Sei sulla pagina 1di 2

kim tra v c 1 Cu 1 1. Nu phng php ho hc c th dng loi cc cht c sau: a. SO2, NO2, HF trong kh thi cng nghip. b.

. Lng ln clo trong phng th nghim. c. Pb2+ hoc Cu2+ trong nc thi cc nh my. Vit y cc phng trnh phn ng xy ra. 2. Hy vit phng trnh phn ng xy ra khi dn lng d kh H2S sc qua dung dch (c pH 0,5) cha cc ion Ag+, Ba2+, Cr2O72-, Cu2+, Fe3+, Ni2+. Cu 2 1. Hy so snh tan ca SO2 trong dd nc c cng nng ca cc cht sau: a) NaCl; b) HCl; c) NH4Cl; d) Na2S. 2. Trong dy oxiaxit ca clo, axit hipoclor l quan trng nht. Axit hipoclor c cc tnh cht: a) Tnh axit rt yu, yu hn axit cacbonic; b) C tnh oxi ho mnh lit; c) Rt d b phn tch khi c nh sng mt tri, khi un nng. Hy vit cc phng trnh phn ng minh ho cc tnh cht . Cu 3 1.Thc nghim cho bit ti 25 oC tc tiu th kh NO trong phn ng iu ch kh NOCl : 2NO (k) + Cl2 (k) (1) 2NOCl (k) -4 -1 -1 o bng 3,5.10 mol.l s . Hy tnh tc (ti 298 K): a. Ca phn ng (1) b. Tiu th kh Cl2 c. To thnh NOCl (k) 2. xc nh nhit sinh ca NO bng phng php nhit lng k, ngi ta lm hai th nghim sau: Th nghim 1: t pht pho trong lung kh NO, sau 12 thu c 1,508 gam H3PO4. Th nghim 2: t pht pho trong hn hp ng th tch N 2, O2. Sau 10 thu c 2,123 gam H3PO4 a. Hy vit phng trnh phn ng xy ra (trong bnh nhit lng k c H2O) b. Tnh tc trung bnh ca qu trnh to ra H 3PO4 mi th nghim trn. Ti sao c s khc nhau v tr s ? Cu 4 1. a) Tnh in li ca dung dch CH3NH2 0,010M. b) in li thay i ra sao khi - Pha long dung dch ra 50 ln. - Khi c mt NaOH 0,0010M. - Khi c mt CH3COOH 0,0010M. - Khi c mt HCOONa 1,00M. + Bit: CH3NH2 + H+ CH3NH3

K = 1010,64

CH3COO- + H+ CH3COOH ; K = 10-4,76 2. Cation kim loi M3+ c tnh axit vi hng s in ly nc th nht l 5.10 -3. Tch s tan ca hidrxit M(OH)3 l 1.10-37. B qua nc in ly axit th hai v th ba ca M3+. a. Hy tnh pH ca dung dch M(NO3)3 0,01M. b. Tnh pH v nng mol ca mui M(NO 3)3 bt u xut hin kt ta M(OH)3.

Cu 5. 1. Hoan thanh cc phng trnh phn ng ht nhn sau : A ? + 2He4 (hat alpha) ; cho v du vi nguyen to 88Ra226 XZ A ? + e- (hat beta ) ; cho v du vi nguyen to 19K40 XZ 2. Trong day phong xa 92U23, qua mot day phong xa lien tiep th 92U238 bien thanh ong v ben 82Pb206. Hoi trong qua trnh phong xa o co bao nhieu hat alpha , hat beta c phong ra t mot hat nhan 92U238 3. Nghien cu mot manh go lay t mot di vat khao co ngi ta thay toc o phan ra (oi vi moi gam cacbon) ch bang 0.636 lan toc o phan ra cua cacbon trong go ngay nay Xac nh tuoi cua manh go o, biet rang cacbon -14 phong xa beta vi chu ky ban huy la 5730 nam Cu 6. 1. Trnh bay phan ng kh ion NO3- bang Fe2+ trong moi trng H2SO4. ion NO2- co can tr phan ng khong? 2. Tnh pH cua tng dung dch sau: a. NaHS 0,02 M. H2S co hang so ion hoa K1 = 5,7.10-8, K2 = 1,2.10-15. b. Na2CO3 0,01M, axit H2CO3 co hang so ion hoa K1 = 4,37.10-7; K2 = 5,61.10-11. 3. C th tn ti cc phn t, ion sau y hay khng, gii thch? SF6, Cl7F, ClF3, SiF42-, Ni(CN)42-, Cu(NH3)42+, Co(NH3)63+. Cho bit cu trc hnh hc ca cc phn t v ion trn. Cu 7. 1. Giai thch hien tngthc nghiem sau ay: a. Them t t dung dch NaNO 2 vao dung dch I2 trong KI cho ti d, khi ay dung dch mat mau nau. b. Them tng giot HCl vao hon hp thu c dung dch co mau nau. Biet rang phan ng t oxi hoa kh cua HNO2 xay ra cham. 2. a. Tai sao H2S lai oc vi ngi? b. Ta biet H2S nang hn khong kh va trong t nhien co nhieu nguon phat sinh ra no, nhng tai sao tren mat at kh nay lai khong tch tu lai? Cu 8 1. Mat noi tiep ba bnh ien phan co ien cc tr: Bnh 1: 100 ml dung dch CuCl2 0,1 M; Bnh 2: 100 ml dung dch FeCl 3 0,1M va Bnh 3: 100 ml dung dch Ag2SO4 0,02 M. Cho dong ien 1 chieu I = 1,34 A i qua. Tnh khoi lng kim loai thoat ra cac catot sau 6 phut; 12 phut; 18 phut va 24 phut. Hoi sau thi gian bao lau (ke t khi bat d0au en phan) khoi lng kim loai cac catot khong oi? Cho Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108. HIO3 + 2HI 2. Tnh hang so can bang cua phan ng: 3HIO 0 0 0 Cho biet E HIO / I2 = + 1,45V; E HIO / 2I = + 0,45V; E IO / I = +1,2V
3 2

Cu 9 Hai hp chat X va Y co cong thc (AB) n va (CD)n vi AC la kim loai; BD la phi kim. X va X co cung tong so electron trong phan t la 28. A, B, C, D cung trong mot chu ky. Xac nh gia tr cua n suy ra cong thc co the co cua X va Y. b. Chon cong thc ng vi trng hp X, Y co tnh cong hoa tr cao hn tnh ion. Lay X, Y tac dung vi dung dch HCl. Viet phng trnh phan ng.