Sei sulla pagina 1di 2

A

G/A

&4

D/A

# j

F/A C/A G/A

n j j j j

w
w
w
w

B/F F

G/F

A D/A A

G/B

G/F

A D/A

D/A

F F7

&
17

G/B

A D/A

F&7

E/F

C7(4)/F

&
24 E/F

E7

A/E

E A/EE7

D7

E/D

A/D

&
32

A/D G/D D7

&

G7(4)

G7

CF/C

C F7/C

CG/B

AD/A

AD/A

A E/G

F G/F

G/E

D7

G(4) G

CF/C

F/C

CG/B

&
A D/A

A D/A

E/G

F G7/F

F E/F

D7

F/G

&
F/A

&

D/A

C/A

G/A

G/A

# j

w
w
w
w

n j j j j