesvertuz et de Nature dame et m aistresse; et est la vertus qui fait
pieu am er sur toutes choses, qui autrem ent est nommee Grce de
Dieu. Belle fut sa compaignie, car d une p art lavironnoit sa seur
Sapience e t Vrit, Prudence et Entendem ent, Conseil et Foy, virtutes
intellectuales, dautre part Force, Continence, Loyault, Justice, Paix,
Misericorde, Humilit, Diligence, Largesse et Bnignit. E t par ces
vertuz, dit Boece estre fait le corps de la personne juste, comme j ay
par a v an t allgu. N ature quant les vit moult reveremment sen
enclina; et Dieu pas ne mescongneut sa fille Charit, mais a son baisier
chastement et amoureusement la receue, puis lui ottroya dire ce que
au plaisir luy estoit. Elle adoncques feist signe a sa compaigne1 et
seur g e rm a in e Sapience quelle portast la parole pour exposer ce que
entre e lle s 2Vertuz avoyent dlibr et parlament ensemble. Sapience,
combien que elle se excusa humblement, neantmoins riens nestoit
que Charit ne obtenist de elle, parla en ceste manir : Trs hault,
trs p u is s a n t et sans pareil, seul et souverain Empereur, je me scay et
me re p u te indigne parler aucunement devant ta divine majest, par
especial de chose qui puisse touchier ton propos, voulent et ordon
nance; neantmoins ta benigne clemence et libert qui nous a creez
noblem ent s a n s noz merites me donne hardement de parler et raconter
ce que ton humble fille Charit et ses compaignes ont dlibr et
enjoint a dire; mieulz le sceussent faire, mais puisquil leur plaist,
voulentiers y obeys. Trs hault Empereur, Charit ton 8 humble fille
et devote, et nous autres Vertuz, avons non mie sans cause, grande et
inestimable leesse quant a la supplicacion de Misericorde tu veulz et
tenclines descendre en terre racheter lumain lignaige et nous rendre
par ce nostre habitacion de laquelle tant sommes hors boutez, car
nostre adversaire Pechi mortel, le vilain et crueuex tirant avec toute
sa maudicte compaignie : Ignorance, Desloyaut, Ydolatrie, Orgueil,
Avarice, Luxure, Envie, Paresse, Gloutonnie et autres Vices sans
nom bre, ont en 4 terre presque occupe tout le logis et violentement
tiennent les chasteaux, citez et forteresses espirituelles de ta creature
l'amoureuse,

h u m aine.

(Hic addi potest illud prim i Metamorphoseos , et similia ibidem :


Fera regnat Erinis, etc.).
O corne benoite sera leure quant le crueux, le fel, le despiteux
tirant et ses dtestables pillars seront hors boutez de nostre droit hri
tage et propre mansion. He Dieux, les verrons nous ja? Bieneureuses
serons quant cecy se fera et que en lieu de Ire sera Clemence, en lieu
de Luxure Continence, en heu de Mensonge Vrit, en heu d Orgueil
compaignie N'.

* les N*.

toute N*.

OvidL, Metam . I, 241.

1061

* toute N*.

393- EN LA

F T E D E L iM M A C U L E CO N C EPTIO N

Hic innumerare concordande1 que sunt de pulcritudine et amore


eius : Ovidius de Adonide : L audaret faciem livor a; Canticorum ij;
Facies tua decora b; Ju d ith ij : Non est talis m ulier c, etc. ; H ester ij :
erat enim formosa valde et incredibili pulcritudine omnium oculis
graciosa videbaturd2; Canticorum : Que est ista que progreditur
quasi aurora consurgens 8, pulcra u t luna, electa u t s o l e, etc. H ester :
Rex4amavit Hester plus quam omnes mulieres f, etc.
A tan t6 je termine la prem ire p artie de nostre sermon ou nous
avons oy sus 8 figure potique faicte au plus cher et au plus brief,
au plus vray que jay peu la m anir de la concepcion nostre glorieuse
Dame, en touchant aucunement la m atire de ladvenement nostre
Seigneur ou nous sommes. E t ay mis en la personne des Vertuz raisons
qui bien puent mouvoir nos cuers a croire et tenir que nostre Dame
oncques ne fut en sa concepcion ne apres fors toute belle, vive, pure et
nette, et que raisonnablement doit estre clbr le jour de sa concepcion.
(Si ponerentur hic quatuor consideraciones aus sermo erit.)
Ayant que je responde aux raisons contraires je expedieray la seconde
partie de nostre sermon en faisant une amonicion a toute ame devote
que elle soit belle et amie de Dieu perseveremment. E t en continuant
1ymaginacion premire se pourroit faire cecy en la personne de Charit
amonestant lam e de ceste Vierge. Mais jay voulu parler plus gn
ralement en ceste manir :
O ame devote cre de Dieu a son ymaige et de son prcieux sang
amoureusement rachetee, considere et te remambre que jadiz puisque
tu estoyes layde et difhguree par pechi originel il pleust a ton Dieu
toy regenerer, abelir et purifier par le sacrement de baptesme et comme
nouvellement te concevoir par grce en tant que lors quant il te veist
telle il te daingna appeller sa mie et toute belle te nomma : Tota
pulcra es, etc. He Dieu, comme a icy haulte noblesse de estre amie.
De qui amie? Non pas amie de homme mortel, non pas dange ou
darchange mais de Dieu, le Roy des roys et des seignourissans le
Seigneur. Cest le bon amy qui oncques ne faillit au besoing, qui oncques
ne reproucha son amour, qui ne requiert de son amie 7 fors estre am 8
et non pourquant trs habondamment guerdonn #. Ce nest pas icy
lami de bouche, l'amy de chemine, lamy de genglerye et de adulacion
et de flaterie. Car en bonne foy tous ceulz icy faillent au besoing;
1 concordie N .
om. N .
a m i N .

* C a n tic o ru m v id e b a tu r ont. N '.


* A te n s N .
su r N*.
* g u erd o n n ee. N '

O vid. M etam , x , 515.


4 E s t h e r 2,15*

* C an t. 6 , 9.

* C a n t. 2, 14.
f E s th e r 2, 17.

* om. N*.
7 a m y N .

e J u d ith . 2, 19.

393- EN LA FTE DE LiMMACULE CONCEPTION


mouvement et esmouvoir a chastet comme le regart de ung savinier,
secundum quosdam, ou comme nous veons es prcieuses pierres que
aucunes esmeuvent naturellem ent a leesce?
La quarte consideracion est que nous exprimentons les vices de
lomme se montrer trs apparem m ent par dehors ou visaige ou es
contenances, comme orgueil, ire, luxure, paour, fiert. Hinc Ovidius,
Metamorphoseos : O quam difficile est vicium non prodere vultu, etc. .
Trop mieulz est a croire que les vertuz de nostre Dame desquelles elle
fut toute remplie, sespendoient, radioyent et se monstroyent par
dehors, comme simplesse, humilit, continence, virginit; comme de
saint Anthoine tesmoingne sa legende. E t de sancto Dyonisio habe
mus 6 quod plebs arm ata eum respiciens timebat. E t pour ce les
regardans estoyent moins esmeuz a mauvaises plaisances que par
regarder une fille petite et innocente.
Nota de statu innocentie. E t facies Helene erat sic1 lubrica quod
sine incontinencia non poterat aspici; ideo, ut dicit Aristoteles ,
clamabant senes Troie quod eiceretur; et per oppositum 2, etc. Eccle
siastici viij0 <*, et cap. xvii Proverbiorum : in facie sapientis lucet
sapienda . Sic possunt alie virtutes etc.
Si conclus que sa beaut corporelle ne fut prilleuse a luy car trs
bien en usa, ne a autruy, pour ce que dit est. Doncques elle fut belle
corporellement et pour ce digne d estre de Dieu son amie clamee:
Tota pulcra, etc. De laquelle amour nous face icy participans par grce
et en paradis par gloire le benoit Filz de Dieu, qui est benedictus in
secula. Amen .
Ibi sunt alique conclusiones
O Vierge trs digne, Vierge glorieuse, Vierge toute doulce et trs
benigne, Vierge qui par les paroles proposes de nostre theume estes
appellee la toute belle amie de Dieu, qui au jour duy fustes conceue
noblement, qui estes reffuge singulier et certain a tous ceulz qui vous
requirent et prient, vueilliez maintenant, daignis, Dame, souffrez que
je vous loue, donnez moy force et vertuz contre vos adversaires, et a
tous ceulz qui presens sont ottroyez dignement ouyr et entendre chose
qui soit a vostre saincte louenge et a nostre commune edificacion.
Et pour ce faire et que toutes noz mes soyent belles et plaisans a Dieu,
i sicut N**.

* per oppositum om. N*.

* om. N \

Ovide, Metamorph. Il, 447.


* Hilduinus, Passio S. Dionysii c. 22.
Aristot. Ethic. Nicom. Il, 9. 6.

d Eccli. 9, 8 s.

1079

Prov. 17, 24.